ТОП 10:

Розробка форм та розміщення на них елементів керування.ПРАКТИЧНА РОБОТА1

Розробка форм та розміщення на них елементів керування.

Проект «Вартість покупки».

Завдання.Створити програму, яка за даними ціни і кількості товару буде обраховувати загальну вартість покупки.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів (Color- колір, Font- шрифт, Caption- заголовки).

 

Edit 1
Edit 2
Label 3
Label 1
Label 2
Button

 


2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Вартість», в яку занести зчитування даних з полів Edit1та Edit2,обчислення вартості та виведення в мітку Label3її значення. (Виділити кнопку «Вартість», у вікні «Інспектор об'єктів» обрати вкладку Events(Події), двічі клацнути лівою кнопкою миші праворуч від назви події OnClickу порожньому полі. В результаті буде автоматично виконана процедура обробки події).

Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

procedureTForml.ButtonlClick(Sender: TObject);

Var

cena, k, s:integer;

Begin

cena:=StrToInt(Form1.Edit1.Text); // ціна одиниці товару

k:=StrToInt(Form1.Edit2.Text); // кількість товару

s:=cena*k;

Form1.Label3.Caption:=IntToStr(s)+грн’;

End;

3. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

4. Запустити проект і перевірити правильність його виконання ( Run/ RunабоF9).

5. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми (для виконання події OnClickу процедурі виконати команду Close;).


Розробка проекту «Введення й виведення даних, робота зі змінними».

Завдання.Створити програму, виконання якої приведе до переміщення форми і яка за даними довжини ребер буде знаходити об’єм та площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Встановити значення властивостей форми колір фону жовтий, розміри 1000 на 600 пікселів, текст заголовка Паралелепіпед.

2. Розмістити на формі дві кнопки, три поля та два написи.

3. Задайте на першій кнопці текст Переміщення, на другій – Обчислення у полів і написів - порожній текст.

4. Розмістіть на формі біля кожного поля та кожного напису додаткові написи з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.

5. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Переміщення», виконання якого приведе до переміщення форми на 50 пікселів управо та на 30 пікселів униз, кожного поля – на 20 пікселів уліво та на 30 пікселів уверх і зробіть їхній фон червоним.

6. Виберіть першу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

7. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислення», виконання якого приведе до знаходження об’єму та площі повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, вважаючи, що у поля будуть введені довжини його ребер.

8. Виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

9. Додайте до другого обробника події команду виведення повідомлення про об’єм паралелепіпеда у вікно повідомлень. Повторно виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.

10. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

11. Запустити проект і перевірити правильність його виконання ( Run/ RunабоF9).

12. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми.

 

Фрагмент програми

Begin

Form1.Left:=50;

Form1.Тop:=30;

// переміщення форми

Edit1.Color:=clRed;

// зміна кольору поля

Еdit1.Left:=Еdit1.Left-20;

Еdit1.Top:=Еdit1.Top-30;

// переміщення поля

End;


ПРАКТИЧНА РОБОТА2.

Хід роботи

1. Встановити текст заголовка форми Перемикачі.

2. Розмістіть на формі елементи управління та задайте їм властивості так, щоб це відповідало зображенню на малюнку, що нижче. Встановити властивості шрифту всіх об’єктів - жирний 14 пт.

3. Створіть процедури для елементів, що реагують на події.

4. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

5. Додати до форми кнопку «Завершення» для закриття вікна програми.

 

 

If RadioButton1.Checked

then Form1.Color:=ClGreen; //зміна кольору форми

If CheckBox1.Checked

then Image1.Visible:= True

else Image1.Visible:= False; //зміна появи малюнка

Щоб малюнок був невидимий потрібно встановити для властивості Visibleзначення False,а для того щоб помістився в виділену область для властивості Stretchзначення True.

 

Хід роботи

1. Встановити текст заголовка формиСвітлофор.

2. Розмістіть на формі елементи управління та задайте їм властивості так, щоб це відповідало зображенню на малюнку, що нижче.

3. На панель потрібно вивести три об’єкта типа shape, які в подальшому будуть представляти лампочки світлофора. Об’єкт shape знаходиться в Additional палітри компонентів. Щоб залити внутрішню область об’єкта, необхідно використати властивість Brush. Ця властивість має: Color — визначає колір заливки. Для властивості shape кожного з цих об’єктів встановити значення stcircle, межі кожного об’єкту намалювати чорним кольором властивість Pen.Color. Для кожного з об’єктів shape потрібно надати колір такий, як і панелі властивість Brush.color. При включенні наступної лампочки потрібно двом іншим повертати колір clsilver. Таким чином на панелі світлофора завжди горітиме тільки одна лампочка. Для кожної лампочки встановити свої малюнки.

Фрагмент програми для кнопки Включити лампочку.

