ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Lexicology is the part of linguistics dealing withb. the vocabulary

82. there are … kinds of lexicology

e. 4

83. choose the correct modal verb: you do not … to explain anything. Everything is clear

e. need

84. choose the correct modal verb: did you … to read all those books?

e. need

85. choose the correct modal verb: your brother … to be so credulous

b. ought not

86. choose the correct modal verb: I asked him where I … wait for him

e. should

87. choose the correct modal verb: they went there where they … the film

d. could see

88. choose the correct modal verb: speak to her so that she … quiter

b. may keep

89. choose the correct verb: it is high time they … their quarrel

d. made up

90. choose the correct verb: he disguised himself so that nobody … him

e. should recognize

91. choose the correct verb: even if he knew , he … us anything

a. wouldn`t tell

92. choose the correct verb: if I had time I … more

d. would travel

93. choose the correct modal verb: mr. brown is alone now. you … him

d. may see

94. choose the correct modal verb: you … come and see the baby, we insist!

e. must

Find the correct sentence in indirect speech: “take my luggage to room 45” , he said to the porter

e. he told the porter to take his luggage to room 45

96. choose the correct form of the gerund : he keeps … on my going to the south

d. insisting

97. choose the correct verb: the dam … by the flood last Monday

b. was broken

98. choose the correct verb: he ordered that George … to the nearest village

b. should run

99. choose the correct verb: if I were you I … to the party before an exam

e. wouldn’t go

100. choose the correct verb: how strange that she and he … in work together

b.should be engaged

 

5-нұсқа

1. Тындауға берілген материалдың мазмұнын түсіну осы жағдайға байланысты

В. Материалдың түріне

2. балалардың ойын іс-әрекетінен оқу іс-әрекетіне көшетін кезеңі

Е. Бастауыш кезеңде

3. поэзия жане прозалық тақырыптарды жаттау мына мақсатты көздейді

Е. Шет тіліндегі тіл байлығын дамыту, оқу жылдамдығын арттыру, дыбыстарды дұрыс айту

4. поэзиялық өлеңді үйретудегі мұғалімнің түсіндіру жолы

В. Жатқа айту

5. жаттауға берілетін мәтіндер мына түрде беріледі

Е. Бұрыннан белгілі тақырыпта

6. ағылшын тілін оқыткдығ 1ші кезеңі

Е. Бастауыш

7. сабақтың қорытынды бөлігі

Е. Rounding up

Тілді білу дегеніміз

Е. Тілдің құрылымы мен сөздерді білу, тілді меңгеру

9. аударма мына сыныпта көбірек қолданылады

А. Бастауыш сыныптарда

10. тілге, сөйлеуге үйрету оқыту мазмұнының мына компонентіне жатады

С. Лингвистикалық

11. құзіреттілікке жеткізетін шет тілі сабағының мақсат-міндеттері

Е. Ақпараттық, коммунткативтік , проблеманы шешу

12. машықкерге қажет көмек

Е. Әдістемелік нұсқау

13. шет тілі сабағында оқушылардың саны 25-тен асқан кезде ... топқа бөлінеді

Е. 2

29. choose the necessary indefinite pronoun : they have … really good friends

e. some

30. choose the correct verb: the book … by him

e. was written

31. choose the correct modal verb: they … have this picture , I guess I saw it in their living room

d. must

32. choose the correct modal verb: I … say what she looks like

c. cannot

33. choose the correct infinitive: I want you … the subject

d. to change

34. choose the correct infinitive: he is said … chess in the plane

e. to have been playing

Eliminate the extra word : bed , sofa, lamp, lift, mirror

d. lift

Express in one word: the words with contrasted meaning

e. antonyms

Express in one word: eggs beaten together withnmilk and fried in a pan

a. omelette

What kind of lexicology deals with the word in its morphological and semantical structures

e. descriptive lexicology

39. the first 100 most frequent words make up … of any text according to statistical study

e. 60%

The American word “sidewalk” is the synonym of

c. pavement

Choose the word opposite in meaning: to do good

e. to do harm

Choose the word close in meaning: to clap

b. to applaud

43. choose English equivalent to the word: ақылды

a. bright

Choose English equivalent to the word: батыс

e. the west

Choose the correct spelling of the word: temperature

e. temperature

Eliminate the extra word: bed, sofa, lamp, water, mirror

c. water

Choose the proper word: a person who goes in for wrestling

c. wrestler

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.004 с.)