ТОП 10:

ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ»ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ»

Задача 1. Підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом (табл. 1.1). Визначити обсяг фінансових ресурсів підприємства. Розв’язок оформити у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.1 – Дані підприємства за балансом, тис, грн.

Показники Значення
Зареєстрований капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Довгострокові кредити банків
Kopoткocтpoкові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

Таблиця 1.2 – Склад і структура фінансових pecypcів підприємства

Види фінансових pecypciв Фінансові ресурси
тис. грн. структура, %
Власні    
Позичені    
Залучені    
Всього   100,0

 

Задача 2.Яким буде баланс АТ в результаті проведення першої емісії при зареєстрованому статутному капіталі розміром 1 млн. грн., якщо в оплату акцій надійшли основні засоби на суму 0,3 млн. грн., нематеріальні активи – на 0,1 млн. грн., грошові кошти – в розмірі 0,5 млн. грн.?

 

Задача 3.Визначити зареєстрований (статутний), власний капітал і зобов'язання підприємства на початок і кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на суму 1,5 млн. грн., облігації (1 млн. грн.), конвертовані в акції, отримано прибуток у розмірі 0,7 млн. грн. (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви АТ становили, млн. грн.: зареєстрований (статутний) капітал – 5; резервний капітал – 0,1; конвертовані облігації – 1; кредит банку – 0,9.

 

Задача 4. При створенні АТ було зареєстровано статутний капітал у розмірі 1 млн. грн. У процесі емісії половину акцій було розміщено на ринку за ціною, що в 1,5 рази перевищувала їх номінальну вартість. Половину акцій було розміщено серед засновників за номінальною вартістю, причому в оплату акцій надійшло тільки 70 % коштів. Визначити складові власного капіталу АТ.

 

Задача 5. На початок року власний капітал АТ становив 800 тис. грн. (зареєстрований статутний капітал – 1000 тис. грн., неоплачений капітал – 200тис. грн.). Протягом року товариство отримало прибуток у розмірі 200 тис. грн. 25 % прибутку було сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 25% – спрямовано на формування резервного капіталу, 50% – залишилось нерозподіленими. Крім того, акціонери повністю погасили заборгованість за оплатою акцій. Визначити складові власного капіталу на початок та кінець року.

 

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Види фінансових pecypciв Фінансові ресурси
тис. грн. структура, %
Власні 5200+32+350+987-120=6449 83,8
Позичені 56+145=201 2,6
Залучені 26+365+654=1045 13,6
Всього 100,0

 

Задача 2.

Актив Пасив
Назва статті тис. грн. Назва статті тис. грн.
Нематеріальні активи 0,1 Статутний капітал 1,0
Основні засоби 0,3 Неоплачений капітал (0,1)
Грошові кошти 0,5  
Баланс 0,9 Баланс 0,9

 

Задача 3.

Назва статті початок року кінець року
Статутний капітал 5,0 7,5
Резервний капітал 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток - 0,7
Всього власний капітал 5,1 8,3
Конвертовані облігації 1,0 -
Кредит банку 0,9 0,9
Всього залучений капітал 1,9 0,9
Баланс 7,0 9,2

 

Задача 4.

Назва статті млн. грн.
Статутний капітал 1,00
Додатковий капітал 0,25
Неоплачений капітал (0,15)
Всього власний капітал 1,10

Задача 5.

Назва статті початок року кінець року
Статутний капітал
Резервний капітал -
Нерозподілений прибуток -
Неоплачений капітал (200) -
Всього власний капітал

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 

ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Грошова виручка від реалізованої продукції Платежі по рахункам постачальників і підрядників
Погашення дебіторської заборгованості Виплата процентів за кредит
Надходження від продажу бартеру Виплата по заробітній платі
Аванси, отримані від покупців Відрахування в бюджет та позабюджетні фонди
  Відрахування на соціальну сферу
ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Продаж основних засобів, нематеріальних активів Придбання основних засобів, нематеріальних активів
Дивіденди, проценти від довгострокових фінансових вкладень Капітальні вкладення
Повернення інших фінансових вкладень Довгострокові фінансові вкладення
ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Короткострокові кредити і позик Повернення короткострокових кредитів і позик
Довгострокові кредити і позик Повернення довгострокових кредитів і позик
Надходження від емісії акцій Виплата дивідендів
Цільове фінансування Погашення векселів

