ТОП 10:

ЗМ IІ-ІІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ. ГАЛУЗЕВА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ.1. Буття як онтологічна категорія.

2. Онтологічний аспект основного питання філософії та основні напрямки розвитку філософської думки.

3. Проблема буття в філософії.

4. Матеріальне буття: його форми, атрибути та специфіка.

5. Духовне буття та його форми, атрибути та специфіка.

6. Простір і час як категорії філософії.

7. Пізнання як вид духовно-практичної діяльності.

8. Специфіка почуттєвого та раціонального рівнів пізнання в загальному контексті пізнавальної діяльності.

9. Специфіка інтуїтивного пізнання в контексті пізнавальної діяльності.

10. Система методів пізнання.

11. Істина як філософська проблема.

12. Гносеологічний аспект основного питання філософії і проблема пізнання в історії філософської думки.

13. Поняття суспільства і соціального у філософській традиції.

14. Економічна сфера суспільного буття та її специфіка.

15. Соціальна сфера суспільного буття та її специфіка.

16. Політична сфера суспільного буття та її специфіка.

17. Духовна сфера суспільного буття та її специфіка.

18. Суспільна свідомість як феномен та її основні форми.

19. Суспільно-історичний прогрес та його рушійні сили.

20. Марксистська концепція суспільно-економічних формацій.

21. Теорія індустріального суспільства.

22. Теорія постіндустріального суспільства.

23. Поняття інформаційного суспільства.

24. Концепція ноосфери.

25. Глобальний характер проблеми взаємовідношення суспільства і природи і сучасна екологічна криза.

26. Соціальна екологія в контексті глобальних проблем сучасності.

27. Феномен людини як магістральна філософська тема.

28. Людська свідомість і її властивості.

29. Проблема антропогенезу в філософському контексті.

30. Співвідношення біологічного і соціального в розвитку людині.

31. Структура буття людини.

32. Природа людини і її сутність. Проблема інтерпретації сутності людини.

33. Потреби, інтереси та ціннісні орієнтири людини.

34. Характеристика понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

35. Взаємовідношення особистості і суспільства та її історичний характер.

36. Місце людини у Всесвіті як філософсько-антропологічна проблема.

37. Сенс людського буття та його основні версії.

38. Проблема життя та смерті в контексті духовного опиту людства.

39. Творчість як категорія буття людини і культура як сфера творчої самореалізації особистості.

40. Філософський зміст поняття культури та основі підходи щодо трактування її сутності.

41. Філософський зміст поняття цивілізація та основі підходи щодо трактування її сутності.

42. Проблема співвідношення культури і цивілізації на сучасному етапі НТП.

43. Походження, сутність класифікація глобальних проблем сучасності.

44. Перспектива оновленого гуманізму й нової системи цінностей в епоху НТП і глобальних проблем сучасності.

45. Стратегія “людських якостей” в контексті філософсько-антропологічного тлумачення глобальних проблем сучасності.

 

Література

 

І. Підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання:

 

1. Агафонова М.Ю., Обухов Д.В., Шефель С.В. Философия: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

2. Алехин В.В., Алехина Л.В., Бурега В.В. Антропологическая философия. Учебное пособие. – Донецк: ДонГАУ, 2001.

3. Алехин В.В., Бурега В.В., Поважный С.Ф., Алехина Л.В. Философия управления (социально-гуманитарные проблемы): Монография. – Донецк: ДонГАУ, 1999.

4. Всемирная энциклопедия. Философия. – Минск: Харвест, 2000.

5. Гаврилов Н.И. Философия: Учебное пособие. – Донецк: ДонГАУ, 2001.

6. История философии: учебник для высшей школы / Под ред. О.Горлача, В.Кременя. – Харьков: Консум, 2002.

7. История философии: учебник для высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

8. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002.

9. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005.

10. Мир философии. Книга для чтения. – М.,1991. – Ч.1,2.

11. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005.

12. Радугин А.А. Философия. Курс лекций.– М.: Центр, 2001.

13. Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1994. – Книги 1-3.

14. Романов Ю.И., Сандулов Ю.А. Краткая история философской мысли / Мир культуры, истории и философии. – СПб.: Лань, 2002.

15. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004.

16. Сухина В.Ф., Кислюк К.В. Практикум по философии: Учеб. пособие для студентов вузов. – Харьков: Фолио, 2001.

17. Татаркевич В. Історія філософії. У 3-х тт. – Львів: Свічадо, 1997.

18. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000.

19. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К: Вікар, 2005.

20. Філософія: Курс лекцій. Під ред. В.Табачковського. – К.: Либідь, 2003.

21. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Щерби С.П. – Київ: МАУП, 2004.

22. Философия (полный курс): Учебник для студентов вузов / Под ред. проф. Ерыгина А.Н. – М.: Март, 2004.

23. Философия: Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. В.Л.Калашникова. – М.: Владос, 2003.

24. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

25. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004.

26. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002.

27. Філософський енциклопедичний словник / Ред.: Шинкарук В.І. та ін.; Нац. Акад. наук України; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – Київ: Абрис, 2002.

28. Философский энциклопедический словарь. – М: Инфра-М, 2004.

29. Хрестоматия по истории философии: В 3-х тт. – М.: Владос, 1997.

30. Хрестоматия по философии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

31. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности: Учебное пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.

32. Щерба С.П., Заглада О.А., Тофтул М.Г., Щедрин В.К. Вступ до філософії (стислий виклад). – Київ: МАУП, 2002.

