ТОП 10:

VI. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Розділ повинен містити чітку інформацію щодо форм організації поточного та підсумкового контролю, розподіл балів за різні види роботи, шкалу та критерії оцінювання.

МЕТА І ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Мета поточного контролю – оцінити ступінь засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та рівень знань студентів з відповідних розділів дисципліни.

Рівень поточних знань оцінюється в балах по кожному із передбачених видів практичних завдань окремо:

- володіння теоретичним матеріалом;

- розв’язання тестів;

Згідно до методики рейтингової оцінки поточний рейтинг студента розраховується як сума балів за всіма видами практичних завдань (плюс показники відвідування лекційних та практичних занять) нарощується протягом семестру.

Студенти, поточні знання яких оцінені на “незадовільно” (0-29 балів), вважаються не атестованими і до заліку з дисципліни не допускаються. Студенти, які за роботу в семестрі та на екзамені набрали 30-59 балів мають право на перескладання.

 

 

МЕТА І ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом складання заліку.

До заліку допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань.

Залік проводиться в письмовій формі, по завданнях які складені на основі програми курсу та мають однаковий рівень складності. Залік проводиться дві академічних години. Під час вирішення тестових задач можна користуватися навчально-довідковою літературою

Залікові завдання затверджуються на засіданні кафедри за місяць до початку сесії.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.

1. Дайте визначення об’єкту та предмету науки. Зробіть їхній порівняльний аналіз.

2. Визначте поняття логічної форми.

3. Визначте поняття формалізації.

4. Дайте характеристику основним формам мислення.

5. Вкажіть значення формальної логіки для людської практики та наукового пізнання.

6. Дайте визначення і класифікуйте поняття “поняття”.

7. Дайте визначення основним логічним характеристикам поняття. Який закон визначає їх співвідношення? В чому полягає його суть?

8. Визначте і дайте характеристику операціям узагальнення та обмеження поняття.

9. Дайте визначення класифікації. Які основні види класифікації Ви знаєте?

10. Вкажіть основні елементи поділу поняття.

11. Вкажіть основні правила класифікації.

12. Що таке визначення поняття. Вкажіть структуру визначення.

13. Вкажіть основні правила визначення.

14. Дайте визначення судженню, як формі мислення. Вкажіть структуру судження.

15. Класифікуйте категоричні судження за якістю та кількістю. Надайте об’єднану класифікацію суджень. Наведіть приклади кожного виду суджень.

16. Дайте визначення розподілу термінів судження. Вкажіть основні правила розподілу. Наведіть приклади.

17. Визначте поняття складного судження. Надайте класифікацію складних суджень.

18. Побудуйте таблиці істинності відомих Вам складних суджень.

19. Визначте поняття логічного закону. Які логічні закони Ви знаєте?

20. Яке значення законів формальної логіки для теоретичної діяльності людини?

21. Вкажіть сутність закону тотожності.

22. Вкажіть сутність закону суперечності.

23. Вкажіть сутність закону виключеного третього, умови його застосування та пізнавальне значення.

24. Вкажіть сутність закону достатньої підстави та його пізнавальне значення.

25. Дайте визначення умовиводу як формі мислення. Які види умовиводів Ви знаєте?

26. Вкажіть основні різновиди безпосередніх умовиводів та їхню структуру.

27. Визначте простий категоричний силогізм, його аксіому та підстави щодо виводу.

28. Визначте загальні правила простого категоричного силогізму.

29. Вкажіть правильні модуси та правила першої фігури простого категоричного силогізму.

30. Вкажіть правильні модуси та правила другої фігури простого категоричного силогізму.

31. Вкажіть правильні модуси та правила третьої фігури простого категоричного силогізму.

32. Вкажіть правильні модуси та правила четвертої фігури простого категоричного силогізму.

33. Дайте визначення ентимемі. Які види ентимеми ви знаєте?

34. Дайте визначення полісилогізму та вкажіть його різновиди.

35. Визначте сорит та вкажіть його різновиди.

36. Дайте визначення епіхейремі.

37. Дайте визначення та вкажіть правильні модуси суто умовного силогізму.

38. Дайте визначення та вкажіть правильні модуси умовно-категоричного силогізму.

39. Дайте визначення та вкажіть правильні модуси розділового силогізму. Які правила розділового силогізму Ви знаєте?

40. Дайте визначення та вкажіть правильні модуси умовно розділового силогізму. Які правила розділового силогізму Ви знаєте?

41. Дайте поняття доведення. Які види доведення Ви знаєте?

42. Дайте поняття спростування та його відмінностей від доведення.

43. Сформулюйте правила тези.

44. Сформулюйте правила аргументів.

45. Сформулюйте правила демонстрації.

46. Вкажіть основні правила виводу.

47. Визначте КНФ та ДНФ.

48. В чому полягає специфіка скорочених форм КНФ та ДНФ?

49. Вкажіть формулі приведення строгої диз’юнкції, імплікації та еквіваленції до нормальної форми.

50. Визначте індуктивний метод пізнання. Які види індукції Ви знаєте?

