ТОП 10:

ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП№ розділу, теми (змістові модулі) Назва розділу, теми, змістового модуля Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
всього у тому числі лекції семінари заліки по модулях
СРС/ІНДЗ ауд.
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 60/30
Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури -
Тема 2 Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів -
Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування -
Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування - -
Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів -
  Тема 6 Міжбюджетні відносини, їх складові -
Тема 7 Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні -
Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності -
Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства -
Тема 10 Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах -
  Залік по модулю № 1 - - -
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) - - - -
Разом 60/30
                 

 

 


6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури
Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси. Основи теорії місцевих фінансів. Сутність, функції та роль місцевих фінансів.  
Тема 2. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів
Розвиток місцевих бюджетів України. Етапи розвитку місцевих бюджетів України. Місцеві бюджети в складі бюджетної системи. Тенденції формування та склад дохідної бази. Економічна природа та виникнення місцевого оподаткування. Практика місцевого оподаткування в Україні.      
Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення. Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Місцеві позики та їх розвиток в Україні. Історичний досвід місцевих запозичень. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування.      
Тема 4. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування
Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні та її розвиток. Охорона та раціональне використання природних ресурсів Утилізація відходів Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
Тема 5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні. Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Виконання місцевих бюджетів за видатками      
Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові
Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації. Сутність і стан фінансового вирівнювання. Бюджетне регулювання, його цілі та методи. Бюджетні трансферти та їх види. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.      
Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні
Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Фінансовий контроль на місцевому рівні.      
Тема 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності
Місцеве господарство та місцеві фінанси. Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.
Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства
Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.
Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах
Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. Бюджетний федералізм. Доходи та видатки локальних урядів. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. Фінансове вирівнювання за кордоном.. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. Місцеві позики за кордоном.    
Разом

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

 

№ заняття Тема Кількість годин (С/ЗМ)
  ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 16/2
  Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури
Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів
Семінарське заняття № 1
  Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Семінарське заняття № 2
  Тема 4. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування -
  Тема 5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
Семінарське заняття № 3
  Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові
Семінарське заняття № 4
  Тема 7. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні
Семінарське заняття № 5
  Тема 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності
Семінарське заняття № 6
  Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства
Семінарське заняття № 7
  Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах
Семінарське заняття № 8
Залік по модулю № 1
  Разом семінарських занять (С) Разом залік по модулю (ЗМ)

 

8. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ п/п Назва розділу, зміст консультації Кількість годин
1. Консультація з організації та виконання самостійної роботи студентів
2. Консультація по підготовці до семінарських занять та опрацюванню рекомендованої літератури
3. Консультація до заліку за модулем №1
4. Консультація по виконанню ІНДЗ
5. Залікова консультація
Разом

 

ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

№ розділу, теми Назва розділу, теми Кількість годин СРС
Тема 1 Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.
Тема 2 Склад місцевих податків і зборів в Україні. Практика місцевого оподаткування в Україні. Проблеми реформування місцевого оподаткування. Склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів. Інвестиційна складова місцевих бюджетів.
Тема 3 Історичний досвід місцевих запозичень. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування.
Тема 4 Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні та її розвиток. Охорона та раціональне використання природних ресурсів Утилізація відходів Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
Тема 5 Виконання місцевих бюджетів за видатками
Тема 6 Бюджетні трансферти та їх види. Алгоритм визначення дотації вирівнювання. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.
Тема 7 Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Фінансовий контроль на місцевому рівні.
Тема 8 Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.
Тема 9 Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств. Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.
Тема 10 Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. Місцеві позики за кордоном.
  Разом

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Мета і завдання проведення семінарських (практичних) занять – дати студентам теоретичні знання і практичні навички з управління рухом грошових коштів у системі місцевих фінансів та здійснення державного фінансового контролю за їхнім цільовим використанням, реалізації соціально-економічної політики держави та реального забезпечення її виконання, показує наукові методи дослідження слабких сторін та проблемних питань чинного законодавства, найтиповіших порушень, які трапляються на практиці, розробка пропозицій щодо їх удосконалення.

Семінарські заняття відбуваються після проведення лекцій з відповідних тем навчальної дисципліни. У процесі підготовки до цих видів аудиторних занять, студенти повинні поглиблено опрацювати лекційний матеріал, а також виконати самостійну роботу.

Опитування студентів на семінарах здійснюється в розрізі наведених нижче планів занять в усній та письмовій формах.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.005 с.)