 

ІІ. Основні філософські твори

1. Аристотель: Сочинения: В 4 тт.- М.: Мысль, 1975 – 1984

2. Арендт Х. Vita active или о деятельной жизни. – СПб.: Алетейя, 2000

3. Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль.,1971-1972

4. Вебер М. Избранные произведения. – М: Прогресс.,1990

5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Сочинения. Т.3.- М.:Мысль, 1977

6. Гельвеций. Сочинения. В 2 т. - М.: Мысль,1973-1974

7. Дильтей В. Сущность философии. – М.: Интрада, 2000

8. Камю А. Бунтующий человек- М.:Политиздат,1990

9. Кант И. Сочинения: В 6 т.-М.:Мысль,1964-1965

10. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001

11. Макиавелли Н. Государь: Сочинения.- СПб.: Кристалл.,1998.

12. Платон. Сочинения. В 3 тт. - М.:Мысль,1972.

13. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. – М.: Международный фонд «Культурная инициатива»., 1992.

14. Руссо Ж.-Ж. Политические сочинения: Трактаты.- К.,.2000

15. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. / Пер. с англ.-М..: Политиздат, 1992.

16. Философия: от античности до современности (CD-ROM диск) /Электронная библиотека.- М.: Директмедиа Паблишинг, 2003

17. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1998.

18. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. –М.: Весь мир, 2002

19. Шпенглер О. Закат Европы – Новосибирск: ВО “Наука”, 1993.

20. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика., 1991.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 

МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

 

ЗМ 1. Філософія як універсальний тип знань

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. – С.9--35.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2005. – С.5-21.

3. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С.6-15.

4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004. – С.14-15, 17-18, 26-28.

5. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005. – С.15-34.

6. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. – М.: Центр, 2001. – С.12-22.

7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С.11-21.

8. Крымский Б. Философия как путь человечности и надежды. – К.: Курс, 2000. - 342 с.

9. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М: Наука,1991. - 235 с.

10. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: Наука,1990. -235 с.

11. Ойзерман Т.И. Философия как история философии. -СПб.: Лань,1999. – 321 с.

12. Ойзерман Т.И. Основные вопросы философии // Вопросы философии. - 2005. - № 9. –

С. 37-47.

13. Ортега-и-Гассет. Что такое философия? - М.: Наука,1991. - 256 с.

14. Погорєлов О. Природа філософського плюралізму. // Філософська думка. - 2001. – № 5. - С. 5-18.

ЗМ. 2. Історико-філософський процес

 

Етапи розвитку класичної філософії

1. Августин Блаженный. О граде Божием. В 4 т. - М.: Мысль,1994.

2. Аристотель. Политика. / Сочинения: В 4 т. - М: Мысль, 1983. -Т. 4 – 830 с.

3. Платон. Государство. Т.3.Ч.1.Сочинения. В 3 т. Пер. с древнегреч. Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. - М.: Мысль, 1971. – С. 91-454.

4. Платон. Политик. Т.3.Ч.2. Сочинения. В 3 т. Пер. с древнегреч. Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. - М.: Мысль, 1972. - С. 10-82.

5. Платон. Законы. Т.3.Ч.2. Сочинения. В 3 т. Пер. с древнегреч. Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. - М.: Мысль, 1972. - С. 83-478.

6. Платон. Послезаконие. Т.3.Ч.2. Сочинения. В 3 т. Пер. с древнегреч. Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. - М.: Мысль, 1972. - С. 479-504.

7. Мир философии: Книга для чтения. Ч. 1 – М.: Изд-во полит. лит., 1991. – 440 с.

8. Хрестоматия по истории философии: В 3 ч.Ч.1. - М.: Владос,1997. -448 с.

9. Философия: от античности до современности (CD-ROM диск) / Электронная библиотека. - М.: Директмедиа Паблишинг, 2003.

10. Асмус В.Ф. Античная философия.- М: Высшая школа., 2001.- 488 с.

11. Гуревич А.Я.Средневековый мир.- М.: Мысль, 1990. – 316 с.

12. История философии: учебник для высш. шк. / Под ред. О. Горлача, В. Кременя.-Харьков: КОНСУМ, 2002. – 533 с.

13. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М; Высшая школа, 1991. – 412 с.

14. Ойзерман Т.И. Философия как история философии. -СПб.: Лань, 1999. – 312 с.

15. Чанышев А.Н. Философия древнего мира. - М: Высшая школа, 1999. – 268 с.

16. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. Т.1. Сочинения в двух томах. Сост., общая ред. и вступ. ст. А.Л.Субботина. - М.: Мысль, 1971. - С. 318- 326.

17. Бэкон Ф. Опыты или наставления нравственные или политические. Т.2. Сочинения в двух томах. Сост., общая ред. и вступ. ст. А.Л.Субботина. - М.: Мысль, 1972. - С. 347-486.

18. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Т.2. Сочинения в двух томах. Сост., общая ред. и вступ. ст. А.Л.Субботина. - М.: Мысль, 1972. - С. 487-524.

19. Гельвеций. Сочинения. В 2 т. - М.: Мысль,1973-1974.

20. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Сочинения. Т.3. - М.: Мысль, 1977. – 512 с.

21. Гегель Г. Философия права. – М: Мысль, 1990. – 524 с.

22. Кант И. Метафизика нравов. Часть первая. Метафизические начала учения о праве // Соч. в 6 т.- М., 1965. - Т.4. Ч. 2. - С. 117-137, 138-152.

23. Мир философии: Книга для чтения. Ч. 1 – М.: Изд-во полит. лит., 1991. – 536 с.

24. Хрестоматия по истории философии: В 3 ч.Ч.1- М.: Владос.,1997-448 с.

25. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб. - М.: Высшая школа, 2003. –

26. 438 с.

27. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М.: Мысль, 1998. – 215 с.

28. Рассел Б. История западной философии. В 3 кн.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2001. – 586 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.132.132 (0.014 с.)