ТОП 10:

Семінар 8. Діалектика як універсальна методологія розвитку. Форми та методи наукового пізнання (ЗМ 6).(2 год)

План

1. Основні філософські методи. Закони та категорії діалектики.

2. Поняття розвитку. Рух та розвиток.

3. Форми та методи наукового пізнання.

4. Значення творчого пізнання для передбачення, прогнозування і оцінки явищ в управлінській діяльності.

Теми рефератів і доповідей:

1. Співвідношення загально-логічних і наукових методів пізнання

2. Наукове пізнання як єдність знання і людської діяльності.

3. Проблема істини в філософії і науці.

4. Практика, її сутність, різновиди і роль в пізнанні

5. Пізнання як спосіб самореалізації людини.

6. Творчість та інтуїція.

7. Пояснення і розуміння в процесі пізнання.

8. Знання і інформація.

Література:

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. – С.304, 314-327.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2005. – С.248-256.

3. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005. – С.173-176.

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С.378-385, 396-418, 431-474.

5. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С.419, 436-446, 457-465.

6. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004. – С.357-366.

7. Философия (полный курс): Учебник для студентов вузов / Под ред. проф. Ерыгина А.Н. – М.: Март, 2004. – С.166-177, 185-221.

8. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. Т.1. Сочинения в двух томах. Сост., общая ред. и вступ. ст. А.Л.Субботина. - М.: Мысль, 1971. - С. 318- 326.

9. Гадамер Г. Истина и метод. - М.: Мысль, 1994. – 324 с.

10. Патнем Х. Разум, истина и история. – М.: Весь мир, 2002. – 425 с.

11. Поппер К. Логика и рост научного знания. –М.: Прогресс, 1987. – 124 с.

12. Алексеев П.О., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М.: Мысль,1991. – 325 с.

13. Бросова Н.З.Судьба метафизики и судьба человека // Вопросы философии. - 2005. –

№ 9. - С. 54-65.

14. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М.: Мысль, 1991. – 125 с.

15. Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. - М.: Мысль, 1994. – 125 с.

16. Познание в социальном контексте. - М.,1994.

17. Самохвалова В.И.Творчество и энергия самоутверждения // Вопросы философии. -2006. - С. 34-46.

18. Уйомов А. І. Філософія і наука в системному підході // Філософська думка. – 2001. –

№ 5 – С. 23-27.

19. Авалиани С.Ш.Трансформация метафизики.// Вопросы философии. - 2005. - № 11. –

С. 12-16.

20. Алексеев П.О., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М.: Мысль, 1991. – 325 с.

21. Кедров Б.М. О методе изложения диалектики. Три великих замысла. – М.: Наука,1997. – 286 с.

 

 

Семінарське заняття 9. Філософська антропологія. Філософія людини (ЗМ 7).

(4 год)

План

 

1. Проблема антропогенезу та основні підходи щодо її інтерпретації.

2. Проблема співвідношення біологічного і соціального в людині

3. Характеристика філософсько-антропологічних понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

4. Структура буття людини та проблема її сутності.

5. Сенс людського буття, проблема життя, смерті та безсмертя.

6. Проблема особистості в історії філософії.

7. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного статусу.

 

Контрольні питання:

1. Людина, індивід, індивідуальність, особистість – чим відрізняються ці поняття?

2. Як співвідносяться в людині біологічні та соціальні чинники?

3. Чим відрізняється філософський підхід до людини від частковонаукових трактувань?

4. Чим відрізняється гуманізм від антропоцентризму?

5. У чому виявляється роль потреб і інтересів в житті людини?

6. У чому схожість і відмінність уявлення про людину в філософській антропології?

7. Як можна оцінити спроби соціобіології оцінити соціальну поведінку людину

біологічними чинниками?

8. Чим відрізняється античне і сучасмне тлумачення людини?

9. Які нові можливості відкрила для усвідомлення людиною свого “Я” християнська

релігія?

10.Чому індивідуалізм негативно сприймається у суспільстві?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Філософська антропологія як філософське вчення про природу і сутність людини.