Begin

Image1.Visible:= False;

Image2.Visible:= False;

Image3.Visible:= False; // невидимий малюнок 1, 2, 3

Begin

Shape1.Brush.Color:=ClRed ; // зміна кольору круга 1 на червоний

Image1.Visible:= True; // видимий малюнок 1

Image2.Visible:= False;

Image3.Visible:= False; // невидимий малюнок 2, 3

Shape2.Brush.Color:=ClSilver ; // зміна кольору кругів 2, 3 на сірий

Shape3.Brush.Color:=ClSilver ; End; End;


ПРАКТИЧНА РОБОТА3.

Хід роботи

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів : колір, шрифт, заголовки.

2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з полів Editlта Edit2,обчислення суми та виведення в мітку Labelїї значення. Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

 

 

Фрагмент програми

Var

m, n, s:integer;

Begin

m:= StrToInt(Form1.Edit1.Text);

n:= StrToInt(Form1.Edit2.Text);

s:=0;

While m<=n do

Begin

s:=s+m;

m:=m+1;

End;

Form1.Label4.Caption:=' Cyмa чисел: '+IntToStr(s);

End;

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми.

4. Зберегти проект на диск (File/ Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

Хід роботи

 

1. Встановити значення властивостей форми, текст заголовка Повінь.

2. Розмістити на формі три кнопки, поля та написи.

3. Задайте на першій кнопці текстПитання 1, на другій –Питання 2, на третій –Спочатку, у полів - порожній текст.

4. Розмістіть на формі біля кожного поля додаткові написи з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.

5. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Питання 1», виконання якого приведе до виведення у вікно повідомлення відповіді на перше запитання задачі.

6. Виконайте складену процедуру і переконайтеся, що результати її роботи правильні.

7. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Питання 2», виконання якого приведе до виведення у вікно повідомлення відповіді на друге запитання задачі.

8. Виконайте складену процедуру і переконайтеся, що результати її роботи правильні.

9. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Спочатку», виконання якого приведе до очищення тексту в полях та напису для відповіді.

10. Виберіть кнопку та переконайтеся у правильності результатів. ( Run/ RunабоF9)

11. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

12. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми.

Фрагменти програм для кнопок 1, 2, 3.

Begin h:= StrToFloat(Form1.Edit1.Text); p:= StrToFloat(Form1.Edit2.Text); t:= StrToInt(Form1.Edit3.Text); s:=1; While s<=t do Begin x:=(p*h)/100; h:=h+x; s:=s+1; End; Form1.Label6.Caption:=' Рівень води '+FloatToStr(h)+ ' м через '+ IntToStr(t) + ' год '; End; Label 1; Var … Begin h:= StrToFloat(Form1.Edit1.Text); p:= StrToFloat(Form1.Edit2.Text); t:= StrToFloat(Form1.Edit3.Text); k:= StrToFloat(Form1.Edit4.Text); s:=1; While s<=t do Begin x:=(p*h)/100; h:=h+x; if h >= k then goto 1; s:=s+1; End; 1: Form1.Label6.Caption:=' Рівень води буде більшим за '+FloatToStr(k)+ ' м через '+ IntToStr(t) + ' год'; End;
Begin Edit1.Text:= ' '; Edit2.Text:= ' '; Edit3.Text:= ' '; Edit4.Text:= ' '; Label6.Caption:= ' '; End;

Хід роботи

 

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів: колір, шрифт, заголовки.

2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з полів Editlта Edit2,обчислення суми та виведення в мітку Labelїї значення. Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

Фрагмент програми

Label 1;

Var

a, b, s: integer;

Begin

a:=StrToInt(Edit1.Text);

b:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=0;

If a > b then

Begin

Label4.Caption := ' Перше число повинне бути меншим від другого числа ';

Goto 1;

End;

If a mod 3 = 0 then// перевірка кратності числа

Begin

While a <= b do

Begin

s:= s+a;

a:= a+3;

End;

Label4.Caption := ' Сума чисел ' + IntToStr(s);

End

Else Label4.Caption := ' Ввести перше число кратне 3';

1: End;

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

 


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА4.

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонента Memo, знаходження кількості елементів, які менше 8 та виведення відповіді в міткуLabel.

 

Форма проекту та її властивості

 

Компонент Властивість Значення
Label1 Caption Ввести елементи масиву
Label2 Caption  
Button1 Caption обчислити
Вutton2 Caption вихід

Фрагмент програми

 

Const

n=10;

Var

i, k: integer;

a: array [1..n] of string;

Begin

k:=0;

Memo1.Text:=' ';

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i]) <= 8 then k:=k+1;

End;

Form1.Label2.Caption:= 'відповідь '+ IntToStr(k);

End;

 

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

 

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонента Memo, знаходження суми додатних елементів та замінити непарні за значенням елементи на суму та виведення відповіді в компонент Memo.

 

Фрагмент програми

 

Const

n=13;

Var

i , k, s : integer;

a : array [1..n] of string;

c : string;

Begin

s:=0;

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i])>0 then s:=s+StrToInt(a[i]);

End;

Form1.Label2.Caption:= 'відповідь '+ ІntToStr(s);

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i]) mod 2 <> 0 then a[i]:=IntToStr(s);

c:= a[i];

Form1.Memo2.Lines.Add(c);

end;

end;

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА.