 

Ціна виробника: Ц1 = С + П

 

Відпускна ціна не підакцизного товару: Ц2 = Ц1 + ПДВ

 

Відпускна ціна підакцизного товару без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП

 

Відпускна ціна підакцизного товару з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ

 

Роздрібна ціна не підакцизного товару: Ц5 = Ц2 + Тн

 

Роздрібна ціна підакцизного товару: Ц6 = Ц4 + Тн

 

С – собівартість продукції, грн.;

П – прибуток, грн.;

ПДВ – податок на додану вартість;

АП – акцизний податок;

Тн – торговельна надбавка.

 

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Господарські операції Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Реалізовані запаси сировини балансовою вартістю 16 тис. грн., фактична ціна реалізації -15 тис. грн. +15    
Реалізовані основні засоби балансовою вартістю 76 тис. грн., фактична ціна реалізації - 95 тис. грн.     +95
Сплачені відсотки за банківський кредит в сумі 33 тис. грн. -33    
Погашені банківські кредити на суму 45 тис. грн.   -45  
Отримані дивіденди на суму 42 тис. грн.     +42
Нараховані і виплачені дивіденди акціонерам цього підприємства в сумі 13 тис. грн.   -13  
Здійснено емісію акцій номінальною вартістю 300 тис. грн., фактично отримано 350 тис. грн.   +350  
Поставлено споживачам продукції з відстрочкою платежу на суму 480 тис. грн. -480    
Отримано передоплату (аванс) за поставку продукції на суму 300 тис. грн. +300    
Викуплено акції власної емісії за номінальну вартість на суму 68 тис. грн.   -68  
Придбано основні засоби з оплатою грошовими кош­тами на суму 430 тис. грн.     -430
Придбано сировину і матеріали на суму 40 тис. грн. з оформленням простого векселя   -40  
Придбано сировину і матеріали на суму 70 тис. грн. з оплатою грошовими коштами -70    
Всього -268 -293

Задача 2.

Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Притоки Відтоки Притоки Відтоки Притоки Відтоки
-
- - - -
- -   - -
-
-25 +140 -223

 

Задача 3.

Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Притоки Відтоки Притоки Відтоки Притоки Відтоки
630/6 = 105 - -
- - -
- -
+500 +200 +9

 

Задача 4.

Ціна виробника: Ц1 = С + П = 58 + 11 = 69 грн.

Відпускна ціна без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП = 69 + 1,5 = 70,5 грн.

Відпускна ціна з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ = 70,5 + (70,5 * 0,2) = 84,6 грн.

Задача 5.

Обсяг товарної продукції: Прибуток з одиниці продукції:

Qа = 80 + 1500 – 120 = 1460 шт. Па = 270 * 0,15 = 40,5 грн.

Qб = 140 + 1800 – 170 = 1770 шт. Пб = 310 * 0,12 = 37,2 грн.

Qв = 190 + 2600 – 130 = 2660 шт. Пв = 190 * 0,18 = 34,2 грн.

 

Ціна виробника: Відпускна ціна з ПДВ:

Ц = С + П = 270 + 40,5 = 310,5 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 310,5 *1,2 = 372,60 грн.

Ц = С + П = 310 + 37,2 = 347,2 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 347,2 *1,2 = 416,64 грн.

Ц = С + П = 190 + 34,2 = 224,2 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 224,2 *1,2 = 269,04 грн.

 

Виручка від реалізації:

ВРа = Ц2 * Q = 372,6 * 1460 = 543996,0 грн.

ВРа = Ц2 * Q = 416,64 * 1770 = 737452,8 грн.

ВРа = Ц2 * Q = 269,04 * 2660 = 715646,4 грн.

Сумарна виручка від реалізації: 543996,0 + 737452,8 + 715646,4 = 1997095,2 грн.

Задача 6.

Собівартість одиниці продукції: 1400 + 300 + 6200 = 7900 грн.

Прибуток з одиниці продукції: 7900 * 0,15 = 1185 грн.

Ціна виробника: Ц1 = С + П = 7900 + 1185 = 9085 грн.

Відпускна ціна без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП = 9085 + 220 = 9305 грн.

