ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичні вправи та завдання 

Завдання № 1

Підберіть лексичні значення до поданих термінів

Колиска, вагоноперекидач, вагон-ваги, воронка-ваги, товкач.

1. За допомогою цього пристрою здійснюють підтягування завантажених вагонів до вагоноперекидувача та подачу одного вагона на колиску з одночасним виштовхуванням розвантаженого вагона з вагоноперекидача.

2. Пристрій, призначений для встановлення, закріплення та кантування вагона.

3. Пристрій, призначений для набору, зваження та видачі матеріалу до скипу за допомогою скипового підйомника.

4. Пристрій, що представляє собою самохідний вагон з двома бункерами (карманами) для набору плавильних матеріалів з рудних бункерів, для взвішування, транспортування та вивантаження їх до скипового підйомника.

5. Пристрій для розвантаження сипучих матеріалів з відкритих залізничих напіввагонів, що перебувають на складі доменних цехів та агломераційних фабрик.

 

Завдання № 2

З поданого нижче тексту випишіть та розтлумачте письмово терміни, які використовуються у вашій професії. У виписаних визначеннях розставте розділові знаки.

Механіка це наука про найпростіші форми руху матерії що зводиться до простих переміщень або переходів фізичних тіл з одного положення чи стану у просторі й часі в інше внаслідок взаємодії між матеріальними тілами.

Найскладніше проблема техніки і технології що постійно викликають у зв’язку з розвитком нових видів виробництва і нових технічних засобів які вже не можна розв’язати на основі одних тільки дослідних даних потребують для свого розв’язання моделювання на основі попереднього точного розрахунку і наукового передбачення що спирається на глибокі знання законів і методів теоретичної механіки.

Абсолютно твердим тілом називається тіло яке складається з системи матеріальних точок що неперервно заповнюють певну частину простору так що відстань між будь-якими двома його точками залишається незмінною.

Зазначимо що абстракція абсолютно твердого тіла дає змогу вивчати механічний рух тіл не пов’язаних з існуючою зміною їхньої форми зокрема з деформацією.

 

Завдання № 3

Перепишіть речення, розшифруйте скорочення; прокоментуйте, який вид скорочення було використано у тексті.

1. На доменних печах обсягом 5000 і 5580 м3 металургійних комбінатів «Криворіжсталь» і Череповецького працює автоматизована система керування (АСК) з використанням ЕОМ. 2. Будинок ливарного двору обладнають мостовими кранами вантажопідйомністю 20,5—30/5 т (іноді до 70 т) із прольотом від 25 до 37 м (зі знімними електромагнітами і грейферами). 3. За кордоном (у США і ГДР) чавунну льотку іноді розкривають за допомогою кумулятивного заряду (спрямованої дії). 4. У СРСР на більшості доменних печей чавунну льотку розкривають свердлінням.

 

Завдання № 4

Зробіть скорочення наступних слів, прокоментуйте вид скорочення.

1. Потрібно визначити положення миттєвого центра швидкостей. 2. Робототехніка сформувалась як науковий напрям у другій половині ХХ століття. 3. Її бурхливий розвиток розпочався в сімдесяті роки ХХ століття. 4. У колишньому Союзі Радянських Соціалістичних Республік уперше в світі, 4 жовтня 1957 році, успішно здійснено запуск штучного супутника Землі.

 

Завдання № 5

Перепишіть речення, обравши правильне слово із дужок.

Варіант І

1. При використання механічних зондів завантаження печі починається лише після підйому їхніх вантажів у верхнє неробоче (положення / стан / становище).

2. Крім автоматизованого ( управління / керування), передбачають можливість дистанційного ручного (управління / керування) механізмами.

3. На доменних печах (обсягом / об’ємом) 5000 і 5580 м3 металургійних комбінатів «Криворіжсталь» і Череповецкого працює автоматизована система ( управління / керування) з використанням ЕОМ.

4. (Коливання / хитання) маси дози залізовмісної частини шихти відбувається через нерівномірне завантаження грохотами матеріалів у вагові лійки й істотні (коливання / хитання) гранулометричного складу сировини.

 

Варіант ІІ

1. Ливарний двір (представляє / являє) собою будинок, що примикає до доменної печі, із (майданчиком / площадкою), розташованої нижче рівня льоток і призначеної для розміщення жолобів.

2. Доменні печі корисним (об’ємом / обсягом) до 2000 м3 мають, як правило, одну чавунну, дві шлакові льотки і ливарні двори зі стаціонарними жолобами.

3. У системі завантаження з вагонами-вагами машиністу не дозволяють відкривати їхні (кишені / кармани), якщо під ними немає скіпа або повинен завантажуватися кокс.

4. Скорочується (обсягом / об’ємом) трудомістких робіт з ремонту жолобів та їхньому обслуговуванню на 50—60 %.

