ТОП 10:

Місце і роль людини у світі культури.13. Виникнення культури, її первісні форми.

14. О. Шпенглер про культуру і цивілізацію в роботі “Захід Європи”.

15. Масова і елітарна культура.

16. Особливості сучасної молодіжної культури.

17. Культура управління.

18. Правова культура.

19. Що означає бути культурною людиною?

20. Основні проблеми культури у ХХІ ст.

Література:

1. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М: Akademia. 1995. – 256 с.

2. Ясперс К. Духовная ситуация времени. / Смысл и назначение истории. Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Республика, 1994. - С. 287-419.

3. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление.- М: Мысль, 1988.-

253 с.

4. Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. - М, 2003. – 252 с.

5. Ильичева И.М. Духовность в зеркале философско-психологических учений (от древности до наших дней). – М.: МПСИ, 2003. – 208 с.

6. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая филоосфия). – К.: Наукова думка, 1994. – 348 с.

7. Кравченко И.И.Политические и другие социальные ценности // Вопросы философии.- № 2. - 2005. С. 3-16.

8. Ласий І. Менталітет і духовна культура українців. // Філософська і соціологічна думка-1995. - № 11 – С. 5-14.

9. Людина і довкілля. Антологія: у двох кн. Кн.1: Природа і людність України в пам’ятках світової і національної культури. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с. Кн.2: Людина і довкілля в українській духовності. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с.

10. Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. – К: Наукова думка, 1999. – 112 с.

11. Стратегії розвитку України: теорія і практика. – К: Б.в., 2002. – 815 с.

12. Чукут С.А. Генеза духовної культури: (Управлінський вимір) – К.: Наукова думка, 1995. – 118 с.

 

Семінар 14. Філософія цивілізації (ЗМ 12).

(4 год)

План

 

1. Філософські концепції щодо цивілізації.

2. Історичні типи цивілізації..

3. Сучасна цивілізація: її основні ознаки та протиріччя.

4. Поняття футурології.

5. Соціальне передбачення та прогнозування. Методи і типи соціальних прогнозів.

6. Сутність, походження та типологія глобальних проблем.

7. Парадокси глобальної і регіональної (національної) безпеки. Альтернативи глобалізації.

Контрольні питання:

1. Що таке цивілізація ?

2. Назвіть основні концепції цивілізаційного розвитку.

3. Які основні історичні типи цивілізації?

4. Чому світова цивілізація може бути новою парадигмою розвитку?

5. Назвіть структуру цивілізаційних основ розвитку суспільства?

6. Інформаційне суспільство, його загальна характеристика?

7. Які основні прикмети цивілізації?

8. В чому проявляється єдність цивілізації?

9. Охарактеризуйте ідею історичного прогресу.

10. Що таке принцип коеволюції?

11. Якими є перспективи подальшого цивілізаційного розвитку?

12. Які глобальні проблеми людства?

13. Що таке футурошок і соціальний футуризм?

14. На основі яких цінностей можна вирішувати глобальні проблеми?

15. Що таке “інформаційний вибух”, якими є його наслідки для суспільства?

16. Що таке гобалізація, яке зачення вона має для майбутнього людства?

17. Яким є цивілізаційний вибір України?

 

Теми рефератів і доповідей:

 

1. Суспільна свідомість як соціальна пам’ ять народу.

2. Особливості правової свідомості як форми суспільної свідомості, її зв’язок з іншими формами суспільної свідомості.

3. Менталітет та самосвідомість народу.

4. Творчість у житті людини.

5. Масова свідомість та методи маніпулювання нею.

6. Проблема духовності в історії філософії.

7. Культура та цивілізація як соціальні феномени і характеристики суспільного буття.

8. Глобальні проблеми і соціальний прогрес.

9. Проблеми і перспективи Римського клубу.

10. Філософські ідеї В.Вернадського.

11. Футурологія як наука про майбутнє.

12. Постіндустріальне суспільство в концепціях сучасних філософів.

13. Інфосфера і ноосфера.

 

 

Література:

 

1. Ясперс К. Духовная ситуация времени. / Смысл и назначение истории. Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Республика, 1994. - С. 287-419.

2. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление.- М: Мысль, 1988.-

253 с.

3. Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма. - М, 2003. – 252 с.

4. Ильичева И.М. Духовность в зеркале философско-психологических учений (от древности до наших дней). – М.: МПСИ, 2003. – 208 с.

5. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая филоосфия). – К.: Наукова думка, 1994. – 348 с.

6. Кравченко И.И.Политические и другие социальные ценности // Вопросы философии.- № 2. - 2005. С. 3-16.

7. Ласий І. Менталітет і духовна культура українців. // Філософська і соціологічна думка-1995. - № 11 – С. 5-14.

8. Людина і довкілля. Антологія: у двох кн. Кн.1: Природа і людність України в пам’ятках світової і національної культури. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с. Кн.2: Людина і довкілля в українській духовності. - К.: Заповіт, 1995. - 432 с.

