ТЕМА 10. Підсумкове заняття. Протипожежна безпекаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10. Підсумкове заняття. Протипожежна безпека 

Якщо виникла пожежа, час рахується секундами. Не слід па­нікувати. Пам'ятайте, що необхідно остерігатися задимленості, високої температури, загазованості, обвалу конструкцій та спо­руд, вибухів технічного обладнання, падіння дерев (якщо пожежа в лісі). Найбільш небезпечними точками виникнення пожеж зазви­чай стають частини квартири, де знаходяться електричні прилади та опалювальні пристрої, а також місця для зберігання вугілля, дров, бензину (підвали, горища, балкони, гаражі).

Протипожежний режим у школі

Якими головними питаннями мають опікуватися всі школярі, щоб не допустити пожеж у школі? Коло цих інтересів різноманіт­не: потрібно стежити за тим, щоб на території школи не накопи­чувалися різні горючі відходи (сміття, старі парти, столи, стільці, сухе листя). У разі пожежі це «легкозаймисте» сміття сприятиме поширенню вогню на шкільні будівлі.

Іноді під час прибирання пришкільної території від опалого листя їх згрібають у купи та спалюють. Це дуже небезпечно: вітром може занести тліюче листя на дах будинку, що може спричинити пожежу.

Не менш важливим є контроль над станом доріг, проїздів і під'їздів до шкільних будівель, очищення їх від сніжних заметів і льоду. Це робиться для того, щоб пожежні машини завжди мали можливість безперешкодно проїхати на територію школи.

Сучасні пожежні машини-автоцистерни (АЦ) вивозять той запас води, якого в більшості випадків цілком достатньо, щоб успішно боротися з вогнем. Якщо ж пожежа набула більших розмі­рів, пожежники використовують місцеві джерела води: водойми, ставки, резервуари, мережі пожежних гідрантів. За всіма цими джерелами має здійснюватися відповідний нагляд.

У кожній школі розробляється й вивішується на помітному міс­ці план евакуації людей. З якою метою його розробляють?

Якщо в школі виникла пожежа, перш за все потрібно дуже швидко й організовано евакуювати всіх школярів. Найменша роз­губленість, паніка можуть призвести до невиправних наслідків.

У плані евакуації відбиваються питання швидкого оповіщення всіх педагогів і учнів про пожежу, виходу школярів з приміщень, що палають або перебувають під погрозою вогню й диму, познача­ються головні виходи, через які вони повинні евакуюватися.

План евакуації складається з двох частин — графічної й тек­стової.

У графічній частині показується план будинку, зображують­ся шляхи, якими повинні евакуюватися люди в разі пожежі, чер­воними стрілками — головні евакуаційні виходи, зеленими та штрихпунктирними — резервні евакуаційні виходи. Крім голо­вних пі ляхів евакуації, через які школярі зазвичай виходять з бу­динку школи, указуються запасні. На схемі позначаються місця розташування телефонів і наявних у школі засобів гасіння пожежі (вогнегасників, внутрішніх пожежних кранів, щитів з комплексом протипожежного реманенту).

До прибуття пожежників учні старших класів можуть залуча­тися для надання допомоги вчителям в організації евакуації ма­лят: одягти молодших школярів, вивести їх у тепле приміщення, викликати швидку допомогу для надання медичної допомоги по­терпілим, виконувати окремі доручення з гасіння пожежі.

Кожен шкільний будинок повинний мати не менш ніж два ева­куаційні виходи: у випадку, якщо один з них відрізаний вогнем, для порятунку людей і майна використовується другий. Двері ма­ють відчиняться по виходу й бути обладнані запорами, що легко відмикаються. У протилежному випадку стулки дверей будуть притиснуті й не відчиняться. Шляхи евакуації мають бути віль­ними, тому сходові клітки, коридори, проходи, тамбури не можна захаращувати столами, стільцями, партами — усім тим, що утруд­нює вихід. У нічний час шляхи евакуації мають бути освітлені.

Електрика ввійшла в повсякденне життя кожної людини. На­разі вона дає нам світло, тепло, надає руху верстатам і машинам, широко використовується на транспорті, у сільському господар­стві, побуті.

Не можна, однак, забувати про те, що неправильне користуван­ня електроустаткуванням спричиняє пожежу.

Перш ніж розпочати роботу в шкільних виробничих майстер­нях, де є електроустаткування, потрібно вивчити встановлені пра­вила експлуатації моторів та електроагрегатів і суворо виконувати їх.

З-поміж шкільних приміщень найбільшу пожежну небезпеку становлять кабінети фізики й хімії та виробничі майстерні, адже саме тут містяться горючі речовини й матеріали, легкозаймисті рідини (ЛЗР), газові пальники, спиртівки, електроплитки тощо. У хімічних лабораторіях, наприклад, виникнення пожежі може статися навіть без безпосереднього впливу зовнішніх причин. Бага­то які з хімічних речовин і реактивів (гідроген пероксид, гліцерин), що застосовуються в хімічних кабінетах, мають пожежовибухонебезпечні властивості. Тому в разі використання і зберігання таких речовин слід дотримуватись правил безпеки.

У шкільних хімічних лабораторіях усі реактиви мають зберіга­тися у викладачів (лаборантів). ЛЗР (бензин, ефір, ацетон, гас, на­фта, спирт) повинні зберігатися в кількості не більш ніж Злу спе­ціальному металевому сейфі, подалі від нагрівальних приладів і виходів. Спирти, бензин, гас є вкрай небезпечними рідинами. Причиною загоряння їх парів можуть бути палаюча свічка або за­палений сірник, тому цими рідинами слід користуватися дуже обе­режно. Учням не дозволяється заправляти ними нагрівальні при­лади.

