Приклад оформлення титульного листаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення титульного листаДержавний вищий навчальний заклад

Міністерства освiти і науки України

Запорiзький національний унiверситет

Кафедра міжнародної економіки

І економічної теорії

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з “Мікроекономiки”

на тему_________________________________________________

 

 

Студента групи____курсу____ факультету__________________________

 

/прiзвище, iм’я та по батьковi/

 

Науковий керiвник ___________________

/ прiзвище, iнiцiали, вчений ступiнь та звання/

 

Реєстраційний номер__________

Дата_________

Пiдпис_________

Запоріжжя 2010


Додаток Г

Приклад складання реферату на курсову роботу

Курсова робота: 30 с., 5 мал.. 2 табл., 10 додатків, 23 джерела.

Об’єкт дослiдження – країни з перехідною економікою, зокрема Україна, Чехія, Польша.

Предмет дослідження – режими валютних курсів та механізми їх формування.

Мета роботи - визначення ролі режиму валютного курсу у зміцненні національних економічних систем у країнах з перехідною економікою в процесі інтеграції до світового валютного простору.

Метод дослiдження – системного аналізу, аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, графічного та економіко-математичного моделювання.

В роботі досліджуються теоретичні і практичні аспекти формування режимів валютних курсів в країнах з перехідною економікою. Розкривається сутність становлення і регулювання валютних курсів, фактори, що на них впливають, виділено окремі режими валютних курсів. Проаналізовано взаємозв'язок макроекономічної політики і політики валютного курсу. Виявлена низка необхідних і достатніх умов для вибору країною режиму валютного курсу: макроекономічне становище, тип економічної системи, механізм господарського регулювання, рівень зовнішньої заборгованості, темпи інфляції. Встановлені закономірності впливу фіксованого і плаваючих курсів на розвиток країн з перехідною економікою. Проаналізована роль валютного курсу у зміцненні національних економічних систем країн перехідного періоду. Доказано, що режим плаваючого валютного курсу найкраще сприятиме країнам з перехідною економікою подальшій їх інтеграції у світовий економічний простір.

РЕЖИМ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ, ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС, ПЛАВАЮЧИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС, ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА, КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ, ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС.

 


Додаток Д

Приклад змiсту курсової роботи

Змiст

 

Реферат..............................................................................................…....2

Перелiк умовних позначень, символiв, одиниць, скорочень i термiнiв…………………………………………………………………..3

Вступ.....................................................................................…………….4

1. Сутнiсть i причини iнфляцiї, її види...................................................6

1.1 Iнфляцiя на основi зростання попиту ................................…… 7

1.2 Iнфляцiя на основi зростання витрат виробництва .......…….....9

1.3 Iнфляцiя на основi змiни галузевої структури попиту..............11

1.4 Iмпортована iнфляцiя.................................................................. 12

1.5 Види iнфляцiї ...............................................................................13

1.6 Соцiально-економiчнi наслiдки iнфляцiї...................................15

1.7 Антиiнфляцiйна полiтика України.............................................17

 

2. Безробiття: сутнiсть i причини......................................................... 19

2.1 Кейнсiанська концепцiя зайнятостi .............................................23

2.2 Види i форми безробiття................................................................25

2.2.1 Структурне безробiття................................................................26

2.2.2 Природне безробiття ..................................................................27

2.2.3 Циклiчне безробiття....................................................................27

2.2.4 Форми безробiття в Українi .................................................. ....28

2.3 Взаємозв’язок мiж iнфляцiєю i безробiттям. Крива Фiлiпса......29

2.4 Соцiально-економiчнi наслiдки безробiття..................................30

Висновки..................................................................................................32

Перелiк посилань.....................................................................................32

Додатки....................................................................................….............35

 

 


Додаток К

Приклад оформлення бiблiографiчного опису

Однотомнi видання

Книжки одного i бiльш авторiв.Аніловська Г.Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002. – 324с.

Книжки чотирьох i бiльш авторiв.Економічна політика: Навч.посіб. /О.О. Бєляєв (кер.кол.авт.), А.С. Бебело, М.І. Диба та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 287с.

ПостановиПро збiльшення розмiру стипендiї Президента України для найбiльш обдарованих молодих митцiв України: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р.// . Урядовий кур’єр.-1996.-8 серпня - с. 9

Збiрник наукових працьВісникЗапорізького національного університету: Збірник наукових статей. Економічні науки, №1, 2006. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006 – 164с.

IнструкцiїIнструкцiя з безпеки працi для робiтникiв, що поступають на роботу: Рек. для підприємств машинобудування. - 9-е видання. - К/Технiка, 1982. - 12 с.

СтандартиДСТУ 1.2-93. Державна система стандартизацiї України. Порядок розроблення державних стандартiв. - К.: Держстандарт України. 1993. - 21 с.

ДисертацiяКорецький М.Х. Ринкова трансформацiя державно-планової економiчної системи: Дис... канд. економ. наук: 08.01.01. - Захищена 30.05.96: Затв. 26.10.96, 04830005565. -К.,1996.-1450.

Стаття з книжкиТкач М.М. Технологическая подготовка гибких производственньiх систем // Гибкие автоматизированные производственные системы / Под ред. Л.С.Ямпольского. - Киев, 1985.-0.42 -78.

Стаття з журналу

Гриньова В., Любчик Л. Математичні аспекти теорії макроекономічних циклів // Економіка України – 2007 - №1.

Стаття з газети

Бураковський І. Поствиборна економіка: тести для нового уряду.// Дзеркало тижня. – 2007. – субота, 20-26 жовтня, с.3Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.017 с.)