ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина курсової роботиКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах»

на тему:

 

«Гармонізація та стандартизація обліку і фінансової звітності у міжнародному масштабі»

 

Студентки ІІІ курсу, групи УС-81

спеціальності “Міжнародна економіка”

Галаченко Маргарити Олександрівни

 

 

Науковий керівник: канд. ек. наук.

ст. викл. каф. міжн. економіки

Скоробогатова Наталія Євгенівна

 

Київ – 2011

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. Гармонізація та стандартизація обліку і фінансової звітності у міжнародному масштабі

1.1. Теоретико-методологічні засади гармонізації бухгалтерського обліку і звітності………………………………………………………………………..4

1.2. Аналіз та оцінка національної і міжнародних систем бухгалтерського обліку і звітності……………………………………………………………14

1.3. Удосконалення системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в контексті гармонізації з міжнародними стандартами…………………23.

РОЗДІЛ 2. Практична частина………………………………………………….29

ВИСНОВКИ.. 64

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 66

 

 

ВСТУП

Курсова робота на тему «Гармонізація та стандартизація обліку і фінансової звітності у міжнародному масштабі» являє собою самостійне дослідження, яке виконувалося під час вивчення дисципліни «Облік у зарубіжних країнах».

В останнє десятиріччя в Україні відбуваються складні процеси реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною економічної системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу. Це потребує запровадження єдиних світових стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дасть змогу усунути економічні й торговельні бар’єри, активізувати надходження іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу, формувати конкурентоспроможне ринкове середовище. Ця проблема актуальна для всіх країн світу, особливо для нашої країни, оскільки бухгалтерський облік є необхідним засобом ведення міжнародного бізнесу й формування сучасної економічної політики.Метою курсової роботи є поглиблення, закріплення і узагальнення теоретичних знань, практичних навичок, які були одержані під час навчання та їх застосування при вирішенні конкретних фахових задач, поглиблення вмінь стосовно організації технологічного процесу бухгалтерського обліку та застосування міжнародних стандартів фінансового обліку.

Мета і завдання дослідження.Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних та розробка методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні у контексті гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є загальнонаукові методи пізнання досліджуваних явищ і процесів. Зокрема, досліджувалися теоретико-методологічні засади гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності із застосуванням діалектичного і системного методів з метою аналізу елементів системи бухгалтерського обліку в їх часовому та просторовому розвитку, взаємозв’язку і взаємозалежності. Для дослідження передумов виникнення й об’єктивних закономірностей еволюції понятійного апарату з проблем гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на різних етапах розвитку суспільства застосовувалися історичний і логічний методи. Широко використано системний підхід до застосування принципів і методики ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Основними завданнями курсової роботи є:

- вивчення, поглиблення та узагальнення інформації з наукових праць вітчизняних та зарубіжних економістів, статистичних матеріалів, законодавчих актів і програмних міжнародних документів;

- організація бухгалтерського обліку у зарубіжній компанії, складання на його основі основних форм фінансової звітності;

- проведення діагностики економічної стану підприємства за даними фінансової звітності;

- надання пропозицій щодо оптимізації фінансово-економічного стану аналізованого підприємства.

Об’єктом дослідження виступають теоретичні та практичні засади бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах у теоретичному розділі та діяльність підприємства «Альфа» на протязі січня-лютого 2010 року. Предметом дослідження є стандарти бухгалтерського обліку та можливі зміни як у вітчизняному, так і у зарубіжному середовищі у теоретичній частині, та фінансова звітність і можливі напрями майбутньої діяльності компанії «Альфа» у практичній.

 

Головна книга рахунку

Дата Зміст операції Сума Дебет Кредит  
05.Січ Придбано прості акції корпорації «B»  
07.Січ Отримано попередню оплату від замовника «С» 60 000  
08.Січ Сплачено постачальнику «D» аванс за матеріали  
 
12.Січ Оприбутковані матеріали від постачальника «Е» 11 000  
 
15.Січ Виплачено аванс працівникам компанії «Альфа» за першу половину місяця 26 000  
17.Січ Оприбутковані матеріали від постачальника «F».  
18.Січ Компанія отримала від клієнта «J», якого було визнано неплато-спроможним грошові кошти  
18.Січ Списано на витрати матеріали  
19.Січ Отримано матіріали від постачальника «Х»  
19.Січ 1. Списано собівартість акцій  
  2. Отримано прибуток від реалізації  
20.Січ Придбано обладнання у постачальника «Р»  
21.Січ Списано на витрати матеріали 2407,12  
22.Січ Оприбутковано матеріали від постачальника «Е»        
 
22.Січ Погашено частину заборгованості перед постачальником «Х»        
 
