ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання залікової роботи 

Бали за контрольне питання Критерії оцінювання
18-20 У відповіді повністю розкрито зміст питання. Матеріал викладено логічно, аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було викладено на практичних заняттях, та додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи.
14-17 Відповідь достатньо розкриває зміст питання або розкриває основні (найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє термінологічним апаратом дисципліни. У викладеному матеріалу студент має помилки із аргументацією відповіді, недостатня логічність та послідовність викладення матеріалу. У відповіді продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було викладено на практичних заняттях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом.
10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти навчального матеріалу. Студент припускається помилок у використанні термінології навчальної дисципліни. Рівень володіння матеріалом, що було викладено на практичних заняттях, та додатковим матеріалом є середнім.
5-9 У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання лекційного матеріалу або обов’язкової літератури; студент слабо володіє термінологією дисципліни.
0-4 Відповідь практично відсутня, студент демонструє не знання лекційного матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.

 

 

Питання для підготовки до семестрового контролю

Питання модуля № 1

1. Предмет та етапи розвитку юридичної психології.

2. Основні категорії юридичної психології.

3. Принципи юридичної психології.

4. Задачі юридичної психології.

5. Характеристика основних структурних елементів юрид. психології.

6. Класифікація методів дослідження юридичної психології за метою та засобами дослідження.

7. Класифікація методів психології за Б.Г. Ананьєвим.

8. Метод спостереження і його модифікації.

9. Метод експерименту в юридичній психології.

10. Методи опитування (анкетування, інтерв’ю, бесіда).

11. Метод тесту і його застосування в юрид. психології.

12. Соціометрія та її модифікації.

13. Метод психологічного аналізу документів. Контент-аналіз.

14. Сутність психології соціалізації особистості.

15. Правова соціалізація особистості.

16. Психологія правосвідомості особистості.

17. Сутність і характерні риси соціальних відхилень (девіацій) правової соціалізації.

18. Соціальні відхилення правової соціалізації в сім’ї.

19. Соціальні відхилення правової соціалізації в школі.

20. Соціальні відхилення правової соціалізації неформальної групи підлітків.

Питання модуля № 2

21. Сучасна класифікація типів злочинців.

22. Поняття і типи злочинних груп.

23. Конфлікти у злочинних групах.

24. Проблеми неповнолітніх злочинців у юридичній психології.

25. Психологічні основи процесуальної і не процесуальної діяльності.

26. Психологічні особливості цивільних і кримінальних судових процесів.

27. Психологія юридичної праці (професіограми, психограми юрид. професій).

28. Сутність, межі компетентності та характеристика видів СПЕ.

29. Місце пенітенціарної психології в системі психологічних і юридичних знань.

30. Предмет і завдання пенітенціарної психології.

31. Основні категорії і принципи пенітенціарної психології.

32. Методи дослідження особистості і середовища засуджених.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

  Денне відділення Заочне відділення
  Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів
Модуль 1 Написання доповіді та вирішення психо-логічних задач, са-мотестування сту-дентів за темами 1–4 на практичних занят. До 20 Контрольна робота Питання 1 /в залежності від варіанту/
Модуль2   Написання доповіді та вирішення психо До 30 Питання 2   /в залежності від варіанту/
логічних задач за темами 5–9 на практичних заняттях  
Підсумковий семестровий контроль Відвідування та ак-тивність на лекціях та практичних зан.       Відвідування занять та своєчасність написання К.Р
Залікова робота Залікова робота
Сума    

Викладачем можливе виставлення бонусних балів студентам за відвідування та активність на лекціях та практичних заняттях до 10 балів за умови проведення перевірки присутності студентів денного або заочного відділення на лекціях та практичних заняттях особисто викладачем.

Модуль 1–2 вважається зарахованим за умови складання самостійної роботи студентів, мінімальною кількістю балів, яку повинен набрати студент для зарахування модулів є 20 балів.

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20 ).

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи (проекту), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
80-89 В добре
70-79 С
60-69 D задовільно
50-59 Е
1-49 FX незадовільно не зараховано

 

Методичне забезпечення

1. Лактіонов О. М., Крейдун Н. П., Сорока А. В., Скоков С. І. Основи пенітенціарної

психології: Навчальний посібник для вузів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 150 c

2. Сорока А. В. Юридическая психология: Краткий курс: Учебно-методическое пособие.–Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010.–120 с.

