ТОП 10:

Загальні відомості про мову описання апаратури AHDL 

Мова описання апаратури AHDL (Altera Hardware Description Language) розроблена фірмою Altera і призначена для описання комбінаційних і послідовних логічних пристроїв, групових операцій, цифрових автоматів з урахуванням особливостей ПЛІС фірми Altera. Він повністю інтегрується з системою автоматичного проектування MAX+PLUS II. Файли описання апаратури, написані на мові AHDL, мають розширення .tdf (Text design file). Для створення tdf-файлу можна використовувати як текстовий редактор системи MAX+PLUS II, так і будь-який інший. Проект, виконаний у вигляді tdf-файлу, компілюється і використовується для формування файлу програмування або завантаження ПЛІС фірми Altera.

Оператори та елементи мови AHDL є достатньо потужними та універсальними засобами описання алгоритмів функціонування цифрових пристроїв. Мова описання апаратури AHDL дає можливість створювати ієрархічні проекти в рамках однєї цієї мови або ж в ієрархічному проекті використовувати як tdf-файли, написані на мові AHDL, так і інші типи текстового описання апаратури. Для створення проектів на AHDL можна, звичайно, користуватись будь-яким текстовим редактором, але текстовий редактор системи MAX+PLUS II надає ряд додаткових можливостей для введення, компіляції і верифікації проекту.

Файли, створені на мові AHDL, легко інтегруються в ієрархічну структуру проекту. Система MAX+PLUS II дозволяє автоматично створювати символ компонента, алгоритм функціонування якого описано tdf-файлом, а потім вставити його в файл схемного описання (gdf-файл). Додатково, користувач може вводити власні функції, крім розроблених фірмою Altera близько 300 макрофункцій. Для всіх функцій, включених до макробібліотеки системи MAX+PLUS II, фірма Altera поставляє файли з розширенням .inc (include design file).

При розподіленні ресурсів пристроїв проектувальник може користуватись програмами текстового редактору або операторами мови AHDL. Крім того, розробник може перевірити синтаксис і зробити повну компіляцію. Будь-які помилки автоматично фіксуються обробником повідомлень та інформація про їх наявність з’являється у вікні текстового редактору, що оптимізує час розробки пристрою.


7. Реалізація в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II базових пристроїв мікроелектроніки

Теоретичні відомості про тригери

 

Базовою структурною одиницею для побудови комбінаційних логічних схем є логічний елемент (вентиль). У випадку послідовних логічних схем роль такої структурної одиниці відіграє тригер.

RS-тригер

Умовне позначення RS-тригеру подано на рис. 7.1.1: RS-тригер має два входи R і S та два виходи Q1 та Q2. В тригерах виходи завжди знаходяться в протилежних (компланарних) станах. Іншою мовою, якщо на вході Q1 ми маємо логічну одиницю, то на виході Q2 буде рівень логічного нуля, і навпаки.

Входи R і S розглядуваного тригера називають відповідно входом встановлення 1 і входом встановлення 0.

 

Виходи
  Інверсний
Прямий
Встановлення 1
Встановлення 0
Входи
 

Рис. 7.1.1. Умовне позначення RS-тригеру

 

Принцип роботи RS-тригеру ілюструє його таблиця дійсності (табл. 7.1.1).

 


Табл. 1.1. Таблиця дійсності RS-тригеру

Режим роботи Входи Виходи
S R Q1 Q2 Вплив на вихід Q1
Заборонений стан Заборонено – не використовується
Встановлення 1 Для встановлення Q1 в 1
Встановлення 0 Для встановлення Q1 в 0
Збереження Q1 Q2 Залежить від попереднього стану

 

При поданні на обидва входи тригера рівня логічного нуля (R=S=0) на обох виходах встановлюється логічна одиниця (Q1=Q2=1). Це заборонений стан тригеру; він не використовується. Згідно другому рядку таблиці дійсності на виході Q1 встановлюється логічна 1. В даному випадку кажуть, що тригер встановлений у стан 1. Згідно третього рядка, при S=1 і R=0 відбувається скидання сигналу на вході Q1 (очищення виходу Q1) до рівня логічного 0. Це значить, що тригер встановлено у стан 0. Четвертий рядок таблиці дійсності відповідає R=S=1. В даному випадку тригер знаходиться в стані спокою: на виходах Q1 і Q2 зберігаються попередні комплементарні рівні сигналу. Це режим збереження.