25.Січ Списано на витрати матеріали  
26.Січ Сплачено авансом за прибирання офісу  
27.Січ 1. Погашена заборгованість перед постачальником “F”  
  2. Отримання знижки  
28.Січ 1. Реалізовано випущені облігації  
  2. Отримано премію по облігаціям до сплати  
30.Січ Нарахована заробітна плата за другу половину січня 26 000  
30.Січ Надано послуги замовнику «М», виписано рахунок 120 000  
31.Січ Отримано рахунок за освітлення офісу за січень  
  Регулюючі проводки:        
Списано суму амортизації на витрати періоду 580,56  
Списано суму амортизації на витрати періоду 916,67  
Списано суму амортизації на витрати періоду 54,55  
Списано на витрати попередньої оплати за прибирання офісу  
Списано суму наданих послуги на фінансові результати  
Списано суму прибутку від реалізації акцій на фінансові результати  
Списано сума отриманих знижок на фінансові результати  
Списано витрати з/п на фінансові результати  
 
Списано витрати освітлення на фінансові результати  
Списано витрати матеріалів на фінансові результати 14481,12  
 
Списано витрати по амортизації на фінансові результати 1551,77667  
Списано витрати списання сумн. боргів на фінансові результати  
Списано чистий дохід на нерозподілений прибуток 50239,1033  

 

3й крок. Перенесемо записи з журналу реєстрації господарських операцій у Головну книгу та відобразимо зареєстровані операції на відповідних рахунках.

Таблиця 3

       
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
       
05.01.10 Придбано прості акції корпорації «B»    
07.01.10 Отримано попередню оплату від замовника «С» 60 000    
08.01.10 Сплачено постачальнику «D» аванс за матеріали    
15.01.10 Виплачено аванс працівникам компанії "Альфа" за першу половину місяця   26 000  
19.01.10 1. Списано собівартість акцій    
2. Отримано прибуток від реалізації    
22.01.10 Погашено частину заборгованості перед постачальником "Х"    
26.01.10 Сплачено авансом за прибирання офісу    
27.01.10 1. Погашена заборгованість перед постачальником “F”    
28.01.10 1. Реалізовано випущені облігації    
2. Премія по облігаціям    
   
         
       
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
30.01.2010 Надано послуги "М" 120 000    
     
         
       
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
12.01.2010 Оприбутковані матеріали від «Е» 11 000    
17.01.2010 Оприбутковані матеріали від «F» 2/10, n/60    
18.01.2010 Списано на витрати матеріали    
19.01.2010 Отримано матеріали від «Х»    
21.01.2010 Списано матеріали на витрати   2407,12  
22.01.2010 Оприбутковано від постачальника «Е» матеріали    
25.01.2010 Списано матеріали на витрати    
    14481,1 12626,88

 

 
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
       
         
 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
20.01.2010 Придбано обладнання у постачальника «Р»    
     
         
       
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
       
         
       
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
       
         
 
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
       
         
 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
05.01.2010 Придбано акції корпорації «В»    
19.01.2010 Продано акції корпорації «В»    
   
         
 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
08.01.2010 Сплачено «D» аванс за матеріали    
26.01.2010 Сплачено авансом за прибирання офісу (за 01-03.10)    
     

 

       
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
  Залишок з минулого місяця    
       

 

           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
  Залишок з минулого місяця        
12.01.2010 Оприбутковані матеріали від «Е»   11 000      
   
17.01.2010 Оприбутковані матеріали від «F» 2/10, n/60        
   
19.01.2010 Отримано матеріали від «Х»        
   
20.01.2010 Придбано обладнання у постачальника «Р»        
   
22.01.2010 Оприбутковано від постачальника «Е» матеріали        
22.01.2010 Часково погашеня заборгованость перед «Х»        
27.01.2010 Погашена заборгованість перед «F»        
  Отримано знажку        
31.01.2010 Отримано рахунок за освітлення за січень        
    36 828 89 625    
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
30.01.2010 Нарахована заробітна плата за 2 пол.місяця   26 000      
      26 000 26 000    
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
07.01.2010 Отримано попередню оплату від «С»   60 000      
      60 000 60 000    
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
28.01.2010 Здійснено випуск довгострокових облігацій        
           
         
               
   
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
  Залишок з минулого місяця        
       
             
           
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
  Залишок з минулого місяця        
         
             
           
  Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
  Залишок з минулого місяця        
       
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
  Залишок з минулого місяця        
18.01.2010 Отримано кошти від непл. клієнта «J»        
         
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
30.01.2010 Надано послуги "М"   120 000      
      120 000 120 000    
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
19.01.2010 Отримано прибутку від реалізації акцій        
         
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
27.01.2010 Отримана знижка від «F»        
         
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
28.01.2010 Отримано премію по облігаціям до сплати        
         
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
15.01.2010 Виплачено аванс прац. за 1 пол. місяця 26 000        
             
30.01.2010   Нарахована заробітна плата за 2 пол.місяця   26 000 52 000     52 000    
             
   
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
31.01.2010 Отримано рахунок за освітлення за січень        
         
             
           
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сальдо    
18.01.2010 Списано на витрати матеріали        
             
  21.01.2010 25.01.2010   Списано матеріали на витрати Списано матеріали на витрати   2407,12        
             
   
   
    14481,12   14481,12    
      Зміст операції Отримано кошти від непл. клієнта «J»          
   
Дата            
18.01.2010              
    Дебет Кредит Сальдо    
         
       
             
             
             
                               

 

 

4-й крок. Після відображення господарських операцій на рахунках Головної книги перенесемо залишки (сальдо) рахунків у робочу таблицю та складемо пробний баланс на 31 січня.