3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни – 2014.

 

Рекомендована література

Базова

 

1. Конституція України: Прийнята на п*ятій сесії Верховної Ради України

28.06.1996р.-К: Преса України, 1997.-80с.

2. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. М., 1989.

3. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология:

Учебник.- Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр.дел,- 2001.-640с.

8. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб., 2000.

9. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. М., 1992.

10. Гражданское право Украины /Под ред. А.А.Пушкина, В.М. Самойленко. Х., 1996. Ч. 1.

11. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.

12. Кони А.Ф. Советы лекторам. Искусство речи на суде //Судебные речи

знаменитых русских адвокатов. М., 1997.

13. Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: Учебник. Издание второе. – Х.: Одиссей, 2006. – 352с.

14. Костицкий А.В. Судебно-психологическая экспертиза. Львов, 1987.

15. Лактіонов О. М., Крейдун Н. П., Сорока А. В., Скоков С. І. Основи пенітенціарної психології: Навчальний посібник для вузів. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 150c.

17. Сорока А. В. Юридическая психология: Краткий курс: Учебно-методическое пособие.–Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010.–120 с.

18. Романов В.В. Юридическая психология. М., 1999.

Допоміжна

 

1. Сорока А.В. Востребованность и методолого-теоретические основы исследования истории и перспектив развития пенитенциарной психологи в Украине //Вісник ХНУ № 718. Серія психологія. Збірник наукових праць.-Х., 2006. - С. 117-120.

2. Сорока А.В. Витоки становлення вітчизняної пенітенціарної психології в дорадянський період //Вісник ХНУ № 740. Серія психологія. Збірник наукових праць. – Х., 2006. – С. 225 – 229.

3. Сорока А. В. Категория «личность» осужденного и её использование в теоретико-прикладных исследованиях //Вісник ХНУ № 759. Серія психологія. Збірник наукових праць.-Х., 2007. - С. 247-252.

4. Сорока А. В. Етапи періодизації історії вітчизняної пенітенціарної психології //Практична психологія та соціальна робота № 10. Науково-практичний освітньо–методичний журнал.–К., 2007.С. 52-54.

5. Сорока А. В. Наслідки стресу як форми професійної деформації у пенітенціарних службовців //Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Випуск 3. Частина 2.-Х., Університет цивільного захисту України. -Х.,2007.- С. 312-324.

6. Сорока А.В. Методи досліджень юридичної психології //Нормативно-правові та методологічні аспекти юридичної та оперативної психології. Матеріали науково-практичного семінару. Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого. -Х., 2008.- С. 224-231.

7. Сорока А. В. Основні підходи щодо психологічного забезпечення категорій ресоціалізації через виправлення засуджених //Вісник ХНУ № 793. Серія психологія. Збірник наукових праць.-Х., 2008.-С. 393-399.

8. Сорока А. В. Категорія «співучасті» та перспективи розвитку «пенітенціарної співучасті» у місцях позбавлення волі //Вісник ХНУ № 807. Серія психологія. Збірник наукових праць.-Х., 2008.-С. 344-349.

9. Сорока А. В. Категорія «виправлення» та основні підходи до психологічного забезпечення ресоціалізації засуджених у радянський та сучасний періоди //Вісник ХНУ № 807. Серія психологія. Збірник наукових праць.-Х., 2008.-С. 350-355.

10. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник /Под ред. А.М.Бандурки. Х., 1999.

11. Судебные речи знаменитых русских адвокатов /Под ред. Е.Л. Рожникова. М., 1997.

12. Тимошенко Б.Г. Потерпілий –це звучить гірко: Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю //Проблеми людини. 1998. Т.7.

13. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник для вузов. Изд.2-е.-М.: ИКД «ЗЕРЦАЛО-М», 2003.-272с.

14. Шепітько В.Ю. Проблеми використання психологічних знань у кримінальному процесі //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. Х., 1998.

Додатки

Додаток 1

Требования к оформлению доклада и психологической задачи на практическом занятии

Объем – не более 3 страниц (шрифт Times New Roman 12, интервал 1,5)

Левое поле – не менее 3 см, верхнее и нижнее поля – 2 см.

Образец оформления

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.011 с.)