Із табл. 7.1.1 видно, що встановлення тригеру у стан 1 (встановлення 1 на виході Q1) ініціює логічний 0 на вході S. Аналогічно встановлення тригеру в стан 0 (встановлення 0 на виході Q1) ініціює логічний 0 на вході R. Так як зміна стану RS-тригеру обумовлена появою 0 на одному з його входів, то вірогідніше, точнішим зображенням даної схеми було б умовне графічне зображення, приведене на рис. 7.1.2.

 


Рис. 7.1.2. Умовне графічне позначення RS-тригеру

 

Рис. 7.1.3. RS-тригер, побудований на логічних елементах І-НЕ

 

Особливу увагу треба звернути на інвертуючі кола у входів R та S. Вони показують, що активним рівнем сигналу для встановлення тригеру в стан 1 і 0 є рівень логічного 0 на одному із входів. RS-тригер часто називають RS-фіксатором, або тригером з роздільними входами.

 

Синхронний RS-тригер

Умовне графічне позначення для синхронного RS-тригеру показано на рис. 7.1.4. Воно подібне до звичайного RS-тригеру; відмінність полягає в появі одного додаткового, так званого синхронізуючого входу, що позначається CLK.

 


Рис. 7.1.4. Умовне графічне позначення синхронного RS-тригеру

 

Принцип роботи синхронного RS-тригеру ілюструє його таблиця дійсності (табл. 7.1.2).

 

Табл. 7.1.2. Таблиця дійсності синхронного RS-тригеру

Режим роботи Входи Виходи
CLK S R Q1 Q2 Вплив на вихід Q1
Збереження   Без змін Без змін
Встановлення 0 Для встановлення Q1 в 0
Встановлення 1 Для встановлення Q1 в 1
Заборонений стан Заборонено – не використовується

 

Тільки верхні три рядки таблиці дійсності описують реальні режими роботи RS-тригеру. Нижній рядок відповідає забороненому стану і ніколи не використовується. З таблиці видно, що стан виходів синхронного RS-тригеру може змінюватись лише в моменти приходу тактових імпульсів. В даному випадку кажуть, що тригер працює синхронно: процес переключення його знаходиться в синхронізмі з тактовими імпульсами.

Важливу роль в багатьох цифрових схемах відіграє ще одна характеристика RS-тригеру – наявність пам’яті. Дійсно, якщо тригер встановлений в стан 1 або 0, то він залишається в такому стані навіть при деяких змінах вхідних сигналів.


Рис. 7.1.5. Синхронний RS-тригер, побудований на логічних елементах І-НЕ

 

Щоб отримати синхронний RS-тригер, в схему звичайного RS-тригеру потрібно ввести два додаткових логічних елемента І-НЕ, як показано на рис. 7.1.5.

 

D-тригер

Умовне графічне позначення D-тригеру подано на рисунку 7.1.6. У цього тригера є лише один інформаційний вхід D, а також синхронізуюзуючий вхід CLK.

D-тригер часто називають тригером з затримкою. Слово “затримка” означає те, що відбувається з даними (інформацією), що поступає на вхід D. Інформаційний сигнал (0 або 1), поступаючи на цей вхід затримується у тригері рівно на один такт, перед тим як з’явитись на виході Q.

 

Рис. 7.1.6. Умовне графічне позначення D-тригеру

 

Спрощена таблиця дійсності для D-тригеру подана нижче.

 


Табл. 7.1.3. Таблиця дійсності D-тригеру

Вхід Вихід
Dn Qn+1

 

Слід звернути увагу, що сигнал на виході Q в такті n+1 повторює сигнал, що був на вході D в попередньому такті n.

D-тригер можливо отримати з тактуємого RS-тригеру, додаючи до останнього інвертор, як показано на рис. 7.1.7.

 

Рис. 7.1.7. Схема D-тригера

 

На рис. 7.1.8 показано умовне позначення типового серійно випускаємого D-тригеру. Він має два додаткових входи – попереднього встановлення (PS) і очищення (CLR). Логічний 0 на вході PS ініціює встановлення логічної 1 на виході Q. Логічний 0 на вході CLR ініціює очистку виходу Q.

В активних станах входи PS і CLR блокують дію входів D і CLK; при розблокуванні входи D і CLK діють аналогічно звичайному D-тригеру, що зображений на рис. 7.1.6.