Таблиця 4

 

Робоча таблиця за січень

  Пробний баланс Регулятиви Відрегульований баланс
             
       
       
12626,88       12626,88  
       
       
    580,56   2660,56
    916,67   4036,666667
    54,55   1554,55
           
           
           
     
       
       
       
           
       
       
       
       
       
           
           
    50239,103   62239,10333
       
       
    50239,103 50239,103    
       
       
       
       
           
           
       
14481,12     14481,12    
    1551,7767 1551,7767    
           
       
           
           
           
Сума 172462,88 172462,88 1392115,88 1392115,88

 

5й крок. Занесемо до журналу реєстрації господарських операцій записи, що регулюють витрати і доходи компанії «Альфа», відобразимо їх на рахунках Головної книги і у робочій таблиці. У Головній книзі зробили закриття номінальних рахунків.

Таблиця 6

Головна книга рахунку

 
Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
Списана сума на надані послуги    
Списана сума на прибуток від реалізації акцій    
Списана сума на отримані знижки    
Списана сума на витрати по ЗП    
Віднесено на дохід премію по облігаціям   ########  
Списана сума на витрати на освітлення    
Списана сума на витрати по прибиранню офісу    
Списана сума на витрати на матеріали 14481,1    
Списана сума витрат на амортизацію 1551,78    
Списана сума витрат на списання сумнівних боргів    
    70032,9 ####### #######
         
       
Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
Списана сума на прибирання офісу    
     
         
       
Зміст операції Дебет Кредит Сальдо
Списана сума накопиченої амортизації на будівлі   580,56  
Списана сума накопиченої амортизації на обладнення   916,67  
Списана сума накопиченої амортиз. на немат. активи   54,55  
      1551,78 1551,78

 

6й крок. Склали основні форми фінансової звітності (Баланс та Звіт про прибутки та збитки).

Таблиця 7

Баланс компанії "Альфа" за січень 2010 року

Актив Код рядка На початок звітного періоду
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 4445,45
Первісна вартість
Знос 1554,55
Незавершене будівництво  
Основні засоби:    
Залишкова вартість 203422,7733
Первісна вартість
Знос 6697,226667
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств  
інші фінансові інвестиції  
Довгострокова дебіторська заборгованість  
Відстрочені податкові активи  
Інші необоротні активи  
Усього за розділом І 207868,2233
ІІ. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 12626,88
тварини на вирощуванні та відгодівлі  
незавершене виробництво  
готова продукція  
Товари  
Векселі одержані  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом  
за виданими авансами
з нарахованих доходів  
із внутрішніх розрахунків  
Інша поточна дебіторська заборгованість  
Поточні фінансові інвестиції  
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті
в іноземній валюті  
Інші оборотні активи  
Усього за розділом ІІ 1169995,88
ІІІ. Витрати майбутніх періодів  
Баланс 1377864,103

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал
Пайовий капітал  
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал  
Резервний капітал  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 62239,10333
Неоплачений капітал  
Вилучений капітал ( )
Усього за розділом І 252239,1033
ІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків  
Довгострокові фінансові зобов’язання
Премія
Інші довгострокові зобов’язання  
Усього за розділом ІІІ.
ІІІ. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  
Векселі видані  
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів
з бюджетом  
з позабюджетних платежів  
зі страхування  
з оплати праці
з учасниками  
із внутрішніх розрахунків  
Інші поточні зобов’язання  
Усього за розділом ІV
V. Доходи майбутніх періодів  
Баланс 1377864,103

 

 

Таблиця 8

Звіт про прибутки та збитки компанії "Альфа" за січень 2010 року

Стаття За звітній період
Дохід від наданих послуг
Отримані знижки від купівлі
Знижки від продажу  
Витрати на виплату зарплати -52000
Витрати на комунальні послуги -1000
Витрати на матеріали -14481,12
Витрати на амортизацію -1551,777
Витрати на списання сумнівних боргів -1000
Списано дисконт з проданими облігаціями  
Прибутки від реалізації акцій
Прибутки від реалізації облігацій  
Збитки від фінансової діяльності  
Прибуток(збиток) 50239,103

 

7й крок. Зробили відповідні операції для лютого.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення підходів до розв’язання науково-практичного завдання щодо гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами. Поглиблено зміст поняття “гармонізація бухгалтерського обліку”; охарактеризовано її основні принципи; обґрунтовано та згруповано фактори впливу на формування якісних характеристик систем бухгалтерського обліку; визначено основні напрями удосконалення національної системи бухгалтерського обліку і звітності в контексті гармонізації з міжнародними стандартами.

Результати дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки вагому роль відіграє наявність достовірної, неупередженої та якісної інформації про фінансовий стан підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Однак на даний момент в Україні гармонізація обліку ще не стала предметом комплексного дослідження, не відпрацьовано єдину термінологію, науково-методичні та практичні підходи до розв’язання н

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.013 с.)