До написання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До написання курсової роботиМІКРОЕКОНОМІКА

 

Методичні рекомендації

До написання курсової роботи

 

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № від р.

 

Запоріжжя

 

УДК: 330.101.541 (076)

 

 

Мікроекономіка. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів денного та заочного відділення економічного факультету та факультету менеджменту

 

 

Методичні рекомендації містять комплекс методичних питань, пов’язаних з виконанням студентами курсової роботи з макроекономiки. Приводяться рекомендацiї щодо вибору теми, складання плану, добору i вивчення лiтератури, пiдготовки i написання тексту, оформлення i захисту курсової роботи.

 

 

Призначені для студентів денного та заочного відділення економічного факультету та факультету менеджменту.

 

Рецензент: Кушинова Н.Г.

Відповідальний за випуск: Колобердянко І.І.

 

 

ЗМІСТ

 

   
1. Вибiр теми курсової роботи ...............................................................
2. Контроль за написанням курсової роботи ...................................... .
3. Ознайомлення зi змiстом теми i складання попереднього плану роботи ...................................................................................................  
4. Ознайомлення з лiтературою i складання попередньої бiблiографiї по темi ...................................................................................................  
5. Вивчення лiтературних джерел. .........................................................
6. Порядок збору та обробки статистичних та iнших фактичних матерiалiв .............................................................................................  
7. Порядок написання тексту курсової роботи .....................................
8. Оформлення курсової роботи ................................................... .........
8.1 Загальнi вимоги ..........................................................................
8.2 Нумерацiя сторiнок ....................................................................
8.3 Нумерацiя роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та пiдпунктiв .........
8.4 Ілюстрації ...................................................................................
8.5 Таблиці ........................................................................................
8.6 Переліки ......................................................................................
8.7 Примітки .....................................................................................
8.8 Виноски .......................................................................................
8.9 Формули та рівняння .................................................................
8.10 Посилання ...................................................................................
8.11 Титульний лист ..........................................................................
8.12 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів.
8.13 Додатки .......................................................................................
9. Робота з рецензією і підготовка до захисту курсової роботи ...........
10. Захист курсової роботи ............................................................. ..........
11. Додатки ..................................................................................................
       
     
     
     
     
     
     

Оформлення курсової роботи

Загальнi вимоги

Остаточний текст курсової роботи має бути власноручно написаний акуратним розбiрливим почерком або надрукований на друкарськiй машинцi або комп’ютерi українською мовою. Закреслення, вставки, довiльнi скорочення слiв (крiм загальноприйнятих) i будь-якi позначення не дозволяються.

Для написання тексту роботи рекомендується використовувати стандартнi аркушi бiлого паперу, як правило, формату А4 (210x297 мм), складенi або пiдшитi до папки.

При комп'ютерному наборі застосовується шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5, з розрахунку не бiльш 40 рядкiв на сторiнцi.

На кожному аркушi слiд залишати поля: злiва – 30мм, справа - не менш 10мм, зверху - 20мм, знизу – 25мм. Нижнє поле не змінюється й на тих сторінках, на яких є виноски. Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20мм.

Пiд час виконання роботи необхiдно дотримуватись рiвномiрної щiльностi, контрастності, чiткостi тексту.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “РЕФЕРАТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”: назви розділів набирають великими літерами симетрично до тексту. Крапка в кінці не ставиться.

Заголовки підрозділів, пунктів набирають маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) за текстом зверху іі знизу має становити 3-4 інтервали (два вільні рядки).

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Не допускається розміщувати назви підрозділів, пунктів у кінці сторінки, а текст переносити на наступну сторінку.

Нумерацiя сторiнок

Сторiнки курсової роботи слiд нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту роботи. Номер сторiнки проставляється у правому верхньому кутi сторiнки без знаку №, без крапки в кiнцi. Титульний аркуш включають до загальної нумерацiї сторiнок роботи. Номер сторiнки на титульному аркушi не проставляють.