9. Пролеев С.В. Духовность и бытие человека. – К: Наукова думка, 1999. – 112 с.

10. Стратегії розвитку України: теорія і практика. – К: Б.в., 2002. – 815 с.

11. Чукут С.А. Генеза духовної культури: (Управлінський вимір) – К.: Наукова думка, 1995. – 118 с.

12. Рікер П. Сам як інший. - К.: Либідь, 2000. – 234 с.

13. Сенека и др.Если хочешь быть свободным. - М.: Прогресс, 1992. – 315 с.

14. Тиллих П. Одиночество и уединение // Вопросы философии. - 2005. - № 5. - С. 160-174.

15. Фромм Э. Человек для себя. / Изд. В.П. Ильин - Минск., 1997. – С. 9 – 207.

16. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Наука, 1990. – 254 с.

17. Франк С. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992. – С. 13 – 146.

18. Алехин В.В.Отчуждение и социальное управление. - Донецк, 2000. – 92 с.

19. Краткая философская энциклопедия. –М.: Прогресс, 1994. – 574 с.

20. Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственное регулирование). – М: Юристъ, 2003. – 304 с.

21. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. - К.: Наукова думка,1994. – 348 с.

22. Невичерпаність демократії. Видатні діячі минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. - К., 1994.

23. Попович М.Раціональність і виміри людського буття. - К.: Наукова думка, 1997. – 352 с.

24. Табачковський В.Г. Людина – Екзистенція- Історія. - К.: Либідь, 1996. – 328 с.

25. Україна: права людини в перехідний період. – К: Сфера, 2001. – 184 с.

26. Феномен человека. Антология. - М.: Прогресс, 1993. – 325 с.

27. Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. - К.: Основи, 2000. – 544

 

 

Семінар 15 . Філософія управління (ЗМ 13)

(2 год)

Год

План

 

1. Проблема управління в історії філософії.

2. Соціальне управління, його основні характеристики.

3. Еволюційний та революційний типи розвитку суспільства. Соціальні конфлікти, соціальні революції.

 

Контрольні питання:

 1. Що таке суспільні відносини, в чому їх сутність?
 2. Що таке соціальна структура суспільства?
 3. Дайте характеристику соціальної стратифікації.
 4. Яку роль в соціальній структурі виконує соціальна мобільність?
 5. Яку роль в соціальному житті виконує інтелігенція, еліта?
 6. Дайте характеристику соціального управління.
 7. Чим відрізняється еволюційний і революційний типи соціального розвитку?
 8. Як можна вирішувати соціальні конфлікти?
 9. Що таке соціальна держава? Яку соціальну державу доцільно створити в Україні?
 10. Що таке влада? Як співвідносяться влада і право?
 11. Чому право повинно панувати над владою?

12. Доведіть, що соціальне управління має аксіологічний характер.

13. Якого характеру набуває управління в постіндустріальному суспільстві?

14. Яке значення в суспільному житті мають довіра, переконання, соціальна надія, менталітет?

15. Що таке менталітет?

16. Доведіть, що суспільна свідомість має певну самостійність.

17. Дайте характеристику різних форм суспільної свідомості.

 

 

Теми рефератів і доповідей:

 

1. Роль інтелігенції і еліти в управлінні суспільством.

2. Концепції “постіндустріального”, “інформаційного” суспільства і перспективи цивілізації (Д. Белл, О. Тоффлер та інш.).

3. Ф. Хайєк про право, законодавство і свободу.

4. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна.

5. Р. Дарендорф про сучасний соціальний конфлікт.

6. Людина в системі сучасних соціальних норм в філософії Е. Фромма.

7. Проблема регуляції суспільних відносин в історії філософії.

8. Стратегії соціального розвитку України.

9. М. Тетчер про мистецтво управління державою.

10. Структура суспільства в теорії Е. Гідденса.

11. Соціальні технології в сучасному світі.

12. Структура соціальної дії в концепції Т. Парсонса.

13. К. Поппер про відкрите суспільство і його ворогів.

14. Управління як соціальний феномен.

 

Література:

1. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равен-стве и свободе): Пер. с англ. - М.: Издательская группа “Прогресс” – “Универс”, 1994. - 320 с.

2. Бердяев Н. Кризис интеллекта и миссия интеллигенции. // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. - М: Наука, 1993. – С. 34 – 48.

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Избранные произведения: Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.И.Давыдова. - М.: Прогресс, 1990. - С. 61-272.

4. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданського: Сочинения в 2 т. – Т. 2. - М.: Мысль, 1991. – С. 3 - 590

5. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты. Пер. с англ. - М.: Технологическая школа бизнеса, 1992. - 192 с.

6. Дункан Джон У.Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. - М: Дело,1996.-272 с.

7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. / О разделении общественного труда: Метод социологии. / Пер. с фр. и послесловие А.Б. Гофмана. - М.: Наука, 1990. - С. 3-390.

8. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М: РОССПЭН, 2002. - 284 с.