Відпускна ціна з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ = 9305 * 1,2 = 11166 грн.

Виручка від реалізації: 11166 * 1200 = 13399200 грн.

Задача 7.

Кількість реалізованого товаром оптом:

Кодтерпін: 200 * 0,25 = 50 тис. шт.

Мукалтин: 700 * 0,10 = 70 тис. шт.

Трависил: 100 * 0,15 = 15 тис. шт.

 

Кількість реалізованого товару через мережу аптек

Кодтерпін: 200 – 50 = 150 тис. шт.

Мукалтин: 700 – 70 = 630 тис. шт.

Трависил: 100 – 15 = 85 тис. шт.

 

Обсяг грошових надходжень від реалізації товарів оптом:

Кодтерпін: 17,70 * 50 * 1,15 = 1017,75 тис. грн.

Мукалтин: 4,98 * 70 * 1,15 = 400,89 тис. грн.

Трависил: 48,00* 15 * 1,15 = 828,00 тис. грн.

Всього: 1017,75 + 400,89 + 828,00 = 2246,64 тис. грн.

 

Обсяг грошових надходжень від реалізації через мережу аптек:

Кодтерпін: 17,70 * 150 * 1,25 = 3318,75 тис. грн.

Мукалтин: 4,98 * 630 * 1,25 = 3921,75 тис. грн.

Трависил: 48,00* 85 * 1,25 = 5100,00 тис. грн.

Всього: 3318,75 + 3921,75 + 5100,00 = 12340,50 тис. грн.

 

Обсяг грошових надходжень в цілому:

Кодтерпін: 1017,75 + 3318,75 = 4336,50 тис. грн.

Мукалтин: 400,89 + 3921,75 = 4322,64 тис. грн.

Трависил: 828,00 + 5100,00 = 5928,00 тис. грн.

Всього: 4336,50 + 4322,64 + 5928,00 = 14587,14 тис. грн.

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Чистий дохід від реалізації продукції ЧД
Собівартість реалізованої продукції С
Валовий прибуток (збиток) ВП = ЧД - С
Інші операційні доходи ІОД
Адміністративні витрати АВ
Витрати на збут ВЗ
Інші операційні витрати ІОВ
Фінансовий результат від операційної діяльності ОП = ВП + ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ
Дохід від участі в капіталі ДВК
Інші фінансові доходи ІФД
Інші доходи ІД
Фінансові витрати ФВ
Втрати від участі в капіталі ВВК
Інші витрати ІВ
Фінансовий результат до оподаткування Пдо опод = ОП + ДВК + ІФД + ІД – ФВ – ВВК – ІВ
Витрати з податку на прибуток ВПП = Пдо опод * 0,18
Чистий прибуток ЧП = Пдо опод – ВПП

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100%

Чиста рентабельність основних засобів: ЧП / ОЗ * 100%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100%

 

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100%

 

Операційна рентабельність продажу: ОП / ЧД * 100%

Операційна рентабельність продукції: ОП / С * 100%

 

Умовні позначення:

ЧП – чистий прибуток;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції;

ВП – валовий прибуток;

ОП – фінансовий результат від операційної діяльності;

С – собівартість реалізованої продукції;

А – вартість активів підприємства;

ВК – вартість власного капіталу;

ОЗ – вартість основних засобів;

ОА – вартість оборотних активів.

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Стаття тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 1860 – 1860 * 0,2 = 1550
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток) 1550 – 1100 = 450
Інші операційні доходи
Витрати на збут
Фінансовий результат від операційної діяльності 450 + 85 – 16 = 519
Дохід від участі в капіталі 7,8
Інші витрати 6,9
Фінансовий результат до оподаткування 519 + 7,8 – 6,9 = 519,9
Витрати з податку на прибуток 519,9 * 0,18 = 93,6
Чистий прибуток 519,9 – 93,6 = 426,3

Розподіл чистого прибутку:

в резервний фонд: 426,3 * 0,15 = 63,9 тис. грн.;

в інвестиційний фонд: 426,3 * 0,32 = 136,4 тис. грн.

фонд матеріального заохочення: 426,3 * 0,16 = 68,2 тис. грн.;

фонд соціального розвитку: 426,3 * 0,12 = 51,2 тис. грн.