Реферат i текст змiсту також включають до загальної нумерацiї сторiнок. Iлюстрацiї й таблицi, розмiщенi на окремих сторiнках, включають до загальної нумерації сторiнок.

Ілюстрації

Ілюстрації (малюнки, графiки, схеми, дiаграми) слiд розміщувати безпосередньо пiсля тексту, де вони вперше згадуються або на наступнiй сторiнці. На всi iлюстрацiї мають бути посилання у роботi. Iлюстрацiї можуть мати назву, яку розмiщують пiд iлюстрацiєю.

Iлюстрацiї слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком iлюстрацiй, наведених у додатках. Номер iлюстрацiї складається з номера роздiлу i порядкового номера iлюстрацiї, вiдокремлених крапкою, наприклад, малюнок 2.1 - перший малюнок другого роздiлу.

Таблицi

Цифровий матерiал, як правило, оформляють у виглядi таблиць вiдповiдно до рисунку 8.1

Таблиця_______________________________

номер назва таблицi

Головка Заголовки граф

 

Рис. 8.1 Структурна схема таблицi

 

Горизонтальнi та вертикальнi лiнiї, якi розмежовують рядки таблицi, а також лiнiї злiва, справа i знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх вiдсутнiсть не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слiд розташовувати безпосередньо пiсля тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступнiй сторiнцi. На всi таблицi мають бути посилання в текстi роботи.

Таблицi слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацiєю в межах роздiлу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблицi повинен складатися з номера роздiлу i номера таблицi, вiдокремлених крапкою, наприклад, таблиця 3.1 - перша таблиця в третьому роздiлi.

Заголовки граф таблицi починають з великої лiтери, а пiдзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення iз заголовком.

 

Переліки

Перелiки, за потреби, можуть бути наведенi в серединi пунктiв або пiдпунктiв. Перед перелiками ставлять двокрапку.

Перед кожною позицiєю перелiку слiд ставити малу лiтеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефiс (перший рiвень деталiзацiї).

При подальшiй деталiзацiї перелiку слiд використовувати арабськi цифри з дужкою (другий рiвень деталiзацiї).

Приклад:

а) комерцiйний кредит

б) банківській кредит:

1) споживчий кредит

2) iпотечний кредит

3) державний кредит

4) мiжнародний кредит

Перелiки першого рiвня деталiзацiї друкують малими лiтерами з абзацного відступу, другого - з вiдступом вiдносно місцерозташування перелiкiв першого рiвня.

 

Примітки

Примiтки вмiщують у курсовiй роботi за необхiднiстю пояснення змiсту тексту, таблицi або iлюстрацiї.

Примiтки розташовують безпосередньо пiсля тексту, таблицi, iлюстрацiї, яких вони стосуються.

Одну примiтку не нумерують.

Слово «Примiтка» друкують з великої лiтери з абзацного вiдступу, не підкреслюють, пiсля слова «Примiтка» ставлять крапку i з великої лiтери в тому ж рядку подають текст примiтки.

Приклад:

Примiтка. Текст примітки._________________________________

Декiлька примiток нумерують послiдовно арабськими цифрами з крапкою. Пiсля слова «Примітки» ставлять двокрапку i з нового рядка з абзацу пiсля номера примiтки з великої лiтери подають текст примiтки.

Приклад

Примiтки:

1._Текст примітки________________________________________

2._Текст примітки________________________________________

Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у текстi або таблицi, допускається оформляти виносками.

Виноски позначають надрукованими знаками у виглядi арабських цифр (порядкових номерiв) з дужкою.

Нумерацiя виносок - окрема для кожної сторiнки.

Знаки виноски проставляють безпосередньо пiсля того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вмiщують пiд таблицею або в кiнцi сторiнки i вiдокремлюють вiд таблицi або тексту лiнiєю довжиною 30-40мм, проведеною в лiвiй частинi сторiнки.

