Приклад. Цитата в текстi: «ОтжеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад. Цитата в текстi: «Отже(3.1)

 

де DУ - приріст доходу;

МРС - гранична схильнiсть до споживання:

- мультиплiкатор iнвестицiй (к);

 

DI - прирiст iнвестицiй [23]».

Переносити формули чи рiвняння на наступний рядок допускається тiльки на знаках виконуваних операцiй, повторюючи знак операцiї на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рiвняння на знаковiй операцiї множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною i не роздiленi текстом, вiдокремлюються комою.

 

Посилання

Посилання в текстi курсової роботи слiд зазначати порядковим за перелiком посилань видiленим двома квадратними дужками, наприклад «...у роботах [1,5]...».

Допускається наведення посилань на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має вiдповiдати його бiблiографiчному опису за перелiком посилань iз зазначенням номера.

Приклад.

Цитата у текстi: «На долю нових знань, які втілені у технологіях, обладнанні, освіті кадрів, в організації виробництва припадає 80-95% приросту ВВП розвинутих країн”. [5, с.62]

Вiдповiдний опис у перелiку посилань:

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. Прогнозів; Фенікс, 2003

При посиланнях на роздiли, пiдроздiли, пункти, пiдпункти, iлюстрацiї, формули, рiвняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слiд писати: « ... у роздiлi 4 ...», «... дивись 2.1 ...», « ... на рис. 1.2 ...», або «... на рис. 1.2. ...», «... у таблицi 3.2 ...», «... (див. 3.2)...», «... за формулою (3.1)...», «... у додатку Б...»

 

Титульний лист

На титульному аркушi роботи вказується назва вищого навчального закладу та мiнiстерства, до системи якого він належить, потім - назва кафедри; дещо нижче посерединi великими лiтерами пишеться тема курсової роботи, ще нижче - прiзвище, ім’я та по батьковi студента, курс, група, факультет та домашня адреса (для заочникiв), а також прiзвище та iнiцiали наукового керiвника з вказiвкою його посади та наукового ступеня. В кiнцi сторiнки посередині рядка ставиться рiк виконання роботи. Переноси слiв у заголовках титульного листа не допускаються. Приклад оформлення титульного листа наведено у додатку В.

 

Перелiк умовних позначень, символiв, скорочень i термiнiв

Перелiк повинен розташовуватись стовпцем. Лiворуч в абетковому порядку наводять умовнi позначення, символи, одиницi, скорочення i термiни, праворуч - їх детальну розшифровку.

 

Додатки

Додатки слiд оформляти як продовження курсової роботи на iї наступних сторiнках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у текстi роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторiнки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорi малими лiтерами з першою великою симетрично відносно тексту сторiнки. Посерединi рядка над заголовком малими лiтерами повинно бути надруковано слово «Додаток__» i велика лiтера, що позначає додаток. Додатки повинні мати спiльну з рештою курсової роботи наскрiзну нумерацiю сторiнок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)