ТОП 10:

X. Порядок створення та організація роботи житлових комісій в ЗС України10.1. Житлові комісії у ЗС України створюються з метою взяття (зняття) військовослужбовців на облік (з обліку) осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі звільнених у запас або у відставку, що залишаються перебувати у військових частинах на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також з метою контролю за розподілом жилих приміщень та надходженням жилих приміщень i погодженням розподілу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім документів, зазначених у цій Інструкції, у житлових комісіях ведеться така документація:

книга (справа) протоколів засідань житлової комісії;

справа для зберігання вхідної документації (рапорти, заяви, листи, запити тощо);

книга (журнал) обліку вхідної документації житлової комісії;

книга (журнал) обліку вихідної документації житлової комісії;

справа для зберігання вихідної документації.

10.2. У своїй роботі житлові комісії керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Житловим кодексом Української РСР, цією Інструкцією та іншими актами законодавства України.

10.3. У ЗС України утворюються:

гарнізонні житлові комісії чисельністю не більше 25 осіб залежно від кількості перебуваючих на квартирному обліку;

житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України або об’єднані житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України чисельністю не більше 15 осіб.

У МО України і Генеральному штабі ЗС України утворюються житлові комісії Міністерства оборони України та безпосередньо підпорядкованих структур і Генерального штабу ЗС України чисельністю не більше 25 осіб кожна.

{Абзац четвертий пункту 10.3 розділу Х із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 110 від 10.03.2015}

10.4. Перелік військових частин, при яких утворюються житлові комісії, затверджується один раз на два роки наказом начальника гарнізону, погодженим із КЕВ (КЕЧ) району.

10.5. На гарнізонну житлову комісію покладаються такі завдання:

участь у розподілі службової жилої площі між військовими частинами гарнізону;

погодження пропозицій КЕВ (КЕЧ) району щодо визначення процентного співвідношення жилої площі, яка надається на загальну чергу, та жилої площі для її позачергового і першочергового отримання;

погодження проекту наказу начальника гарнізону щодо розподілу жилої площі, що підлягає заселенню в поточному році;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, що виникли під час роботи житлових комісій військових частин, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше одного разу на рік військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, через голів житлових комісій військових частин, які входять до складу житлової комісії гарнізону;

погодження списків розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

розгляд питань, що потребують підписання (погодження) головою житлової комісії, та документів, пов’язаних з розподілом і наданням жилого приміщення.

10.6. На житлові комісії (об’єднані житлові комісії) органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України покладаються такі завдання:

розгляд рапортів військовослужбовців та заяв осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов;

перевірка житлових умов;

розгляд заяв, скарг та пропозицій, прийняття рішень зі спірних питань, які виникли під час роботи житлових комісій військових частин, закладів, установ та організацій, і прийом відвідувачів з житлових питань;

надання звіту про виконану роботу не менше двох разів на рік загальним зборам військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, та радам офіцерів органів військового управління.

10.7. Житлові комісії у ЗС України підзвітні загальним зборам військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, гарнізонів, військових частин.

10.8. Порядок створення житлових комісій у ЗС України:

склад житлової комісії військових частин обирається на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби;

одночасно з обранням складу житлової комісії військових частин на загальних зборах шляхом голосування обираються делегати для участі у гарнізонних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, на яких будуть обиратися склад, голова та члени житлової комісії гарнізону. Строк повноважень цих делегатів обмежується часом роботи новоствореної житлової комісії;

делегати обираються в кількості:

у гарнізонах, де на квартирному обліку перебуває понад 1000 військовослужбовців, - одна особа від 100 військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку у військовій частині. Якщо на квартирному обліку перебувають від 10 до 100 військовослужбовців, також обирається один делегат;

у гарнізонах, де на квартирному обліку перебувають до 1000 військовослужбовців, - одна особа від 50 військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку у військовій частині. Якщо на квартирному обліку перебувають від 10 до 50 військовослужбовців, також обирається один делегат;

склад житлової комісії гарнізону обирається на зборах голів житлових комісій та обраних делегатів від військових частин гарнізону;