 

Завдання № 6

Поясніть семантичні відмінності між словами, наведеними в групах, обравши будь-яку букву. Утворіть словосполучення з будь-якими двома парами слів, ви­користовуючи подані слова.

Варіант І

А) Акціонерний — акціонерський; аргументування — ар­гументація; база — базис; базар — ринок — ярмарок.

Б) виби­рати — добирати — обирати; виборний — виборчий; виголошувати — оголошувати — проголошувати.

В) витрата — витрати — видаток; внесок — вклад; гарантійний — гарантований.

Г) уява — уявлення; особа — особистість; об'ява — ого­лошення; мета — ціль: зміст— смисл.

Варіант ІІ

А) Головний — основний; ділянка — дільниця; договір — угода; економіка — економія; офіційний — офіціальний.

Б) завдання — задача; інформа­тивний — інформаційний; керівництво — керування; профе­сіональний — професійний.

В) кримі­нальний — карний; об'єм — обсяг; особистий — особовий — особливий.

Г) споживний — споживчий — споживацький; госпо­дарський — господарчий; тактовний — тактичний.

 

Завдання № 7

Зробіть порівняння двох текстів (російського та тексту, перекладеного за допомогою комп’ютера), випишіть неточності та помилки, припущені при перекладі за допомогою комп’ютера.

Варіант № І

 

Содержание углерода в стали до 0,8—1 % незначительно уменьшает пластичность металла. Повышение содержания углерода в стали приводит к тому, что металл в литом состоянии можно обрабатывать только ковкой. Так, стали, содержащие около 1,5 % С, в литом состоянии обрабатывают ковкой. После ковки или после раздробления первичной структуры и превращения ее во вторичную металл можно прокатывать.

Углерод принадлежит к активным элементам, влияющим на изменение сопротивления деформации. Особенно заметное влияние С на повышение сопротивления деформации начинается при содержании его 0,5 % и выше. Марганец повышает способность металла пластически деформироваться благодаря тому, что он с серой образует сульфид, который находится в металле в виде шарообразных включений. При повышенном содержании Мп (12 % и более) пластичность металла зависит от условий разливки стали. Так, литой металл вследствие грубозернистой структуры прокатывается и куется хуже. Металл, отлитый при низкой температуре, имеет мелкозернистое строение и хорошо поддается обработке.

 

Комп’ютерний переклад

Зміст вуглецю в сталі до 0,8—1 % незначно зменшує пластичність металу. Підвищення змісту вуглецю в сталі приводить до того, що метал у литому стані можна обробляти тільки куванням. Так, стали, що містять близько 1,5 % З, у литому стані обробляють куванням. Після кування або після роздроблення первинної структури і перетворення її у вторинну метал можна прокочувати.

Вуглець належить до активних елементів, що впливають на зміну опору деформації. Особливо помітний вплив З на підвищення опору деформації починається при змісті його 0,5 % і вище. Марганець підвищує здатність металу пластично деформуватися завдяки тому, що він із сіркою утворить сульфід, що знаходиться в металі у виді кулястих включень. При підвищеному змісті Мп (12 % і більш) пластичність металу залежить від умов розливання стали. Так, литий метал унаслідок грубозернистої структури прокочується і кується гірше. Метал, відлитий при низькій температурі, має дрібнозерниста будівля і гарна піддається обробці.

 

Варіант № ІІ

Согласно ГОСТ 4693—77, к заготовкам квадратного сечения относят квадратные профили с закруглением углов со сторонами от 40 X 40 до 250 X 250 мм. Всего прокатывают заготовки 30 раз­меров. Для заготовок минимальных размеров со стороной ква­драта 40—50 мм предусматривают радиус закругления углов 7 мм и отклонение по стороне квадрата от 1 до 1,5 мм; для заготовок максимальных размеров со стороной квадрата 210—250 мм пред­усматривают радиус закругления углов 35 мм и отклонение по стороне квадрата +5,0 ... —7,0 мм. Длина заготовок составляет 1—9 м. Заготовки предназначаются для прокатки на сортовых станах в конечные профили. Диапазон размеров заготовок большой и перекрывается размерами блюмов. Разница между блюмами и заготовками одинаковых размеров состоит в величинах допуска­емых отклонений по стороне квадрата; при этом у блюмов допуски симметричны, у заготовок такой же минусовой допуск, как и блю­мов, и меньший плюсовой допуск. Практически к заготовкам относят раскаты, имеющие размеры сторон в сечении, равные 40 X 40-М50 X 150 мм, получаемые на заготовочных станах.

