ТОП 10:

ПВНЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТЧеркаська філія

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

Затверджую

Директор Черкаської філії

Європейського університету

______________ В.А. Шпильовий

«__»____________ 2010 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Економіка та підприємництво»

Фінанси і кредит»

Для всіх форм навчання

 

 

Черкаси 2010


Укладач: к.е.н., доц. Бутенко О.І.

Старший викладач, Даниленко С.М.

Рецензент: к.е.н., доц. Яценко О. В.

Відповідальний за випуск: Стадник О.О.

 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з курсу «Гроші та кредит» для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», всіх форм навчання / Укл. О.І. Бутенко, С.М. Даниленко. - Черкаси : ПВНЗ ЄУ, 2010 р.- 22 с.

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № __ від “__” ___________2010 р.

Завідувач кафедри____________ В.А. Шпильовий

 

Розглянуто і затверджено на засіданні

Науково-методичної Ради Черкаської філії ПВНЗ ЄУ

Протокол № __ від “ __ ” ____________ 2010 р.

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота – важливий етап навчального процесу і один з елементів науково-дослідної роботи студента в його спрямованості до одержання вищої кваліфікації спеціаліста в області фінансів. Вона виконується студентами 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання.

Написання та захист курсової роботи переслідують такі цілі:

- дослідження процесів та отримання навиків у вирішенні конкретних задач по управлінню грошово-кредитними потоками як в державі в цілому, так і окремих суб’єктів фінансового ринку чи господарювання;

- систематизацію, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань в сфері грошей та кредиту, придбання навиків творчого використання цих знань в науковій та практичній роботі;

- оволодіння методами наукових досліджень, розвиток навички самостійної роботи.

Курсова робота повинна відповідати таким вимогам:

- бути самостійним дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних питань в області фінансів;

- включати в себе елементи нових розробок, які сприяють ефективному вирішенню проблем порушених в цій роботі;

- відповідати загально прийнятим вимогам і правилам оформлення науково-дослідних робіт.

Курсова робота повинна бути написана українською мовою. В окремих випадках, за погодженням із науковим керівником, дозволяється написання роботи російською або іншою мовами.

Процес виконання курсової роботи включає такі етапи:

- вибір теми;

- підбір та опрацювання літератури;

- складання плану роботи;

- збір фактичного матеріалу;

- написання тексту роботи;

- підготовка і захист курсової роботи.

 

 

Вибір теми курсової роботи

 

При виборі теми курсової роботи студент керується зразковою тематикою розробленою і затвердженою на кафедрі. Студент самостійно вибирає тему роботи із списку рекомендованих. За узгодженням із науковим керівником студент може запропонувати іншу тему, яка не ввійшла в запропонований перелік, або дещо змінити назву теми, обґрунтувавши доцільність цього вибору.

При виборі теми курсової роботи необхідно враховувати її актуальність, ступінь розробки в науковій літературі, наявність публікацій в науковій і періодичній літературі, практичну значимість, зацікавленість студента в розробці даного напрямку.

Зміна назви теми або її уточнення дозволяється тільки за погодженням з науковим керівником. Науковий керівник видає студенту завдання на курсову роботу (додаток А), а студент, після ознайомлення з поставленим завданням, визначає структуру роботи, тобто кількість глав і параграфів, послідовність і термін їх виконання.

 

3. Складання плану і визначення структури курсової роботи.

 

План курсової роботи складається студентом самостійно і погоджується з науковим керівником. При складанні плану перш за все необхідно окреслити приблизне коло питань, які будуть розглянуті в окремих розділах і дати їм відповідні назви. В плані курсової роботи необхідно не тільки розбити роботу на розділи, але і розбити їх на окремі питання (параграфи). Це дозволить запобігти пропуску важливих питань, не допустити їх повторення при викладенні матеріалу, а також відкинути другорядні питання. Основну увагу необхідно зосередити на розгляді проблемних (перспективних)питань.

План повинен бути послідовним, назви розділів і параграфів короткими, але відбивати сутність того, що необхідно викласти. Розміщувати питання слід послідовно, без повторень, із логічним переходом від одного розділу до іншого. В процесі виконання роботи після погодження з науковим керівником, попередній план може бути скорегованим.

Структура курсової роботи повинна бути такою:

- титульний лист українською мовою (у разі, якщо робота виконується іншою мовою, повинен бути другий титульний лист, написаний мовою, якою виконується робота);

- завдання на курсову роботу;

- зміст;

- вступ;

- основна частина роботи, яка поділяється на розділи і параграфи;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Робота повинна складатися з 3-х розділів, по 2-4 параграфи в розділі. Загальний обсяг курсової роботи 40 – 50 сторінок.

