ТОП 10:

Тема: Зарубіжна педагогіка в ХІХ – на початку ХХІ ст. (2 год.) 

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Педагогічні погляди І.Г. Песталоцці («Лінгард і Гертруда»).

2. Педагогічні погляди І.Ф. Гербарта.

3. Педагогічні погляди А. Дістервега.

4. Теорія трудової школи і громадянського виховання. Педагогічні погляди Георга Кершенштейнера.

5. Педагогіка дії В.Лая.

6. Зміст експериментальної педагогіки Е.Меймана.

7. Ідеї прагматичної педагогіки Джона Дьюї.

8. Вальдорфська педагогіка Рудольфа Штайнера.

9. Педагогічна система Марії Монтессорі

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дискусія.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998.

2. Джуринский А. История педагогики: Учебн. пос. для студентов пед. вузов – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 432с.

3. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Заг. ред. Є.І. Коваленко – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

4. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

5. Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.

6. Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

7. Мешко О., Янкович О., Мешко Г. Короткий виклад курсу “Історія зарубіжної школи і педагогіки”. – Тернопіль, 1998.

8. Сбруєва А.А. Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картках, діаграмах: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000.

9. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики./ Сост. А.И.Пискунов. – М., 1971.

 

Додаткова:

1. Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання й виховання у сучасній німецькій педагогіці: Методико-інформаційний матеріал. – К., 1995.

2. Дистервег Ф.А. Избранные педагогические сочинения – М., 1956.

3. Дістервег А. Керівництво для освіти німецьких учителів // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 353-414.

4. Френе С. Избранные педагогические сочинения. –М., 1990.

 

Змістовий модуль ІІ.

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УКРАЇНИ

 

Семінар 4.

Тема: Виховання, школа та педагогічна думка в період Київської Русі (2 год.)

 

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Педагогіка й традиції виховання дітей у східних слов’ян до прийняття християнства.

2. Зародження й особливості розвитку писемності на території Київської Русі.

3. Прийняття християнства та зміст християнської етики як основи педагогіки в Київській русі («Слово про закон і благодать» Іларіона).

4. Перекладна література та перші педагогічні пам’ятки Київської Русі.

5. Характеристика основних чинників виникнення й поширення шкільництва на Русі.

6. Створення шкіл різних типів і їх характеристика.

7. Зміст і методика шкільного навчання й виховання в Київській Русі.

8. Організація та зміст освіти в школах грамоти.

9. Організація та зміст освіти в школах книжного вчення.

10. «Повчання Володимира Мономаха дітям».

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Навчальна дисткусія.

 

Рекомендована література

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. – М., 1985.

2. Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.

3. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766с.

4. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Навч. пос. – Тернопіль, 1994. С. 4-31.

5. 5.Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 2-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 376с.

6. Левківський М.В. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

7. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / за ред. О.О. Любара. – К.: Т-во «знання», КОО, 2003. – 450с.

8. Москаленко А.М. Вивчення курсу «Історія педагогіки» у вищих педагогічних навчальних закладах. Модуль 1. «Історія педагогіки України»: навчально-методичний посібник – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – 228с.

9. Хрестоматия по истории советской школы и педагогики./ Сост. М.И.Анисов. – М., 1972

 

 

Семінар 5.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.211.150 (0.004 с.)