ТОП 10:

Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові 

Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

Сутність і стан фінансового вирівнювання.

Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

Бюджетні трансферти та їх види.

Алгоритм визначення дотації вирівнювання.

Реформування міжбюджетних відносин в Україні.

 

Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.

Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження.

Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції.

Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів.

Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу.

Фінансовий контроль на місцевому рівні..

Тема 8. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

Місцеве господарство та місцеві фінанси.

Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності.

Сучасні проблеми розвитку комунального сектору.

Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства

Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства.

Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування.

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства.

Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.

Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.

Тема 10. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.

Бюджетний федералізм..

Доходи та видатки локальних урядів.

Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах..

Фінансове вирівнювання за кордоном..

Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.

Місцеві позики за кордоном.

Список рекомендованої літератури

 

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // офіційний сайт Верховної Раи України – [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14

2. Виконання доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів станом на 01.01.2012р – [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://www.minfin. gov.ua/file/link/321227/ file/01%2001 %202012.pdf

3. Витяг з Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (Реформа міжбюджетних відносин) – [Електронний ресурс]: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289408&cat_id=288202

4. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.97 № 452/97-ВР // Відомості ВРУ. – 1997. - № 38. – С. 249.

5. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» №2850-IV від 8.09.2005 р. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_id=85055&cat_id=51705

6. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» N1511-VI (1511-17) від 11.06.2009 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1869-15

7. Закон України «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань» №1953-IV 08.02.2005р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov. ua/control /uk/publish/article%3fart_id=51846&cat_id=35489

8. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2004. – 192 с.

9. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 – ВР. // Відомості ВРУ. - № 30. – С. 141.

10. Концепція реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2008-2012 роки. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.loda.gov.ua/ua/current-activity/social-policy/ directions/1224444474/

11. Наказ Державного казначейства України N 205 від 04.11.2002 р. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, із змінами та доповненнями N 79 ( z0488-11 ) від 05.04.2011 р. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg =z0919-02

12. Наказ Міністерства Фінансів України № 679 від 09.07.2010 р. Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289422&cat_id=288202

13. Наказ Міністерства Фінансів України № 96 від 14.02.2011 р. Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/con trol/uk/ publish/article?art_id=314591&cat_id=288202

14. Наказ Міністерства Фінансів України № 1148/3437 від 01.10.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin .gov.ua/ control/uk/publish /article?art_id=289751&cat_id =288202

15. Наказ Міністерства Фінансів України № 1627 від 14.12.2011 р. «Про доповнення Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov. ua/control/uk/publish/article?art_id=317513&cat_id=288202

16. Паспорт програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2010-2014 роки – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.loda.gov.ua/ua/current-activity/social-policy/

17. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект. - К.: Кондор, 2004. – 282 с.

18. Податковий Кодекс України {Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4268-VI ( 4268-17 ) від 22.12.2011} // офіційний сайт Верховної Ради України – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/ show /2755-17

19. Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та кошти, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.01 № 1195, зі змінами та доповненнями.

20. Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України N 207 від 24 лютого 2003 р., із змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1561– [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov .ua/control /uk /publish /article%3fart_id=85928&cat_id =51705

21. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України N 1001 – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov. ua/control/ uk/publish/article%3fart_id= 85902&cat_id=51705

22. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України N 228 від 28 лютого 2002 р., із змінами та доповненнями від N 37 (37-2011-п ) від 24.01.2011 – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg =228-2002-%EF

23. Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами : Постанова Кабінету Міністрів України N 1787 від 31 грудня 2004 р. 1001 – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article %3fart_id=51873 &cat_id=35491

24. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2011 - 2014 роки, рішення обласної ради від 05.07.2011 р. № 183. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://oblrada.lviv.ua/ index.php?option =com_content&view=article&id=78&Itemid=48

25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin. gov.ua/control/uk/ publish/article%3fart_id= 85055&cat_id= 51705

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 292-р від від 6 квітня 2011 р. Стратегія оптимізації кількості бюджетних програм – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id =290464&cat_id=54063

27. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

28. Сунцова О.О. Особливості реформування комунального сектору в умовах української моделі самоврядування // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6 (36). - С. 12-17.

29. Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.loda.gov ua/content/files/2015.pdf

30. Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2002. №5.

31. Чернюк O.B. Розгляд особливостей комунальної власності як власності адміністративно-територіальних одиниць в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 3 (34). - С. 45-48.

32. Чугунов І.Я. Вплив бюджету на економічний розвиток адміністративно-територіальний одиниць // Фінанси України. - 2002. -№ 12.-С.42-50.

33. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 590 с.

 

Ресурси мережі Інтернет

Асоціація українських банків – www.aub.com.ua.

Верховна Рада України – www.rada.gov.ua.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – www.dfp.gov.ua.

Кабінет Міністрів України – www.kmu.gov.ua.

Міністерство економіки – www.me.gov.ua.

Міністерство фінансів – www.minfin.gov.ua.

Національний банк України – www.bank.gov.ua.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.006 с.)