 

Комп’ютерний переклад

Відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 4693—77, до заготівель квадратного перетину відносять квадратні профілі з заокругленням кутів зі сторонами від 40 X 40 до 250 X 250 мм. Усього прокочують заготівлі 30 розмірів. Для заготівель мінімальних розмірів зі стороною квадрата 40—50 мм передбачають радіус заокруглення кутів 7 мм і відхилення по стороні квадрата від 1 до 1,5 мм; для заготівель максимальних розмірів зі стороною квадрата 210—250 мм передбачають радіус заокруглення кутів 35 мм і відхилення по стороні квадрата +5,0 ... —7,0 мм. Довжина заготівель складає 1—9 м. Заготівлі призначаються для прокатки на сортових станах у кінцеві профілі. Діапазон розмірів заготівель великий і перекривається розмірами блюмів. Різниця між блюмами і заготівлями однакових розмірів складається у величинах відхилень, що допускаються, по стороні квадрата; при цьому в блюмів допуски симетричні, у заготівель такий же мінусової допуск, як і блюмів, і менший плюсової допуск. Практично до заготівель відносять розкати, що мають розміри сторін у перетині, рівні 40 X 40-М50 X 150 мм, одержувані на заготовочних станах.

 

Завдання № 8

Усно утворіть форми по батькові для жінок та чоловіків від поданих імен.

Василь, Андрій, Євген, Євгеній, Петро, В’ячеслав, Григір, Григорій, Марія, Валерія.

 

Завдання № 9

Перекладіть та запишіть подані прізвища укр. мовою (письмово).

Варіант І

Зайцев, Прокофьев, Иноземцев, Обедов, Зуев, Тургенев, Серов, Сергеев, Ефимов, Федосеев, Беловежский, Белгородский, Малеев, Лесков, Лебедев-Кумач, Королев, Лукьянов, Фадеев, Буденный.

Варіант ІІ

Мечников, Лихачев, Овчинников, Лисицын, Петровичев, Пешковский, Синицын, Елкин, Гурьин, Токарев, Пашеев, Цветков, Ноябрев, Юрьев, Алексеев, Воробьев, Малеев, Хорев, Федосеев.

 

Завдання № 10

Поставте подані іменники у родовому відмінку однини, запишіть ці форми.

Брус, бронзографіт, бункер, булат (речовина), бульдозер, бункер-дозатор, вапор, вентиль, тиск, верстат, гідромашина, вібромлин, віброметр, вплив, скрап, кратер, каменяр, індуктор, шлак, ізотоп, вісмут, карман, пригар, припуск.

Завдання № 11

Від поданих слів утворіть прикметники.

Варіант І.

Сиваш, Овруч, Прилуки, Острог, Бахмач, Ніцца, Ладога, Запоріжжя, Ірпінь, Петербург.

Варіант ІІ.

Полісся, Бахмач, Прилуки, Переяслав, Іртиш, Чукотка, Цюрих, Карабах, Кавказ.

 

Завдання № 12

Від поданих прикметників утворіть всі можливі ступені порівняння.

Наприклад, працьовитий – працьовитіший, найпрацьовитіший, якнайпрацьовитіший, щонайпрацьовитіший, більш/ менш працьовитий, працьовитіший за всіх/ від усіх.

Варіант І Необхідний, діловий, остаточний, правильний, швидкий, швидкодійний, плоский.

Варіант ІІ Практичний, діловитий, складний, численний, ритмічний, низький, економічний.

 

Завдання № 13

Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поставте подані прикметники у необхідній формі.

1. Сполучні, твердіючи, додають (велику) міцність сухим стрижням (490 кПа на 1% сполучного). 2. (Хороший) сполучними, що додають стрижневим сумішам винятково високі фізико-механічні властивості, є рослинні олії. 3. Процес окислювання олії протікає (швидкий) при підвищених температурах і в присутності каталізаторів — сикативів. 4. При більш (низький) температурі процес сушіння помітно подовжується, а при температурі вище 250° С стрижні починають втрачати міцність. 4. З таких матеріалів (частий) використовують графіт, пилоподібний кварц, тальк, хромистий залізняк, магнезит, кам'яновугільний порошок, деревинно-вугільний пил, мазут. 5. Це мінерал сірого або чорного кольору, жирний (на ощупь/ на дотик). 6. (Великий) коштовними в глині є частки розміром до 0,001 мм, що при змочуванні водою переходять у залізоподібний стан.

 

Завдання № 14

Займенники, що в дужках, поставте у відповідному відмінку.

Спитав у (він), передав через (вони), глянув (вона) у вічі, прийшла до (вона), перед (він), люблю (вони), сміявся з (вони), бачилась із (вона), збудив (вона), згадав про (він), надіявся на (вони), допоможу (вона), в’ється над (воно), звязок з (вони), усміхнувся до (він), звільнили (вони), переказала через (вона).

 

Завдання № 14

Перекладіть українською мовою стійкі фрази (письмово).

На прошлой неделе, на удивление, на протяжении двух лет, на повестке дня, назвать по фамилии, на всякий случай, наверстать упущенное, меры по предупреждению, работать по схеме, плыть по течению, по почте, по примеру, по собственному желанию, по инициативе.

