ТОП 10:

Основні глобальні екологічні проблеми сучасності.ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Назва тем та їх зміст Обсяг у годинах
Визначення твердості води.
Визначення активного хлору.
Визначення нітратів і нітритів у продуктах розслинного походження та питній воді.
Очистка забрудненої води коагуляцією.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Основні глобальні екологічні проблеми сучасності.

1. Які екологічні проблеми, відповідно до програми ООН трактуються як глобальні?

2. Яку роль відіграє антропогенний фактор у зміні атмосфери і клімату?

3. Як впливає антропогенний фактор на зміну гідросфери? (98- 101)

4. Які проблеми пов’язані з добуванням і використанням корисних копалин?

5. Які проблеми пов’язані з використанням земної поверхні?

6. Як впливає антропогенний фактор на зміну літосфери?

7. Які проблеми пов’язані із зміною біоти ( тваринного світу й рослинності) ?

8. Які зміни в сільському господарстві породжують глобальні екологічні проблеми?

9. Які проблеми виникають в зв’язку із змінами в лісовому господарстві?

10. В чому сутність демографічних проблем ?

11. Яке місце серед глобальних екологічних проблем посідає проблема виробництва продуктів харчування?

12. Що таке урбанізація? Які екологічні проблеми населених пунктів?

13.Як впливає навколишнє середовище та його зміни на здоров’я населення?

14. Які проблеми пов’язані з розвитком промислового виробництва?

15. Які проблеми пов’язані з виробництвом і споживанням енергії?

16. Які проблеми пов’язані з розвитком транспорту?

17. Як здійснюється розвиток природоохоронної освіти?

18. Як впливають війни на навколишнє середовище?

19.Які можливі екологічні наслідки військово- політичних конфліктів?

20. Стан атмосфери в Україні?

21. Поняття про глобальну екологію. Взаємозв’язок людства навколишнього середовища?

22. Фактори формування навколишнього середовища?

23. Саморегулювання в географічній оболонці?

24. Глобальні кліматичні зміни?

25. Ядерний конфлікт і навколишнє природне середовище?

 

Геосфери або земні оболонки.

26. Охарактеризувати літосферу Землі, розкривши її структуру та основні особливості?

27. Структура і склад атмосфери, її роль у біосфері?

28.Погода і клімат на Землі, роль атмосфери у формуванні клімату?

29. Гідросфера Землі, її роль у формуванні природного середовищ планети?

30. Біосфера, її склад , межі, особливості?

31. Які особливості атмосфери сприяють розвитку негативних екологічних процесів?

32. Значення світового океану у регулюванні клімату?

33. Які основні екологічні функції води?

34. Речовина жива, косна, біокосна?

35. Найважливіші функції живої речовини у біосфері з В. І. Вернадським?

36.’’Озонна діра “– одна з проблем атмосфери Землі?

37. Ноосфера як нова стадія еволюції біосфери?

38. Парниковий ефект?

39. Проблема забруднення атмосфери жител?

40. Коло оберт речовин у біосфері?

41. Коло оберт енергії у біосфері?

42. Проблема якості водних ресурсів України?

43. Кислотні дощі?

44. Осушення й зрощення земель та їхні наслідки у довкіллі?

45. Які причини змін у атмосфері?

46. Механізм виникнення смогу?

47. Стан атмосфери в Україні?

48. Джерела забруднення атмосфери та їх класифікація?

49.Джерела забруднення гідросфери , їх класифікація?

50. Проблеми великих і малих річок на Україні?

 

Основні поняття в екології

 

51. Навколишнє середовище та середовища проживання?

52. екологічні чинники та їх найважливіші види?

53. Закон біологічної стійкості ( реакція осіб на екологічний чинник?

54. Закон лімітую чого чинника ( Ю. Лібіха) або закон мінімуму?

55. Закон рівнозначності чинників середовища?

56. Закон сукупної дії (спільної) чинників середовища?

57.Закон оптимальності та правила Бергмана і Аллена ?

58. Популяція та ієрархія популяцій?

59. Екологічна ніша та її роль у положенні виду у загальній системі біоценозу?

60. Поняття про екосистеми та коло оберт речовин у екосистемах?

61. Закон розвитку популяції : зростання – колапс - стабілізація?

62. Енергія у біосфері та спеціалізація “ виробничих рівнів ”. Продуценти, консументи та редуценти?

63. Які організми називають автотрофами та гетеротрофами? Дайте характеристику трофічному ланцюгу та наведіть приклади різних типів ланцюгів?

64. Правила пірамід ( піраміда Елтона та інші)?

