ТОП 10:

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Закінчена і оформлена курсова робота підписується студентом і представляється на захист. Захист курсових робіт проводиться по графіку комісією, призначеною завідуючим кафедрою. Студент повинен коротко викласти основні положення роботи, обґрунтувати висновки та пропозиції і відповісти на запитання членів комісії по темі дослідження.

З врахуванням змісту роботи, її оформлення і захисту виставляється підсумкова оцінка. Таким чином, при оцінюванні враховується якість написання роботи та результати її захисту.

Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані кафедрою на конкурс курсових робіт.

 


ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується за наступним графіком:

№ тижня
Види робіт Вибір теми Складання плану Збір матеріалу для написання роботи Робота над 1 розділом Робота над 2 розділом Робота над 3 розділом Робота над вступом, виснов- ками Оформлення роботи Захист роботи

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Курсова робота оцінюється за стобальною шкалою з врахуванням наступних критеріїв:

Критерії Бали
Оцінка структури (плану) роботи, наскільки план дозволяє розкрити тему   40 балів
Оцінка теоретичного рівня роботи
Повнота розкриття основних питань теми
Наявність прикладів, розрахунків, аналізу, порівнянь
Характеристика аналітичного рівня роботи
Ілюстративність роботи: наявність таблиць, рисунків
Відповідність вступу та висновків вимогам, які викладено в методичних порадах кафедри
Оцінка повноти та правильність складання списку використаних джерел
Відповідність оформлення роботи вимогам стандартів та правил
Виконання календарного плану написання роботи
Оцінка доповіді студента при захисті роботи   60 балів
Оцінка відповіді студента на додаткові запитання
Всього

Співвідношення сформованої шкали оцінювання написання та захисту курсової роботи зі шкалою ECST та існуючою в Україні 5-бальною шкалою оцінки наведено в таблиці:

рейтинговий показник оцінка ECTS
90 - 100 A (відмінно)
82 - 89 B (добре)
75 - 81 C (добре)
68 - 74 D (задовільно)
61 - 67 E (задовільно)
35 - 60 FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
01 - 34 F (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням

Додаток А

ПВНЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Черкаська філія

Кафедра Фінансів
Дисципліна Гроші та кредит
Спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»
Курс Група ФК-1   Семестр
             

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

 

Іванова Івана Івановича (прізвище, ім'я, по батькові)
1. Тема роботи: Державне регулювання грошово – готівкового обігу в Україні.

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи: 23 травня 2011 р.
  3. Вихідні данні до роботи:   Законодавчі та нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові розробки, періодичні видання.
  4. Зміст роботи: Грошовий обіг, його зміст та роль в економіці держави. Організація проведення грошово – готівкового обігу в Україні, його інструменти. Методи аналізу ефективності грошово – готівкового обігу.
5. Перелік графічного матеріалу: Робота містить 3 таблиці, 3 рисунки, 26 джерел літератури.
6. Дата видачі завдання: 15 січня 2011 р.
           

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Назва етапів написання курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
Затвердження теми курсової роботи. ………………. виконано
Розробка плану курсової роботи. ………………. виконано
Збір та обробка матеріалу. ………………. виконано
Написання I розділу. ………………. виконано
Написання II розділу ………………. виконано
Оформлення курсової роботи ………………. виконано
Захист курсової роботи ……………….

Студент ____________________________

Науковий керівник ___________________________


Додаток Б.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Черкаська філія

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

КУРСОВА РОБОТА

По дисципліні “Гроші та кредит”

 

На тему: _____________

 

 

Виконав студент: __________________________________ Іванов І.І.
   
  Група ФК -1
   
Науковий керівник: ________________________________ Бутенко О.І.
к.е.н., доцент  
   
Дата здачі роботи “____” _____________2011 __ р.

 

Черкаси 2011


Додаток В

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………….………….... РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ……………………………………………………………………………... 1.1. Сутність грошей, визначення їх вартості …………………………………………... 1.2. Функції грошей, їх взаємозв’язок …………………………………………………... 1.3. Роль грошей в ринковій економіці ……………………………………………......... РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ………………… 2.1. Динаміка та структура грошової маси в Україні …………………………………... 2.2. Вплив грошової маси на розвиток інфляції в Україні ……...................................... РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………... 3.1. Сучасні методи регулювання грошової маси ……………………………………… 3.2. Розвиток платіжних систем, як засіб зниження готівкового обігу………………..   ВИСНОВКИ.…………………………………………………………………………........ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………… ДОДАТОК              

Додаток Д

ВСТУП

 

Актуальність теми. Гроші відіграють важливу роль у господарській діяльності підприємств, у функціонуванні органів держави, у посиленні зацікавленості людей у розвитку і підвищенні ефективності виробництва, ощадливому використанні ресурсів. Значну роль в цьому процесі відіграє готівка – невід’ємна складова частина грошового обороту. Тому від рівня організації системи готівкового обігу, її досконалості та сучасності, в значній мірі залежить рівень розвитку виробництва, функціонування банківської системи, соціальний рівень населення тощо. Таким чином питання організації готівкового обігу в державі, ролі готівки в діяльності комерційних банків є досить актуальними.

Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе як теоретичне так і практичне значення. Це пояснюється тим, що питання організації готівкового обігу, підвищення його ефективності в сучасних умовах господарювання мало висвітлені як в вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Разом з тим практика потребує досконалого вивчення цього питання з метою підвищення ефективності як готівкового обігу зокрема, так і грошового обігу в цілому.

Мета і задачі роботи. Метою курсової роботи є визначення значимості готівкового обігу для становлення ринкових відносин в економіці України, вивчення форм готівкових грошей, які функціонують у сучасних платіжних системах, вивчення порядку організації готівкового обігу в комерційних банках. До основних задач дослідження відноситься: вивчення структури та динаміки готівкового обігу в державі, організації касової роботи, планування готівкового обігу тощо.

Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячено визначенню економічної сутності готівкового обігу, ролі готівкового обігу в економіці України, інструментам його проведення. Другий розділ присвячено організації проведення готівкового обігу в Україні, аналізу стану готівкового обігу, та визначенню проблем, що виникають в процесі проведення готівкового грошового обігу в Україні.

Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають готівкового грошового обігу в Україні. Як основні, в роботі використані наукові розробки наступних авторів: Мороза А.М., СавлукаМ.І., Пуховкіної М.Ф., Жукова Е.Ф., та інших.

Додаток Е

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-111 // Урядовий кур'єр. - 2001. - №8. - 17 січня.

2. Закон України «Про Національний банк України»

3. Закон України «Про обіг векселів в Україні» №2374-111 від 05.04.2001 р.

4. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» №2346-111 від 05.04.2001 р. // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу «Вісник Національного банку України» - 2001. - №6. - с. 3-22.

5. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. К.: Знання, 2008.- 374 с.

6. Вексель: практическое пособие по применению.М., 2007.-220 с.

7. Гриньова В.М. , Проскура О.Ю. Гроши та кредит : Навч. посібник -ВД ІНЖЕК, 2003-208с.

8. Денисенко М.Г. Грошово-кредитна діяльність банків. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 339

9. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: ВИРА-Р, 2003. –528 с.

10. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: Навч.посібник. – К.: Цнтр учбової літератури, 2009. – 320 с.

11. Корнєєв В. – Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень.-Економіка України, №6,2000 р.- с. 30-37.

12. Семко Т.В. Руденко М.В. Гроши та кредит. У схемах та таблицях : Навч.посиб.-К.:ЦНЛ,2006-158с.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.009 с.)