 

 

Завдання № 16

1. Знайдіть рядок, де у всіх словах будуть писатися сполука НН:

а) призначе...ий, підвище...я, виведе...я,

б) приєдна...ий, орієнтовна...ий, проектува...я,

в) зародже...я, використа...я, накопиче...я,

г) введе...я, чи...ий, вираже...ий, розробле...я.

 

2. Знайдіть рядок, де потрібно вставити на пропущеному місці букву И:

а) найкращ...й, през...дент, сист...ма,

б) щ...линний, ман...пулятор, гл...бокий,

в) аналіт...чний, товщ...на, підвищ...ння,

г) матер...нська, гл...бокий, ідент...фікувати.

3. Знайдіть рядок, де у всі словах слід ставити м’який знак:

а) ін...ший, характер..., ємкіст...;

б) складаєт...ся, суспіл...ний, сер...йозно;

в) стійкіс...тю, біл...ше, ампул...с;

г) соціал...ний, поділяют...ся, встановлюют... .

 

Завдання № 17

Розкрийте дужки, запишіть числа словами.

Варіант І

3 (тонна), ½ (прибуток), 263 (випускник), на 95 (підприємство), про 82 (депутат), у 8 (скринька), без 49 (комп’ютер), з 60 (акція), до 1751 (виборці), 1,5 (мільйон, гривня), 2 (дипломат), за 90 (студент), у 100 (мішок), 4 (карат).

Варіант ІІ

234 (студент), 2,5 (відсоток), 1000 (кілометр), 70 (слухач), 920 (гривня), 2 (стаття), 7 (варіант), 58 (депутат), 14 (примірників), 50 (річний), 5 (студент), 78 (гектар), 95 (гривня), 90 (комп’ютерами), 1,5 (тонна), 0,46 (метр), 100 (будинок).

 

Завдання № 18

Перекладіть українською мовою такі словосполучення (цифри запишіть словами):

1. Получить 2 заказных письма;

2. Предоставить 3 больничных листа;

3. Оформить 53 трудовые книжки;

4. Отпуск по болезни сроком 11 дней;

5. Поставить в розничную торговлю 25 тонн сливочного масла;

6. Заключить 4 договора по снабжению сырьем;

7. Выплатить пособие по безработице 24 мужчинам и 8 женщинам;

8. Выписать 2 личных листка по учету кадров;

9. Руководить акционерным обществом в 78 человек;

10. Возглавить 2 трудовых коллектива;

11. Вспахать 3,4 гектара земли.

 

Завдання № 19

Перепишіть текс, цифри записуючи буквами. Розставте розділові знаки.

Варіант І

Учені США в результаті досліджень установили що серед 80000 слів якими люди користуються під час телефонних розмов виявлено 2240 головних словесних одиниць і 5000 різних інших слів. Отже обсяг словникового запасу яким людина користується активно не дуже великий. Натомість актори високохудожніх романів вживають приблизно 10000слів. Мовознавці вважають що запас слів значення яких людина знає у 5-6 разів перевищує її активний словник. А в деяких мовах загальна кількість слів набагато більша приблизно від 200 000 до 400 000.

Варіант ІІ

Найбільш поширеним критерієм нормального темпу визнано швидкість рухів кінцівок людини середньої фізичної статури що йде прямим рівним шляхом без вантажу з певною щвидкістю. Проте сама еталонна величина цієї швидкості в різних країнах встановлюється неоднаковою: у США та Англії це 48 км/год в Німеччині 45 – 55 км/год. Науковець Шумард (США) пропонує брати до уваги швидкість ходи солдатів американської армії на марші 58 км/год. Персгрейв (США) швидкість праці друкарки при друкуванні 50 слів на хвилин або швидкість роздавання колоди з 52 гральних карт чотирьом гравцям за 05 хв.

 

Варіант ІІІ

“Золоті правила “Чейз Манхеттен Бенк”

1) Гуманні стосунки з працівниками мають бути розвиненими на 100 %;

2) Дружнє ставлення до співробітників не повинно переходити в панібратство.

3) Прагнення подобатися людям і самоутвердження керівника через досягнення конкретних результатів повинні співвідноситися 30% : 70%.

4) Не використовувати працівників з особистою метою а допомагати їм у розв’язанні їхніх проблем сприяючи тим самим досягненню власних цілей.

5) Ефективний управлінець лише на 20% залежить від зовнішніх впливів а на 80% керує ситуацією.

6) Використовувати адміністративну владу вкрай небажано.

7) Прагнення за будь-яку ціну виконати завдання аж до звільнення працівників призводить до небезпечних наслідків.

8) Незадоволенність результатами роботи працівника не повинна бути помітною краще цього не показувати.

 

Завдання № 20

З поданих сполучень слів оберіть правильні варіанти часу та випишіть їх.