кількість членів житлових комісій повинна бути непарною;

склад житлової комісії вважається обраним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби;

до житлової комісії гарнізону (військової частини) за посадою включається заступник начальника гарнізону (командира (начальника) військової частини) з тилу;

представники громадських організацій мають право брати участь у роботі житлової комісії гарнізону, а у разі обрання їх на загальних зборах голів житлових комісій і делегатів військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, вони можуть бути включені до житлової комісії гарнізону;

склад житлової комісії оголошується наказом командира (начальника) військової частини, а гарнізонної житлової комісії - наказом начальника гарнізону;

голова житлової комісії гарнізону, заступник голови житлової комісії гарнізону та секретар житлової комісії гарнізону обираються з різних військових частин, які не підпорядковані за посадою начальнику гарнізону;

у разі якщо гарнізон складається з однієї військової частини, житлова комісія гарнізону не обирається, - її функції виконує житлова комісія цієї військової частини;

голова житлової комісії гарнізону обирається відкритим голосуванням на зборах голів житлових комісій та обраних делегатів від військових частин гарнізону, а голова житлової комісії військової частини - на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, цієї військової частини. Головою житлової комісії обирається військовослужбовець (чи інша особа), за якого проголосувала найбільша кількість присутніх на зборах. Заступник голови та секретар житлової комісії обираються членами новоствореної комісії шляхом голосування на першому засіданні;

у разі якщо гарнізон складається з двох військових частин, заступник голови житлової комісії гарнізону не обирається;

житлова комісія обирається строком на 2 роки. На зборах голів житлових комісій та обраних делегатів від військових частин може бути переобрано житлову комісію, голову житлової комісії та будь-якого члена житлової комісії до досягнення граничного строку повноважень;

питання про переобрання житлової комісії, голови житлової комісії та членів житлової комісії може виноситись на розгляд зборів за клопотанням начальника гарнізону, відповідних командирів та начальників військової частини делегатами від військової частини ЗС України;

одні й ті самі особи не можуть бути обрані головою житлової комісії, заступником голови та секретарем житлової комісії більше ніж два строки підряд;

командир (начальник) військової частини забезпечує створення належних умов для роботи відповідної житлової комісії (надання приміщень, засобів зв’язку, оргтехніки та витратних матеріалів).

10.9. Робота житлової комісії проводиться на засадах гласності, демократичності та прозорості.

На засіданні житлової комісії можуть бути присутні військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, особи, питання стосовно яких розглядаються на засіданні житлової комісії, та інші особи.

Рішення приймається житловою комісією відкритим голосуванням. Голосування проводиться за наявності на засіданні житлової комісії не менше двох третин членів затвердженого складу житлової комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів житлової комісії.

Рішення житлової комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головою і членами комісії, які були присутні на засіданні житлової комісії, та затверджується командиром військової частини не пізніше ніж через 10 днів з дня проведення засідання житлової комісії. Підпис командира військової частини засвідчується гербовою печаткою військової частини.

Засідання житлових комісій проводяться не рідше одного разу на місяць.

Про час та місце проведення засідання завчасно повідомляється начальник органу управління Служби правопорядку.

10.10. До повноважень гарнізонної житлової комісії належать:

контроль за надходженням і правильністю обліку жилої площі, участь у її розподілі між військовими частинами гарнізону;

перевірка законності перебування на квартирному обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх cімей у військових частинах;

перевірка правильності оформлення облікової справи (додаток 7) та наявності в ній усіх визначених у цій Інструкції документів;

виступ з ініціативою про скликання позачергових загальних зборів осіб, що перебувають на квартирному обліку, у зв’язку з:

прийняттям рішення житлової комісії гарнізону про саморозпуск;

оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

10.11. До повноважень житлової комісії військової частини належать:

зарахування військовослужбовців на облік, зняття військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

внесення змін до облікових даних військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, які перебувають на квартирному обліку, у зв’язку зі зміною їх сімейного стану, набуттям ними права на пільги для отримання жилого приміщення;