на виплату засновникам: 426,3 * 0,25 = 106,6 тис. грн.

Показники рентабельності:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 426,3 / 1550 * 100% = 27,5%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 426,3 / 1100 * 100% = 38,8%

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100% = 450 / 1550 * 100% = 29,0%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100% = 450 / 1100 * 100% = 40,9%

Операційна рентабельність продажу: ОП / ЧД * 100% = 519 / 1550 * 100% = 33,5%

Операційна рентабельність продукції: ОП / С * 100% = 519 / 1100 * 100% = 47,2%

 

Задача 2.На основі даних про діяльність 2-х підприємств розрахувати показники прибутку і рентабельності, зробити належні висновки.

Статті Підприємство А Підприємство Б
Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток) 2900 – 1800 = 1100 3100 – 2300 = 800
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 + 150 – 200 – 400 – 120 = 530 800 + 200 – 50 – 120 – 150 = 680
Інші доходи
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування 530 + 180 – 100 = 610 680 + 70 – 80 = 670
Витрати з податку на прибуток 610 * 0,18 = 109,8 670 * 0,18 = 120,6
Чистий прибуток 610 – 109,8 = 500,2 670 – 120,6 = 549,4

Підприємство А:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 500,2 / 2900 * 100% = 17,3%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 500,2 / 1800 * 100% = 27,8%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 500,2 / 2500 * 100% = 20,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 500,2/2200*100% = 22,7%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 500,2 / 2800 * 100% = 17,9%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 500,2 / 5000 * 100% = 10,0%

Підприємство Б:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 549,4 / 3100 * 100% = 17,7%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 549,4 / 2300 * 100% = 23,9%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 549,4 / 2050 * 100% = 26,8%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 549,4/2000*100% = 27,5%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 549,4 / 2700 * 100% = 20,4%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 549,4 / 4700 * 100% = 11,7%

Задача 3.

Статті Поточний рік Наступний рік
Чистий дохід від реалізації продукції 6000,0 6000,0 * 1,1 = 6600,0
Собівартість реалізованої продукції 2249,0 + 812,0 + 572,0 + 1624,0 = 5257,0 2428,9 + 812,0 + 572,0 + 1542,8 = 5355,7
матеріальні витрати 2249,0 2249,0 * 0,08 = 2428,9
витрати на оплату праці 812,0 812,0
амортизація основного капіталу 572,0 572,0
інші поточні витрати на виробництво 1624,0 1624,0 * 0,95 = 1542,8
Валовий прибуток (збиток) 6000,0 – 5257,0 = 743,0 6600,0 – 5355,7 = 1244,3
Фінансовий результат від операційної діяльності 743,0 1244,3
Фінансові витрати 298,0 298,0
Фінансовий результат до оподаткування 743,0 – 298,0 = 445,0 1244,3 – 298,0 = 946,3
Витрати з податку на прибуток 445,0 * 0,18 = 80,1 946,3 * 0,18 = 170,3
Чистий прибуток 445,0 – 80,1 = 364,9 946,3 – 170,3 = 776,0

В поточному році:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 364,9 / 6000,0 * 100% = 6,1%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 364,9 / 5257,0 * 100% = 6,9%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 364,9 / 5187,0 * 100% = 7,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 364,9 / 3835,0 * 100% = 9,5%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП / ОА * 100% = 364,9 / 4810,0 * 100% = 7,6%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 364,9 / 8645,0 * 100% = 4,2%

В наступному році:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 776,0 / 6600,0 * 100% = 11,8%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 776,0 / 5355,7 * 100% = 14,5%

Чиста рентабельність власного капіталу: ЧП / ВК * 100% = 776,0 / 5187,0 * 100% = 15,0%

Чиста рентабельність необоротних активів: ЧП/НА*100% = 776,0/3835,0*100% = 20,2%

Чиста рентабельність оборотних активів: ЧП/ОА * 100% = 776,0 / 4810,0 * 100% = 16,1%

Чиста рентабельність активів: ЧП / А * 100% = 776,0 / 8645,0 * 100% = 9,0%

Задача 4..

