Критерії оцінювання індивідуального аналітичного завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання індивідуального аналітичного завданняОцінка «10 балів» відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, а також робить власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.
Оцінка «8 балів» відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; однак недостатньо використано знання літературних джерел вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ;
Оцінка «6 балів відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;
Оцінка «0 балів» відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Заочної форми навчання

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:систематичність та активність роботи протягом контактних занять присвячених вивченню програмного матеріалу науки; рівень виконання контрольного модульного завдання, а також завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність та активність роботи студента протягом контактних годиноцінюється за максимальною оцінкою 25 балів з 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-2 балів за кожне контактне заняття(0 балів оцінка «незадовільно»; 1 бал – оцінка«відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час роботи на контактних заняттях – 12 балів, розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (12 контактних занять): дванадцять занять максимально по 1 балу (16 балів). Оцінка студента варіюється відповідно до активності та рівня знань студентів при обговоренні питань, винесених на заняття, у тому числі розв’язанні розрахункових завдань, участі у ділових іграх тощо.

Всі завдання розбиті на групові та індивідуальні, що дозволяє викладачеві оцінити рівень підготовки до контактних занять та ступінь опрацювання завдань винесених на самостійне вивчення, залежно від персональних компетенцій студента. Критерії оцінювання:

· незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі;

· відмінному рівню (1 бал) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.

Модульне завдання, яке входить до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складається з виконання тестових вправ. Оцінка модульного завдання визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 13 балів з 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль. Модульнезавдання складається з тестових вправ за Темами 1-12 даного курсу. Студент проходить тестування (що триває 15-20 хвилин) по кожній із дванадцяти вищенаведених тем контактних занять, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 13 балів (0,1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13 балів) і проводиться надванадцятому, останньому, контактному занятті.

Виконання індивідуального завдання з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичного звіту. Індивідуального завдання студенти отримують від викладача. Всі завдання скомпоновані у відповідності до контактних годин и представляються у формі аналітичного звіту. План контактних годин розписаний в методичних рекомендаціях, розміщених на внутрішньому сайті КНЕУ: http://meim.kneu.edu.ua/ua/depts6/k_mizhnarodnoi_ekonomiky/disc_me_m/ymk_me/.

Оцінювання письмової частинианалітичного звітустудентами здійснюється за системою критеріїв: за кожну тему (10 тем контактних занять) по 1 балу.

· незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі;

· відмінному рівню (1 бала) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ.

Своєчасно (не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії) поданий звіт що включає 5 завдань для самостійного опрацювання які підлягають обов’язковому захисту викладачу, який проводив контактні заняття. Дана робота має максимальну оцінку 10 балів з50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль в міжсесійний період. Захист виконаних завдань здійснюється згідно затвердженого графіку «Дня заочника». На кожне завдання відводиться від 0 до 2 балів.

До захисту допускаються аналітичні звіти в роздрукованому вигляді з зазначеною кафедрою датою виконання. При оцінюванні захисту беруться до уваги:

· наявність самостійних висновків та узагальнень;

· глибина обґрунтування теоретичних підходів, викладених у наукових публікаціях;

· новизна та власні пропозиції;

· виокремлення та пояснення методів дослідження теоретичних підходів;

· обґрунтованість і відповідність статистичним даним висновків та узагальнень;

· обґрунтованість висновків та наявність власного відношення до досліджувальної проблеми.

Індивідуальне завдання має бути надруковане на комп’ютері на білому папері стандартного формату А4, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали.

 

Титульний аркуш завдання повинен мати такі реквізити:

- назва міністерства підпорядкування;

- назва університету;

- назва кафедри;

- Аналітичний звіт (назва …);

- прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;

- дата виконання/подання завдання викладачеві на перевірку.

У випадку, коли два і більше студента здадуть ідентичні роботи, робота не буде зарахована.

Крім обов’язкових завдань для студентів заочної форми навчання передбачені вибіркові завдання (підготовка дослідницьких есе; підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі «Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю»; критичний огляд сучасної монографічної літератури за заданою темою; переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності). Студенти мають обрати одне із запропонованих вибіркових завдань. Максимальна кількість балів за вибіркове завдання – 5 балів.

5 балів студент отримує за дане завдання у разі, якщо якісно виконав його, показав високі знання понятійного апарату, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних процесів, виявляти тенденції та робити висновки.

4 бали отримує студент, коли завдання загалом вірно виконав, але мають місце окремі недоліки: використано недостатньо літератури, неточно чи неповністю розкрито предмет дослідження, тенденції не виявлені.

3 бали отримує студент, коли завдання загалом виконав, але мають місце недоліки: помилки у використанні понятійного апарату, аналіз та висновки зроблені поверхово чи взагалі не наведено статистичних даних бо вони є неактуальними.

0 балів отримує студент у випадку, якщо показав незадовільні знання понятійного апарату, неякісно виконав аналіз, допустив грубі помилки, не зробив висновки, або взагалі не виконав завдання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.022 с.)