ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»  Модуль 1 Культура професійного мовлення    
К.т. 1 Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)
К.т 2 Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії
К.т. 3 Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики
К.т. 4 Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання
К.т. 5 і Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання
К.т. 6 Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону
  Модуль 2. Лексичні норми СУМ в професійному спілкуванні    
К.т. 7 Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки) Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).
К.т. 8 Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів
К.т.9 Залік за модулем № 2
  Модуль 3. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному мовленні    
К.т 10 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники
К.т.11 Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм Особливості використання граматичних форм іменників, займенників, прикметників.
К.т.12 Особливості використання дієслів та дієслівних форм, числівників, службових частин мови у професійному спілкуванні
  Модуль 4. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкування    
К.т. 13 Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.
К.т. 14 Контрольна робота Складні випадки керування й узгодження
  Модуль 5. Складання професійних документів    
К.т. 15 Укладання документів щодо особового складу.
К.т.16 Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки.
К.т.17 Підсумкове заняття. Залік за модулем.
       
Разом  

 


Модуль № 1

 

Завдання до першого модуля

Практичне заняття № 1

Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

Теоретичні питання:

.

1Мова і професія.

2 Майстерність публічного виступу

3Види підготовки до виступу.

4 Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.

5Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування

 

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина І

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

.

.

 

Теми для доповідей:

1. Міміка і жести [1, 31-32] ;

2. Поради Іржі Томана [1, 27-28];

3. Д. Карнегі «Як завоювати друзів і впливати на людей» ( Основні прийоми зближення з людьми) [1, 28-30];

4. Поетами народжуються, ораторами стають [1, 44]

5. Шість способів привернути до себе людей [1, 30-31]

6. Підготуйте публічний виступ на запропоновану тему

q Екологічні проблеми в Україні.

q Снігова людина – міф чи дійсність? (як ви ставитесь до паронормальних явищ).

q Мета, до якої я йду.

q Моя улюблена група.

q Чи можлива дружба між хлопцем та дівчиною?

q Ким я хочу стати?

q Чи краса врятує світ?

q Традиції нашого народу.

q Найважливіший винахід нашого часу.

q Найбільша проблема нашого часу.

q Політ твоєї Фантазії.

q 10 найвизначніших людей.

q Талант і геній – чи суміжні ці поняття?

q Ваша власна тема.

 

.

 

Практичне заняття № 2

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Теоретичні питання

1 Поняття літературної мови.

2 Мовна норма, варіанти норм

3. Ознаки та аспекти культури мовлення. .

4 Культура мовлення під час дискусії

.

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина І

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

 

.

 

 

Практичне заняття № 3 Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики

Теоретичні питання:

Мова і думка.

Види, форми, прийоми розумової діяльності.

Закони риторики.

Проблемні питання:

1. Як зацікавити аудиторію, коли ви виступаєте перед аудиторією?

2. Як знайти спільну мову з опонентом у суперечці?

3. Як можна використовувати досвід провідних ораторів минулого та сучасності?

4. Як довести свою думку, не ображаючи опонента?

5. Як керувати своїм голосом під час промови чи дискусії?

6. Чи означає, що якщо людина переходить на крик, то вона виражає свою слабкість

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

 

Практичне заняття № 4

Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання

Теоретичні питання

Поняття спілкування.

Сутність і зміст етики ділового спілкування

. Етичні норми і нормативи. Професійна етика

. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Практичне заняття № 5

Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Теоретичні питання:

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.

Культура телефонного діалогу.

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Питання до заліку за модулем № 1 (модульний контроль):

1. Мова. Основні поняття (дати визначення наступним поняттям: мова; літературна мова; загальнонаціональна мова; функції мови).

2. Норми літературної мови, основні риси ОДС, номенклатурні назви.

3. Мовленнєвий етикет.

4. Особливості усного мовлення.

5. Основні вимоги до мовлення при діловому спілкуванні.

6. Публічний виступ, композиція публічного виступу.

7 Дискусія, правила ведення дискусії.

8 Як готуватися до публічного виступу.

9. Основні форми публічного виступу.

10. Види нарад.

11. Різновиди промов.

12. Телефонна розмова.

13. Ділова бесіда.

14. Види доповідей.

Модуль № 2

 

Завдання до другого модуля

Практичне заняття № 6

Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

Теоретичні питання:

Правила вживання термінів.

Терміни і професіоналізми. Творення професіоналізмів.

Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання

Практична частина:

Виконайте завдання: № 1, 2 за Методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей «ОРО».

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

 

Практичне заняття № 7

. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Теоретичні питання:

Багатозначні слова.

Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування

Пароніми та омоніми у мові фаху.

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми.

Практична частина:

Виконайте завдання: № 4,6 за Методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей «ОРО»

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Питання до заліку за модулем № 2 (модульний контроль)

 

1.Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.

2.Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання

3. Терміни та професіоналізми у професійному спілкуванні.

4. Синоніми, синонімічний ряд.

5. Пароніми у професійному мовленні.

6. Омоніми у професійному мовленні.

7. Лексичні та графічні скорочення.

Модуль № 3

 

Завдання до третього модуля

Практичне заняття № 8 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники

Теоретичні питання:

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії.

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

Правопис складних іменників та прикметників.

Правопис прислівників.

Практична частина:

Виконайте завдання: № 5 ,9 за Методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей «ОРО»/ Укладач Серебрянська М.І. – Алчевськ, 2007.

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Практичне заняття № 9 Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

Особливості використання граматичних форм іменників, займенників, прикметників

.

Теоретичні питання:

Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

Іменники на позначення професій, посад, звань

. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв.

Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку.

Рід, число невідмінюваних іменників.

Особливості використання займенників у діловому мовленні.

Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

.

 

Практична частина:

Виконайте завдання: № 10, 12 за Методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей «ОРО»

 

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Практичне заняття № 10

. Особливості використання дієслів та дієслівних форм, числівників, службових частин мови у професійному спілкуванні.

Теоретичні питання.

Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то.

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник пов діловому мовленні.

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах.

 

 

 

Практична частина:

Виконайте завдання: № 22, 19 за Методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальностей «ОРО»

Література.

1. Методичні вказівки до вивчення предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для денного та заочного відділення. Частина ІІ

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2002.

3. Шевчук С. Українська ділова мова. – К., 1999.

Питання до заліку за модулем № 3 (модульний контроль

1) Іменники, загальна характеристика. Відмінювання іменників (О.в, Кл.в.), невідмінювані іменники.

2) Відмінювання іменників II відміни Р.в.

3) Основні правила перекладу прізвищ, утворення імен по батькові.

4) Особливості використання іменників у професійному спілкуванні.

5) Правопис складних іменників.

6) Особові займенники Відмінювання, суплетивні форми займенника. Особливості використання займенників у професійному спілкуванні. Зміни суфіксів при утворенні прикметників.

7) Поділ прикметників на якісні, відносні та присвійні. Ступені порівняння прикметників.

8) Від яких прикметників не утворюються ступені порівняння.

9) Особливості використання прикметників у професійному спілкуванні.

10) Правопис складних прикметників.

11) Відмінювання числівників.

12) Сполучення числівників з іменникам у називному відмінку.

13) Особливості використання дієслів та дієслівних форм у професійному спілкуванні.

14) Активні дієприкметники (характеристика, способи перекладу з російської мови на українську).

15)Способи дієслів, практичне використання знань про способи дієслів у професійному спілкуванні

16)Особливості використання прийменників у професійному спілкуванні

Модуль № 4

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.017 с.)