51. Визначте головні методи наукового пізнання.

52. Що таке аналогія. Які види аналогії Ви знаєте?

53. Визначте поняття гіпотези та вкажіть головні її види.

54. Вкажіть роль гіпотези в теоретичному пізнанні.

55. Знайдіть помилки та відкоректуйте наступні класифікації: а) наука буває гуманітарною, природничою, економічною, технічною, суспільною, точною.

56. Чи є коректним наступний дихотомічний поділ: студенти бувають відмінниками та двієчниками, й ті, й інші можуть бути круглими.

57. В наведених визначеннях знайдіть логічні помилки та вкажіть, з порушенням яких правил вони пов`язані: а) роман – жанр літературного мистецтва; б) неморальна поведінка така, яка є запереченням моральності; в) світло є світовий рух променів, які складаються з тілець, що світяться і наповнюють прозорі тіла та одержують це світло тільки від інших тіл, що світяться.

58. Які з визначень є номінальними, а які - реальними: а) класифікація – це поняття, що є синонімічним терміну “ділення”; б) термін “метафізичний” означає “той, що виходить за межі фізичного, природного уявлення”, “надприродний”; в) корупція є злочином, який полягає в прямому використанні посадовою особою прав, пов`язаних з її посадою, з метою особистої наживи.

59. Встановіть об¢єднану характеристику та напишіть формули наступних висловів: а) усі положення контракту повинні бути чітко висловлені; б) жоден людожер не є другом людини; в) викладач – друг людині; г) в світі існують й неприємні речі; д) буває, що й адміністратори не вміють поводитись.

60. Визначте вид відносин між судженнями та напишіть формули висловів: а) деякі фінансисти – чесні люди, усі фінансисти – чесні люди; б) деякі фінансисти – чесні люди, жоден фінансист не є чесною людиною; в) деякі фінансисти -- чесні люди, деякі фінансисти не є чесними; г) існують люди; які не вміють рахувати; існують люди, які вміють рахувати;

61. У наступних термінах вказаний їхній розподіл; складіть вислови та напишіть формули: а) люди (+), живі істоти (-); б) люди (-), живі істоти (-); в) студенти (-), космонавти (+); г) Баба-Яга (+), красуня (+); д) Тарас Шевченко(+), засновник сучасної літературної української мови(+); е) люди(-), генії (+).

62. У наступних судженнях вкажіть розподіл термінів та напишіть формули суджень: а) усі лебеді – білі; б) деякі лебеді – білі лебеді; в) жоден лебідь не є білим; г) деякі лебеді – не червоні; д) деякі студенти навчаються на першому курсі; е) усі квадрати є прямокутними ромбами.

63. Визначте вид складного судження та напишіть його формулу: а) прості судження бувають одиничними, окремими та загальними; б) ми з Вами підпишемо контракт, або вип¢ємо скляночку чаю; в) якщо студент відповідає на всі запитання, то він, як правило, отримує відмінну оцінку; г) я позичу Вам гроші, якщо і тільки якщо отримає від Вас заклад; д) або Ви будете поводитись як людина, або ми розірвемо усі стосунки; е) невірно, що водночас можна бути на лекції та на побаченні; є) якщо я добре складу усі іспити, то поїду до Монте-Карло, але це може відбутися тільки якщо мені вистачить грошей на казино.

64. Користуючись таблицями істинності, вкажіть, за якими умовами наступні формули будуть водночас істинними, хибними: а) (АÚВ)º(АÚВ)Ù(~АÚ~В); б) (А«В)º(~АÚВ)Ù(~ВÚА); в) (А®В)º(~АÚВ); г) (АÙВ)º~(~АÚ~В); д) (АÚВ)®(АÙВ); е) (АÚВ)º~(А«В); є) [(А®В)Ù(АÚВ)]º[(АÙ~В)®(~АÙВ)]; ж) [(АÚВ)Ù(~АÚ~В)]º(А«В).

65. Наведіть приклади, які відповідають формулам: а) ~(АÙВÙС); б) (АÚВ)®(~CÙ~D); в) (~АÚВ)«(А®В); г) (АÚВ)«[(А®~В) Ù (В®~А)].

66. Визначте валентність складних суджень, якщо відомо, що вислови А, В та С – істинні, а D та Е – хибні: а) [~(AÚB)ÙD]®(CÚE]; б)(BÙC)Ú(A®D)Ú(C«E); в)(AÚDÚE)Ú(B«C); г) [AÙ~(BÙC)]«[(DÚE)®B].

67. Наведіть приклади суджень, у відношенні до яких може бути застосованим закон суперечності та не може бути застосованим закон виключеного третього.

68. Визначте, чи є кожна з наступних формул логічним законом: а) А«(АÚА); б) [(А®В)ÙВ]®А; в) ~А®(АÙВ); г) (А®В)®[(В®С)®(А®С)]; д) (А®В)«(~АÚВ); е) АÙ~(АÚВ); ж) (АÙВ)®(АÚВ).

