ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автономність і відповідальність- управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

- відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Стандарт використовується при визначенні:

· первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

· об’єкта, цілей освітньої та професійної підготовки;

· розробленні та коригуванні освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з відповідного напряму підготовки;

· проектуванні змісту навчання для формування загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових компетентностей бакалавра з готельно-ресторанної справи;

· визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціаль­ностями, кваліфікаціями;

· визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

· атестації випускників вищих закладів освіти та сертифікації фахівців;

· укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

· професійній орієнтації здобувачів фаху;

· визначенні критеріївпрофесійного відбору;

· прогнозуванні потреби у фахівцях відповідного напряму та освітньо-кваліфікаційного рівня та при плануванні їх підготовки;

· визначенні кваліфікації фахівців;

· розподіленні та аналізі використання випускників вищих навчальних закладів.

Цей стандарт установлює:

· освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді системи набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових компетентностей бакалавра з готельно-ресторанної справи;

· професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму «Готельно-ресторанна справа» за результатами набутих загальних та фахових компетентностей;

· вимоги до атестації бакалаврів з готельно-ресторанної справи;

· відповідальність за якість освіти та професійної підго­товки.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних зак­л­адів, що здійснюють підготовку бакалаврів з напряму 140101 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 „Сфера обслуговування”.

Стандарт призначений для:

· ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;

· атестації випускників вищих навчальних закладів;

· сертифікації фахівців.


