ТОП 10:

Розробка проекту «Опрацювання одновимірного масиву в середовищі Delphi».Завдання. Скласти проект для обчислення суми додатних елементів у одновимірному масиві з 13 цілих чисел та замінити непарні за значенням елементи на суму. В проекті передбачити введення і виведення елементів масиву через компонент Memo.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонента Memo, знаходження суми додатних елементів та замінити непарні за значенням елементи на суму та виведення відповіді в компонент Memo.

 

Фрагмент програми

 

Const

n=13;

Var

i , k, s : integer;

a : array [1..n] of string;

c : string;

Begin

s:=0;

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i])>0 then s:=s+StrToInt(a[i]);

End;

Form1.Label2.Caption:= 'відповідь '+ ІntToStr(s);

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i]) mod 2 <> 0 then a[i]:=IntToStr(s);

c:= a[i];

Form1.Memo2.Lines.Add(c);

end;

end;

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

Розробка проекту «Опрацювання одновимірного масиву в середовищі Delphi».

Завдання. Скласти проект для знаходження суми і середнього арифметичного одновимірного масиву. В проекті передбачити введення елементів масиву через компонент stringGrid

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонент stringGrid, знаходження суми і середнього арифметичного та виведення відповідей в міткиLabel.

Форма проекту та її властивості

       
  Властивість Значення  
  ColCount  
  FixedCols  
  RowCount  
  DefaultRowHeight  
  Height  
  DefaultColWidth  
  Width  
  Options . goEditing True  
  Options . goAlwaysShowEditing True  
  Options . goTabs True  

Фрагмент програми

Var

a : array[1 .. 5] of integer;

i, sum : integer ;

sr: real;

Begin

For i:= 1 to 5 do

If Length(StringGrid1.Cells[i-1, 0]) <>0 then

a[i] := StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,0])

else a[i] := 0;

sum := 0;

For i :=1 to 5 do

sum := sum + a[i];

sr := sum / 5;

Label2.Caption := ' Сума елементів: ' + IntToStr(sum) + #13+ ' Середнє арифметичне: ' + FloatToStr(sr);

End;

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5.

Розробка проекту «Опрацювання текстових файлів в середовищі Delphi».

Завдання. Скласти проект для текстового файлу. В проекті передбачити введення і виведення даних через компонент Memo

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Створити і записати в файл», в яку занести створення файлу text.txt, зчитування даних з компоненту Memo1і записів їх в файл.

3. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Дописати в файл», в яку занести зчитування даних з компоненту Memoі записів їх в файлtext.txt.

4. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Вивести дані з файлу», в яку занести виведення даних з файлу text.txt в компонент Memo2.

5. В поле Edit1 ввести назву test.txtі вказати шлях до файлу.

Фрагменти програм для кнопок 1, 2, 3

var f: TextFile; // файл fName: String[80]; // ім’я файлу i: integer; begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Rewrite(f); // відкрити для перезапису // запис в файл for i:=0 to Memo1.Lines.Count do // рядки нумеруються з нуля writeln(f, Memo1.Lines[i]); CloseFile(f); // закрити файл MessageDlg('Дані ЗАПИСАНІ в файл ', mtInformation,[mbOk],0); end; begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Append(f); // відкрити для додавання for i:=0 to Memo1.Lines.Count do writeln(f, Memo1.Lines[i]); CloseFile(f); MessageDlg('Дані ДОПИСАНІ в файл ', mtInformation,[mbOk],0); end;
var buf: String[80]; // буфер для читання з файлу begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Reset(f); while not EOF(f) do begin readln(f, buf); // прочитати рядок з файлу Memo2.Lines.Add(buf); // добавить строку в поле Memo2 end; CloseFile(f); end;

6. Додати до форми кнопку «Вихід»для закриття програми

7. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs…)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.004 с.)