Щоб не допустити нещасних випадків, заняття у фізичних ла­бораторіях із застосуванням реактивів, електричних і нагріваль­них приладів дозволяється лише в присутності викладача (лабо­ранта). Перед заняттями потрібно переконатися у справності всіх апаратів, приладів, засобів пожежогасіння, а також необхідно стежити за тим, щоб на всіх банках з реактивами були етикетки, забирати промаслені ганчірки у спеціальний металевий ящик із щільною кришкою.

Класні дошки, парти, шафи встановлюються так, щоб виходи з кабінетів, лабораторій, виробничих майстерень не були застав­лені.

Гасіння деяких займистих речовин і рідин (бензин, гас) водою здійснювати не можна, тому що ці рідини легші за воду, а отже, спливуть на її поверхню й продовжуватимуть горіти, збільшуючи площу горіння внаслідок розтікання води. Тому в хімічних лабора­торіях і виробничих майстернях мають бути засоби гасіння пожеж (вуглекислотний вогнегасник, щільне покривало, пісок).

Перед початком занять у кабінетах хімії та фізики учнів слід поінформувати про ступінь пожежної безпеки речовин, які засто­совуються для дослідів. Користуватися вогненебезпечними речо­винами й нагрівальними приладами учням у відсутності викладача не дозволяється.

Щоб запобігти можливій пожежі, після дослідів, пов'язаних з виділенням вогненебезпечних газів, увесь хімічний посуд і при­лади слід прибрати в шафи, обладнані вентиляцією.

У шкільних столярних і механічних майстернях слід дотри­муватися суворого протипожежного режиму. Прибирання сміття й відходів у них проводиться після кожного заняття. Запас матері­алів у майстерні не повинен перевищувати кількості, потрібної для проведення занять за один день. У столярних майстернях не можна залишати для просушки на печах заготовки й деревину, тому що може статися їх загоряння.

Дотримання перелічених заходів пожежної безпеки забезпе­чить нормальні заняття в хімічних і фізичних кабінетах та вироб­ничих майстернях.

У школах часто проводяться дитячі вечори, новорічні ялинки, спектаклі, концерти. Під час проведення таких заходів у актових залах збирається сила-силенна дітей, іноді понад двісті-триста.

На цей період директор школи призначає відповідального за протипожежний стан і розробляються протипожежні заходи. Крім того, на час проведення масового заходу обов'язково слід улашто­вувати чергування членів ДЮП, а приміщення забезпечити необ­хідною кількістю первинних засобів пожежогасіння (вогнегасни­ків, цебер з водою тощо).

Приміщення, у якому проводиться захід, повинно мати не менш ніж два евакуаційні виходи, що ведуть безпосередньо назовні або в коридор, сполучений зі сходовими клітками. При цьому двері не лише на шляхах евакуації, але також із приміщення, де прово­диться масовий захід, мають відчинятися в напрямку виходу з них.

Кількість місць у приміщеннях, призначених для проведення масових заходів, установлюють із розрахунку 0,75 м2 на одну осо­бу. Пускати людей у приміщення більше, ніж дозволяють норми, не можна, тому що в разі виникнення пожежі це може призвести до серйозних труднощів під час евакуації.

Коридори, проходи й виходи з будинків, призначені для еваку­ації людей, мають бути вільними. Двері з приміщень під час прове­дення заходу забороняється замикати на замки й запори, що важко зачиняються. У приміщеннях, де проводиться захід, у віконних прорізах не повинно бути металевих та інших ґрат. Не можна під час проведення заходів закривати вікна віконницями, а проходи до них захаращувати меблями та іншими предметами.

Забороняється повністю гасити світло в приміщеннях під час проведення масових заходів, а також застосовувати хлопавки, пі­ротехнічні вироби, бенгальські вогні, улаштовувати феєрверки.


ПАМ'ЯТКА

«ЯКЩО В ШКОЛІ СТАЛАСЯ ПОЖЕЖА»

ª Тривога: якщо в школі сталася пожежа, кожен учень, який по­мітив її, повинен негайно повідомити про це вчителю.

ª Виклик пожежної охорони: про будь-яке виникнення пожежі, навіть найменшої, або ж про підозру щодо пожежі потрібно не­гайно повідомити в пожежну охорону за номером «101».

ª Евакуація: почувши тривогу, учні повинні стати біля своїх парт і за вказівкою вчителя, відповідального за клас, залишити класну кімнату, причинивши за собою двері класу й по одному без паніки вийти до збірного пункту. Класи повинні йти рівним розміряним кроком, учитель іде позаду зі шкільним журналом. Вийшовши до сходів, діти з одного класу повинні триматися ра­зом і не бігти юрбою. Не допускається, щоб окремі люди або цілі класи обганяли одне одного. Усі, хто не був присутній у кла­сі під час сигналу тривоги (наприклад, перебували в туалеті, учительській, їдальні), повинні негайно йти до місця збору та приєднуватися до свого класу. За винятком тих випадків, коли необхідно почати пошуки людей, яких немає на місці збору, ні­кому не дозволяється вертатися в будинок, наприклад, за одя­гом, книгами тощо.

ª Збір: місце збору має бути заздалегідь узгоджене й зазначене на плані евакуації. Вийшовши на місце збору, кожен окремий клас повинен зайняти заздалегідь визначене місце й не розхо­дитися.

ª Переклик: негайно після прибуття класів на місце збору вчи­тель проводить переклик за журналом і повідомляє директору школи про підсумки переклику.

 

Правила пожежної безпекиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.013 с.)