ТОП 10:

Заняття № 1. Облік матеріальних засобів продовольчої служби у військової частині. 

 

Одеса

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ВСП

Працівник

О.О.МОСКАЛЮК

 

“___”_______________ 201_ р.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю

“Організація продовольчого забезпечення”

 

МОДУЛЬ 2.ВП.07.

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПО СЛУЖБІ ТИЛУ”

 

Л Е К Ц І Я

ТЕМА 9. Організація обліку матеріальних засобів продовольчої служби у військовій частині.

Заняття № 1. Облік матеріальних засобів продовольчої служби у військової частині.

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри

“___”_____________ 201_ р

Протокол №____

Одеса

 

Навчально-виховна мета:

1. Надати студентам значення, задачі та вимоги, які пред’являються до обліку.

2. Довести студентам організацію обліку матеріальних засобів на об’єктах продовольчої служби.

3. Надати студентам порядок складання, оформлення і ведення облікових документів.

4. Виховувати у студентів почуття гордості та за високе звання офіцера продовольчої служби ЗС України, уміння умілого та чіткого керівництва службою.

І. Розрахунок часу

 

Навчальні заняття Час (хв.)
І. Вступна частина заняття – 12 хв. ІІ. Основна частина заняття – 75 хв.  
Вступ
1-е навчальне питання. Значення, задачі та вимоги, які пред’являються до обліку.
2-е навчальне питання. Організація обліку матеріальних засобів на об’єктах продовольчої служби.
3-є навчальне питання.Порядок складання, оформлення і ведення облікових документів.
Закінчення
ІІІ. Заключна частина заняття – 3 хв.  

 

Матеріальне забезпечення:

1. Ноутбук.

2. Мультимедійний проектор.

 

Інформаційне забезпечення:

 

1. Наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

2. Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час. Наказ МО України від 09.12.2002 р. № 402.

3. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Наказ МО 1997 р. № 300.

4. Продовольственное обеспечение Армии и Флота на мирное время. Підручник – М. Воениздат, 1986.

Завдання на самостійну роботу:

Порядок складання, оформлення та ведення облікових документів.

 

Додатки:

1. Опорний конспект лекції.

2. Презентація лекції (слайди).

ІІ. Методичні вказівки

1. При підготовці до заняття викладач звертає увагу на необхідність знання значення, задач та вимог, які пред’являються до обліку, вміння організувати облік матеріальних засобів на об’єктах продовольчої служби, вміння складати, оформлювати і вести облікові документи.

2. Перед початком лекційного заняття, у вступній частині, оголосити тему та начальні питання, час на їх вивчення, яку літературу необхідно використовувати при вивчені цієї теми, підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби Збройних Сил України і відгуки на них), нагадати студентам про важливість даної теми заняття в практичній діяльності начальника продовольчої служби військової частини.

3. Під час викладення першого навчального питання при поясненні значення, задач та вимог, які пред’являються до обліку, довести студентам важливість вивчення даного матеріалу.

Пояснення супроводжувати демонстрацією презентації лекції. Для конспектування задиктувати студентам основні положення навчального матеріалу.

З метою закріплення навчального матеріалу задати контрольні питання.

Підведення підсумків вивчення першого питання.

4. Викладання другого навчального питання, після оголошення його найменування, слід розпочинати з доведення переліку документів, які ведуться на об’єктах продовольчої служби військової частини.

Пояснення супроводжувати демонстрацією презентації лекції. Для конспектування задиктувати студентам основні положення навчального матеріалу.

З метою закріплення навчального матеріалу задати контрольні питання.

Підведення підсумків вивчення другого питання.

5. Під час викладення третього навчального питання, після оголошення його найменування, довести студентам порядок складання, оформлення і ведення облікових документів.

Пояснення супроводжувати демонстрацією презентації лекції. Поставити завдання про те, що це питання необхідно доопрацювати під час самостійної роботи.

Підведення підсумків вивчення третього питання.

6. При проведенні заключної частини заняття після оголошення завдання студентам на самостійну роботу, необхідно звернути увагу на те, що розглянуті питання мають важливе питання в практичній діяльності начальника продовольчої служби.