65. Що таке “ екологічна валентність ’’? Розкрийте це поняття та дайте визначення еври – та стенобіонтам?

66. Людина та екосистеми, їх типи?

67. Агроекосистеми?

68. Урбаністичні системи?

69. Екологічна пастка, причини виникання, наслідки?

70.Штучне середовище та еволюція людини?

71. Стрес – ситуація, стрес – реакція та стрес – індекс?

72. Іонізуюче випромінювання та його дія на біологічну тканину?

73. Вплив природно – екологічних чинників на здоров’я людини?

74. Вплив соціально – екологічних чинників на здоров’я людини?

75. Гігієна та здоров ’я людини?

 

Прикладна екологія

Задача

№ завдання Мг/м³
С1 С2
0,04 0,04 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,08 0,018 0,015 0,016 0,015 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,018 0,011 0,017 0,011 0,019 0,03 0,06 0.04 0,08 0,02 0,06 0,015 0,011 0,08 0,04

 

Умова: Чи буде шкідливою сумарна дія SO2 та NO2 , якщо їх концентрація на рівні C (SO2 ) та C2 ( NO 2) ? ( Дані зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання)

 

g= +

1) Робоча зона

ГДК р.з. ( SO 2) = 10 мг/м³ ГДК р.з. ( NO2) = 2 мг/м³

2) Максимальна разова

ГДКм.р. (SO 2) = 0,5мг/ м³ ГДКм.р.(NO2) 0,085мг/м³

3) Населений пункт

ГДК н.п. (SO2) = 0,05 мг/м³ ГДК н.п.(NO2) = 0,04мг/м³

 

 

 

1. Робоча зона :

g=

2. Максимально разова:

g=

3.Населений пункт : g=

 

Задача

До водойми санітарно-побутового призначення надходять Q, м3/годину стічної води. У воду потрапляє щогодини G, г тривалентного миш'яку. Яка концентрація С, мг/л миш'яку буде у воді і чи небезпечна вона?

Для розрахунків необхідно скористатися формулою (3) та, отримавши величину С1, прирівняти її до ГДК даного забруднювача:

ГДК різних шкідливих речовин вміщено у додатку АЗ.

Дані умови задачі зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання.

 

4.6.3. Визначення концентрацій шкідливих речовин у грунті

На території України найбільше хімічно забруднені ґрунти південних областей, де багато років невміло використовується поливання з внесенням великої кількості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин.

Нормування хімічно забруднених ґрунтів встановлюється за гранично допустимими концентраціями (ГДК(Г)). Вони за величиною значно відрізняються від прийнятих допустимих концентрацій для води та повітря.

Вміст головних поживних елементів у найбільш розповсюджених мінеральних добривах наведено у додатку А6. Розрахувати кількість добрив, яку необхідно вносити під різні сільгоспкультури можна, скориставшись даними таблиці 1 та 2, а вибір даних задачі зведено до таблиці за варіантом контрольного завдання.

ГДК( Г) - це концентрація хімічної речовини у мг/кг ґрунту орного шару, яка не буде чинити прямого чи опосередкованого негативного впливу на середовище, дотичне до ґрунту, а також на здоров'я людини та здатність ґрунтів до самоочищення. Існує 4 різновиди ГДК( Г) в залежності від шляху міграції хімічних речовин у середовищі, що контактує з довкіллям:

ТВ – транс локаційний показник;

МА – міграційний атмосферний показник;

МВ- міграційний водний показник;

ОС – загально – санітарний показник.

Задача

Розрахуйте кількість сечовини, фосфатшлаку мартенівського та сульфату калію, які необхідно внести восени у вигляді основних під картоплю на площі 0,1 га.

Розв'язок. Знаходимо кількість поживних елементів, що необхідно внести як основні на площу 0,1 га. З цією метою скористаємося табличними даними (табл. А6, А7 додатку).

 

 

Культура, режим внесення Середня норма поживних елементів під культури, кґ/ґа' Мінеральні добрива Вміст споживних елементів у мін. добр. %
N2 P2O5 K2O N2   P2O5 K2O
Картоплй, основний Сечовина Фосфат- шлак мартенів. Калію сульфат   10-12*     45-50*

 

*У розрахунках брати середнє значення наведених даних.

Умови задачі вибираються з таблиці на стор.15-16; додаток А6, А7

Зробимо відповідні розрахунки, маючи на увазі, що як основне добриво вносять 75 % річної норми добрив. З урахуванням площі це складе:

Знаючи вміст споживних елементів та потребу культури в них, визначаємо за пропорцією необхідну кількість мінеральних добрив:

 

Відповідь: сечовини – 7,34 кг, фосфат – шлаку мартенівського – 28,64 ; калію сульфату – 9, 47 кг.