Пів восьмої години, п’ятнадцать хвилин на дев’яту, за десять одинадцята, без десяти три, чверть по шостій, п’ять хвилин восьмої, за двадцять сьома, чверть на сьому, буду в тринадцять дня, зустріч о вісімнадцятій годині, зателефонуйте після десятої.

 

Завдання № 21

Запишіть подані слова, знявши риску.

До/речі, на/ жаль, у/ цілому, на/ перед, по/ друге, на/ пере/ додні, по/ нашому, рік/ у/ рік, водно/ час, один/ в/ один, на/ зразок, по/ всяк/ час, по/ нині, без/ потреби, по/ закону, в/ досталь, все/ одно, де/ далі, у/ продовж, будь/ який, все/ таки, без/ потреби, як/ най/ краще, на/ весні, сам/ на/ сам, де/ не/ де, кінець/ кінцем.

 

Завдання № 22

Виправте, де потрібно, подані словосполучення та запишіть їх правильно.

Прийти у справі, працювати по схемі, черговий по району, по питаннях комерційної торгівлі, за дорученням, після повернення, по всіх напрямках, наказ по відділенню, по закону, у відповідності з …, по замовленню, по власному бажанню, протягом дня, говорити англійською, по пошті, звіт по практиці, при таких умовах, на протязі кварталу, покласти в кишеню, в дві години, будинок в три поверхи, вступити в аспірантуру, залучити в роботу, один день в місяць.

 

Завдання № 23

Запишіть прийменники разом, окремо, через дефіс.

З/під, по/над, по/під, по/перед, в/наслідок, на/прикінці, за/для, у/продовж, з/по/між, із/за, по/за, на/передодні.

 

Завдання № 24

Оберіть правильний варіант та підкресліть його:

І

Завдати шкоду – завдати шкоди.

Ігнорувати думку – ігнорувати думкою.

Заслуговувати увагу – заслуговувати на увагу.

При таких умовах – за таких умов.

На протязі – протягом – впродовж.

При аналізі подій – аналізуючи події.

ІІ

Характерний для ситуації – характерний (притаманний) ситуації.

Багатий ідеями – багатий на ідеї.

Високий на зріст – високий зростом.

Властивий для цієї професії – властивий (притаманний) цій професії.

Керівник відділу – керівник відділом.

Головна увага ним приділяється – головну увагу він приділив.

ІІІ

Завдавати прикрості – завдавати прикростей.

Опанувати професію – опанувати професією.

Оволодіти предметом – оволодіти предмет.

Запобігти злочини – запобігати злочинам.

Свідчити факти – свідчать факти.

Піклуватися за кого – піклуватися про кого.

 

Завдання № 25

Знайдіть правильну відповідь у поданому тестуванні

1. Жесткая вода а) жостка вода; б) жорстка вода; в) тверда вода.   2. Сжатый воздух а) стиснене повітря; б) стискле повітря; в) стиснуте повітря.   3. Войлок а) войлок; б) волока; в) повсть.   4. Шариковая волока а) шарикова волока; б) кулькова волока.     5. Косвенное восстановление а) штучне відновлення; б) непряме (побічне) відновлення; в) косвене відновлення.   6. Улитковый питатель а) равликове харчування; б) равликовий живильник; в) завитковий живильник.   7. Карман а) карман; б) кишеня.  

 

Завдання № 26

Зробіть переклад поданих слів, порівняйте правопис в українській та російській мовах.

Клемма, классифицировать, металлургический, компрессор, бессемеровский, донный, коррелятор, корректор, коэффициент, диффузия, коррозия, прессование, дифференциальный, лауэграмма.

 

Завдання № 27

Запишіть слова, знімаючи скісну риску.

1) Мало/олов’яний, газо/відний, бронзо/графіт, вагон/ваги, бризго/вловлювач, велико/вантажний, рудо/підйомник, бункер/дозатор, само/розвантажувальний, швидко/тверднучий, швидко/хідний, вакуум/дистиляція, листо/вигинальний, листо/прокатний, ватер/жакет, ват/метр, ват/секунда, вельц/процес, припливно/витяжна, вибухо/небезпечність, відео/сигнал, відео/підсилювач, багато/західний.

2) Волого/містний, внутрішньо/кристалічний, поверхнево/зв’язаний, водо/мір, водо/напірний, водо/чищення, водень/вмісний, повітро/очисний, гідридно/кальцієвий, дво/ступеневий, вугле/термічний, голко/подібний, крупно/зернистий, пружно/пластичний, прес/форма, вогне/трив, рентгено/структурний, колесо/прокатний, колектор/шлаковик, конус/сепаратор, коротко/полуменевий, кран/балка, кривошипно/шатунний, ковальсько/штампувальний.

 

Завдання № 28

Проілюструйте на прикладі поданих нижче слів чергування голосних і приголосних.

Кремінь, водопровід, повітряпровід, рух, практика, колесо.

 

Завдання № 29

Запишіть слова, на місці пропуску вставляючи або И, або Е, або І.

