Галузеві стандарти вищої освіти. Зміст, структура та особливості стандартів вищої освіти з напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Галузеві стандарти вищої освіти. Зміст, структура та особливості стандартів вищої освіти з напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 13 грудня 2006 р. № 1719

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування

Напрям підготовки: 140101 Готельно-ресторанна справа.

ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 140101 “ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА” ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1401“СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ” ЗАПОЧАТКОВАНО У 2007 РОЦІ.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ РОЗРОБЛЕНО І ЗАТВЕРДЖЕНО ВСІ СКЛАДОВІ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ для освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР”, напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа”

• ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ОПП) – 2007, 2010, 2011 р.

• ПРОГРАМИ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН – 2010 р.

• ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛАБОРАТОРІЙ І КАБІНЕТІВ – 2010 р.

• ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ОКХ) – 2007, 2012 р.

• ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ, ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ – НОРМАТИВНА ЧАСТИНА – 2012 р.

У 2007 році здійснено перший набір бакалаврів у КНТЕУ. Перший випуск – 2011 рік. 2013 р.– кількість ВНЗ, які готують бакалаврів за напрямом “Готельно-ресторанна справа” - 32.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 листопада 2010 року N 1067

Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787.

Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»

Напрям підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа»

Найменування спеціальності:

ОКР “спеціаліст” – 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010102 «Курортна справа»;

ОКР “магістр” 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8.14010102 «Курортна справа».

Перший набір магістрів зі спеціальностей “Готельна і ресторанна справа”, “Курортна справа” здійснено у червні 2011 року.

Перший випуск магістрів зі спеціальностей “Готельна і ресторанна справа”, “Курортна справа” здійснено у січні 2013 року.

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ І ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАКАЛАВРА З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ:

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ

3. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ФУНКЦІЯ

4. КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ

5. ПЛАНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ.

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ І ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРА З НАПРЯМУ “ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА”

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА”

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ФУНКЦІЯ

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ

3. ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ФУНКЦІЯ.

Зміст ОКХ бакалавр

Вступ

1. Галузь використання

2. Нормативні посилання

3.Глосарій

4. Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень

5. Система компетентностей бакалавра

6. Вимоги до державної атестації

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

ОКХ використовується під час:

· визначення цілей освіти та професійної підготовки;

· розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);

· визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

· розроблення та корегування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частиниосвітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців і засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

· визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

· професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

· прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

· розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій бакалавр з готельно-ресторанної справи здатен розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Опис кваліфікаційного рівня бакалавра з готельно-ресторанної справи:

Знання

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

Уміння

- розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

Комунікація

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

- здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.005 с.)