Текст виноски починають з абзацного вiдступу i друкують через один iнтервал з мiнiмальним мiжрядковим iнтервалом.

 

Формули та рiвняння

Формули та рiвняння розташовують пiсля тексту, в якому вони згадуються, посередині сторiнки. Вище i нижче кожної формули або рiвняння повинно бути залишено не менше одного вiльного рядка.

Формули i рiвняння у роботi (за винятком формул i рiвнянь, наведених у додатках) слiд нумерувати порядковою нумерацiєю в межах роздiлу. Номер формули або рiвняння складається з номера роздiлу i порядкового номера формули або рiвняння. вiдокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3)- третя формула першого роздiлу. Номер формули або рiвняння зазначають на рiвнi формули або рiвняння в дужках у крайньому правому положеннi на рядку.

Пояснення значень символiв i числових коефiцiєнтiв, що входять до формули чи рiвняння, слiд наводити безпосередньо пiд формулою у тiй послiдовностi, в якiй вони зустрiчаються у формулi чи рiвняннi. Пояснення значення кожного символу чи числового коефiцiєнта слiд давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Посилання

Посилання в текстi курсової роботи слiд зазначати порядковим за перелiком посилань видiленим двома квадратними дужками, наприклад «...у роботах [1,5]...».

Допускається наведення посилань на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має вiдповiдати його бiблiографiчному опису за перелiком посилань iз зазначенням номера.

Приклад.

Цитата у текстi: «На долю нових знань, які втілені у технологіях, обладнанні, освіті кадрів, в організації виробництва припадає 80-95% приросту ВВП розвинутих країн”. [5, с.62]

Вiдповiдний опис у перелiку посилань:

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. Прогнозів; Фенікс, 2003

При посиланнях на роздiли, пiдроздiли, пункти, пiдпункти, iлюстрацiї, формули, рiвняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слiд писати: « ... у роздiлi 4 ...», «... дивись 2.1 ...», « ... на рис. 1.2 ...», або «... на рис. 1.2. ...», «... у таблицi 3.2 ...», «... (див. 3.2)...», «... за формулою (3.1)...», «... у додатку Б...»

 

Титульний лист

На титульному аркушi роботи вказується назва вищого навчального закладу та мiнiстерства, до системи якого він належить, потім - назва кафедри; дещо нижче посерединi великими лiтерами пишеться тема курсової роботи, ще нижче - прiзвище, ім’я та по батьковi студента, курс, група, факультет та домашня адреса (для заочникiв), а також прiзвище та iнiцiали наукового керiвника з вказiвкою його посади та наукового ступеня. В кiнцi сторiнки посередині рядка ставиться рiк виконання роботи. Переноси слiв у заголовках титульного листа не допускаються. Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку В.

 

Додатки

Додатки слiд оформляти як продовження курсової роботи на iї наступних сторiнках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у текстi роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорi малими лiтерами з першою великою симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами повинно бути надруковано слово «Додаток__» i велика лiтера, що позначає додаток. Додатки повинні мати спiльну з рештою курсової роботи наскрiзну нумерацiю сторiнок.

 

Захист курсової роботи

Завершальним етапом виконання курсової роботи є iї захист студентом.

За кілька днiв до захисту студент повинен ознайомитися з рецензiєю кафедри на його роботу, пiдготуватися до захисту вiдповiдно до зауважень, зроблених рецензентом. Для захисту студент повинен мати при собi курсову роботу з позитивною рецензiєю на неї, а також залiкову книжку.

Захист курсової роботи студентом проводиться в присутностi комiсiї, призначеної кафедрою економiчної теорiї, керiвника курсової роботи та студентiв групи.

Пiд час захисту з’ясовується, наскiльки серйозно i вдумливо студент працював над проблемами теми, над лiтературними джерелами, над аналiзом фактичного i статистичного матерiалу.