Бр...гада, граф...т...зований, підшипн...ковий, кр...вий, д...мовий, кр...пильний, нат...скний, г...дравлічний, кал...брувальний, ексц...нтриковий, обт...скний, пол...рувальний, прош...вний, р...вчаковий, ч...стовий, шест...ренний, виг...нальний, р...флений, пром...вальний, мод...фікатор, вел...чина, кр...льчастий, стр...жневий, р...човина, г...гроскопічний, мін...ральний, ок...слювальний, рад...оактивний, пн...вматичний, в...браційний, гв...нт, п...щаний, віскер...зація, сил...кадний, кр...сталічний, м...сткість, погл...нання, дерев...на, субл...мація, запальн...к, вб...рання, витр...мка, нафтал...новий, карб...д, с...лікатний, кл...щі, конв...єр, шл...фувальний.

 

Завдання № 30

Запишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву, необхідну для цього префікса.

1) Ві...центрований, ві...смоктувальний, ві...стійний;

...чепити, ...бурений, ...кидач, ...кладання, ...бирання, ...бут, ...бірник, ...варювальний, ...потворення, ...ношування, ...дрібнити, ...пікання, ...дуття;

2) пр...скорення, пр...звище, пр...звисько, пр...лад, пр...водити, пр...нести, пр...гар, пр...гарність, пр...пікання, пр...тискач, пр...тиск, пр...кипання, пр...ливок, пр...липання, пр...пасування, пр...пій, пр...пудрювання, пр...пуск, пр...пил, пр...ріст, пр...садка, пр...сипання, пр...тирання, пр...хватка, пр...ямок;

3) ро...подільний, ро...плавлений, ро...рахунковий, водоро...поділ, ро...мотувач, ро...ливальник, ро...магнічення, ро...мір, ро...ігрів, ро...імкнутий, ро...микач, ро...мелювач, ро...м’якшувач, ро...мокання, ро...мітка, ро...несення, ро...робити, ро...різ, ро...вантажувальний, ро...гар, ро...тавлення;

4) бе...забивний бе...випольний, бе...структурний, бе...злитковий, бе...шумний, бе...структурний, бе...стрижневий, бе...полуменевий, бе...контактний, бе...формений, бе...повітряний, бе...усадковий, бе...редукторний, бе...пека, бе...аварійний, бе...зольний, бе...водний, бе...печний.

 

Завдання № 31

Перепишіть слова, на місці пропуску поставте необхідну букву, підкресліть слова, в яких не відбулося подовження чи подвоєння.

Бронуван...я, опален...я, бурлін...я, кардан...и, дут...я, фасон...ний, шестерен...ий, вальцюван...я, спресован...ий, завантажувальн...ий, калібруван...я, в...ід, ван...а, в...едений, формувальн...ий, віброчищен...я, вітал...іум, в...імкнен...я, поновлен...я, кован...ий, скипан...я, в...ібрати, від...ільний, в...ібрати, фасон...ий, первин...ий, шеврон...ий, глуходон...ий.

 

Завдання № 32

Запишіть слова, знімаючи скісну риску.

Варіант І

Не/рівний, не/випалений, не/основний, не/стійкий, не/сталий, не/сучий, не/стандартний, не/справний, не/йтральний, не/кристалічний, не/легований, не/ковкий, не/йтронографія, не/метали, не/насичений, не/оборотний, не/вогнетривкий, не/напружений, не/однорідний, не/однорідність, не/вагомий, не/габаритний, не/тто, не∕визначеність, не∕осідаючий, не∕органічний, не∕означеність, не∕омилюваний, не∕загартований.

 

Варіант ІІ

Не∕застиглий, не∕добрав, не∕допікання, не∕допресування, не∕допал, не∕долив, не∕докат, не∕довантажений, не∕догрів, не∕доформований, не∕вагомий, не∕займистий, не∕суцільність, не∕сплавленість, не∕спікливий, не∕відповідність, не∕змочуваність, не∕злитина, не∕стисливий, не∕зварний, не∕рівність, не∕ржавіючий, не∕розчинний, не∕продуктивний, не∕міцний, не∕провар, не∕прилипний, не/пригарний.

 

Завдання № 33

Тестування

1. Знайдіть рядок, де усі слова пишуться через дефіс.

а) ковальсько∕пресовий, стрічко∕прокатний, легко∕плавкість;

б) поточно∕механізований, санітарно∕технічний, ложка∕ківш;

в) холодно∕катаний, листо∕штампувальний, одновісно∕армований.

 

2. Знайдіть рядок, де усі слова пишуться через дефіс.

а) хаотично∕армований, трансверсально∕ізотопний, ковальсько∕штампувальний;

б) дробо∕струменний, кромко∕загинальний, легалі∕зований;

в) лічильно∕розв’язувальний, електронно∕обчислювальний, пружно∕пластичний.