розподіл 70 відсотків службової жилої площі, яка надійшла до військової частини;

погодження розподілу жилої площі, яка надається для постійного проживання;

перенесення черговості надання жилого приміщення на рік, якщо військовослужбовець чи особа, звільнена з військової служби, відмовиться від виділеного жилого приміщення, що відповідає встановленим вимогам та poзмipy;

скликання позачергових загальних зборів військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, у зв’язку з:

саморозпуском житлової комісії, оголошенням недовіри та виключенням члена (членів) комісії зі складу житлової комісії;

ініціюванням проведення довиборів члена (членів) житлової комісії.

10.12. Обов’язки і права голови житлової комісії:

голова житлової комісії повинен:

виконувати вимоги нормативно-правових актів під час виконання обов’язків голови житлової комісії;

організовувати роботу житлової комісії;

розробляти плани роботи житлової комісії, затверджувати їх у начальника гарнізону (командира (начальника) військової частини) та доводити їх до відома всіх членів комісії, до заінтересованих осіб та осіб, які беруть участь у роботі комісії;

визначати порядок денний житлової комісії, погоджувати його з командиром (начальником) військової частини (начальником гарнізону) та доводити його до відома всіх військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби;

організовувати підготовку і проведення засідань житлової комісії;

організовувати ведення протоколів засідань житлової комісії;

не рідше одного разу на місяць приймати громадян з особистих питань. У прийомі громадян з особистих питань, крім голови житлової комісії, беруть участь заступник голови житлової комісії та секретар житлової комісії. Службові документи, підготовлені за результатами прийому громадян з особистих питань, від імені житлової комісії підписують голова житлової комісії та (або) секретар житлової комісії;

організовувати взаємодію з начальником гарнізону, командиром (начальником) військової частини, радою офіцерів, сержантів, КЕВ (КЕЧ) району та Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

забезпечувати своєчасний розгляд рапортів та звернень військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей та інших громадян;

своєчасно оформлювати та підписувати службові документи з житлових питань;

надавати для перевірки уповноваженим посадовим особам службові документи житлової комісії;

перевіряти облікові справи (додаток 7) осіб, які перебувають на квартирному обліку;

забезпечувати якісне ведення обліку та звітної документації житлової комісії;

розробляти та доводити до відома заступника, секретаря і членів комісії їх обов’язки та забезпечувати їх неухильне виконання;

коригувати плани роботи житлової комісії;

заслуховувати на засіданнях звіти членів житлової комісії про проведену роботу;

голова житлової комісії має право:

визначати в межах компетенції завдання членам комісії;

заслуховувати доповіді членів комісії про виконання завдань;

підписувати від імені житлової комісії службові документи та подавати їх у встановленому порядку на погодження, затвердження;

брати участь у формуванні облікових справ (додаток 7) та передаванні їх до КЕВ (КЕЧ) районів;

ініціювати перед житловою комісією розгляд питань, пов’язаних з роботою житлової комісії, включаючи питання про виключення члена (членів) житлової комісії зі складу комісії;

підписувати документи, пов’язані з розподілом та наданням жилих приміщень, за результатами розгляду цих питань на засіданні житлової комісії.

10.13. Обов’язки і права члена житлової комісії:

член житлової комісії повинен:

знати та неухильно виконувати вимоги нормативно-правових актів під час виконання обов’язків члена житлової комісії;

брати участь у засіданнях житлової комісії;

постійно вивчати зміни до чинного законодавства з питань забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей житловими приміщеннями;

виконувати доручення голови житлової комісії, а за його відсутності - заступника голови житлової комісії;

член житлової комісії має право:

висловлювати свою думку на засіданнях житлової комісії;

звертатися до голови житлової комісії із заявами, скаргами та пропозиціями;

апелювати до житлової комісії з приводу неправомірних рішень (дій, бездіяльності) голови або членів житлової комісії;

голосувати на власний розсуд;

під час підписання протоколу в письмовому вигляді викладати свої заперечення;

ознайомлюватися зі службовою документацією житлової комісії та вивчати облікові справи (додаток 7) військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби.