2. Філософська антропологія як течія сучасної філософської думки.

3. Сутнісні характеристики феномену людини.

4. Людська свідомість і її властивості.

5. Біологія і культура в генезисі людини.

6. Категорії людського буття.

7. Потреби, інтереси та ціннісні орієнтири людини.

8. Взаємовідношення особистості і суспільства та їх історичний характер.

9. Творчість як фактор діяльності людини.

10. Гуманістичний ідеал людяності і неминуща цінність людського життя.

Література:

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. – С.342-368.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2005. – С.371-388, 449-463, 481-496.

3. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005. – С.179-188.

4. Радугин А.А. Философия. – М.: Центр, 2001. – С.162-175.

5. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С.308-377.

6. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С.212-216, 221-240, 263-304.

7. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004. – С.579-614.

8. Философия (полный курс): Учебник для студентов вузов / Под ред. проф. Ерыгина А.Н. – М.: Март, 2004. – С.389-431, 467-495, 530-599.

 

 

Семінарське заняття 10 Аксіологія. Філософія цінностей (ЗМ 8)

(2 год)

 

1. Основні аспекти буттєвих виявлень людської особистості: творчість, активність, спілкування, культурні традиції.

2. Поняття цінностей, їх загальна характеристика.

3. Роль цінностей в житті людини та суспільства.

 

Контрольні питання:

1. Що таке особистість? Яку структуру має особистість?

2. Що таке свобода? Яку свободу має людина?

3. Як співвідносяться свобода і відповідальність людини?

4. У чому полягає значення соціальних норм у житті особистості?

5. Що таке життєва позиція особистості?

6. Як людина взаємодіє з суспільством з приводу свободи?

7. Що таке фаталізм, волюнтаризм, песимізм?

8. Як співвідносяться поняття «цінність» і «культура»

9. Як класифікуються цінності?

10. Яке місце займають ціності в структурі людської дяльності?

 

 

Теми рефератів і доповідей:

 

1. Проблема особистості в історії філософії.

2. Типологія особистості, взаємодія особистості та суспільства..

3. Поняття рядової, історичної, видатної особистості.

4. Свобода і відповідальність особистості.

5. Права і свободи людини і громадянина.

6. Криза особистості в сучасному світі і шляхи її подолання.

7. Труд і творчість як способи самореалізації особистості.

8. Проблема всебічно розвинутої гармонійної особистості і її вирішення в філософії.

 

Література:

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. – С.64-70, 75-86, 101-109, 122-124, 134-135, 225-230.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2005. – С.38-48, 50-52, 57-58, 80-89, 93-94, 164-180.

3. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005. – С.49-56, 61-63, 69-71, 83-88, 94-95, 99-101, 105-107.

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С.46-66, 81-86, 101-103, 113-116, 140-142, 154-155, 308-312.

5. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С.216-221.

6. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004. – С.568-575.

7. Философия (полный курс): Учебник для студентов вузов / Под ред. проф. Ерыгина А.Н. – М.: Март, 2004. – С.56-64, 76-77, 81-82, 88-92, 97-99, 107-113.

8. Бердяев Н. Философия свободы. - М.: Правда, 1989. – С. 12 – 253.

9. Бубер М. Я и Ты. - М.: Мысль, 1993. – 324 с.

10. Маркузе К. Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального супільства / Сучасна соціальна зарубіжна філоофія. Хрестоматія. - К.: Основи, 1996. -
С. 64-99.

11. Рікер П. Сам як інший. - К.: Либідь, 2000. – 234 с.

12. Сенека и др.Если хочешь быть свободным. - М.: Прогресс, 1992. – 315 с.

13. Тиллих П. Одиночество и уединение // Вопросы философии. - 2005. - № 5. - С. 160-174.

14. Фромм Э. Человек для себя. / Изд. В.П. Ильин - Минск., 1997. – С. 9 – 207.

15. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Наука, 1990. – 254 с.

16. Франк С. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992. – С. 13 – 146.

17. Алехин В.В.Отчуждение и социальное управление. - Донецк, 2000. – 92 с.