 

3. Знайдіть рядок, де усі слова пишуться через дефіс.

а) ОБМ∕процес, рудно∕вугільний, електро∕хімічний;

б) плазменно∕індукційний, піч∕ванна, пік∕вольтметр;

в) низько/флюсовий, одно∕рейковий, сумішо∕приготувальний.

 

4. Знайдіть рядок, де усі слова пишуться через дефіс.

а) дифузійно∕механічний, потенціал∕регулятор, газо∕статичний;

б) окислювально∕відновний, прес∕пакет, шарнірно∕колінчастий;

в) киснево∕розподільний, планово∕запобіжний, рудо∕воз.

 

5. Знайдіть рядок, де усі слова слід писати разом.

А) полі∕металевий, ацитилено∕повітряне, рудо∕збагачувальний;

б) рудо∕плавління, метало∕графічний, анти∕корозійний;

в) сірко∕вуглець, синьо∕ламкість, сигма∕фаза.

 

6. Знайдіть рядок, де усі слова слід писати разом.

а) піщано∕глинястий, швидко∕висихаючий, сумішо∕розмішувач;

б) піщано∕смоляний, само∕тверднучий, гідро∕термічний;

в) рео∕стат, рентге∕нограф, висаджувальний∕обрізний.

 

7. Знайдіть рядок, де усі слова слід писати разом.

а) алюмінієво∕марганцевистий, швидко∕різальний, анти∕фрикаційний;

б) кремне∕алюмінієвий, залізо∕хромо∕нікелевий, мідно∕олов’яний;

в) високо∕жаростійкий, кислото∕стійкий, породо∕вібирання.

 

8. Знайдіть рядок, де усі слова слід писати разом.

а) рейко∕вигинальний, скло∕кристалічний, гідро∕пневматичний;

б) скло∕волокно, тензо∕метрія, торкет∕машина;

в) висаджувально∕обрізний, тепло∕перенос, газо∕утворення.

 

Завдання № 34

Поставте подані іменники у родовому відмінку однини.

Конус, колошник, схід, карман, чавун, жолоб, гар, гас, залізо.

 

Завдання № 35

Зробити переклад

Отработанная смесь; формовочный материал; смешивающий аппарат; укрепленные гильзы; снабженный резиновой прокладкой; зажимное устройство; отработанная смесь; материалов, входящих в их состав; валов с насаженными на них лопатками;

 

Завдання № 36

Відредагуйте речення, обравши необхідний варіант із дужок. Запишіть правильний варіант.

Варіант І

1. Із самого призначення матеріалу (зрозуміло / ясно), що він (повинний / повинен) бути хімічно нейтральним, максимально пористим, досить міцним, недефіцитним і недорогим.

2. Тому склад і властивості піску регламентує (ГОСТ / ДСТ) 23409.0—78.

3. Після просіювання пісок, що залишився на (кожному / кожнім) ситі, зважують і по отриманій масі всіх залишків (судять / роблять висновок) про зерновий склад даного піску.

 

Варіант ІІ

1. Від формувальних сумішей залежить якість (виливків/ відливань).

2. Досвід показує, що близько 50% (шлюбу/ браку) (виливків/ відливань) походить від неякісних сумішей, отже, вибір раціональних складів формувальних сумішей, дотримання технології їхні (готування/ приготування) (є/являється) найважливішими факторами зниження (шлюбу/ браку) і поліпшення якості (виливків/ відливань).

3. При (іспиті / випробуванні) через зразок пропускають повітря і за часом входження повітря і по тиску, що створюється перед зразком, судять про газопроникність суміші.

 

Завдання № 37

Запам’ятайте переклад наступних слів

Керосин – гас,

Примесь – домішка,

Добавка – добавка,

Рукоятка – рукоятка, держак,

Кварцевый – кварцовий,

Известняк – вапно,

Засыпка – засипка, засипання,

Колошник – колошник

Сход – схід,

Карман – карман,

Лебедка – лебідка,

Площадка – площадка,

Закрома – засіки,

Железнодорожный путь – рейка,

Качание – качання, хитання, коливання,

Желоб – жолоба,

Смежный – суміжний.

 

Завдання № 38

Перепишіть речення, із дужок вибираючи той варіант, який відповідає нормам милозвучності української мови.

1. (В/у)ся періодична інформація про стан об'єкта і хід процесу завантаження надходить автоматично і вигляді дискретних і аналогових сигналів із систем управління механізмами шихтоподачі і дозування шихтових матеріалів. 2. (В/у) системі завантаження з вагонами-вагами машиністу не дозволяють відкривати їхні кармани, якщо під ними немає скіпа або повинен завантажуватися кокс. 3. До льотки для випуску чавуну примикає головний жолоб, (в/у) якому відбувається відділення шлаку, що виходить (з/зі) льотки разом з чавуном. 4. При розливанні через хитний жолоб (з/із) двома носками чавун за допомогою стаціонарного жолоба направляється (в/у) середню заглиблену частину хитного жолоба, а потім (в/у) залежності від напрямку нахилу жолоба зливається в ківш, що стоїть на першому або другому шляхах. 5. (В/у) марці формувального піску на першому місці вказується клас, до якого відноситься пісок (за / по) змісту глини, потім — група, що вказує зерновий склад, і наприкінці — категорія.

