ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індустріальний технікум Дон ДТУ 

 

 

Методичні вказівки

до самостійної роботи

З предмета

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Спеціальності

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних

Підприємств»

 

 

Алчевськ


 

Укладач Н.В.Ткаченко

 

Рецензент Н.П.Кондратенко – викладач вищої категорії

 

 

Затверджено − голова

на засіданні методичної методичної ради

ради

 

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні комісії філологічних

дисциплін (протокол №

від

_____________ Н.П. Кондратенко


Зміст

 

1. Вступ. 4

2. Інструкція про модульно – рейтингову систему поточного і підсумкового

контролю рівня знань студентів 5

3. Оцінка елементів модулів з предмета «Українська мова (за професійним

спрямуванням)»для спеціальностей 5.090242 «Обслуговування та ремонт

обладнання металургійних

підприємств» 6

4.1. Завдання до модулыв

4.2. Практичні вправи та завдання

4.3. Тексти для перекладу

 


Вступ

Предмет „Українська мова (за професійним спрямуванням)” є основною фундаментальною дисципліною у підготовці молодших спеціалістів і вміщує вивчення, узагальнення, поглиблення знань з правил та норм української мови у професійному спілкуванні. Всі знання і навички, які були отримані при вивченні предмета, можуть бути використані у процесі вивчення спеціальних предметів, при виконанні курсового та дипломного проектів.

На вивчення предмета відводиться 81 година, із них 51 – аудиторних занять і 30 – на самостійну роботу студента. Вивчати матеріал слід систематично та у тій послідовності, яка передбачена програмою предмета.

Для повного та успішного вивчення предмета заплановані наступні види занять:

1. Вивчення матеріалу за основними питаннями курсу на лекційних заняттях.

2. Виконання завдань, вправ, тестів, компаративний аналіз, переклад тексту тощо.

3. Самостійне вивчення окремих питань з використанням цих методичних вказівок і літератури, яку необхідно опрацювати для вивчення предмета з обов’язковим коротким конспектуванням у вигляді опорних конспектів деякого матеріалу. Самостійна робота передбачає підготовку студентів до семінару, практичних занять та практичних робіт, заліків до модуля, обов’язкової контрольної роботи тощо.

Організація самостійної роботи студентів полягає у наступній роботі:

q Смисловій переробці текстів, закріплення навчального матеріалу, виділення в ньому головного, прийоми короткого, найбільш раціонального запису (виписки, плани, тези, конспекти, загальні прийоми робот із книгою); загальні прийоми запам’ятовування; зосередження уваги, що опираються на використання студентами різних видів самоконтролю, поетапну перевірку своєї роботи, загальні прийоми пошуку додаткової інформації ( роботи з бібліографічними довідками, каталогами, словниками).

q При опрацюванні лекції необхідно прочитати її, вивчити основні визначення, терміни, відповісти на контрольні запитання, які є після кожної лекції. Якщо виникли питання, більш ретельно розібрати питання за літературою, яка вказана у даній методиці, або звернутися за консультацією до викладача.

Тексти українською та російськими мовами, що знаходяться у методичних вказівках, підібрано з урахування фахової специфіки даної професії, що дає можливість збагатити словник професійної лексики майбутнього спеціаліста. У методичних вказівках акцентовано увагу на стилістичних особливостях української мови та культурі мовлення. Численні вправи дають можливість побачити морфологічні, синтаксичні норми сучасної української мови у професійному спілкуванні, зробити компаративний аналіз російської та української мов.

Розраховані на студентів денного та заочного відділення, викладачів. Будуть корисними для широкого кола читачів.


Інструкція

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.006 с.)