ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доходи, витрати і прибутки за січень-лютий 2010 

  січень лютий % Абс, $
Доходи 194034,52 96,64 95359,52
Витрати 84221,15 95604,24 -13,51571 - 11383,09
Прибуток 14453,85 98430,28 580,997 83976,43

 

З даних результатів робимо висновок, що лютий місяць був дуже сприятливим для ведення бізнесу, але у наступному періоді слід остерігатися різкого спаду.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення підходів до розв’язання науково-практичного завдання щодо гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами. Поглиблено зміст поняття “гармонізація бухгалтерського обліку”; охарактеризовано її основні принципи; обґрунтовано та згруповано фактори впливу на формування якісних характеристик систем бухгалтерського обліку; визначено основні напрями удосконалення національної системи бухгалтерського обліку і звітності в контексті гармонізації з міжнародними стандартами.

Результати дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки вагому роль відіграє наявність достовірної, неупередженої та якісної інформації про фінансовий стан підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Однак на даний момент в Україні гармонізація обліку ще не стала предметом комплексного дослідження, не відпрацьовано єдину термінологію, науково-методичні та практичні підходи до розв’язання низки питань у контексті гармонізації з міжнародними стандартами.

2. Трактування й визначення гармонізації бухгалтерського обліку, що існують в сучасній науці, потребують уточнення, оскільки розуміють лише зближення стандартів бухгалтерського обліку. Тому її слід розглядати як процес конструктивного зближення світових облікових систем шляхом узгодження і доповнення чинних вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, податкового законодавства з метою виходу на світові ринки капіталу.

3. Розвиток гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в світовому масштабі ще не дійшов свого логічного завершення та продовжує активно розвиватися. Гармонізація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності розвивалася за такими історичними етапами: зародження гармонізації (1959-1977 рр.), становлення облікової політики (1978-1989 рр.), розвиток методології обліку та звітності (з 1990 - і дотепер). Це дає змогу комплексно оцінити необхідність і важливість процесу гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на міжнародному рівні.

4. Аналіз формування систем бухгалтерського обліку, які склалися у світі, показав наявність спільних факторів впливу на їх розвиток. Їх систематизація та класифікація дала змогу виділити такі групи: соціально-економічні (соціально-економічний стан, міжнародні відносини), фінансові (внутрішні та зовнішні джерела фінансування), інформаційні (відкритість фінансової інформації), нормативно-правові (законодавче регулювання питань обліку), науково-методичні (методи оцінки статей балансу).

5. Класифікація облікових систем за географічною та соціально-економічною ознаками вимагає забезпечення їх порівнянності та урахування специфіки й особливостей. Аналіз цих систем доцільно проводити за такої системи критеріїв: мета, принципи, нормативно-правове та громадське регулювання бухгалтерського обліку і звітності, оприлюднення результатів фінансової звітності й обов’язковість її складання; план рахунків; система бухгалтерських звітів.

6. Комплексна оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку національної системи бухгалтерського обліку в контексті гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності свідчить про доцільність систематизації та групування положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Таку оцінку слід проводити за вибраними напрямами, зокрема: фінансова звітність, оборотні активи, необоротні активи, зобов’язання, фінансові результати та витрати, загальні (інформативні) та МСФЗ, аналоги яких відсутні серед національних П(С)БО.

7. На сучасному етапі бухгалтерський облік є основною ланкою інтеграції інформаційних систем управління економікою, оскільки формує базу для складання статистичної й податкової звітності, обчислення податків, оперативного управління господарською та виробничою діяльністю підприємців для задоволення потреб користувачів інформації різних рівнів управління. За таких умов головним напрямом розвитку бухгалтерського обліку стає інтеграція різних видів обліку в єдину інформаційну систему господарського обліку на основі нових інформаційних технологій.

8. Нині існує неврегульованість питань відповідальності за розробку і впровадження методологічного та методичного забезпечення бухгалтерського обліку й дотримування єдиних підходів до реформування бухгалтерського обліку різними суб’єктами господарювання з боку Державного казначейства України, Національного банку України, галузевих міністерств і відомств. Визначення єдиного розробника методології бухгалтерського обліку в особі Міністерства фінансів України на єдиних методологічних засадах для підприємств усіх організаційно-правових форм на короткострокову перспективу дасть змогу покращити рівень організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

9. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами сприяє уточненню чинних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. В результаті дослідження встановлено необхідність удосконалення методів амортизації необоротних активів, покращення організації складання консолідованої фінансової звітності, уточнення методики ведення обліку за договором спільної діяльності шляхом внесення відповідних змін до П(С)БО 7 “Основні засоби”, 12 “Фінансові інвестиції”, 19 “Об’єднання підприємств”,20 “Консолідована фінансова звітність”.

10. Для створення належного забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародними стандартами необхідна розробка системи заходів щодо поліпшення правових засад регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності; визначення нових методичних підходів до бухгалтерського обліку і фінансової звітності; удосконалення організаційних аспектів регулювання бухгалтерського обліку та звітності.

1. Серед багатьох країн за останні роки зменшились розбіжності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, що спрощує аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.

2. Для вирішення проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності потрібно вирішити проблеми методологічного та організаційного характеру: вибір варіанту регулювання бухгалтерського обліку в країні — державного чи професійного, які залежать від економічного розвитку країни, соціально-політичної ситуації, національних традицій.

3. Перехід від національних до міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах глобалізації повинен бути поступовим і ціленаправленим процесом, тобто щоб невідповідність української системи бухгалтерського обліку усувалась послідовно відповідно до потреб ринкової економіки без порушення цілісності цієї системи.

4. Фінансова звітність за діючими національними стандартами фінансової звітності має залишатися для підприємств, звітність яких не повинна оприлюднюватися.

5. Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності вимагає узгодження їх норм з існуючими законами країни, (тобто з національною законодавчою базою), значної підготовки фахівців зі складання фінансової звітності, як регуляторів фінансових ринків

6. Для створення законодавчих та організаційних передумов запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності слід врегулювати порядок їх застосування

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Словник іншомовних слів / За редакцією С.Я. Єрмоленко. Харків “ФОЛІО” — 2006. 623 с.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 18 липня 1999 р. № 996-ХIV.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. Комітет із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Київ федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 — 731 с.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: досвід та перспективи впровадження в країнах з перехідною економікою. Міжнародна науково-практична конференція — Дніпропетровськ: ІМА, Прес. — 2007. — 204 с.

5. Національні стандарти бухгалтерського обліку. Газета “Все про бухгалтерський облік” № 10 від 30 січня 2009 р. [П(С)БО 1–16] і № 15 від 13 лютого 2009 р. [П(С)БО 17–34].

6. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: досвід та перспективи впровадження в країнах з перехідною економікою. Міжнародна науково-практична конференція 28 лютого — 1 березня 2007 р. Київ. України, 203 с.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. N 996-XIV — від 16.07.99 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями);

2. N 3125-ХІІ — від 22.04.93 р. «Про аудиторську діяльність» (зі змінами та доповненнями);

3. N 87 Мінфіну України від 31.03.99 р. «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.99 р. за N 396/3689, зі змінами та доповненнями, за текстом — ПБО 2);

4. N 87 Мінфіну України від 31.03.99 р. «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» (зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.99 р. за N 397/3690, зі змінами та доповненнями, за текстом — ПБО 3);

5. N 87 Мінфіну України від 31.03.99 р. «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» (зареєстровано в Мін’юсті України 21.06.99 р. за N 398/3691, зі змінами та доповненнями, за текстом — ПБО 4);

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.009 с.)