 

Завдання № 39

Перепишіть речення, підкресліть дієслова, вкажіть, яка форма дієслова використана у даному випадку.

Розглянемо два способи знаходження миттєвого центра швидкостей.

Потрібно визначити положення миттєвого центра швидкостей.

Наведемо три способи побудови плану швидкостей.

Переходимо до побудови вектора швидкості точки.

Напрям вектора знайдемо, якщо через точку а плану швидкостей проведемо пряму ас, перпендикулярну до АС.

 

Завдання № 40

Запишіть речення, розставте розділові знаки.

Варіант І

1. Зрозуміло що при плоскому русі також справедливо доведені дві теореми з яких стосовно плоского руху випливає наступне.

2. Проте на практиці через надзвичайне поширення плоско паралельного руху машин приладів механізмів наведемо деякі додаткові поняття і трактування вже відомих формул у зв’язку з розв’язанням прикладних задач.

3. Таким чином нерухома центроїда це траєкторія миттєвого центра швидкостей на нерухомій площині.

4. Наприклад при коченні циліндра по горизонтальній площині нерухома центроїда горизонтальна пряма а рухома коло.

5. Покажемо як можна геометрично знайти миттєвий центр прискорень якщо відомі прискорення будь-якої фігури наприклад А і В.

6. Отже для опису плоского руху тіла потрібні три незалежні координати як функції часу.

7. Отже уявно слід зупинити водило.

 

Варіант ІІ

1. Введені нами одиниці в системі координат у разі плоского руху матимуть вигляд показаний на рисунку.

2. Поняття про абсолютний відносний і переносний рухи точки розглянуті у попередньому розділі можна поширити також на тверде тіло.

3. Не змінюючи руху твердого тіла вектор кутової швидкості його обертання можна перенести паралельно самому собі в будь-яку точку тіла приєднуючи при цьому відповідний момент пари обертань.

4. Розглянемо складання обертань тіла навколо паралельних осей з різними кутовими швидкостями направленими в один або різні боки.

5. Колеса з’єднані з обертальним водилом називаються сателітами.

6. Склавши пропорції для кутових швидкостей попарно взятих коліс одержимо наступне...

7. Для перших двох випадків рухомий аксоїд котиться без ковзання по нерухомому торкаючись його вздовж миттєвої осі.

 

Тексти для перекладу

 

Текст №1

 

Непрерывный процесс слиткообразования, называемый также непрерывным литьем или непрерывной разливкой — одно из самых крупных достижений металлургии второй половины XX в.

Сначала этот процесс применяли для алюминия и его сплавов, затем для меди и позднее для стали. Сейчас можно считать, что разливка металла в изложницы при массовом производстве слитков одного размера устарела и во всех случаях должна быть заменена непрерывным литьем. Это справедливо как для цветных металлов, так и для стали от низкоуглеродистой (кипящей) до высоколегированной.

Преимущества непрерывного литья не только в сокращении цикла металлургического производства. Главным является повышение качества отливок в связи с высокой степенью их однородности, что, с одной стороны, позволяет уменьшить технологические отходы при последующей обработке давлением, а с другой, — уменьшить разброс технологических параметров.

 

Текст №2

 

СССР — один из создателей непрерывного литья стали. При непрерывной разливке сталь из разливочного ковша поступает через промежуточное устройство в вертикальный кристаллизатор, охлаждаемый водой. Перед заливкой металла в кристаллизатор вводят затравку, образующую дно кристаллизатора. Затравка — это металлическая плита, верхняя часть которой имеет форму «ласточкина хвоста» для лучшего сцепления со слитком. Жидкий металл на затравке начинает кристаллизоваться. Когда металл в кристаллизаторе достигнет определенного уровня, включают механизм вытягивания, затравка вместе с формующимся слитком опускается вниз и вытягивается из кристаллизатора. В это время сверху с определенной скоростью в кристаллизатор снова подают жидкий металл. Из кристаллизатора слиток выходит с жидкой сердцевиной и поступает в зону вторичного охлаждения, которое производится мелкими брызгами воды. Слиток продвигается вниз благодаря системе вытягивающих роликов, с помощью газового резака автоматически режется на слитки определенной длины и поступает на конвейер без остановки процесса разливки.

 

Текст №3

 

Благодаря высокой точности регулирования толщины обеспечивается прокатка полосы только с отрицательными допусками по толщине, что при одинаковом расходе металла позволяет сэкономить до 25—40 тыс. т металла на каждом стане.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.046 с.)