Стаття тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції 32230,5
Собівартість реалізованої продукції 29338,3
Валовий прибуток (збиток) 32230,5 – 29338,3 = 2892,2
Інші операційні доходи 4707,5
Адміністративні витрати 1329,5
Витрати на збут 145,3
Інші операційні витрати 5040,2
Фінансовий результат від операційної діяльності 2892,2 + 4707,5 – 1329,5 – 145,3 – 5040,2 = 1084,7
Інші фінансові доходи 4,2
Фінансові витрати 217,5
Фінансовий результат до оподаткування 1084,7 + 4,2 – 217,5 = 871,4
Витрати з податку на прибуток 871,4 * 0,18 = 156,9
Чистий прибуток 871,4 – 156,9 = 714,5

Показники рентабельності:

Чиста рентабельність продажу: ЧП / ЧД * 100% = 714,5 / 32230,5 * 100% = 2,2%

Чиста рентабельність продукції: ЧП / С * 100% = 714,5 / 29338,3 * 100% = 2,4%

Задача 5.

Чистий дохід від реалізації продукції:

товар А: 2,0 * 500 = 1000 тис. грн.

товар Б: 1,0 * 1400 = 1400 тис. грн.

товар В: 0,5 * 4400 = 2200 тис. грн.

Всього: 1000 + 1400 + 4400 = 4600 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції:

товар А: 2,0 * 380 = 760 тис. грн.

товар Б: 1,0 * 920 = 920 тис. грн.

товар В: 0,5 * 3200 = 1600 тис. грн.

Всього: 760 + 920 + 1600 = 3280 тис. грн.

Валовий прибуток (І спосіб):

товар А: 1000 – 760 = 240 тис. грн.

товар Б: 1400 – 920 = 480 тис. грн.

товар В: 2200 – 1600 = 600 тис. грн.

Всього: 4600 – 3280 = 1320 тис. грн.

Валовий прибуток (ІІ спосіб):

товар А: 2,0 * (500 – 380) = 240 тис. грн.

товар Б: 1,0 * (1400 – 920) = 480 тис. грн.

товар В: 0,5 * (4400 – 3200) = 600 тис. грн.

Всього: 240 + 480 + 600 = 1320 тис. грн.

Показники рентабельності:

Валова рентабельність продажу: ВП / ЧД * 100% = 1320 / 4600 * 100% = 28,7%

Валова рентабельність продукції: ВП / С * 100% = 1320 / 3280 * 100% = 40,2%

Валова рентабельність товару А: ВП / Са * 100% = 240 / 760 * 100% = 31,6%

Валова рентабельність товару Б: ВП / Сб * 100% = 480 / 920 * 100% = 52,2%

Валова рентабельність товару В: ВП / Св * 100% = 600 / 1600 * 100% = 37,5%

 

 

Задача 2.

S = P * (1 + i*n) – проста відсоткова ставка

S1 = 10000 * (1 + 0,25*0,3) = 10750 грн.

S2 = 10000 * (1 + 0,5*0,3) = 11500 грн.

S3 = 10000 * (1 + 1*0,3) = 13000 грн.

S4 = 10000 * (1 + 2*0,3) = 16000 грн.

S = P * (1 + i)n – складна відсоткова ставка

S1 = 10000 * (1 + 0,3)0,25 = 10677,90 грн.

S2 = 10000 * (1 + 0,3)0,5 = 11401,75 грн.

S3 = 10000 * (1 + 0,3) 1 = 13000,00 грн.

S4 = 10000 * (1 + 0,3)2 = 16900,00 грн.

Задача 4.

Прямолінійний метод:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,1778 9780,00 9780,00 45220,00
45220,00 0,1778 9780,00 19560,00 35440,00
35440,00 0,1778 9780,00 29340,00 25660,00
25660,00 0,1778 9780,00 39120,00 15880,00
15880,00 0,1778 9780,00 48900,00 6100,00

Метод зменшення залишкової вартості:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,3558 19569,00 19569,00 35431,00
35431,00 0,3558 12606,35 32175,35 22824,65
22824,65 0,3558 8121,01 40296,36 14703,64
14703,64 0,3558 5231,55 45527,92 9472,08
9472,08 - 3372,08* 48900,00 6100,00

*3372,08 = 9472,08 – 6100,00

Метод прискореного зменшення залишкової вартості:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 0,4 22000,00 22000,00 33000,00
33000,00 0,4 13200,00 35200,00 19800,00
19800,00 0,4 7920,00 43120,00 11880,00
11880,00 0,4 4752,00 47872,00 7128,00
7128,00 - 1028,00* 48900,00 6100,00