 

Екологічна шкода довкіллю

4.7.1 Визначення розміру платежів за забруднення навколишнього

середовища

Базовими параметрами для розрахунків екологічної шкоди є: витрати на зменшення забруднень, на відновлення стану довкілля, ринкові ціни, допоміжні витрати, викликані зміною якості довкілля, витрати на компенсацію ризику для здоров'я населення й на допоміжний природний ресурс для розведення стічних вод до безпечної концентрації токсикантів.

Екологічні втрати можна визначити як узагальнено (за сферами впливу- атмосфера, земля, вода), так і за окремими елементами середовищами, що зазнали негативного впливу.

Основний – 75%

Припосівний – 15%

Підживлення – 10%

 

 

№ зав дан ня Мінеральні добрива, номер, код Режим внесення добрив Культура П площа, га
А   Б   В  
основний картопля 0, 0,01
припосівний картопля 0, 0,06
підживлення картопля 0, 0,05
основний капуста 0, 0,005   0 0,01
припосівний капуста
підживлення капуста 0, 0,02
основний огірки 0, 0,01
припосівний огірки 0, 0,015
підживлення огірки 0, 0,02
основний помідор 0, 0,01
припосівний помідор 0, 0,02
підживлення помідор 0, 0,05
основний цибуля 0, 0,005
припосівний цибуля 0, 0,01
підживлення цибуля 0, 0,01
основний квасоля 0, 0,03
припосівний горох 0, 0,02
підживлення квасоля 0, 0,03
6 основний суниці 0, 0,01
припосівний суниці 0, 0,03
підживлення суниці 0, 0,05
основний жито 1, 1,0
- основний конюшин 0, 0, 5
основний овес 2, 2,0
основний ячмінь 5, 5,0

 

Шкоду земельним ресурсам можна визначити за допомогою формули:

Y = S λ) [d1(λ ) +d2 (λ ) ] (4)

Де S –площа ушкоджених земель;λ - фактори впливу; λ)- річна нормативна екологічна шкода, грн. / га; d1(λ )- розрахунковий коефіцієнт рекультивації землі без урахування ступені освоєння території; d2 (λ )- коефіцієнт ступеня освоєння території.

Залежність λ) , d1(λ ), d2 (λ ) визначаються за нормативними таблицями.

Якщо підприємство з тієї чи іншої причини за короткий час не може припинити забруднення довкілля, воно може придбати ліцензію - документ, що дає право на викиди певної забруднюючої речовини на контрольний термін. Залежно від сезону, пори доби чи ситуації у регіоні вартість екологічної ліцензії на один і той самий забруднювач змінюється. Продаж ліцензій на забруднення - дуже гнучкий метод екологічного регулювання якості довкілля та відшкодування збитків, спричинених внаслідок забруднення природного середовища.

4.7.2 Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Розмір платежу за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (Прв) визначається за формулою:

де Прв - платежі за розміщення відходів, грн/ш;

Млі - річна маса відходів і-го виду в межах ліміту (згідно дозволу на розміщення), m;

Н - базовий норматив платежу за розміщення 1 тони відходів і-го класу токсичності в межах ліміту (згідно дозволу на розміщення), грн/m, ( Додаток А8).

Кn - коефіцієнт кратності платежу за понадлімітне розміщення відходів у навколишньому природному середовищі;

Кm, - коефіцієнт, що враховує місце розташування місця (зони) сховища відходів.

Мnі - маса понадлімітного річного розміщення відходів і-го виду, т;

Ко - коефіцієнт, що враховує характер обладнання місця розміщення відходів;

Ке - коефіцієнт екологічної цінності території: для зрошувальних земель - 0,3; для лісостепу - 0,7; для чорноземних грунтів - 1,5.

Кm, залежно від зони має такі значення: в адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них - 3,0. За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх межі) - 1,0.

Кo, залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів у навколишньому середовищі, має наступні значення: спеціально створені місця складування (полігони), які забезпечують захист атмосферного повітря та водних джерел від забруднення - 1,0. Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних джерел. - 2,0; місце неорганізованого складування (без відповідного дозволу) - 3,0.

Задача №4

Промислове підприємство розмістило відходи виробництва масою Мл на відстані 10 км від адміністративних меж населеного пункту. Визначити розмір платежів за розміщення відходів, враховуючи дані завдання та додатку А8. Коефіцієнт кратності за понадлімітне розташування відходів Ко=2.

