ТОП 10:

НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота виконується відповідно до календарного плану – графіка її написання. Студент не рідше одного разу на тиждень звітує перед науковим керівником про ступінь готовності роботи. Графік дозволяє студенту правильно організувати підготовку роботи, а його керівникові – систематично контролювати її написання і своєчасно надавати наукову та методичну допомогу. Крім того, у процесі написання роботи доцільно скласти докладний робочий план кожного параграфа і окремих його частин, це позитивно позначається на послідовності та логічному взаємозв’язку викладу.

При написанні курсової роботи необхідно дотримуватись таких правил:

1. До написання курсової роботи треба підходити творчо, не описувати чи переписувати джерела, а давати аналітичний та критичний огляд матеріалу.

2. Робота повинна містити глибоке теоретичне узагальнення теми, зв’язок теоретичних питань із практикою.

3. Робота повинна носити аналітичний характер, бути самостійним дослідженням, містити нові, або висвітлені по новому раніше відомі факти.

В ході написання роботи бажано використовувати фактичний матеріал, ілюструючи його таблицями, схемами, графіками. При необхідності в тексті варто давати пояснення до розрахунку показників, приведених в ілюстративному матеріалі.

Якщо в процесі написання роботи необхідно використати дані звітних або статистичних документів, в текст вписується тільки той розділ документу, звідки були взяті відповідні цифри. Переписувати весь звітний документ не рекомендується.

Підготовлену курсову роботу, відповідно до графіка, студент частинами подає на перевірку науковому керівникові. Це дозволяє науковому керівникові поетапно контролювати хід написання роботи. Редагування роботи здійснюється двічі: безпосередньо після написання окремих частин, і всієї роботи в цілому.

В роботі обов’язково повинні бути таблиці, рисунки, використано не менше 25 джерел літератури.

Загальний обсяг роботи – 30 – 40 сторінок комп’ютерного тексту. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота може бути написана від руки або розпечатана на ПЕОМ на стандартному листі паперу формату А4 (210 * 297). Можна також використати папір розміром від 203 * 288 до 210 * 297 мм. Робота виконується на одній стороні листка.

Роботу виконують: за допомогою ПЕОМ – редактор Word шрифт Times new roman розміру 14 через півтора інтервали; від руки - 36 строчок на сторінці («зебра» № 3) з висотою літер не менше 1,8 мм. Від руки робота повинна бути написана чітким почерком чорного, синього або фіолетового кольору. Поля не проводяться. Сторінки не беруться в рамку. У разі нерозбірливого почерку керівник має право вимагати написання роботи на комп’ютері. Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності.

Необхідно додержуватися таких розмірів полів: з ліва – 3 см; зверху – 2 см; справа - 1 см; знизу – 2 см.

Окремі слова, формули, знаки, вписані в розпечатаний текст, повинні бути чорного кольору.

Робота повинна мати нумерацію арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки починаючи з вступу (сторінка 3) і до останнього листка додатку без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці, розміщенні на окремих сторінках, включаються в загальну нумерацію сторінок роботи.

Розділи, параграфи, пункти, треба нумерувати арабськими цифрами без знаку №. Вступ, висновки, список використаної літератури та додатки не нумеруються. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті курсової роботи, позначатися арабськими цифрами, наприклад РОЗДІЛ 1.

Параграфи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, розділених крапкою, наприклад: 1.1., 1.2. і т.д. Після номера параграфа повинна стояти крапка.

Описки, неточності, виявлені в ході виконання роботи, допускається виправляти підчисткою або зафарбовуванням білою фарбою і накресленням на тому ж місці виправленого зображення машинописним способом, або від руки. Виправляння повинно бути чорного кольору. Допускається не більше двох виправлень на сторінці.

Заголовки розділів треба розміщувати по середині сторінки симетрично до тексту і писати прописними (великими) літерами без крапки в кінці і не підкреслювати. Перед заголовком розділу по середині сторінки симетрично до тексту ставиться номер розділу.

Заголовки параграфів треба починати з абзацного відступу (5 знаків) і писати строчними (маленькими) літерами крім першої прописної (великої), без підкреслювання і без крапки в кінці. Переноси слів в заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Інтервал між заголовком і наступним та попереднім текстом повинен бути:

а) при наборі за допомогою ПЕОМ - три інтервали;

б) при рукописному - дві строчки.