Процедура захисту складається iз короткої доповiдi студента (до 10 хвилин), в якiй вiн повiдомляє назву, перелiк питань, висвiтлених в курсовiй роботi, на яких матеріалах вона ґрунтується , розкриває основний змiст роботи, аргументує свiй погляд на дане питання; потiм дає вiдповiдi на зауваження рецензента i питання членiв комiсiї. Пiд час захисту курсової роботи можуть задавати питання i виступати по змiсту курсової роботи також офiцiйнi опоненти, призначенi кафедрою з числа студентів (бажано iншої групи), та всi присутнi. Рекомендується до захисту пiдготувати тези доповiдi i необхiднi наочнi матерiали.

На основi рецензiї керiвника i рiвня захисту студентом курсової роботи комiсiя в результаті обговорення на закритому засiданнi оцiнює її на підставі наступних критеріїв:

на 60-74 бали оцiнюються тi роботи, якi правильно i досить повно висвiтлюють основнi питання теми;

на 75-89 балів - роботи, виконанi на високому теоретичному рiвнi, що повно i всебiчно висвiтлюють питання теми, з глибоким викладом матерiалу, культурно оформленi;

на 90-100 балів – роботи, в яких дано самостiйний аналiз теоретичного i фактичного матерiалу, творчо дослiджено тему, глибоко розкрито економічні проблеми, зроблено самостiйнi правильнi висновки та цiкавi пропозицiї, а також, якщо студент самостiйно зiбрав, систематизував i узагальнив матерiал підприємства чи органiзацiї або пропонує якiсь цiкавi заходи щодо вирiшення тiєї чи iншої проблеми.

Високої оцiнки заслуговують i тi роботи, на матерiалах яких студенти робили доповіді, виступали з ними на засiданнi студентського наукового гуртка або на конференції i дiстали високу оцiнку.

Далі застосовується порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS за наступною шкалою взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок:

 

ДОДАТКИ

І економічної теорії

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з “Мікроекономiки”

на тему_________________________________________________

 

 

Студента групи____курсу____ факультету__________________________

 

/прiзвище, iм’я та по батьковi/

 

Науковий керiвник ___________________

/ прiзвище, iнiцiали, вчений ступiнь та звання/

 

Реєстраційний номер__________

Дата_________

Пiдпис_________

Запоріжжя 2010


Додаток Г

Додаток Д

Змiст

 

Реферат..............................................................................................…....2

Перелiк умовних позначень, символiв, одиниць, скорочень i термiнiв…………………………………………………………………..3

Вступ.....................................................................................…………….4

1. Сутнiсть i причини iнфляцiї, її види...................................................6

1.1 Iнфляцiя на основi зростання попиту ................................…… 7

1.2 Iнфляцiя на основi зростання витрат виробництва .......…….....9

1.3 Iнфляцiя на основi змiни галузевої структури попиту..............11

1.4 Iмпортована iнфляцiя.................................................................. 12

1.5 Види iнфляцiї ...............................................................................13

1.6 Соцiально-економiчнi наслiдки iнфляцiї...................................15

1.7 Антиiнфляцiйна полiтика України.............................................17

 

2. Безробiття: сутнiсть i причини......................................................... 19

2.1 Кейнсiанська концепцiя зайнятостi .............................................23

2.2 Види i форми безробiття................................................................25

2.2.1 Структурне безробiття................................................................26

2.2.2 Природне безробiття ..................................................................27

2.2.3 Циклiчне безробiття....................................................................27

2.2.4 Форми безробiття в Українi .................................................. ....28

2.3 Взаємозв’язок мiж iнфляцiєю i безробiттям. Крива Фiлiпса......29

2.4 Соцiально-економiчнi наслiдки безробiття..................................30

Висновки..................................................................................................32

Перелiк посилань.....................................................................................32

Додатки....................................................................................….............35

 

 


Додаток К

Однотомнi видання

Книжки одного i бiльш авторiв.Аніловська Г.Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002. – 324с.