Відповідність фаховихкомпетентностей та результатів навчання виробничим функціям і типовим завданням діяльності бакалаврА з ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Типові завдання діяльності Фахові компетентності Результати навчання
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ
1.1. Визначення перспектив розвитку індустрії гостинності. Об’єднання ресурсів і колективної праці для ефективного здійснення функцій підприємства 1.1.1. Здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності 1.1.2. Здатність організовувати колективну працю з метою надання послуг розміщення, проживання, харчування та організації дозвілля 1.1.1.1. Здатність застосовувати сучасні методи для аналізування тенденцій і перспектив розвитку індустрії гостинності; знання особливості функціонування закладів готельного та ресторанного господарства, курортів; форми управління підприємствами індустрії гостинності в Україні та світі. 1.1.1.2. Знання нормативно-правових актів, які регулюють діяльність підприємств готельного, ресторанного господарства, курортів; призначення та особливість проведення обов’язкової сертифікації готельних послуг. 1.1.1.3. Знання фактори, що впливають на типізацію підприємств готельного господарства за функціональним призначенням; характеристику основних типів підприємств готельного господарства. 1.1.1.4. Знання сучасних підходів до класифікації підприємств готельного господарства; ресторанного господарства України; знання особливостей класифікації номерів у засобах розміщення за рівнем комфорту. 1.1.2.1. Уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладу ресторанного, готельного господарства, санаторно-курортного закладу. 1.1.2.2. Уміння спрямовувати діяльність колективу закладу на забезпечення ритмічного випуску продукції власного виробництва в необхідному асортименті високої якості. 1.1.2.3. Уміння організовувати своєчасне постачання закладу індустрії гостинності продовольчими та матеріально-технічними ресурсами згідно з заявками структурних підрозділів. 1.1.2.4. Уміння організовувати одержання, складування, збереження і раціональне використання продовольчих товарів, напівфабрикатів тощо. 1.1.2.5. Уміння проводити перевірку супровідних документів на товари, що надходять до закладу, сертифіката відповідності державній системі сертифікації, посвідчення про якість.
1.2. Організація сервісно-виробничого процесу та забезпечення його ефективності     1.2.1. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес на сучасному рівні та забезпечувати його ефективність 1.2.1.1. Уміння організовувати процес надання готельних послуг у засобах розміщення відповідно до функціональної схеми організації діяльності підприємства. 1.2.1.2. Уміння моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів і забезпечити їх апаратурне оформлення. 1.2.1.3. Здатність вивчати та аналізувати потреби споживачів та забезпечувати високий рівень сервісу у підприємствах індустрії гостинності. 1.2.1.4. Уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо впровадження інноваційних прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування споживачів; додаткових видів послуг. 1.2.1.5. Уміння організовувати технологічний процес виробництва та реалізації продукції у закладах ресторанного господарства. 1.2.1.6. Уміти організовувати і проводити роботи з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки та інших ресурсів, підвищення професійної майстерності працівників. 1.2.1.7. Уміння розробляти різноманітні види меню, карту вин, напоїв тощо.
  1.3. Організація праці   1.3.1. Здатність організовувати роботу працівників із дотриманням діючих нормативних документів 1.3.1.1. Уміння забезпечувати належну організацію праці працівників на робочих місцях, встановлювати виробничі поточні та середньострокові завдання виробничим бригадам та окремим працівникам. 1.3.1.2. Уміння складати графіки виходу на роботу працівників, розподіляти їх по змінах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу. 1.3.1.3. Здатність організовувати роботу персоналу закладу (підприємства) з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва. 1.3.1.4. Здатність впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці, забезпечувати оптимальну зайнятість персоналу, сприяти організації умов для належного відпочинку працюючих під час перерв у роботі. 1.3.1.5. Уміння приймати компромісні рішення у разі виникнення конфліктних ситуацій у колективі закладу або під час обслуговування споживачів.
1.4. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки   1.4.1. Здатність забезпечувати безпечність праці з дотриманням правил техніки безпеки 1.4.1.1. Уміння здійснювати організаційно-технічні заходи щодо покращання умов праці виробничого персоналу, профілактичні заходи щодо запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму, забезпечувати виконання працівниками правил і норм охорони праці. 1.4.1.2. Уміння організовувати дотримання працівниками закладу правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, проходження в установленому порядку медичного огляду 1.4.1.3. Уміння організовувати проведення інструктажу працівників закладу (підприємства) з техніки безпеки та перевірку знань з цих питань. 1.4.1.4. Уміння організовувати проведення інструктажу працівників закладу (підприємства) з правил експлуатації торгово-технологічного обладнання та технологічного устаткування, інвентарю, посуду, меблів тощо.
1.5. Організація процесів надання послуг 1.5.1. Здатність організовувати процес надання послуг на сучасному рівня з урахуванням вимог і потреб споживачів 1.5.1.1. Уміння організовувати надання послуг з дотримання вимог безпеки, екологічності та тих, що забезпечують гармонізацію інтересів споживачів і підприємств (закладів) готельно-ресторанного бізнесу та курортів. 1.5.1.2. Здатність моделювати технологічний ланцюг процесу виробництва та споживання основних і додаткових послуг готельного і ресторанного господарства, курортів. 1.5.1.3. Уміння організовувати процес надання готельних та курортних послуг 1.5.1.4. Уміння організовувати процеси виробництва, надання та споживання основних і додаткових послуг. 1.5.1.5. Уміння організовувати надання послуг із виробництва, реалізації та організації споживання кулінарної продукції, кондитерських виробів і напоїв на підприємствах та поза їх межами. 1.5.1.6. Уміння організовувати надання послуг з організації дозвілля на підприємствах (закладах) готельно-ресторанного бізнесу та у санаторно-курортних закладах. 1.5.1.7. Уміння організовувати надання інформаційно-консультативних та інших послуг. 1.5.1.8. Уміння організовувати роботу працівників служби приймання та розміщення, торговельної групи та зали. 1.5.1.9. Здатність брати участь у розробленні заходів щодо підвищення майстерності працівників торговельної групи, залів закладу, служби приймання та розміщення. 1.5.1.10. Здатність брати участь у розробленні дизайну інтер’єрів залів закладу, рекламних матеріалів, музичних програм, моделей форменого, санітарного та робочого одягу, складанні та оформленні спеціальних меню. 1.5.1.11. Здатність організовувати роботу з дотримання правил експлуатації меблів, посуду, столової білизни, музичних автоматів, музичної апаратури, електронних контрольно-касових апаратів, приладів місцевого опалення, освітлення тощо.