18. Краткая философская энциклопедия. –М.: Прогресс, 1994. – 574 с.

19. Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственное регулирование). – М: Юристъ, 2003. – 304 с.

20. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. - К.: Наукова думка,1994. – 348 с.

21. Невичерпаність демократії. Видатні діячі минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. - К., 1994.

22. Попович М.Раціональність і виміри людського буття. - К.: Наукова думка, 1997. – 352 с.

23. Табачковський В.Г. Людина – Екзистенція- Історія. - К.: Либідь, 1996. – 328 с.

24. Україна: права людини в перехідний період. – К: Сфера, 2001. – 184 с.

25. Феномен человека. Антология. - М.: Прогресс, 1993. – 325 с.

26. Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми. - К.: Основи, 2000. – 544

 

Семінарське заняття 11. Філософія суспільства (ЗМ 9)

(2 год)

 

План

1. Філософський зміст поняття суспільства.

2. Основні філософські концепції суспільства: від античності до сьогодення.

3. Діалектика природи і суспільства.Суспільне буття та його специфіка.

4. Суспільне буття й суспільна свідомість.

5. Основні сфери суспільного буття, їх характеристика.

 

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Соціальна філософія як структурний розділ системи філософського знання, її предмет та функції.

2. Специфіка соціального пізнання.

3. Характерні ознаки суспільства.

4. Основні філософські підходи щодо інтерпретації сутності суспільства.

5. Онтологія соціального як підстава суспільного буття.

6. Соціум як цілісна самоорганізуюча система і суспільне буття.

7. Філософський зміст поняття культури та основні підходи щодо інтерпретації її сутності.

8. Філософський зміст поняття цивілізації та основні підходи щодо інтерпретації її сутності.

 

Література:

1. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. – С.425-456, 368-377.

2. Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та інш.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2005. – С.280-292, 429-448.

3. Кононов А.А. Философия: Учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2005. – С.194-197, 200-207.

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С.513-519, 637-700.

5. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Кохановский В.П. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – С.305-331, 343-388.

6. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.П., проф. Ратникова В.П. – М., 2004. – С.372-389, 439-451, 459-547.

7. Философия (полный курс): Учебник для студентов вузов / Под ред. проф. Ерыгина А.Н. – М.: Март, 2004. – С.496-529.

8. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна соціальна зарубіжна філософія. Хрестоматія. - К.: Основи, 1996. - С. 194-250.

9. Бродель Ф. Игры обмена. Материальная цивилизация: экономика и капитализм. ХV-XVІІІ вв. Т. 2. Пер. с фр. - М.: Прогресс, 1988. – 631 с.

10. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Избранные произведения: Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю.И. Давидова. - М.: Прогресс, 1990. - С. 61-272.

11. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: Изд. ТОО “ Мишель и К”, 1993. – 502 с.

12. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод социологии. –М.: Наука, 1990. –

3 – 390 с.

13. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-ые годы. Мегатенденции. Год 2000.- М.:

Республика, 1992. – 414 с.

14.Тоффлер О.Футурошок.-СПб.: Лань,1997. - 464 с.

15.Тоффлер О.Третя хвиля // Сучасна соціальна зарубіжна філософія. Хрестоматія. - К.:

Основи,1996. - С. 275-335.

16.Альохін В.В, Альохіна Є.В. Формації і хвилі цивілізації. - Донецьк, 2002. – 256 с.

17.Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.:

Генеза, 1996. – 368 с.

18.Баландин Р.К.Ноосфера или техносфера // Вопросы философии. - 2005. - № 6. - С. 107-116.

19.Діденко Н.Г. Управління, влада, держава: філософські аспекти взаємодії: Монографія. –

Донецьк:ДонДУУ, 2005. - Р. 2. - С. 32-41.

20.Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политизиздат, 1991. - 286 с.

21.Ракитов А.И. Регулятивный мир: знание и общество, основанное на знаниях. // Вопросы

философии. - 2005. - № 5. - С. 82-94.

22.Розин В.М. Техника и социальность // Вопросы философии. - 2005. - № 5. - С. 95-107.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.132.132 (0.017 с.)