 


Очищення
 
Входи

Рис. 7.1.8. Умовне графічне позначення серійного інтегрального D-тригеру

 

JK-тригер

JK-тригер – це універсальний тригер, що має характеристики всіх інших типів тригерів. Умовне графічне позначення JK-тригеру подано на рис. 7.1.9. JK-тригер має два інформаційні входи: J і K, і вхід синхронізації CLK і, як і всі тригери два комплементарних виходи Q1 і Q2. Таблиця дійсності для JK-тригера приведена в табл. 7.1.4. Коли на обидва входи J і K подається рівень логічного 0, тригер блокується, і стан його виходів не змінюється. В цьому випадку тригер знаходиться в режимі збереження.

 
 
 


Рис. 7.1.9. Умовне графічне позначення JK-тригеру

 

Табл. 7.1.4. Таблиця дійсності JK-тригеру

Режим роботи Входи Виходи
CLK J K Q1 Q2 Вплив на вихід Q1
Збереження   Без змін Без змін – блокування
Встановлення 0 Скидання або очищення Q1 в 0
Встановлення 1 Для встановлення Q1 в 1
Переключення Переключення Зміна стану на протилежний

 

Рядки 2 і 3 таблиці дійсності описують режими, що відповідають встановленню тригера в стани 0 на 1. Рядок 4 ілюструє дуже важливий режим роботи JK-тригера – переключення. Якщо на обох входах J і K встановлена логічна 1, то наступні тактові імпульси будуть викликати перекидання рівнів сигналів на виходах тригера від 1 до 0, от 0 до 1 і так далі. Така робота подібна переключенню тумблера, звідки і походить назва режиму.

Умовне графічне позначення JK-тригера, що входить до складу інтегральної схеми показано на рис. 7.1.10. В порівнянні з тригером на рис. 7.1.9 даний тригер має два додаткових асинхронних входи (вхід попереднього встановлення і вхід очищення).

Синхронними входами є інформаційні входи J та K і синхронізуючий вхід CLK.

 

Рис. 7.1.10. Умовне графічне позначення серійного інтегрального JK-тригеру

 

При реалізації тригерів за допомогою мови AHDL доцільно користуватись примітивами тригерів.

В табл. 7.1.5 наведено всі примітиви тригерів, що використовуються при описанні роботи апаратури.

 

Табл. 7.1.5. Примітиви тригерів в AHDL

Примітив Прототип примітиву
DFF FUNCTION DFF (D, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
DFFE FUNCTION DFFE (D, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
TFF FUNCTION TFF (T, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
TFFE FUNCTION TFFE (T, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
JKFF FUNCTION JKFF (J, K, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
JKFFE FUNCTION JKFFE (J, K, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
SRFF FUNCTION SRFF (S, R, CLK, CLRN, PRN) RETURNS (Q)
SRFFE FUNCTION SRFFE (S, R, CLK, CLRN, PRN, ENA) RETURNS (Q)
LATCH FUNCTION LATCH (D, ENA) RETURNS (Q)

 

Виводи тригерів:

D, T, J, K, S, R – інформаційні входи;

CLK – вхід тактового сигналу (активний перепад 0->1);

CLRN – вхід асинхронного скидання тригера (активний рівень – логічний нуль);

PRN – вхід асинхронного встановлення тригера (активний рівень – логічний нуль);

ENA – вхід дозволу роботи (активний рівень – логічна одиниця).

 


7.1.5 Програма реалізації тригерів в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II

Програма для реалізації тригерів за допомогою мови AHDL в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II має наступний вигляд:Title "triggers";

Subdesign triggers

(

D,T,J,K,S,R,CLK,CLRN,PRN,ENA : input;

Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9 : output;

)

Begin

Q1 = DFF(D,CLK,CLRN,PRN); Q2 = DFFE (D,CLK,CLRN,PRN,ENA);

Q3 = TFF (T,CLK,CLRN,PRN); Q4 = TFFE (T, CLK, CLRN, PRN, ENA);

Q5 = JKFF (J, K, CLK, CLRN, PRN);

Q6 = JKFFE (J,K, CLK, CLRN, PRN, ENA);

Q7 = SRFF (S, R, CLK, CLRN, PRN);

Q8 = SRFFE (S, R, CLK, CLRN, PRN, ENA);

Q9 = LATCH (D, ENA);

End;

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.013 с.)