ТОП 10:

ТЕМА 2: «ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ»Задача 1. Заповнити таблицю 3.1 та відобразити вплив операцій на доходи (+) і витрати (-) підприємства за видами діяльності.

Таблиця 3.1 - Господарські операції підприємства, тис, грн.

Господарські операції Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Реалізовані запаси сировини балансовою вартістю 16 тис. грн., фактична ціна реалізації -15 тис. грн.      
Реалізовані основні засоби балансовою вартістю 76 тис. грн., фактична ціна реалізації - 95 тис. грн.      
Сплачені відсотки за банківський кредит в сумі 33 тис. грн.      
Погашені банківські кредити на суму 45 тис. грн.      
Отримані дивіденди на суму 42 тис. грн.      
Нараховані і виплачені дивіденди акціонерам цього підприємства в сумі 13 тис. грн.      
Здійснено емісію акцій номінальною вартістю 300 тис. грн., фактично отримано 350 тис. грн.        
Поставлено споживачам продукції з відстрочкою платежу на суму 480 тис. грн.        
Отримано передоплату (аванс) за поставку продукції на суму 300 тис. грн.        
Викуплено акції власної емісії за номінальну вартість на суму 68 тис. грн.        
Придбано основні засоби з оплатою грошовими кош­тами на суму 430 тис. грн.        
Придбано сировину і матеріали на суму 40 тис. грн. з оформленням простого векселя        
Придбано сировину і матеріали на суму 70 тис. грн. з оплатою грошовими коштами        

Задача 2.Протягом року підприємством були здійснені такі операції:

- придбано основні засоби на суму 200 тис. грн.;

- відвантажено підприємству-партнеру товарно-матеріальні запаси на суму 50 тис. грн.;

- отримано банківський кредит на суму 60 тис. грн.;

- придбано програмне забезпечення на суму 5 тис. грн.;

- емітовано облігацій на суму 80 тис. грн.;

- внесено до статутного капіталу іншого підприємства 30 тис. грн.;

- надійшла часткова оплата за відвантажену продукцію в розмірі 25 тис. грн.;

- реалізовано основні засоби за 12 тис. грн., балансова вартість яких становила 10 тис. грн.;

Визначити до яких видів діяльності (фінансової, операційної, інвестиційної) належать зазначені операції.

Задача 3. Визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за звітний період на основі наведених даних:

1) виручка від реалізації продукції в сумі 630 тис. грн., у тому числі ПДВ і акцизний податок - 75 тис. грн.;

2) підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 50 тис. грн. і довгостроковий кредит у сумі 150 тис. грн.;

3) отримано кошти з державного бюджету для виконання державного замовлення на суму 50 тис. грн.;

4) отримано дивідендів у сумі 9 тис. грн.

Задача 4. Визначити ціну виробника та відпускну ціну продукції підприємства за такими даними:

1) собівартість продукції – 58 грн.;

2) прибуток з одиниці продукції – 11 грн.;

3) акцизний податок з одиниці продукції – 1,5 грн.

Підприємство є платником ПДВ.

Задача 5.Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за цінами виробника і відпускними цінами (з ПДВ) за такими даними:

Таблиця 3.3 – Вихідні дані

Вироби Залишок нереалізова­ної продукції на початок планового пе­ріоду, шт. Випуск товарної про­дукції в пла­новому пері­оді, шт. Залишок нереалізова­ної продукції на кінець планового пе­ріоду, шт. Повна собівартість одиниці реа­лізованої про­дукції, грн. Рентабе­льність про­дукції, %
Товар А
Товар Б
Товар В

Задача 6. Розрахувати ціну виробника, відпускну ціну підакцизного товару, а також суму виручки від реалізації виготовленої продукції, якщо:

1) на виготовлення одиниці товару підприємство витрачає: 1400 грн. – витрати на оплату праці робітників, зайнятих у виробництві продукції; 300 грн. – амортизаційні відрахування; 6200 грн. – вартість сировини і основних матеріалів.

