ТОП 10:

Екологічні основи раціонального природокористування 

151. Альтернативна енергетика як засіб збереження екологічної рівноваги?

152. Основні принципи раціонального природокористування?

153. Ступінь використання природних ресурсів?

154. Природоохоронне виховання, освіта та культура?

155. В чому причини протиріччя поведінки людини у природі?

156. Екологічний моніторинг довкілля, його основні ступені та блоки?

157. Екологічний контроль та громадський екологічний рух?

158. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення?

159. Міжнародне співробітництво в галузі екології?

160. Міжнародні об’єкти охорони довкілля?

161. Основні принципи міжнародного екологічного співробітництва?

162. Участь України у міжнародному екологічному співробітництві?

163. Які об’єкти довкілля відносять до національних та міжнародних?

164. Формування єдиної екологічної системи охорони природних ресурсів в Україні ?

165. Що таке екологічне право?

166. Еколого – економічний облік природних ресурсів та забруднювачів ( кадастри) ?

167. Принципи біосферної етики?

168. Вторинне використання корисних копалин?

169. Розташування відходів та збитки від забруднення довкілля ?

170. Проблема потенційного водного дефіциту?

171. Оборотне водопостачання та інші заходи по збереженню води ?

172. Продукти харчування, їх глобальний дефіцит ?

173. Трансграничне забруднення та засоби боротьби з ним?

174. Комбінація виробництв як шлях обмеження відходів?

175. Міжнародна кооперація у розв’язанні глобальних екологічних проблем?

 

4.6 Визначення концентрацій шкідливих речовин

 

4.6.1 Визначення концентрацій шкідливих речовин у газуватих викидах

 

За стандарт якості повітря прийнято граничнодопустимі концентрації (ГДК). Для атмосферного повітря встановлено три показники ГДК: максимально-разові (ГДК м.р.), середньодобові (ГДК с.д.) та робочої зони (ГДК р.з.). ГДК с.д. є основні, їх призначення - не допускати несприятливого впливу на людей внаслідок тривалої дії шкідливих речовин; ГДК м.р. встановлюють для речовин, що мають різкі пахощі або подразливу дію.

Величина найбільшої концентрації шкідливої речовини у повітрі не повинна перевищувати встановленого рівня ГДК для цієї речовини, тобто См< ГДК.

Якщо у повітрі присутні декілька (n) шкідливих речовин, що мають ефект сумарної дії, визначають їх сумарну безрозмірну концентрацію g, котра мусить бути або менша за одиницю, або дорівнювати одиниці. Цю величину можна обчислити за формулою

або у розгорнутому виді

 

де Сі - концентрація і-го компоненту в газі, мг/м3 ;

ГДК і - гранично допустима концентрація і-го компоненту у

суміші, мг/м3;

ГДК різних шкідливих речовин є у довідковій літературі. Найбільш розповсюджені речовини та їх ГДК вміщено у додатку А1.

Спираючись на вище наведені формули та дані табл. Додатку можна розв'язати деякі конкретні задачі. Умову задачі наведено нижче.

 

4.6.2 Визначення концентрацій шкідливих речовин у воді поверхневих водойм

За стандарт якості води у водоймах різного при значення встановлено ГДК окремо для рибогосподарчих водойм та водойм санітарно - побутового призначення. Вимоги до якості води у водоймах, призначених на рибогосподарчі цілі, специфічні та в більшості випадків більш жорсткі, ніж такі самі у водних об'єктах господарсько - побутового призначення. Стосовно питної води, то після очистки вона мусить відповідати стандартам "Охрана природи. Гидросфера. Требования к качеству питьевой воды" (група 2).

Для водного середовища ГДК забруднюючих речовин означає таку концентрацію цих речовин у воді, вище якої вона стає непридатною для одного або декількох видів водокористування. ГДК рибогосподарчої водойми, наприклад, для цілої низки миючих речовин у 3 рази нижче за санітарні норми, нафтопродукти у 6 разів, а важких металів (Zn ) – навіть у 100 разів. Це підвищення вимог до якості води у рибогосподарських водойомах можна пояснити тим, що при переході шкідливих речовин шляхом трофічного ланцюга відбувається їх біологічне накопичення до кількостей, небезпечних для життя.

При наявності у стічних водах, що потрапляють до водойми, декількох шкідливих речовин, знаходять їх підсумок, визначивши безрозмірну концентрацію qза формулою (1) та прирівнюють до одиниці. Якщо q >1то відзначається порушення ГДК. Однак, не всі забруднювачі можна віддавати сумації, наприклад, "активний хлор", радіонукліди, нітрати.

 

 

Задача

№ завдання Мг/м³
С1 С2
0,04 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,08 0,018 0,015 0,016 0,015 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,018 0,011 0,017 0,011 0,019 0,03 0,06 0.04 0,08 0,02 0,06 0,015 0,011 0,08 0,04

 

Умова: Чи буде шкідливою сумарна дія SO2 та NO2 , якщо їх концентрація на рівні C (SO2 ) та C2 ( NO 2) ? ( Дані зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання)

 

g= +

1) Робоча зона

ГДК р.з. ( SO 2) = 10 мг/м³ ГДК р.з. ( NO2) = 2 мг/м³

2) Максимальна разова

ГДКм.р. (SO 2) = 0,5мг/ м³ ГДКм.р.(NO2) 0,085мг/м³

3) Населений пункт

ГДК н.п. (SO2) = 0,05 мг/м³ ГДК н.п.(NO2) = 0,04мг/м³

 

 

 

1. Робоча зона :

g=

2. Максимально разова:

g=

3.Населений пункт : g=

 

Задача

До водойми санітарно-побутового призначення надходять Q, м3/годину стічної води. У воду потрапляє щогодини G, г тривалентного миш'яку. Яка концентрація С, мг/л миш'яку буде у воді і чи небезпечна вона?

Для розрахунків необхідно скористатися формулою (3) та, отримавши величину С1, прирівняти її до ГДК даного забруднювача:

ГДК різних шкідливих речовин вміщено у додатку АЗ.

Дані умови задачі зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання.

 

4.6.3. Визначення концентрацій шкідливих речовин у грунті

На території України найбільше хімічно забруднені ґрунти південних областей, де багато років невміло використовується поливання з внесенням великої кількості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин.

Нормування хімічно забруднених ґрунтів встановлюється за гранично допустимими концентраціями (ГДК(Г)). Вони за величиною значно відрізняються від прийнятих допустимих концентрацій для води та повітря.

Вміст головних поживних елементів у найбільш розповсюджених мінеральних добривах наведено у додатку А6. Розрахувати кількість добрив, яку необхідно вносити під різні сільгоспкультури можна, скориставшись даними таблиці 1 та 2, а вибір даних задачі зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання.

ГДК( Г) - це концентрація хімічної речовини у мг/кг ґрунту орного шару, яка не буде чинити прямого чи опосередкованого негативного впливу на середовище, дотичне до ґрунту, а також на здоров'я людини та здатність ґрунтів до самоочищення. Існує 4 різновиди ГДК( Г) в залежності від шляху міграції хімічних речовин у середовищі, що контактує з довкіллям:

ТВ – транс локаційний показник;

МА – міграційний атмосферний показник;

МВ- міграційний водний показник;

ОС – загально – санітарний показник.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.148.142 (0.006 с.)