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ
2.1. Проектування процесу надання основних і додаткових послуг підприємств індустрії гостинності   2.1.1. Здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у засобах розміщення. 2.1.2. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію   2.1.1.1. Уміння здійснювати операції, пов’язані з наданням основних (проживання, харчування) та додаткових послуг у засобах розміщення. 2.1.1.2. Уміння здійснювати розрахунки та складати відповідну документацію для забезпечення процесу надання послуг. 2.1.1.3. Уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо розширення асортименту основних і додаткових послуг у засобах розміщення. 2.1.2.1. Уміння проектувати технологічний процес виробництва продукції із урахуванням діючих вимог. 2.1.2.2. Здатність на основі чинної нормативно-технічної документації здійснювати розрахунок витрат сировини та виходу готової продукції. 2.1.2.3. Уміння розробляти та розглядати пропозиції щодо розширення асортименту страв і напоїв, розробляння нових, фірмових видів продукції.
2.2. Вдосконалення технологічних операцій 2.2.1. Здатність розробляти пропозиції з впровадження інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів 2.2.1.1.Здатність, використовуючи існуючі джерела інформації, раціоналізаторські пропозиції, інформацію щодо стану технологічного обладнання, за допомогою відповідних стандартів і правил удосконалювати діючі на виробництві технологічні операції; впроваджувати прогресивні технології; раціонально використовувати сировину, напівфабрикати, устаткування тощо. 2.2.1.2. Уміння здійснювати оптимізацію використання всіх видів ресурсів підприємства, управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у межах логістичної системи підприємства. 2.2.1.3. Уміння розробляти та затверджувати нові рецептури та технології виробництва страв і виробів; раціональних норм харчування з урахуванням запитів різних груп споживачів, фірмових, дієтичних страв і виробів за спеціальними формулами та рецептами (авторськими тощо).
2.3. Розробка технологічної документації 2.3.1.Зданість розробляти нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію 2.3.1.1. Уміння розробляти технічні умови на напівфабрикати та готову продукцію. 2.3.1.2. Здатність визначати відповідність стандартів та інших документів зі стандартизації, які затверджуються на підприємстві, сучасному рівню розвитку країни. 2.3.1.3.Здатність вносити пропозиції щодо перегляду застарілих стандартів, які діють на підприємстві.
2.4. Застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств   2.4.1. Здатність користуватися різними автоматизованими системами у роботі підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів     2.4.1.1. Уміння користуватися різними автоматизованими системами у роботі підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів (при здійсненні технологічних циклів резервування, приймання, розміщення, розрахунку за проживання на підприємствах готельного типу; при прийманні замовлень, проведенні розрахунків зі споживачами, організації технологічних взаємозв’язів між роботою підсистем підприємствах. 2.4.1.2. Уміння застосовувати методи ідентифікації, класифікації та надання інформації за допомогою програмних і комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж.
3. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ФУНКЦІЯ
3.1. Підбір технологічного устаткування та обладнання, визначення площ приміщень 3.1.1. Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, визначати площі приміщень. 3.1.2. Уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів   3.1.1.1. Знати види, призначення та сфери використання різних видів інженерного обладнання у готельному та ресторанному господарстві, санаторно-курортних закладах 3.1.1.2. Знати вимоги до проектування та ефективної експлуатації інженерного обладнання будівель. 3.1.1.3. Уміння кваліфіковано вирішувати питання раціональної експлуатації інженерних систем і обладнання закладу. 3.1.1.4. Уміння економічно обґрунтовувати технічне оснащення закладів готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів, у рахуванням діючої нормативної документації. 3.1.2.1. Уміння вирішувати питання раціонального використання площ і забезпечення закладу (підприємства) усіма видами устаткування, виробничим інвентарем, кухонним посудом відповідно до існуючих нормативів та згідно з вимогами охорони праці та здоров’я, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарними правилами тощо.
3.2. Розроблення об’ємно-планувальних рішень 3.2.1. Здатність розробляти об’ємно-планувальні рішення підприємств готельного, ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів   3.2.1.1. Уміння розробляти технологічні схеми діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів. 3.2.1.2. Здатність брати участь у реалізації технічних завдань на реконструкцію структурних підрозділів виробництва і підприємства (закладу) в цілому. 3.2.1.3. Уміння формувати вихідні дані на проектування підприємств готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів 3.2.1.4. Уміння розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій
4. КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ
