ТОП 10:

Розробка проекту з використанням циклів. Повінь.Завдання.Створити проект для розв’язання задачі: Перед початком повені рівень води у річці становив Н м. Під час повені кожну годину рівень води зростав на Р% від рівня попередньої години. Яким буде рівень води через Т годин після початку повені? Через скільки годин після початку повені рівень води буде не менше, ніж К м?

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Хід роботи

 

1. Встановити значення властивостей форми, текст заголовка Повінь.

2. Розмістити на формі три кнопки, поля та написи.

3. Задайте на першій кнопці текстПитання 1, на другій –Питання 2, на третій –Спочатку, у полів - порожній текст.

4. Розмістіть на формі біля кожного поля додаткові написи з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.

5. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Питання 1», виконання якого приведе до виведення у вікно повідомлення відповіді на перше запитання задачі.

6. Виконайте складену процедуру і переконайтеся, що результати її роботи правильні.

7. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Питання 2», виконання якого приведе до виведення у вікно повідомлення відповіді на друге запитання задачі.

8. Виконайте складену процедуру і переконайтеся, що результати її роботи правильні.

9. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Спочатку», виконання якого приведе до очищення тексту в полях та напису для відповіді.

10. Виберіть кнопку та переконайтеся у правильності результатів. ( Run/ RunабоF9)

11. Зберегти проект на диск (File / Save projeck As...).

12. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття вікна програми.

Фрагменти програм для кнопок 1, 2, 3.

Begin h:= StrToFloat(Form1.Edit1.Text); p:= StrToFloat(Form1.Edit2.Text); t:= StrToInt(Form1.Edit3.Text); s:=1; While s<=t do Begin x:=(p*h)/100; h:=h+x; s:=s+1; End; Form1.Label6.Caption:=' Рівень води '+FloatToStr(h)+ ' м через '+ IntToStr(t) + ' год '; End; Label 1; Var … Begin h:= StrToFloat(Form1.Edit1.Text); p:= StrToFloat(Form1.Edit2.Text); t:= StrToFloat(Form1.Edit3.Text); k:= StrToFloat(Form1.Edit4.Text); s:=1; While s<=t do Begin x:=(p*h)/100; h:=h+x; if h >= k then goto 1; s:=s+1; End; 1: Form1.Label6.Caption:=' Рівень води буде більшим за '+FloatToStr(k)+ ' м через '+ IntToStr(t) + ' год'; End;
Begin Edit1.Text:= ' '; Edit2.Text:= ' '; Edit3.Text:= ' '; Edit4.Text:= ' '; Label6.Caption:= ' '; End;

Розробка проекту з використанням циклів. Сума чисел кратних 3 з заданого проміжку.

 

Завдання.Створити програму, яка обчислюватиме суму чисел кратних 3 з проміжку, який вводиться з клавіатури.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

 

1. Розмістити на формі візуальні компоненти. Встановити значення властивостей компонентів: колір, шрифт, заголовки.

2. Створити процедуру обробки події OnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з полів Editlта Edit2,обчислення суми та виведення в мітку Labelїї значення. Ввести необхідну послідовність команд у тіло процедури.

Фрагмент програми

Label 1;

Var

a, b, s: integer;

Begin

a:=StrToInt(Edit1.Text);

b:=StrToInt(Edit2.Text);

s:=0;

If a > b then

Begin

Label4.Caption := ' Перше число повинне бути меншим від другого числа ';

Goto 1;

End;

If a mod 3 = 0 then// перевірка кратності числа

Begin

While a <= b do

Begin

s:= s+a;

a:= a+3;

End;

Label4.Caption := ' Сума чисел ' + IntToStr(s);

End

Else Label4.Caption := ' Ввести перше число кратне 3';

1: End;

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

 


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА4.

Розробка проекту «Опрацювання одновимірного масиву в середовищі Delphi».

Завдання. Створити проект для визначення кількості елементів у масиві з 10 цілих чисел, які не перевищують значення 8. В проекті передбачити введення елементів масиву з клавіатури через компонент Memo.

 

Під час роботи на комп’ютері дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

Хід роботи

1. Розмістити на формі за зразком візуальні компоненти.

2. Створити процедуру обробки подіїOnClickдля кнопки «Обчислити», в яку занести зчитування даних з компонента Memo, знаходження кількості елементів, які менше 8 та виведення відповіді в міткуLabel.

 

Форма проекту та її властивості

 

Компонент Властивість Значення
Label1 Caption Ввести елементи масиву
Label2 Caption  
Button1 Caption обчислити
Вutton2 Caption вихід

Фрагмент програми

 

Const

n=10;

Var

i, k: integer;

a: array [1..n] of string;

Begin

k:=0;

Memo1.Text:=' ';

For i:=1 to n do

Begin

a[i]:=Memo1.Lines[i-1];

If StrToInt(a[i]) <= 8 then k:=k+1;

End;

Form1.Label2.Caption:= 'відповідь '+ IntToStr(k);

End;

 

 

3. Додати до форми кнопку «Закрити» для закриття програми

4. Зберегти проект на диск (File / Save projectAs...)

5. Запустити проект та перевірити правильність його виконання (Run/ Runабо F9).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.006 с.)