69. Визначте, вимога якого формально-логічного закону висловлюється у статті 275 Карно-процесуального кодексу України: “Розгляд справи в суді провадиться лише у відношенні звинувачених та лише за тим звинуваченням, за яким вони віддані суду”?

70. А – істинна формула; В – істинна формула. Які з наступних формул за цими умовами можна вважати тотожно істинними, які тотожно хибними? а) [(АÚC)ÙD]®B; б) (AÚC)Ù(BÚD); в) (AÙC)Ú(BÙD); г) (С®А)Ú(С®В); д) (В®~А)«(А®~В).

71. Дано судження: “Жоден людина не любить солодкого”. Зробіть усі можливі виводи за логічним квадратом.

72. Дано судження: “Інколи трапляється так, що і чесна людина кривдить”. Зробіть операцію перетворення.

73. Дано судження: “Усі мешканці Києва живуть в Україні”. Зробіть операцію обернення.

74. Дано судження: “Інколи і чоловіки плачуть”. Зробіть операцію протиставлення предикатові.

75. Дано судження: “Жоден фінансист не є жебраком”. Зробіть операцію протиставлення суб’єктові.

76. Дані засновки: “Деякі люди люблять азартні ігри”; “Жоден студент в них не грає”. Зробіть висновок, якщо це можливо, та приведіть модус до модусу першої фігури.

77. Дані засновки: “Деякі люди не знають правильних модусів простого категоричного силогізму”; “Усі люди -- смертні”. Зробіть висновок, якщо це можливо, та приведіть модус до модусу першої фігури.

78. Напишіть формулу регресивного полісилогізму.

79. Створіть епіхейрему та перетворіть її на полісилогізм.

1) Якщо я буду вчитись, я буду багато знати. Якщо я буду торгувати, я буду заробляти багато грошей.

2) Або я не буду багато знати, або я не буду заробляти багато грошей.

Чи можна з цих засновків зробити висновок? Якщо так, то який? Якщо ні, то чому?

87. (AÙB)®(CÚD);

2) E®C;

3) D®F;

4) FÙE

 
 


?

80. Супротивники Коперника доводили скінченність Всесвіту, спираючись на твердження, ніби Всесвіт протягом доби здійснює повний оберт навколо нерухомого центра, що збігається з центром Землі. В свою чергу, істинність цієї основи вони доводили, спираючись на скінченність Всесвіту, бо при умові його нескінченності не можна зрозуміти, яким чином нескінченний Всесвіт міг протягом доби здійснити повний оберт навколо свого центра. Яку логічну помилку робили вони?

81. Знайдіть пряме доведення теореми: “Якщо кожен із сполучників діліться на ціле число, то їхня сума теж діліться на те саме число”.

82. Чотири співробітника надали директорові інформацію, яка стосується діяльності конкуруючої фірми. Істинність інформації Бакуменко є достатньою, але не необхідною підставою істинності інформації Авраменка. Інформація Цараненка і Даниленка може бути водночас підтвердженою, але не може бути водночас спростованою. Хибність інформації Цараненка – необхідна, але не достатня умова істинності інформації Авраменка, тоді як істинність інформації Даниленка достатня, але не необхідна щодо спростування інформації Авраменка.

Виходячи з логічного аналізу цих підстав, можна стверджувати, половина всій інформації є хибною. Визначить, яка саме інформація є хибною.

 

VIІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ, умови визначення навчального рейтингу

 

Рівень поточних знань студентів оцінюється відповідно до методики рейтингової оцінки. Сутність методики полягає у визначенні поточного рейтингу студента, що розраховується як сума балів за всіма видами практичних завдань та результатами самостійної роботи і нарощується протягом семестру.

 

 

Вид роботи Обсяг за семестр Максимальна кількість балів за виконану роботу
Розв’язання задач 11 Кожне правильне розв’язання – 5 балів. Всього за семестр – 55 балів
Проведення контрольної роботи 2 Всього за першу контрольну роботу – 7 балів Всього за першу контрольну роботу – 8 балів За дві контрольні роботи – 15 балів
Сукупний рейтинг - 70 балів

 

КРИТЕРІЇ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

Кожне завдання для проведення заліку має бути однакової складності. Наприклад, два теоретичних питання з переліку екзаменаційних питань, практичне завдання (кейс), тести.

Зміст питань та завдань має бути розрахований на письмову підготовку студента протягом двох академічних годин.

Критерії складання заліку

Характеристика відповіді по варіанту Максимальна кількість балів
Вірні відповіді на тести 30
ВСЬОГО 30 балів

 

За результатами складання заліку якість підсумкових знань студента оцінюється за рейтинговою системою та трансформується в національну шкалу та шкалу ЕСТS

 

Таблиця

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS.

За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
Екзамен Залік
91 – 100   (відмінно) Зараховано A (відмінно)
81 – 90   (добре) B (дуже добре)
71 – 80   C (добре)
66 – 70   (задовільно) D (задовільно)
60 – 65   E (достатньо)
30 – 59   (незадовільно) Не зараховано FX (незадовільно – з можливістю повторного складання)
1 – 29   F (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.009 с.)