Книжки чотирьох i бiльш авторiв.Економічна політика: Навч.посіб. /О.О. Бєляєв (кер.кол.авт.), А.С. Бебело, М.І. Диба та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 287с.

ПостановиПро збiльшення розмiру стипендiї Президента України для найбiльш обдарованих молодих митцiв України: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р.// . Урядовий кур’єр.-1996.-8 серпня - с. 9

Збiрник наукових працьВісникЗапорізького національного університету: Збірник наукових статей. Економічні науки, №1, 2006. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006 – 164с.

IнструкцiїIнструкцiя з безпеки працi для робiтникiв, що поступають на роботу: Рек. для підприємств машинобудування. - 9-е видання. - К/Технiка, 1982. - 12 с.

СтандартиДСТУ 1.2-93. Державна система стандартизацiї України. Порядок розроблення державних стандартiв. - К.: Держстандарт України. 1993. - 21 с.

ДисертацiяКорецький М.Х. Ринкова трансформацiя державно-планової економiчної системи: Дис... канд. економ. наук: 08.01.01. - Захищена 30.05.96: Затв. 26.10.96, 04830005565. -К.,1996.-1450.

Стаття з книжкиТкач М.М. Технологическая подготовка гибких производственньiх систем // Гибкие автоматизированные производственные системы / Под ред. Л.С.Ямпольского. - Киев, 1985.-0.42 -78.

Стаття з журналу

Гриньова В., Любчик Л. Математичні аспекти теорії макроекономічних циклів // Економіка України – 2007 - №1.

Стаття з газети

Бураковський І. Поствиборна економіка: тести для нового уряду.// Дзеркало тижня. – 2007. – субота, 20-26 жовтня, с.3

МІКРОЕКОНОМІКА

 

Методичні рекомендації

до написання курсової роботи

 

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № від р.

 

Запоріжжя

 

УДК: 330.101.541 (076)

 

 

Мікроекономіка. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів денного та заочного відділення економічного факультету та факультету менеджменту

 

 

Методичні рекомендації містять комплекс методичних питань, пов’язаних з виконанням студентами курсової роботи з макроекономiки. Приводяться рекомендацiї щодо вибору теми, складання плану, добору i вивчення лiтератури, пiдготовки i написання тексту, оформлення i захисту курсової роботи.

 

 

Призначені для студентів денного та заочного відділення економічного факультету та факультету менеджменту.

 

Рецензент: Кушинова Н.Г.

Відповідальний за випуск: Колобердянко І.І.

 

 

ЗМІСТ

 

   
1. Вибiр теми курсової роботи ...............................................................
2. Контроль за написанням курсової роботи ...................................... .
3. Ознайомлення зi змiстом теми i складання попереднього плану роботи ...................................................................................................  
4. Ознайомлення з лiтературою i складання попередньої бiблiографiї по темi ...................................................................................................  
5. Вивчення лiтературних джерел. .........................................................
6. Порядок збору та обробки статистичних та iнших фактичних матерiалiв .............................................................................................  
7. Порядок написання тексту курсової роботи .....................................
8. Оформлення курсової роботи ................................................... .........
8.1 Загальнi вимоги ..........................................................................
8.2 Нумерацiя сторiнок ....................................................................
8.3 Нумерацiя роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та пiдпунктiв .........
8.4 Ілюстрації ...................................................................................
8.5 Таблиці ........................................................................................
8.6 Переліки ......................................................................................
8.7 Примітки .....................................................................................
8.8 Виноски .......................................................................................
8.9 Формули та рівняння .................................................................
8.10 Посилання ...................................................................................
8.11 Титульний лист ..........................................................................
8.12 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів.
8.13 Додатки .......................................................................................
9. Робота з рецензією і підготовка до захисту курсової роботи ...........
10. Захист курсової роботи ............................................................. ..........
11. Додатки ..................................................................................................
       
     
     
     
     
     
     


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.021 с.)