Тому, від теоретичних та практичних навичок начальника продовольчої служби і його підлеглих буде залежати виконання поставлених завдань з організації продовольчого забезпечення, своєчасної і доброякісної організації харчування особового складу, недопущення порушень вимог керівних документів.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

Всі матеріальні засоби, які надходять на забезпечення ЗСУ, щоб правильно розподілити і раціонально використати необхідно їх систематично враховувати і контролювати господарські процеси, які здійснюються.

Господарський облік виникає з потреби самого матеріального виробництва і ведеться для того, щоб направляти, контролювати господарську діяльність і активно впливати на її розвиток.

Господарський облік підрозділяється на 3 види:

статистичний

оперативний (оперативно-технічний)

бухгалтерський

Статистичний облік має задачу висвітлювати явища або процеси шляхом масового, постійного або часткового спостереження за об’єктом обліку. Сферою його застосування можуть бути окремі підприємства, галузі господарства і все народне господарство в цілому.

Наприклад: використання різних матеріальних засобів на душу населення.

Оперативний облік ведеться з метою одержання відомостей про окремі господарські операції в тимчасовий термін. Наприклад: збір даних про хід збирання урожаю, про хід заготівлі.

Бухгалтерський облік відображає і узагальнює господарські операції, при яких має місце рух матеріальних засобів. Відрізняється від 2-х перших видів обліку обов’язковим документальним оформленням всіх господарських операцій.

Важливою задачею бухгалтерського обліку є контроль за збереженням і правильним використанням матеріальних засобів і коштів.

В бухгалтерському обліку відображається рух кожного окремого виду матеріальних засобів: їх надходження і витрачення, наявність і збереження.

Бухгалтерський облік підрозділяється на 2 види:

а) бухгалтерський балансовий (подвійний), який використовується в госпрозрахункових підприємствах

б) бухгалтерський облік по простій системі, який застосовується в бюджетних підприємствах, в тому числі і в продовольчій службі.

Для Вас, як майбутніх начальників продовольчої служби, дуже важливо добре знати порядок проведення обліку продовольства, техніки і майна в різних ланках служби, вміти правильно документально оформити будь-яку господарську операцію.

Міністр оборони у своєму наказі про підготовку ЗСУ вимагає підвищити питання з начальників служб за повноту доведення належних норм забезпечення особового складу і ведення належного обліку матеріальних засобів.

Під час лекції будуть викладені три навчальні питання:

 

перше - Значення, задачі та вимоги, які пред’являються до обліку.

 

друге- Організація обліку матеріальних засобів на об’єктах продовольчої служби.

третє - Порядок складання, оформлення і ведення облікових документів.

Основна частина

 

1-ше навчальне питання ЗНАЧЕННЯ, ЗАДАЧІ ТА ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ОБЛІКУ. - 20 хв.

Основним керівним документом, якім визначається порядок і правила ведення обліку у збройних Силах України - наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

 

Військове майно підлягає обов’язковому обліку, правильному використанню, економному і законному витрачанню незалежно від його призначення та джерел надходження.

Військове майно закріплюється за військовими частинами Збройних Сил України та за військовими представництвами Міністерства оборони України на праві оперативного управління.

Облік військового майна повинен бути своєчасним, повним, достовірним і точним.

Військове майно (майно) (крім будинків і споруд) повинне бути кодифіковане.

Облік військового майна у Збройних Силах України ведеться з метою отримання даних про його наявність, втрату, нестачу, рух, вартість та якісний (технічний) стан, необхідних для організації матеріально-технічного забезпечення військових частин, встановлення належного контролю за умовами зберігання, законністю, доцільністю та ефективністю використання (витрачання), а також з метою підготовки даних для складання облікових і звітних документів та державної статистичної звітності.

Облік майна у військових представництвах Міністерства оборони України ведеться з метою отримання даних про його наявність, а також контролю ефективності його використання (витрачання), умов зберігання та недопущення безпідставних витрат (втрат).

Облік військового майна полягає в оформленні всіх операцій, пов’язаних з рухом та зміною вартісного та якісного (технічного) стану військового майна установленими виправдними документами і здійсненні правильних та своєчасних записів в облікових регістрах.

Облік військового майна здійснюється як у мирний час, так і в особливий період відповідно до цього Керівництва, інших нормативно-правових документів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.006 с.)