2) рентабельність товару – 15% від собівартості;

3) обсяг виготовлених товарів – 1200 шт.;

4) сума акцизного податку – 220 грн. за шт.;

5) підприємство є платником акцизного податку і ПДВ.

Задача 7.ТОВ «Медсервіс» закупило в оптовій фірмі ТОВ «Сальвія» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті:

Таблиця 3.4 – Вихідні дані

Найменування товару Відпускна ціна за одиницю товару, грн. Кількість реалізованого товару, тис. шт. Питома вага продукції, реалізованої оптом, %
Кодтерпін 17,70
Мукалтин 4,98
Трависил 48,00

 

Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15% від відпускної ціни й на рівні 25% для реалізації через роздрібну торгівлю.

Розрахувати обсяг грошових надходжень ТОВ «Медсервіс» за звітний період:

І варіант: від реалізації товарів оптом.

ІІ варіант: від реалізації через мережу аптек.

ІІІ варіант: загальний по підприємству.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 

ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Грошова виручка від реалізованої продукції Платежі по рахункам постачальників і підрядників
Погашення дебіторської заборгованості Виплата процентів за кредит
Надходження від продажу бартеру Виплата по заробітній платі
Аванси, отримані від покупців Відрахування в бюджет та позабюджетні фонди
  Відрахування на соціальну сферу
ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Продаж основних засобів, нематеріальних активів Придбання основних засобів, нематеріальних активів
Дивіденди, проценти від довгострокових фінансових вкладень Капітальні вкладення
Повернення інших фінансових вкладень Довгострокові фінансові вкладення
ПОТОКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Притоки Відтоки
Короткострокові кредити і позик Повернення короткострокових кредитів і позик
Довгострокові кредити і позик Повернення довгострокових кредитів і позик
Надходження від емісії акцій Виплата дивідендів
Цільове фінансування Погашення векселів

 

Ціна виробника: Ц1 = С + П

 

Відпускна ціна не підакцизного товару: Ц2 = Ц1 + ПДВ

 

Відпускна ціна підакцизного товару без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП

 

Відпускна ціна підакцизного товару з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ

 

Роздрібна ціна не підакцизного товару: Ц5 = Ц2 + Тн

 

Роздрібна ціна підакцизного товару: Ц6 = Ц4 + Тн

 

С – собівартість продукції, грн.;

П – прибуток, грн.;

ПДВ – податок на додану вартість;

АП – акцизний податок;

Тн – торговельна надбавка.

 

РОЗВЯЗУВАННЯ:

Задача 1.

Господарські операції Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Реалізовані запаси сировини балансовою вартістю 16 тис. грн., фактична ціна реалізації -15 тис. грн. +15    
Реалізовані основні засоби балансовою вартістю 76 тис. грн., фактична ціна реалізації - 95 тис. грн.     +95
Сплачені відсотки за банківський кредит в сумі 33 тис. грн. -33    
Погашені банківські кредити на суму 45 тис. грн.   -45  
Отримані дивіденди на суму 42 тис. грн.     +42
Нараховані і виплачені дивіденди акціонерам цього підприємства в сумі 13 тис. грн.   -13  
Здійснено емісію акцій номінальною вартістю 300 тис. грн., фактично отримано 350 тис. грн.   +350  
Поставлено споживачам продукції з відстрочкою платежу на суму 480 тис. грн. -480    
Отримано передоплату (аванс) за поставку продукції на суму 300 тис. грн. +300    
Викуплено акції власної емісії за номінальну вартість на суму 68 тис. грн.   -68  
Придбано основні засоби з оплатою грошовими кош­тами на суму 430 тис. грн.     -430
Придбано сировину і матеріали на суму 40 тис. грн. з оформленням простого векселя   -40  
Придбано сировину і матеріали на суму 70 тис. грн. з оплатою грошовими коштами -70    
Всього -268 -293

Задача 2.

Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Притоки Відтоки Притоки Відтоки Притоки Відтоки
-
- - - -
- -   - -
-
-25 +140 -223

 

Задача 3.

Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність
Притоки Відтоки Притоки Відтоки Притоки Відтоки
630/6 = 105 - -
- - -
- -
+500 +200 +9

 

Задача 4.

Ціна виробника: Ц1 = С + П = 58 + 11 = 69 грн.

Відпускна ціна без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП = 69 + 1,5 = 70,5 грн.

Відпускна ціна з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ = 70,5 + (70,5 * 0,2) = 84,6 грн.

Задача 5.

Обсяг товарної продукції: Прибуток з одиниці продукції:

Qа = 80 + 1500 – 120 = 1460 шт. Па = 270 * 0,15 = 40,5 грн.

Qб = 140 + 1800 – 170 = 1770 шт. Пб = 310 * 0,12 = 37,2 грн.

Qв = 190 + 2600 – 130 = 2660 шт. Пв = 190 * 0,18 = 34,2 грн.

 

Ціна виробника: Відпускна ціна з ПДВ:

Ц = С + П = 270 + 40,5 = 310,5 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 310,5 *1,2 = 372,60 грн.

Ц = С + П = 310 + 37,2 = 347,2 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 347,2 *1,2 = 416,64 грн.

Ц = С + П = 190 + 34,2 = 224,2 грн. Ц = Ц1 + ПДВ = 224,2 *1,2 = 269,04 грн.

 

Виручка від реалізації:

ВРа = Ц2 * Q = 372,6 * 1460 = 543996,0 грн.

ВРа = Ц2 * Q = 416,64 * 1770 = 737452,8 грн.

ВРа = Ц2 * Q = 269,04 * 2660 = 715646,4 грн.

Сумарна виручка від реалізації: 543996,0 + 737452,8 + 715646,4 = 1997095,2 грн.

Задача 6.

Собівартість одиниці продукції: 1400 + 300 + 6200 = 7900 грн.

Прибуток з одиниці продукції: 7900 * 0,15 = 1185 грн.

Ціна виробника: Ц1 = С + П = 7900 + 1185 = 9085 грн.

Відпускна ціна без ПДВ: Ц3 = Ц1 + АП = 9085 + 220 = 9305 грн.

Відпускна ціна з ПДВ: Ц4 = Ц3 + ПДВ = 9305 * 1,2 = 11166 грн.

Виручка від реалізації: 11166 * 1200 = 13399200 грн.

Задача 7.

Кількість реалізованого товаром оптом:

Кодтерпін: 200 * 0,25 = 50 тис. шт.

Мукалтин: 700 * 0,10 = 70 тис. шт.

Трависил: 100 * 0,15 = 15 тис. шт.

 

Кількість реалізованого товару через мережу аптек

Кодтерпін: 200 – 50 = 150 тис. шт.

Мукалтин: 700 – 70 = 630 тис. шт.

Трависил: 100 – 15 = 85 тис. шт.

 

Обсяг грошових надходжень від реалізації товарів оптом:

Кодтерпін: 17,70 * 50 * 1,15 = 1017,75 тис. грн.

Мукалтин: 4,98 * 70 * 1,15 = 400,89 тис. грн.

Трависил: 48,00* 15 * 1,15 = 828,00 тис. грн.

Всього: 1017,75 + 400,89 + 828,00 = 2246,64 тис. грн.

 

Обсяг грошових надходжень від реалізації через мережу аптек:

Кодтерпін: 17,70 * 150 * 1,25 = 3318,75 тис. грн.

Мукалтин: 4,98 * 630 * 1,25 = 3921,75 тис. грн.

Трависил: 48,00* 85 * 1,25 = 5100,00 тис. грн.

Всього: 3318,75 + 3921,75 + 5100,00 = 12340,50 тис. грн.

 

Обсяг грошових надходжень в цілому:

Кодтерпін: 1017,75 + 3318,75 = 4336,50 тис. грн.

Мукалтин: 400,89 + 3921,75 = 4322,64 тис. грн.

Трависил: 828,00 + 5100,00 = 5928,00 тис. грн.

Всього: 4336,50 + 4322,64 + 5928,00 = 14587,14 тис. грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.012 с.)