*1028,00 = 7128,00 – 6100,00

Кумулятивний метод:

Рік корисної експлуатації Залишкова вартість на початок року Норма амортизації Річна сума амортизації Сума зносу з початку експлуатації Залишкова вартість на кінець року
55000,00 5/15 16300,00 16300,00 38700,00
38700,00 4/15 13040,00 29340,00 25660,00
25660,00 3/15 9780,00 39120,00 15880,00
15880,00 2/15 6520,00 45640,00 9360,00
9360,00 1/15 3260,00 48900,00 6100,00

 

ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ»

Задача 1. Підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом (табл. 1.1). Визначити обсяг фінансових ресурсів підприємства. Розв’язок оформити у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.1 – Дані підприємства за балансом, тис, грн.

Показники Значення
Зареєстрований капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Довгострокові кредити банків
Kopoткocтpoкові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

Таблиця 1.2 – Склад і структура фінансових pecypcів підприємства

Види фінансових pecypciв Фінансові ресурси
тис. грн. структура, %
Власні    
Позичені    
Залучені    
Всього   100,0

 

Задача 2.Яким буде баланс АТ в результаті проведення першої емісії при зареєстрованому статутному капіталі розміром 1 млн. грн., якщо в оплату акцій надійшли основні засоби на суму 0,3 млн. грн., нематеріальні активи – на 0,1 млн. грн., грошові кошти – в розмірі 0,5 млн. грн.?

 

Задача 3.Визначити зареєстрований (статутний), власний капітал і зобов'язання підприємства на початок і кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на суму 1,5 млн. грн., облігації (1 млн. грн.), конвертовані в акції, отримано прибуток у розмірі 0,7 млн. грн. (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви АТ становили, млн. грн.: зареєстрований (статутний) капітал – 5; резервний капітал – 0,1; конвертовані облігації – 1; кредит банку – 0,9.

 

Задача 4. При створенні АТ було зареєстровано статутний капітал у розмірі 1 млн. грн. У процесі емісії половину акцій було розміщено на ринку за ціною, що в 1,5 рази перевищувала їх номінальну вартість. Половину акцій було розміщено серед засновників за номінальною вартістю, причому в оплату акцій надійшло тільки 70 % коштів. Визначити складові власного капіталу АТ.

 

Задача 5. На початок року власний капітал АТ становив 800 тис. грн. (зареєстрований статутний капітал – 1000 тис. грн., неоплачений капітал – 200тис. грн.). Протягом року товариство отримало прибуток у розмірі 200 тис. грн. 25 % прибутку було сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 25% – спрямовано на формування резервного капіталу, 50% – залишилось нерозподіленими. Крім того, акціонери повністю погасили заборгованість за оплатою акцій. Визначити складові власного капіталу на початок та кінець року.

 

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Види фінансових pecypciв Фінансові ресурси
тис. грн. структура, %
Власні 5200+32+350+987-120=6449 83,8
Позичені 56+145=201 2,6
Залучені 26+365+654=1045 13,6
Всього 100,0

 

Задача 2.

Актив Пасив
Назва статті тис. грн. Назва статті тис. грн.
Нематеріальні активи 0,1 Статутний капітал 1,0
Основні засоби 0,3 Неоплачений капітал (0,1)
Грошові кошти 0,5  
Баланс 0,9 Баланс 0,9

 

Задача 3.

Назва статті початок року кінець року
Статутний капітал 5,0 7,5
Резервний капітал 0,1 0,1
Нерозподілений прибуток - 0,7
Всього власний капітал 5,1 8,3
Конвертовані облігації 1,0 -
Кредит банку 0,9 0,9
Всього залучений капітал 1,9 0,9
Баланс 7,0 9,2

 

Задача 4.

Назва статті млн. грн.
Статутний капітал 1,00
Додатковий капітал 0,25
Неоплачений капітал (0,15)
Всього власний капітал 1,10

Задача 5.

Назва статті початок року кінець року
Статутний капітал
Резервний капітал -
Нерозподілений прибуток -
Неоплачений капітал (200) -
Всього власний капітал

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.039 с.)