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонент stringGrid, знаходження суми і середнього арифметичного та виведення відповідей в міткиLabel.

Форма проекту та її властивості

       
  Властивість Значення  
  ColCount  
  FixedCols  
  RowCount  
  DefaultRowHeight  
  Height  
  DefaultColWidth  
  Width  
  Options . goEditing True  
  Options . goAlwaysShowEditing True  
  Options . goTabs True  

Фрагмент програми

Var

a : array[1 .. 5] of integer;

i, sum : integer ;

sr: real;

Begin

For i:= 1 to 5 do

If Length(StringGrid1.Cells[i-1, 0]) <>0 then

a[i] := StrToInt(StringGrid1.Cells[i-1,0])

else a[i] := 0;

sum := 0;

For i :=1 to 5 do

sum := sum + a[i];

sr := sum / 5;

Label2.Caption := ' Сума елементів: ' + IntToStr(sum) + #13+ ' Середнє арифметичне: ' + FloatToStr(sr);

End;

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5.

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Створити і записати в файл», в яку занести створення файлу text.txt, зчитування даних з компоненту Memo1і записів їх в файл.

3. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Дописати в файл», в яку занести зчитування даних з компоненту Memoі записів їх в файлtext.txt.

4. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Вивести дані з файлу», в яку занести виведення даних з файлу text.txt в компонент Memo2.

5. В поле Edit1 ввести назву test.txtі вказати шлях до файлу.

Фрагменти програм для кнопок 1, 2, 3

var f: TextFile; // файл fName: String[80]; // ім’я файлу i: integer; begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Rewrite(f); // відкрити для перезапису // запис в файл for i:=0 to Memo1.Lines.Count do // рядки нумеруються з нуля writeln(f, Memo1.Lines[i]); CloseFile(f); // закрити файл MessageDlg('Дані ЗАПИСАНІ в файл ', mtInformation,[mbOk],0); end; begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Append(f); // відкрити для додавання for i:=0 to Memo1.Lines.Count do writeln(f, Memo1.Lines[i]); CloseFile(f); MessageDlg('Дані ДОПИСАНІ в файл ', mtInformation,[mbOk],0); end;
var buf: String[80]; // буфер для читання з файлу begin fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName); Reset(f); while not EOF(f) do begin readln(f, buf); // прочитати рядок з файлу Memo2.Lines.Add(buf); // добавить строку в поле Memo2 end; CloseFile(f); end;

6. Додати до форми кнопку «Вихід»для закриття програми

7. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs…)

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести створення файлу, зчитування даних введених з клавіатури, обчислення членів прогресії, їх суми, запису результатів в файл і виведення прогресії в компонент Memoі суми в Label.

 

Фрагмент програми

Var

f: TextFile;

fName: String[80];

i, a, b, c, s: integer;

buf: String[80];

Begin

a:=StrToInt(Edit1.Text);

b:=StrToInt(Edit2.Text);

c:=StrToInt(Edit3.Text);

fName := Edit4.Text;

AssignFile(f, fName);

Rewrite(f);

s:=0;

for i:=0 to c do

Begin

a:=a+b;

Writeln(f, a);

s:=s+a;

End;

CloseFile(f);

MessageDlg('Дані ЗАПИСАНІ в файл ', mtInformation,[mbOk],0);

Reset(f);

While not EOF(f) do

Begin

Readln(f, buf);

Memo1.Lines.Add(buf);

End;

CloseFile(f);

Label7.Caption:= 'Сума дорівнює '+ IntToStr(s);

End;

3. Додати до форми кнопку «Вихід»для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs…)

ПРАКТИЧНА РОБОТА1

Розробка форм та розміщення на них елементів керування.

Проект «Вартість покупки».

Завдання.Створити програму, яка за даними ціни і кількості товару буде обраховувати загальну вартість покупки.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів (Color- колір, Font- шрифт, Caption- заголовки).

 

Edit 1
Edit 2
Label 3
Label 1
Label 2
Button

 


2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Вартість», в яку занести зчитування даних з полів Edit1та Edit2,обчислення вартості та виведення в мітку Label3її значення. (Виділити кнопку «Вартість», у вікні «Інспектор об'єктів» обрати вкладку Events(Події), двічі клацнути лівою кнопкою миші праворуч від назви події OnClickу порожньому полі. В результаті буде автоматично виконана процедура обробки події).

Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

procedureTForml.ButtonlClick(Sender: TObject);

Var

cena, k, s:integer;

Begin

cena:=StrToInt(Form1.Edit1.Text); // ціна одиниці товару

k:=StrToInt(Form1.Edit2.Text); // кількість товару

s:=cena*k;

Form1.Label3.Caption:=IntToStr(s)+грн’;

End;

3. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

4. Запустити проект і перевірити правильність його виконання ( Run/ RunабоF9).

5. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми (для виконання події OnClickу процедурі виконати команду Close;).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.04 с.)