ТОП 10:

ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ОЦІНКИ№ з/п КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ Бали
  Критерії змісту
  Вступ
Обґрунтувати актуальність теми роботи її теоретичне та практичне значення 2,5
Вказати мету роботи 0,5
Дати коротко аналіз літературних джерел 0,5
Вказати досягнення вітчизняного та закордонного досвіду у вибраному напряму дослідження 0,5
Визначити методи дослідження 0,5
Вказати, за якими матеріалами виконана робота і за який строк використані матеріали статистичної і оперативної звітності 0,5
  Перше питання. Теоретичне питання
Дати виклад теоретичних положень на основі літературних джерел
Зробити аналіз цифрового матеріалу, який характеризує дану проблему в цілому
Викласти особисту позицію автора до проблеми
  Друге питання. Коротка економічна характеристика підприємства
Дати характеристику підприємства з вказівкою форми власності та місця розташування 0,5
Охарактеризувати коротко стан матеріально технічної бази підприємства
Дати аналіз основних показників господарчої діяльності підприємства в динаміці за 3-5 років з вказівкою причино послідовного зв’язку
Зробити висновки про стан діяльності підприємства 0,5
  Третє та четверте питання. Що з практичної точки зору розкриває зміст даної теми 10+10
За матеріалами торгової організації чи підприємства розкрити основні напрями даної теми по кожному з питань затвердженого плану. 9+9
Надати матеріали власних обстежень та спостережень 1+1
  П’яте питання. Ефективність досліджуваного аспекту дії підприємства та шляхи вдосконалення.
Робота повинна мати нові матеріали з аналізує мого питання
Дати розрахунки з ефективності вивчає мого аспекту дії підприємства
Навести інформацію з новітніх технологій та інноваційних процесів
Вивчити шляхи вдосконалення з нормативної документації та пропозиції економістів і професіоналів
Виявити особисту позицію з даного питання автора роботи
  Висновки та пропозиції
Висновки та пропозиції повинні випливати зі змісту роботи
Висновки підкреслюють стан діяльності підприємства в цілому та вивчає мого питання конкретно
Пропозиції мають носити характер рекомендацій щодо поліпшення діяльності підприємства у досліджуваному напряму
  Література
Література і матеріали подаються у порідку використання з дотриманням правил бібліографії
Література повинна відповідати правилам її оформлення
  Додатки
  Практичні матеріали організації чи підприємства та інформація яку ви вважаєте за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми
  Критерії оформлення
Оформлення титульного листа за зразком 0,5
Наявність затвердженого плану та змісту
Робота виконується 14 шрифтом Times New Roman, форматується по ширині, через 1,5 інтервали
Назви питань пишуться прописними по центру сторінки без крапки в кінці, на відстані від попереднього і наступного тексту 3 інтервали
За текстом робляться посилання на літературні джерела у квадратних дужках
На кожну наведену формулу дається нумерація у круглих дужках, що складається з двох цифр (перша – номер питання за планом, друга порядковий номер формули)
Оформлення таблиць. Слово “Таблиця” пишеться з лівої сторони перед назвою і над таблицею. Нумерується таблиця двома цифрами (перша номер питання, друга порядковий номер таблиці). Назва таблиці повинна бути повною (відповідати на питання Що? Де? Коли?) 2,5
Оформлення малюнків. Слово “Рис.” Пишеться під малюнком, графіком, діаграмою. Нумерується малюнок двома цифрами (перша номер питання, друга порядковий номер малюнку, графіка, діаграми). Назва малюнку повинна бути повною(відповідати на питання Що? Де? Коли?) 2,5
Відсутність дати і особистого підпису студента в кінці роботи 0,5
  РАЗОМ

 

За модульно-рейтинговою системою оцінювання знань за виконання курсової роботи нараховується кількість балів, що затверджена кафедрою, у залежності від повноти висвітлення питань та відповідності курсової роботи вимогам. Кінцева оцінка заноситься у залікову книжку та залікову відомість.

Захист курсової роботи, яка має наукову цінність, може здійснюватись також під час засідання студентського наукового гуртка або секції на студентській науковій конференції ПУСКУ.

Якщо студент не виконав курсову роботу у встановлений термін або не захистив без поважної причини, чи отримав незадовільну оцінку під час захисту – вважається, що він має академічну заборгованість і не допускається до іспитів. За рішенням кафедри студенту дозволяється вибрати нову тему курсової роботи або доопрацювати попередній варіант і визначається новий термін її виконання.

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру відповідальній особі, призначеній завідувачем кафедри, де вони зберігаються один рік. Після цього курсові роботи списуються по акту і знищуються.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)