Інтервал між строчками заголовку, а також між двома заголовками, приймають такий же як і в тексті.

Початок розділів, а також вступ та висновки пишуться з нової сторінки. Не допускається розміщувати заголовок параграфу або пункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщується тільки одна строчка. Розділи і параграфи повинні мати заголовки.

Основна вимога до викладання тексту роботи - однозначність, тобто виключення можливості різного розуміння тексту. Необхідно домагатися найбільш точної, закінченої і в той же час найбільш простої і зрозумілої побудови фраз. Необхідно уникати довгих, заплутаних речень, загальних фраз, повторень, надлишкових слів, ускладнюючих читання і сприйняття фраз. При викладенні матеріалу потрібно дотримуватися логічної послідовності.

На протязі всього тексту повинна бути одноманітність термінів, позначень, умовних скорочень та символів. Терміни повинні відповідати діючим стандартам.

Знаки №; §; 0; =; %; і ін. застосовуються тільки при цифрових або літерних величинах. В тексті їх пишуть словами.

Знаки №; §;%; для позначення множини чисел, повторювати не треба. Наприклад: «дані № 2,4,6» (правильно), «дані № №2,4,6» або «№2, №3» (неправильно).

Величини, які стоять рядом, повинні відділятися одно від другої крапкою з комою.

Готова курсова робота повинна бути прошнурована і упакована в папку, або скріплена швидкозшивачем.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) позначають словом “рис.”(рисунок). Ілюстрації містяться або відразу за текстом із посиланням на них, або, якщо не дозволяють їхні розміри, на наступній сторінці. Нумерація ілюстрацій проводиться арабськими цифрами в межах розділу, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), за винятком ілюстрацій поданих у додатках. Якщо в роботі одна ілюстрація, її нумерують а загальними правилами.

Ілюстрації треба розміщувати так, щоб їх можна було розглядати не розвертаючи роботи. Якщо так не виходить - щоб для розгляду ілюстрації роботу треба було повертати по годинниковій стрілці

Якщо ілюстрація не поміщається на одній сторінці, її можна перенести на інші сторінки при цьому назву поміщають на першій сторінці, поясняючи данні на кожній сторінці, і під ними вказують: “Рис.” ____”, лист _____”.

Не допускається розміщення ілюстрацій на листках більшого формату, ніж А4.

На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті

 

ТАБЛИЦІ

 

Цифровий матеріал, як правило, групують в вигляді таблиць.

Таблицю слід розміщувати одразу після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку треба писати строчними літерами (крім першої прописної) по середині сторінки і розміщувати над таблицею. Назва повинна бути короткою і повністю відображати зміст таблиці. Назва таблиці не підкреслюється і в лапки не береться.

Всі таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу). Номер таблиці розміщується над правим верхнім кутом таблиці після надпису «Таблиця». Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Заголовки граф таблиць починаються з прописних літер, а підзаголовки - із строчних, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з прописної літери. В кінці заголовків таблиць розділові знаки не ставляться. Заголовки вказуються в одиничному числі.

Для скорочення тексту заголовків і підрозділів граф окремі поняття допускається заміняти літерними позначеннями, якщо вони пояснені в тексті, або приведені на малюнках.

Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Висота строчок таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Якщо строчки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, розмішуючи одну частину під другою або поряд, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють головку і боковий стовпець. При діленні таблиці на частини допускається її головку або боковий стовпець замінювати відповідними номерами граф і строчок. При цьому нумерують арабськими цифрами графи або строчки першої частини таблиці. Слово «Таблиця» вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження таблиці» з посиланням на номер таблиці.

Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують строчки та графи таблиці, можна не проводити, якщо їх відсутність не завадить користування таблицею. Графу «№ п/п» в таблицю не включають. При необхідності нумерації показників або інших даних, порядковий номер вказується в боковику таблиці перед їх назвами.

Якщо цифрові дані в графах таблиці виражені в різних одиницях виміру, то їх указують в заголовках кожної графи. Якщо всі показники розміщені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці виміру, скорочене визначення одиниці виміру розміщають над таблицею в заголовку.