10.14. Голова, секретар та члени житлових комісій відповідають за прийняті на засіданні житлових комісій рішення, а також за розголошення інформації, яка належить до компетенції житлових комісій.

10.15. Організація та здійснення контролю за законністю перебування на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, законністю розподілу жилої площі військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей, за правильністю оформлення облікових справ (додаток 7) покладаються на гарнізонні житлові комісії, житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, а також на Комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України.

Командири (начальники) військових частин, які затверджують рішення житлових комісій, зобов’язані в межах компетенції перевіряти законність прийнятих житловою комісією рішень.

Рішення житлових комісій може бути: переглянуто житловою комісією, яка прийняла це рішення, або її правонаступником з підстав, передбачених законодавством та цією Інструкцією; оскаржено до суду.

XI. Облік жилої площі

11.1. КЕВ (КЕЧ) районів організовують та здійснюють належний облік жилої площі:

яка надійшла від власного будівництва;

одержана від сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі їх створення) ради (відповідної державної адміністрації) та центральних органів виконавчої влади;

надійшла від перебудови нежилих приміщень;

належить військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей у будинках, які раніше належали МО України та були передані у встановленому законодавством порядку на баланс житлово-експлуатаційних організацій виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад;

побудована (придбана) за кошти інвесторів;

надійшла з інших джерел до МО України;

жилих приміщень, у тому числі тимчасових жилих приміщень, які надходять від переобладнаних нежилих приміщень МО України (спеціально пристосовані казарми), на які оформлена відповідна проектна документація.

Повний облік жилої площі за гарнізони ЗС України здійснює ГКЕУ ЗС України.

11.2. Уся жила площа, зазначена в пункті 3.1 розділу ІІІ цієї Інструкції, обліковується у КЕВ (КЕЧ) району в книзі обліку жилої площі, яка підлягає заселенню (додаток 32).

11.3. Жила площа в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади обліковується також у картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33).

Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), нумеруються та реєструються в книзі реєстрації карток обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном (додаток 34).

У разі зняття з обліку закріпленої жилої площі, приватизації її військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, або надходження рішення суду, яке набрало законної сили, про втрату права військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, на користування цією жилою площею у картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), робиться відповідна відмітка. Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), зберігаються постійно в КЕВ (КЕЧ) району, а в разі їх розформування передаються правонаступнику або до архіву.

11.4. У разі якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або відставку, залишається проживати на закріпленій за МО України жилій площі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних, районних у містах (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) та центральних органів виконавчої влади, така жила площа знімається з обліку у військових частинах, залишаючись при цьому на обліку у відповідній КЕВ (КЕЧ) району (крім випадків, коли такий військовослужбовець залишається перебувати на квартирному обліку у військовій частині).

11.5. Облік службових жилих приміщень здійснюється в книгах обліку службових жилих приміщень (додаток 18), які ведуться в КЕВ (КЕЧ) району та у військових частинах.

Щороку до 1 грудня поточного року військові частини та КЕВ (КЕЧ) району проводять звірку даних обліку наявного (закріпленого) службового житлового фонду з військовими частинами гарнізону та органами місцевого самоврядування окремо щодо переобладнаних для тимчасового проживання приміщень, казарм, гуртожитків, службових жилих приміщень.

За результатами звірки КЕВ (КЕЧ) району подають інформацію до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної перевірки обліку службового житла (додаток 35), окремо щодо переобладнаних для тимчасового проживання приміщень, казарм, гуртожитків, службових жилих приміщень.

Загальний облік службового жилого фонду ведеться в ГКЕУ ЗС України на підставі поданих даних.

11.6. Після підписання акта приймання-передавання жилого приміщення начальник КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону і головою житлової комісії гарнізону в чотирнадцятиденний строк організовує розподіл жилих приміщень та подає його на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України.

11.7. Звітність про квартири, які надійшли для розподілу протягом року, КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України звіт про квартири, які надійшли для розподілу протягом року (додаток 36).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.238.217 (0.012 с.)