 

Титульний лист

 

Титульний лист є першим листком курсової роботи. Він оформляється українською, чи в разі необхідності, іншою мовою по встановленій формі (додаток Б).

 

ЗМІСТ

 

Зміст містить пронумеровані назви усіх розділів та параграфів (підрозділів) роботи. Рекомендована кафедрою форма складання змісту приведена в додатку В.

 

Вступ

 

У вступі (додаток Д) стисло розглядаються поставлені проблеми, та обґрунтовується актуальність теми, її теоретичне та практичне значення. Вказується місце досліджуваної теми в грошово-кредитній сфері, обґрунтовуються цілі та задачі дослідження. Дається перелік авторів, роботи яких склали основу для підготовки матеріалів дослідження. Дається короткий опис структури і обсягу роботи.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінок.

 

I РОЗДІЛ

 

У першому розділі розглядаються теоретичні питання з обраної теми. Необхідно показати економічну природу теми дослідження, її народногосподарське значення. Визначити сутність проблеми, її значення в організації сфери грошей та кредиту. Проаналізувати публікації в науковій і періодичній літературі по даній темі, викласти свою точку зору на розглянуті питання. Особливу увагу слід приділяти останнім публікаціям по темі дослідження. Обов’язковим є оцінка законодавчого та нормативного поля по проблемі дослідження. У цьому розділі студент повинен показати вміння рецензувати і узагальнювати теоретичні матеріали. Матеріали розділу повинні містити в собі основні цифрові дані, які характеризують об’єкт дослідження. Обов’язковим є посилання на використану літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, яка використана в роботі. Обсяг розділу 10 - 12 сторінок.

 

II розділ

 

Другий розділ курсової роботи носить описово-аналітичний характер, і в залежності від теми дослідження присвячений організації та аналізу, як показників грошово-кредитної сфери, так і фінансової діяльності реального сектору економіки, а також стан та тенденції загальнодержавних, макроекономічних показників: динаміки ВВП, рівня інфляції, монетарних показників, стан розвитку окремих секторів економіки. Студент повинен показати вміння оцінювати взаємний вплив загальнодержавних показників, та показників окремих секторів економіки, а також характер та ступінь впливу окремих регулюючих заходів держави на діяльність об’єкту дослідження.

Обсяг розділу 12 - 15 сторінок.

 

III розділ

 

В розділі обов’язково на базі проведених розрахунків повинні бути сформульовані конкретні пропозиції і рекомендації по вдосконаленню діяльності об’єкту дослідження по розглянутому питанню. Третій розділ курсової роботи повинен обґрунтовувати шляхи вирішення розкритих або виявлених проблем, в залежності від теми дослідження присвяченій грошово-кредитній сфері, зокрема організації та аналізу як показників фінансової діяльності реального сектору економіки, так і стан та тенденції загальнодержавних, макроекономічних показників: динаміки ВВП, рівня інфляції, монетарних показників, стан розвитку окремих секторів економіки.

Тут же необхідно визначити виявлені резерви підвищення ефективності діяльності об’єкту дослідження та економічний ефект від випровадження запропонованих заходів.

Обсяг розділу 10 - 12 сторінок.

 

ВИСНОВКИ

 

У висновку в короткій формі приводяться найбільш обґрунтовані висновки і пропозиції, направлені на покращення функціонування об’єкту дослідження. Обсяг висновків – 2-3 сторінки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

До списку використаних джерел вносяться всі використані при написанні роботи джерела інформації: законодавчі та нормативні акти, підручники, навчальні посібники, періодичні видання. Джерела інформації подаються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Кожне джерело нумерується і записується із абзацу. Після номера, записаного арабськими цифрами, ставиться крапка і пишуться дані про літературне джерело: прізвище автора, його ініціали, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання, том, кількість сторінок. Приклад оформлення списку використаних джерел приведено в додатку Е.

 

ДОДАТКИ

 

До додатків може бути віднесений допоміжний матеріал, який був використаний в роботі але не відображений в тексті. Це можуть бути зокрема: таблиці, рисунки, звітні документи підприємств (обов’язково заповнені), інші матеріали. Як правило в додаток відносяться інформативні та ілюстративні матеріали, які займають повну сторінку, або повторюються по формі. Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.014 с.)