Тема 9. Глобалізація у людському вимірі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Глобалізація у людському вимірі.Зміст теми

Людина – суб’єкт і об’єкт глобалізації. Концепція ‹‹ринкового фундаменталізму›› та її несумісність з імперативами сучасності. Глобалізація з ‹‹людським обличчям››. Людина як головний ресурс економіки, яка грунтується на знаннях. Творчий потенціал людини. Суспільство інтелекту. Універсальна освіта. Позанаціональний громадянин світу. ‹‹Людина економіки›› (А. Панарін). Проблеми демократичного виховання. Глобальна свідомість. Самоідентифікація людини в умовах глобалізації. Цінності Глобального етичного кодексу: любов, співчуття, чесність, справедливість, рівність, свобода, злагода, терпимість.

 

Тема 10. Політико-правова ідентифікація України у глобальному просторі.

 

Зміст теми

 

Ідентичність глобалізації. Реальна глобалізація. Можлива і бажана глобалізація. Суспільно-психологічний фактор оцінки змін сучасного світо- порядку. Поняття ідентичності. Самоідентифікація соціуму як вибір. Особливості суспільно політичних процесів в Україні. Неоднорідність українського соціуму та його поляризація. Політична ідентичність українського суспільства в умовах глобалізації. Глобалізація в сфері прав людини. Проблеми захисту прав людини в Україні: досягнення узгодженості в діяльності гілок влади; подолання правового нігілізму; прийняття конче необхідних законів; виховання у суспільстві поваги до права, законів; запровадження ефективних і рішучих заходів боротьби з корупцією; належне фінансування освіти, науки, новітніх технологій. Третє покоління прав і свобод (колективні права) та проблеми їх забезпечення. Універсалізація прав людини. Поняття та сутність сталого розвитку. Екологічна, економічна та соціальна складові сталого розвитку. Політичний базис сталого розвитку. Глобальні виклики та локальні проблеми. Ідея сталого розвитку як домінантна складова соціальної культури громадян.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Глобалізація, глобальні проблеми та глобалістика
Тема 1. Теоретико-практичні основи становлення глобалістики та сучасний стан її розвитку.             -     -     -     - - -
Тема 2. Глобалізація як багатовимірний процес розвитку людства.                 -     -     - - - -
Тема 3.Економічна глобалізація як етап розвитку світового господарства.                 -     -     - - - -
Тема 4. Політико-правові процеси глобальної трансформації.                 -     -     - - -
Тема 5. Соціальні інститути в контексті глобалізаційного розвитку.                 -     -     - - -
Разом за змістовим модулем 1         -   -   - - -
Змістовий модуль 2. Глобалізація в аспекті протиріч теорії і практики
Тема 6 Культурно-цивілізаційні аспекти глобалізації.                 -     -     - - - -
Тема 7 Глобальні проблеми і протиріччя.                 -     -     - - -
Тема 8Глобалізація і глобальне управління.               -     -     - - - -
Тема 9Глобалізація у людському вимірі.                 -     -     - - -
Тема 10Політико-правова ідентифікація України у глобальному просторі                 -     -       - -
Разом за змістовим модулем 2         -   -   - - -
Усього годин - - - -

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Змістовий модуль 1.

Глобалізація, глобальні проблеми та глобалістика.

Тема 1. Теоретико-практичні основи становлення глобалістики та сучасний стан її розвитку.

1. Глобалізація – процес формування цілісного світу.

2. Передумови формування глобалістики.

3. Поняття, об’єкт, предмет та принципи глобалістики.

4. Основні теоретико-методологічні школи глобалістики.

5. Становлення та розвиток глобалістики в Україні.

 

Тема 2. Глобалізація як багатовимірний процес розвитку людства.

1. Поняття та сутність глобалізації.

2. Основні підходи до дослідження глобалізаційних процесів, їх сутність та характеристика.

3. Тенденції глобалізації.

4. Сутність та характеристика багатовимірності процесу глобальних змін.

5. Україна в процесі глобальних трансформаційних змін і перетворень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)