ТОП 10:

ГДК різних шкідливих речовин вміщено у додатку АЗ.Дані умови задачі зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання.

№ завдання   Q3 м/годину G г/годину

 

Задача

Розрахуйте кількість сечовини, фосфатшлаку мартенівського та сульфату калію, які необхідно внести восени у вигляді основних під картоплю на площі 0,1 га.

Розв'язок. Знаходимо кількість поживних елементів, що необхідно внести як основні на площу 0,1 га. З цією метою скористаємося табличними даними (табл. А6, А7 додатку).

 

 

Культура, режим внесення Середня норма поживних елементів під культури, кґ/ґа' Мінеральні добрива Вміст споживних елементів у мін. добр. %
N2 P2O5 K2O N2   P2O5 K2O
Картоплй, основний Сечовина Фосфат- шлак мартенів. Калію сульфат   10-12*     45-50*

 

*У розрахунках брати середнє значення наведених даних.

Умови задачі вибираються з таблиці на стор.15-16; додаток А6, А7

Зробимо відповідні розрахунки, маючи на увазі, що як основне добриво вносять 75 % річної норми добрив. З урахуванням площі це складе:

Знаючи вміст споживних елементів та потребу культури в них, визначаємо за пропорцією необхідну кількість мінеральних добрив:

 

Відповідь: сечовини – 7,34 кг, фосфат – шлаку мартенівського – 28,64 ; калію сульфату – 9, 47 кг.

 

Екологічна шкода довкіллю

4.7.1 Визначення розміру платежів за забруднення навколишнього

середовища

Базовими параметрами для розрахунків екологічної шкоди є: витрати на зменшення забруднень, на відновлення стану довкілля, ринкові ціни, допоміжні витрати, викликані зміною якості довкілля, витрати на компенсацію ризику для здоров'я населення й на допоміжний природний ресурс для розведення стічних вод до безпечної концентрації токсикантів.

Екологічні втрати можна визначити як узагальнено (за сферами впливу- атмосфера, земля, вода), так і за окремими елементами середовищами, що зазнали негативного впливу.

Основний – 75%

Припосівний – 15%

Підживлення – 10%

 

 

№ зав дан ня Мінеральні добрива, номер, код Режим внесення добрив Культура П площа, га
А   Б   В  
основний картопля 0, 0,01
припосівний картопля 0, 0,06
підживлення картопля 0, 0,05
основний капуста 0, 0,005   0 0,01
припосівний капуста
підживлення капуста 0, 0,02
основний огірки 0, 0,01
припосівний огірки 0, 0,015
підживлення огірки 0, 0,02
основний помідор 0, 0,01
припосівний помідор 0, 0,02
підживлення помідор 0, 0,05
основний цибуля 0, 0,005
припосівний цибуля 0, 0,01
підживлення цибуля 0, 0,01
основний квасоля 0, 0,03
припосівний горох 0, 0,02
підживлення квасоля 0, 0,03
6 основний суниці 0, 0,01
припосівний суниці 0, 0,03
підживлення суниці 0, 0,05
основний жито 1, 1,0
- основний конюшин 0, 0, 5
основний овес 2, 2,0
основний ячмінь 5, 5,0

 

Шкоду земельним ресурсам можна визначити за допомогою формули:

Y = S λ) [d1(λ ) +d2 (λ ) ] (4)

Де S –площа ушкоджених земель;λ - фактори впливу; λ)- річна нормативна екологічна шкода, грн. / га; d1(λ )- розрахунковий коефіцієнт рекультивації землі без урахування ступені освоєння території; d2 (λ )- коефіцієнт ступеня освоєння території.

Залежність λ) , d1(λ ), d2 (λ ) визначаються за нормативними таблицями.

Якщо підприємство з тієї чи іншої причини за короткий час не може припинити забруднення довкілля, воно може придбати ліцензію - документ, що дає право на викиди певної забруднюючої речовини на контрольний термін. Залежно від сезону, пори доби чи ситуації у регіоні вартість екологічної ліцензії на один і той самий забруднювач змінюється. Продаж ліцензій на забруднення - дуже гнучкий метод екологічного регулювання якості довкілля та відшкодування збитків, спричинених внаслідок забруднення природного середовища.

4.7.2 Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Розмір платежу за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (Прв) визначається за формулою:

де Прв - платежі за розміщення відходів, грн/ш;

Млі - річна маса відходів і-го виду в межах ліміту (згідно дозволу на розміщення), m;

Н - базовий норматив платежу за розміщення 1 тони відходів і-го класу токсичності в межах ліміту (згідно дозволу на розміщення), грн/m, ( Додаток А8).

Кn - коефіцієнт кратності платежу за понадлімітне розміщення відходів у навколишньому природному середовищі;

Кm, - коефіцієнт, що враховує місце розташування місця (зони) сховища відходів.

Мnі - маса понадлімітного річного розміщення відходів і-го виду, т;

Ко - коефіцієнт, що враховує характер обладнання місця розміщення відходів;

Ке - коефіцієнт екологічної цінності території: для зрошувальних земель - 0,3; для лісостепу - 0,7; для чорноземних грунтів - 1,5.

Кm, залежно від зони має такі значення: в адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них - 3,0. За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх межі) - 1,0.

Кo, залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів у навколишньому середовищі, має наступні значення: спеціально створені місця складування (полігони), які забезпечують захист атмосферного повітря та водних джерел від забруднення - 1,0. Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних джерел. - 2,0; місце неорганізованого складування (без відповідного дозволу) - 3,0.

Задача №4

Промислове підприємство розмістило відходи виробництва масою Мл на відстані 10 км від адміністративних меж населеного пункту. Визначити розмір платежів за розміщення відходів, враховуючи дані завдання та додатку А8. Коефіцієнт кратності за понадлімітне розташування відходів Ко=2.

Мnі =М – Мn ( формула к задаче 4)

Mni = Mi - Mлi

Базовий норматив Hbi брать в додаток А8

Для розв’язання задачі скористатися формулою (5).

 

        Коефіцієнт  
№ зав Клас небезпечності Мі Млі обладнання місця Коефіцієнт екологічної
дан відходів Hbi тон тон розташува цінності,
ня     ння відходів, Ке
      Ко  
І 2,5 1,0 1,5
ІІ 2,0 1,5
II 3,0 0,7
V V 1,0 2,0 0,7 0,7
І 0,8 0,5 3,0 0,3
ІІ 1,0 0,7
ІІІ 2,0 0,7
IV 3,0 0,7
IV 1,0 1,5
І 0,5 2,0 1,5
ІІ 3,0 1,5
II 1,0 0,7
IV 2,0 0,7
V 3,0 0,7
І 1,0 0,3
ІІ 2,0 0,3
ІІ 3,0 1,5
IV 1,0 0,7
V 2,0 0,7
І 4,5 3,0 0,3
II 9,5 1,0 0,3
ІІІ 2,0 1,5
V 3,0 0,7
IV 1,0 1,5

 

Додаток А6Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.148.142 (0.009 с.)