Включати в таблицю окрему графу «Одиниця виміру» не допускається.

Слова «більше», «не більше», «менше», «не менше», «в межах» слід розміщувати поряд з назвою відповідного показника, або в заголовку графи.

Якщо текст, що повторюється в графі таблиці складає одне слово, то замість нього ставлять лапки, якщо із двох і більше слів то при першому повторі пишуть “те ж”, а потім ставлять лапки. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не допускається. Якщо цифрові, або інші дані в таблиці не приводяться, замість них ставлять прочерк.

Цифри в графах таблиці треба розміщувати так, щоб числа у всіх графах були точно один над другим.

Числові значення величин в одній графі повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дрібні числа проводяться в вигляді десяткових дробів.

Робота обов’язково повинна мати таблиці.

 

ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ

 

Формули та рівняння розміщуються безпосередньо за текстом, в якому вони згадуються по середині строчки. До і після кожної формули чи рівняння залишається одна вільна строчка.

Нумерація формул та рівнянь - арабськими цифрами в межах розділу.

Номер формули або рівняння записують на рівні формули або рівняння в круглих дужках в крайньому правому положенні.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, які входять до формули чи рівняння, слід приводити безпосередньо під формулою чи рівнянням в тій послідовності, в який вони дані в формулі чи рівнянні. Пояснення значень кожного символу і числового коефіцієнту слід давати з нової строчки. Першу строчку пояснення починати з абзацу словом «де» без двокрапок.

Наприклад: MV = РУ

де М - статична кількість грошей;

V - швидкість обороту грошей;

Р - рівень цін;

У - реальний національний продукт.

Переносити формули чи рівняння на наступну строчку допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступної строчки повторюють. Формули, які ідуть одна за другою і не розділені текстом, розділяють комою.

Індекси чи показники величини повинні бути однакового розміру і однаково опущені або підняті по відношенню до лінії основної строчки

Дужки необхідно писати так, щоб вони повністю охоплювали по висоті відображені в них формули. Відкриваючі або закриваючі дужки одного виду повинні бути однакової висоти. В разі застосування різних по накресленню дужок, зовнішні дужки повинні бути більшого розміру, чим внутрішні.

Знак кореня повинен бути такої величини, щоб він охоплював всі елементи підкореневого виразу.

При написанні дробів, особливо багатострочних, основна лінія повинна бути довша ліній інших дробів, які входять в склад даної математичної формули.

В формулах, які включають в якості знаків ділення дроби, повинна застосовуватися тільки коса або горизонтальна лінія. Запис в тексті дробів з різним положенням лінії дробів, не допускається.

Одиниці виміру після формули розміщують в строчку через пропуск (без переходу на другу строчку) і в дужки не беруть. Розділові знаки, які відносяться до формули, ставлять після одиниці виміру.

 

ПЕРЕЛІКИ

 

Переліки, при необхідності можуть бути приведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять дві крапки.

Перед кожною літерою переліку необхідно ставити строчну літеру українського алфавіту з дужкою (крапка після дужки не ставиться), або не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).

При подальшій деталізації переліку слід користуватися арабськими цифрами з дужкою (другий рівень деталізації). Крапка після дужки не ставиться.

Переліки першого рівня деталізації пишуть строчними літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно розміщення переліків першого рівня.

 

 

ЗНОСКИ

 

Зноски – це витяг із тексту з вказівкою джерела, на який посилається автор. Зноски можуть виконуватись двома способами.

При зносці в тексті на джерело інформації (перший спосіб) треба приводити його порядковий номер за списком використаних джерел, номер тому (якщо він є) і сторінку (все береться в квадратні дужки). Наприклад: [25, с.77]; [15, с.183].

Допускається приводити посилання на джерела в зносках іншим способом. Після цитованого виразу зверху арабськими цифрами ставиться номер, а джерело ставиться внизу сторінки дрібним шрифтом. Наприклад: в тексті дипломної роботи є цитата: “... в загальній структурі капіталу підприємства частка власного капіталу перевищує 50%” 1

Відповідна зноска матиме вигляд:

1. Фінанси України. К:. 2002, №4, с. 12-14.

Текст зноски розміщують в кінці сторінки і відділяють від тексту лінією, довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.013 с.)