4.1. Оперативний контроль якості надання послуг 4.1.1. Здатність здійснювати оперативний контроль якості надання послуг у підприємствах готельного та ресторанного бізнесу, санаторно-курортних закладах     4.1.1.1. Уміння формувати та користуватися банком технічних умов, стандартів тощо, відстежувати зміни у них, на основі чого підтримувати високий рівень якості надання послуг. 4.1.1.2. Здатність дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до технічного обслуговування приміщень і устаткування на підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів. 4.1.1.3. Уміння здійснювати оперативний контроль за культурою надання послуг. 4.1.1.4. Уміння контролювати технологію виробництва та споживання послуг розміщення 4.1.1.5. Уміння здійснювати контроль щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог обслуговуючим персоналом. 4.1.1.6. Уміння здійснювати оперативний контроль за технікою обслуговування та за дотриманням правил торгівлі на підприємствах (закладах) ресторанного господарства. .
4.2. Контроль якості сировини та готової продукції 4.2.1. Уміння контролювати якість сировини та готової продукції 4.2.2. Здатність забезпечувати дотримання вимог діючої нормативної документації   4.2.1.1. Знання правил створення та функціонування системи контролю якості продукції на підприємстві; уміння формувати та користуватися банком технічних умов, стандартів тощо, відстежувати зміни у них, на основі чого підтримувати високий рівень якості продукції. 4.2.1.2. Уміння контролювати відповідність показників якості сировини та готової продукції вимогам нормативно-технічної документації. 4.2.2.1. Уміння здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій. 4.2.2.2. Здатність брати участь у розробленні схеми контролю на виробництві.
5. ПЛАНУВАЛЬНА ФУНКЦІЯ
5.1. Розроблення короткострокових і серед-ньострокових планів діяльності 5.1.1 Здатність здійснювати розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів 5.1.2. Здатність обґрунтовувати ціни на продукцію і/або послуги; планувати обсяги виробництва та реалізації 5.1.1.1. Знання управлінсько-правової та організаційно-економічної систем забезпечення функціонування закладів готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів; принципів формування системи адміністративного менеджменту. 5.1.1.2. Уміння аналізувати та розраховувати економічні показники діяльності підприємств (закладів), використовуючи стандартні методики. 5.1.1.3. Уміння аналізувати та планувати фінансові показники господарської діяльності підприємства; здійснювати управління поточними витратами, доходами та прибутками підприємства. 5.1.1.4. Здатність оцінювати за стандартними методиками конкурентоспроможність та економічний потенціал підприємств (закладів) на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень. 5.1.1.5. Уміння аналізувати використання ресурсів підприємства з метою їх оптимізації, управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у межах логістичної системи підприємства готельного та ресторанного господарства, курорту. 5.1.1.6. Уміння, використовуючи стандартні методики, здійснювати розроблення та обґрунтування програм та обсягів надання послуг (виробництва продукції) із урахуванням особливостей застосування натуральних і вартісних показників у сфері готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладах. 5.1.2.1. Уміння аналізувати ціноутворюючі фактори й обґрунтовувати ціни на продукцію і/або послуги з урахуванням собівартості їх виробництва, конкуренції на ринку, напряму діяльності, типу та класу або категорії підприємства (закладу) 5.1.2.2. Уміння аналізувати та планувати обсяг виробництва (реалізації) продукції, її асортимент на середньостроковий період. 5.1.2.3. Здатність за показниками сезонності корегувати обсяги надання послуг (виробництва продукції), асортимент продукції та сезонні ціни на продукцію і /або послуги.
5.2. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) 5.2.1. Здатність здійснювати планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) у підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладах   5.2.1.1. Уміння аналізувати організаційно-технічний рівень виробництва на основі атестації робочих місць. 5.2.1.2.Уміння обґрунтовувати можливості економії ресурсів, визначивши ефективність їх використання на основі стандартних методик. 5.2.1.3. Уміння визначати потребу в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах, необхідних для поточної діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів, використовуючи нормативно-технічну документацію. 5.2.1.4. Здатність оцінювати та вибирати найкращі джерела та моделі забезпечення підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів всіма видами ресурсів.
5.3. Планування середньостро-кового розвитку та оперативних конкурентних дій 5.3.1. Здатність планувати середньостроковий розвиток та оперативні конкурентні дії для підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів 5.3.1.1. Уміння проводити моніторинг основних конкурентів підприємства (закладу) на локальному ринку. 5.3.1.2. Уміння визначати завантаженість працівників підприємств готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів впродовж різних часових термінів роботи. 5.3.1.3. Уміння розраховувати продуктивність праці й обґрунтовувати заходи щодо її підвищення. 5.3.1.4. Здатність планувати й управляти процесами у виробничій та організаційно-обслуговуючій підсистемах підприємств (закладів). 5.3.1.5. Уміння моделювати процеси виробництва та обслуговування на підприємствах (закладах). 5.3.1.6. Уміння оцінювати конкурентоспроможність підприємств (закладів), продукції, послуг на основі стандартних методик. 5.3.1.7. Уміння визначати можливі фактори ризику й оцінювати рівні ризику діяльності різних типів класів (категорій), місця розміщення тощо підприємств (закладів). 5.3.1.9. Уміння обґрунтовувати пропозиції та готувати матеріали до складання плану соціального розвитку колективу підприємства (закладу).
5.4. Аналізування стану та динаміки попиту на продукцію і послуги 5.4.1. Здатність аналізувати динаміку попиту на продукцію і послуги підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів 5.4.1.1. Уміння проводити маркетингові дослідження на локальному ринку й узагальнювати їх результати за стандартними методиками. 5.4.1.2. Уміння визначати ринкові можливості розвитку підприємств готельного та ресторанного господарства, курортів; обґрунтовувати ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику 5.4.1.3. Уміння визначати характеристики цільового для підприємства (закладу) сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкові особливості, використовуючи результати маркетингових досліджень. 5.4.1.4. Уміння здійснювати аналізування збуту продукції (послуг) та зміни попиту на них. 5.4.1.5. Уміння підготовлювати матеріали до розроблення маркетингового плану підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-курортних закладів.
       

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.009 с.)