ТОП 10:

З АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДАТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

КРЕМЕНЧУК 2012


Коренькова Т. В., Гладир А. І., Алєксєєва Ю. О. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів / Т. В. Коренькова, А. І. Гладир, Ю. О. Алєксєєва.Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012. – 192 с.

 

Навчальний посібник містить дев’ять практичних занять, що охоплюють особливості режимів роботи автоматизованого електропривода механізмів циклічної й безперервної дії. Запропоновано тестові завдання розраховані для перевірки знань студентів на лекційних та практичних заняттях, для самостійної перевірки студентами засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник рекомендований при підготовці студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070207, 8.05070207 – “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв” з навчальних дисциплін “Автоматизований електропривод типових промислових механізмів”, “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”, “Енергозбереження в технологічних процесах і установах”, “Промислове енергозбереження”, а також для науково-дослідної роботи маґістрантів та аспірантів відповідного напряму.

 

Рецензенти: д. т. н., проф. Д. Й. Родькін,

к. т. н., доц. А. П. Калінов

 

Кафедра систем автоматичного управління та електропривода

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від___________

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін


ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………...
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………….
РОЗДІЛ 1 АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМІВ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ……………………………………………………………...
1.1 Загальна характеристика механізмів циклічної дії………………….
1.2 Режими роботи, вимоги до електропривода та системи керування електроприводами механізмів циклічної дії………………………
  1.2.1 Кранові механізми…………………………………………...
  1.2.2 Промислові роботи…………………………………………..
  1.2.3 Екскаватори…………………………………………………..
Практичне заняття № 1 Розрахунок механізму підйому мостового крана…………………………………………………………………………..
Практичне заняття № 2 Побудова навантажувальних діаграм та перевірка за нагрівом електродвигуна механізму підйому………………..
Практичне заняття № 3 Розрахунок потужності електродвигунів промислового робота………………………………………………………...
Практичне заняття № 4 Розрахунок статичних навантажень і потужностей електроприводів механізмів одноківшевого екскаватора….
РОЗДІЛ 2 АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ………………………………………………………….
2.1 Загальні відомості механізмів безперервної дії……………………..
2.2 Режими роботи, вимоги до електропривода та системи керування електроприводами механізмів безперервної дії……………………..
  2.2.1 Конвеєрні установки………………………………………...
  2.2.2 Насоси, вентилятори, компресори………………………….
Практичне заняття № 5 Розрахунок статичного навантаження та потужності електродвигуна стрічкового конвеєра………………………...
Практичне заняття № 6 Визначення напірно-витратних та енергетичних характеристик відцентрового насоса зі змінною частотою обертання……………………………………………………………………...
Практичне заняття № 7 Енергозберігаючі режими роботи насосних установок у системах водоспоживача………………………………………
Практичне заняття № 8 Визначення втрат потужності в асинхронному електроприводі технологічного механізму при частотному і фазовому керуванні……………………………………………………………………...
Практичне заняття № 9 Розрахунок механічної характеристики та потужності електропривода відцентрового вентилятора………………….
РОЗДІЛ 3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ…………………………………………..
Список літератури……………………………………………………………
ВИСНОВОК……………………………………………………………………
Додаток А Позначення основних величин і одиниць їх вимірювання……
Додаток Б Технічні показники механізмів мостового крана………………
Додаток В Дані для розрахунку промислового робота…………………...
Додаток Г Технічні показники механізму лопати…………………………
Додаток Д Технічні дані стрічкових конвеєрів……………………………
Додаток Е Паспортні характеристики і технічні показники насосів…….
Додаток Ж Параметри водоспоживання…………………………………...
Додаток И Параметри асинхронних двигунів……………………………..
Додаток К Технічні дані відцентрових вентиляторів……………………..

 


ВСТУП

 

У кожному сучасному виробничому процесі можна виділити ряд операцій, що є загальними для різних галузей народного господарства: доставка сировини і напівфабрикатів, переміщення виробів, навантажувально-розвантажувальні роботи, вентиляція, водопостачання, безупинний транспорт вантажів, оброблення деталей тощо. Механізми, що виконують подібні операції в різних галузях промисловості, універсальні й називаються типовими промисловими механізмами (ТПМ). До їхнього числа належать: піднімальні крани, екскаватори, конвеєри, різні підйомники, ліфти, промислові маніпулятори та роботи, насоси, вентилятори, металорізальні верстати і т. д.

Запропонований авторами навчальний посібник охоплює досить широке коло питань з теорії автоматизованого електропривода типових промислових механізмів, містить дев’ять практичних завдань, які відображують специфіку роботи електропривода механізмів циклічної та безперервної дії, їх статичні й динамічні властивості, особливості розрахунку потужності електродвигунів, рекомендації щодо вибору ефективних режимів роботи електроприводів ТПМ.

Окремий розділ навчального посібника присвячений розробці тестових завдань для самостійної перевірки студентами засвоєння матеріалу, підготовки до іспитів.

 


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

 

МЦД – механізми циклічної дії;

МБД – механізми безперервної дії;

ТПМ – типові промислові механізми;

ЕП – електропривод;

ТВ – тривалість вмикання;

ПР – промисловий робот;

М – маніпулятор;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

МБТ – механізми безперервного транспорту;

АД – асинхронний двигун;

НС – насосна станція;

НУ – насосна установка;

НА – насосний агрегат;

ВУ – вентиляційна установка;

КУ – компресорна установка;

ЕД – електричний двигун.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)