ТОП 10:

Приклад оформлення і підпису таблиціТаблиця 1.1

Наявність госпрозрахункових відособлених підрозділів на підприємствах Укоопспілки на 1.01.2010 року, одиниць

Споживспілки Всього У тому числі
у споживчих товариствах у районних споживчих товариствах у районних спожив спілках В облспожив спілках
Кримспоживспілка -    
Вінницька
Волинська    
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська    
Івано-Франківська
Київське МСТ      
Кіровоградська    
Луганська
Львівська  
Миколаївська
Одеська  
Полтавська  
Рівненська
Сумська
Тернопільська    
Харківська
Херсонська
Хмельницька  
Черкаська      

Продовження таблиці 1.1

Споживспілки Всього У тому числі
у споживчих товариствах у районних споживчих товариствах у районних спожив спілках В облспожив спілках
Чернівецька  
Чернігівська  
Підприємства і організації Укоопспілки      
Разом

Оформлення результатів дослідження у вигляді графіків

У тому випадку, коли є необхідність акцентувати увагу нахарактері протікання процесу і показати співвідношення компонентів досліджуваної системи, ліпше подати отримані результати за допомогою графіків або діаграм.

Основні вимоги до графіків:

1. На осі абсцис відкладають значення незалежної перемінної, на осі ординат – величини залежних функцій. Якщо необхідно аналізувати широкий діапазон значень, то використовують логарифмічну або напівлогарифмічну координатну сітку з наростаючою ціною поділок.

2. Необхідно раціонально використовувати площу графіка; якщо числові дані функції починаються далеко від нульового значення, то осі можна розірвати.

3. Масштаби координаційної системи потрібно підбирати у такому співвідношенні, щоб отримана крива займала центральне положення між осями координат.

4. Якщо в досліді було отримано невелику кількість цифрових даних і експериментальні точки знаходяться далеко одна від одної, то на графіку їх з’єднують суцільною ламаною лінією. При великій кількості даних і точок, які розташовуються в явній функціональній залежності, їх з’єднують плавною кривою лінією. Якщо експериментальні точки помітно розкидані, то криву проводять через середні точки так, щоб приблизно половина точок розташовувалась вище кривої, а друга половина – нижче.

5. У ряді випадків доцільно скористуватися програмою Excel, яка дає можливість виявляти математичний опис залежності, розраховувати ступінь кореляції між показниками.

 
 

Приклад оформлення графіка

Рис. 2.1. Рівень запасів при розтягнутому постачанні, прискореному споживанні і допустимості дефіциту

 

6. Не треба перевантажувати графік позначеннями і поясненнями; всі необхідні пояснення і вказівки виносять у примітку під назвою графіка.

7. Якщо на графіку представлена невелика кількість кривих, то їх креслять різними лініями (суцільною, штриховою, точковою). При великій кількості їх нумерують. Для виділення окремих експериментальних точок можна використовувати спеціальні позначення (не заштриховані або заштриховані кружечки, трикутники, квадрати, ромби).

Побудова діаграм

На стовпчикових діаграмах бажано відображати дані статистичного оброблення.

Приклад:

Рис. 2.2. Структура постачальників Царичанської РСС, %

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті роботи.

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах пункту.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації , що містить текст із якомога стислою характеристикою зображення;

- якщо необхідно – експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначаються цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Формули.

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями зверху і знизу не менше одного рядка.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділеного крапкою. Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій вони наведені в формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом “де” без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

Приклад:

(3.1)
,

де EOQ– економічний розмір замовлення, од.;

Co – витрати виконання замовлення, грн.;

Сі – закупівельна ціна одиниці товару, грн.;

S – річний обсяг продажів, од.;

U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

Захист курсової роботи

У відповідності з затвердженим завідувачем кафедри календарним графіком виконання курсової роботи студенти періодично звітують про хід її виконання перед науковим керівником роботи. Керівник доповідає завідувачу кафедри про ступінь готовності курсової роботи та студента до захисту.

У випадку невиконання розділів курсової роботи у встановлений термін студент запрошується на засідання кафедри для встановлення причин невиконання роботи і розробки коригуючих заходів з кінцевим терміном виконання з відповідним фіксуванням в протоколі засідання кафедри. По закінченню терміну виконання коригуючих заходів студент звітує про їх виконання. У випадку невиконання коригуючих заходів студентом у встановлений термін, кафедра виходить з клопотанням до декану факультету про відрахування студента як нездатного виконати вимоги навчального плану за фахом.

Виконана курсова робота, підписана студентом, здається на рецензування керівникові, про що робиться запис у кафедральній книзі реєстрації курсових робіт. Перевірка курсової роботи керівником може здійснюватись протягом 7 днів. Після перевірки курсової роботи науковий керівник складає письмову рецензію.

Повністю готова і оформлена робота подається науковому керівнику не пізніше ніж за місяць до захисту.

Курсову роботу можна подавати до захисту у швидкозшивачі, кваліфікаційна і дипломна роботи обов’язково мають бути переплетені.

Курсові і кваліфікаційні роботи подаються до захисту в одному примірнику. Разом з роботою здається дискета з повним текстом роботи і всіма ілюстраціями, набрана у текстовому редакторі Word, формати *.doc і *.rtf .

Зразок бланків для написання рецензій та листа оцінювання подано у додатку Ж.

Рецензія керівника має характеризувати актуальність теми, відповідність змісту курсової роботи затвердженому плану, повноту розкриття основних питань, самостійність та якість виконання, теоретичну та практичну значимість.

Якщо курсова робота відповідає вимогам, що ставляться перед нею, вона допускається до захисту, про що викладач робить відповідний запис в рецензії та на титульному листку. Після рецензування робота повертається на кафедру, реєструється і видається студенту під розпис для ознайомлення із зауваженнями та підготовки до захисту.

У випадку негативної рецензії керівника курсова робота із значними зауваженнями і недоліками, зафіксованими письмово, повертається студенту на доопрацювання у визначений керівником у рецензії термін, про що робиться запис у кафедральній книзі реєстрації курсових робіт.

Відповідно до зауважень рецензента студент вносить в курсову роботу необхідні виправлення та доповнення, які виконуються на окремих сторінках без порушення попереднього змісту з обов’язковою нумерацією (наприклад, доповнення до розділу 1…, сторінка 1, 2, 3 і т. д.). Доповнення та матеріали доопрацювання підшиваються в кінці роботи. Доповнення мають дискусійний характер за умови відстоювання студентом особистої обґрунтованої позиції щодо розуміння сутності даної проблеми.

До повторного представлення курсової роботи на кафедру студент повинен врахувати всі зауваження керівника по тексту та в рецензії, усунути недоліки і разом з першим варіантом роботи та попередньою рецензією подати на повторне рецензування.

Всі зауваження керівника по тексту, а також рецензію необхідно зберегти. Не допускається заміна окремих листків і розділів роботи.

Оцінювання самостійності та якості курсової роботи проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів кафедри, які призначаються завідувачем кафедри, у тому числі керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь (до 10 хвилин), у якій викладає мету, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт в контексті теми роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за 100 бальною шкалою оцінки.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.008 с.)