ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

The type “sweet-smiling” consists ofe. an adjective stem and a participle

83. choose the correct verb: he … a radio set as a present for his birthday

b. was given

84. choose the correct verb: a good job … to him but he refused

e. was offered

85. choose the correct verb: then the difficulty … to them

e. was explained

86. choose the correct verb: the student … to the blackboard but he was not ready

e. was asked

87. choose the correct verb: the news … to us by our teacher

c. was told

88. choose the correct verb: the composition … already … by Helen

e. has been written

89. choose the correct form of the verb: he is sure that he … solve the problem quickly

d. will

90. choose the correct verb: I … at my aunt`s since my arrival

c. have stayed

91. choose the correct verb: she … tennis for five months by now

c. hasn`t played

92. choose the correct verb: we … her all the time

d. have believed

93. choose the correct verb: one day a letter … to the hospital

a. was brought

94. choose the correct verb: this … trough the microscope

e. cannot be seen

95. choose the correct form of the verb: … the children … what to do with the books

b. have/decided

96. choose the correct indirect statement: my friend said: “ I was in London last week”

e. my friend said that he had been in London the week before

97. choose the correct tense form: we … this article at the next lesson

a. shall translate

98. choose the correct grammatical form: he never agreed to their … on that dangerous voyage

b. going

99. choose the correct form of the participle: the door opened and a … woman came in

e. well-dressed

100. choose the correct preposition: his uncle is full … energy

c. of

 

4-нұсқа

1.жаңа сөздің мағынасын түсіндірудің (семантизация) дұрыс әдісін табыңыз

d. ана тілге аудару, антонимдер, синонимдер, көонекілік арқылы

2. сабақ жоспары дегеніміз

Е. Мұғалімнің оқыту құралы

3. шет тілін үйрету тіл әрекетінің мына 4 бөлігін көздейді

Е. Тыңдап түсіну , сөйлеу, оқу , жазу

4. ауызша сөйлеу шет тілін оқытудың мына кезеңінде басым

D. бастауыш

5. мектепке дейінгі жане бастауыш сынып оқушыларына ағылышын т ілін үйрететін тиімді іс-әрекет

А. Ойын іс-әрекеті

6. шет тілін оқытуда ойын элементтерін пайдалану мына іс-әрекетті дамытады

В. Монологтық сөйлеуді

7. машықкердің сабақ өткізу кезінде жиі жіберетін қателігі

С. Уақытты ұтымды пайдаланбау

8. мұғалім сбақ жоспарды әзірлеуді мынадан бастайды

Е. Мақсаттарды анықтаудан

9. шетел тілін оқытудың негізгі қағидасы

В. Қарым-қатынас жасау

10. машықкердің қолданатын соңғы технология боынша негізгі көрнекі құралы

Е. Интерактивті тақта

11. ағылшын тілі сабағының ... кезеңі бар

d. 5

12. сонгы технологиялық оқыту құралы

Е. Интерактивті тақта

13. аударманың бұл түрі мектеп бағдарламасында қолданылмайды

Е. Көркем әдеби аударма

29. choose the correct structure with there: … a lot of people on the platform waiting for the train

c. there are

30. fill in the correct position: people celebrate Christmas … the twenty-fifth of December

e. on

31. choose the correct sentence with the indirect speech: mother often says to her children : “ you must wash your hands before eating”

b. mother often says to here children that they must wash their hands before eating

32. fill in the correct article : … bread is eaten every day

D. –

33. use the correct form of participle 1: … out if the window he saw that his mother was watering the flowers.

e. looking

34. fill in the correct form of the verb : I … solve this problem until he explains it to me

a. shall not be able to

35. choose the correct preposition: to sit … a table

a. at

In what languages has common Germanic stock no parallels

e. Kazakh and French

What variant of English influenced both by british and american English

b. Canadian

Choose the word borrowed from Scandinavian

b. husband

A dictionary of the English language” was compiled by

e. Samuel Johnson

Indo-european elements are

c. native

Choose the correct spelling of the word: pronunciation

b. pronunciation

Eliminate to extra word: bed, sofa, lamp, nursery, mirror

e. nursery

Eliminate to extra word: tiger, lion, swine, bear, wolf

e. swine

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.005 с.)