Мnі =М – Мn ( формула к задаче 4)

Mni = Mi - Mлi

Базовий норматив Hbi брать в додаток А8

Для розв’язання задачі скористатися формулою (5).

 

        Коефіцієнт  
№ зав Клас небезпечності Мі Млі обладнання місця Коефіцієнт екологічної
дан відходів Hbi тон тон розташува цінності,
ня     ння відходів, Ке
      Ко  
І 2,5 1,0 1,5
ІІ 2,0 1,5
II 3,0 0,7
V V 1,0 2,0 0,7 0,7
І 0,8 0,5 3,0 0,3
ІІ 1,0 0,7
ІІІ 2,0 0,7
IV 3,0 0,7
IV 1,0 1,5
І 0,5 2,0 1,5
ІІ 3,0 1,5
II 1,0 0,7
IV 2,0 0,7
V 3,0 0,7
І 1,0 0,3
ІІ 2,0 0,3
ІІ 3,0 1,5
IV 1,0 0,7
V 2,0 0,7
І 4,5 3,0 0,3
II 9,5 1,0 0,3
ІІІ 2,0 1,5
V 3,0 0,7
IV 1,0 1,5

 

Додаток А6

Додаток А7

Додаток А8

Клас токсичності відходів Ступінь небезпечності відходів Базовий норматив, платні (Нbi), грн/m
І Надзвичайно небезпечні 55,0
ІІ Високонебезпечні 2,0
ІІІ Помірно небезпечні 0,5
IV Малонебезпечні 0,2
V Інертні 0,1
VI Нетоксичні відходи гірничо- 0,02
  видобувної промисл.  

Додаток А9

Речовина ГДК Речовина ГДК
За санітарно-токсикологічним показником
Анілін Бензол Свинець(Pb2+) Стронцій Тетраетилсвинець Хлорбензол 0,1 0,5 0,1 2,0 Відсутність 0,02 Метанол Нітрати( за азотом) Меркурій (Hg2+) Динітротолуол Формальдегід Поліакриламід 3,0 10,0 0,005 0,5 0,05 2,0
За загально санітарним показником
Аміак(за азотом) Бутилацетат Дибутилфталат Капролактам 2,0 0,1 0,2 1,0 Метилпірролідон Стрептицид Тринітротолуол 0,5 0,5 0,5
За органолептичним показником
Бензин Бутилбензол Бутанол Гексахлоран(ДДТ) 0,1 0,1 1,0 0,02 Диметилфенол Динітробензол Динітрохлорбензол Дихлорметан 0,25 0,5 0,5 7,5
               

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Назва тем та їх зміст Обсяг у годинах
Визначення твердості води.
Визначення активного хлору.
Визначення нітратів і нітритів у продуктах розслинного походження та питній воді.
Очистка забрудненої води коагуляцією.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Основні глобальні екологічні проблеми сучасності.

1. Які екологічні проблеми, відповідно до програми ООН трактуються як глобальні?

2. Яку роль відіграє антропогенний фактор у зміні атмосфери і клімату?

3. Як впливає антропогенний фактор на зміну гідросфери? (98- 101)

4. Які проблеми пов’язані з добуванням і використанням корисних копалин?

5. Які проблеми пов’язані з використанням земної поверхні?

6. Як впливає антропогенний фактор на зміну літосфери?

7. Які проблеми пов’язані із зміною біоти ( тваринного світу й рослинності) ?

8. Які зміни в сільському господарстві породжують глобальні екологічні проблеми?

9. Які проблеми виникають в зв’язку із змінами в лісовому господарстві?

10. В чому сутність демографічних проблем ?

11. Яке місце серед глобальних екологічних проблем посідає проблема виробництва продуктів харчування?

12. Що таке урбанізація? Які екологічні проблеми населених пунктів?

13.Як впливає навколишнє середовище та його зміни на здоров’я населення?

14. Які проблеми пов’язані з розвитком промислового виробництва?

15. Які проблеми пов’язані з виробництвом і споживанням енергії?

16. Які проблеми пов’язані з розвитком транспорту?

17. Як здійснюється розвиток природоохоронної освіти?

18. Як впливають війни на навколишнє середовище?

19.Які можливі екологічні наслідки військово- політичних конфліктів?

20. Стан атмосфери в Україні?

21. Поняття про глобальну екологію. Взаємозв’язок людства навколишнього середовища?

22. Фактори формування навколишнього середовища?

23. Саморегулювання в географічній оболонці?

24. Глобальні кліматичні зміни?

25. Ядерний конфлікт і навколишнє природне середовище?

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.222.93 (0.018 с.)