9. Дейч М., Шикман С. Конфликт: социально-психологическая перспектива. / Социальный конфликт: современные исследования. Реферативный сборник. - М:ИНИОН, 1991. - С. 70-74.

10. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. – 520 с.

11. Алехин В.В., Бурега В.В., Поважный С.Ф., Алехина Л.В. Философия управления (социально-гуманитарные проблемы). Монография. / Под общей редакцией Алехина В.В. - Донецк: ДонГАУ, 1999. - 294 с.

12. Алехин В.В. Интеллигенция (философско-социологический очерк). Монография. – Донецк, 2000. – 62 с.

13. Алехин В.В. Отчуждение и социальное управление (философско-социологический анализ). Монография. - Донецк: 2000. – 92 с.

14. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 1996. – 368 с.

15. Бурега В.В. Социально-адекватное управление: концептуальные модели. - Донецк, 2005. -171 с.

16. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен. - К: КНЕУ, 2000. – 160 с.

17. Діденко Н.Г. Управління, влада, держава: філософські аспекти взаємодії: Монографія.-Донецьк:ДонДУУ,2005. - Р. 2, 3. - С. 41-117.

18. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии устойчивого развития: Учебное пособие. – Уфа, ДизайнПолиграфСервис, 2003. -351 с.

19. Ішмуратов А.П. Конфлікт і влада. - К.: Наукова думка, 1996. - 228 с.

20. Козер Л. Функции социального конфликта./ Социальный конфликт: современные исследования. Реферативный сборник.- М:ИНИОН, 1991. - С. 22-26.

21. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. - М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2001. - 384 с.

22. Тоффлер О.Футурошок. – СПб: Лань, 1997. – 464 с.

23. Тоффлер Э. Метоморфозы власти: Знание, багатство и сила на пороге ХХІ в. – М: АСТ, 2002. – 669 с.

24. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М: Akademia. 1995. – 256 с.

25. Хайєк Ф. Право, законодавство та свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії. - К: Сфера т. 1, 1999. – 196 с.

26. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.,1994.

27. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія. Управління. Бюрократія. - К: Ін-т держави і права, 2001. -344 с.

 

 

Завдання для самостійного вивчення дисципліни “Філософія”

Самостійна робота студента є важливою формою навчального процесу, яка дозволяє придбати і закріпити нові знання, навички та уміння, сформувати науковий світогляд та особисті переконання, використовувати отримані знання та уміння в практичній діяльності.

При виконанні завдань самостійної роботи необхідно скористатися рекомендованою літературою до семінарських занять.

Виконання кожного завдання оцінюється у 3 бали: завдання виконане повністю, не має помилок – 3 бали, виконано 2/3 завдання – 2 бали; виконано 1/3 – 1 бал.

Перелік завдань для самостійної роботи:

Заліковий модуль 1. Вступ до філософії

Змістовий модуль 1.Філософія як універсальний тип знань

( 4 год)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть словник ключових термінів.
 2. Напишіть есе на тему «Місце філософії в професійній діяльності менеджера».

 

Змістовий модуль 2.Історико-філософський процес.

( 6 год)

Завдання для самостійної роботи за темою 2:

1. Складіть таблицю «Основні етапи розвитку філософії»

 

 

Основні етапи розвитку філософії Найвідоміші філософи Як трактувалися філософами проблеми
Буття пізнання суспільства людини інші ідеї

 

2. Складіть словник ключових термінів.

3. Складіть короткий конспект за темами:

3.1.Світоглядні позиції членів Кирило-Мефодіївського товариства (Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров) за планом:

1) основні філософські твори автора,

2) які основні філософські ідеї відображені у роботах кожного з авторів,

3) яким чином відображена у роботах кожного з авторів ідея незалежності і самостійності України.

3.2. Професійна філософія в Україні к. ХІХ - п. ХХ. ст.: духовний та університетський напрями (П. Лодій, О. Новицький, П. Юркевич, О. Козлов, П. Левицький, С. Гогоцький, Г. Челпанов) за планом:

1) які основні філософські ідеї розроблялися у концепціях названих авторів,

2) яке значення мала діяльність філософів для розвитку української філософії.

 

Заліковий модуль ІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

Змістовий модуль 3. Онтологія. Філософське розуміння світу.

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

1. Складіть словник ключових термінів.

2. Проаналізуйте, використовуючи таблицю «Основні етапи розвитку філософії», як

трактувалася філософами проблема буття.

3. Розкрийте основні аспекти значення проблеми буття для філософії.

4. Дайте письмову відповідь на одне з запропонованих питань:

4.1. Чому проблема свідомості є однією з найважливіших і найзагадковіших тем в філософії?

4.2. Дайте характеристику феноменологічного, структуралістського, науково-метафізичного та антропосоціогенетичного підходів до проблеми свідомості у сучасній філософії.

 

 

Змістовий модуль 4. Філософія свідомості .

(1 год)

Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть словник ключових термінів.
 2. Напишіть ессе (до 3-х стор.) на тему «Проблема фомування свідомості сучасної людини-громадянина».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.014 с.)