ТОП 10:

Курсові роботи, оформлення (або зміст) яких не відповідає вимогам, не приймаються і не реєструються.Якщо робота потребує доопрацювання, то на титульній (першій) сторінці викладач пише «на доопрацювання» і вказує, які саме розділи або сторінки слід доопрацювати. У цих випадках студент забирає роботу для доопрацювання (під особистий розпис) і знову приносить її викладачу для перевірки після доопрацювання.

У тих випадках, коли зауваження до роботи незначні, викладач пише «після доопрацювання - до захисту». В цьому випадку вдруге здавати курсову роботу не потрібно: досить виправити помилки, чітко сформулювати висновки, уточнити список літератури або доопрацювати інші зауваження.

Якщо на титульній сторінці написано просто «До захисту», то робота написана у відповідності до вимог, правильно оформлена і не потребує доопрацювання.

Власне захист курсових робіт відбувається у присутності комісії, до складу якої крім викладачів, що перевіряли роботу, можуть входити завідувач кафедри, представники деканату, інші викладачі.

На захисті студент насамперед чітко називає власне прізвище і тему роботи. Потім доповідає, чому він обрав саме цю тему (чим вона його зацікавила, актуальність тощо). Далі пояснює структуру курсової роботи: розділи і підрозділи основної частини, яка проблема розглядається і яким питанням приділено найбільшу увагу. Якщо це необхідно, студент може користуватися таблицями, графіками, слайдами або іншим ілюстративним матеріалом.

Після того, як студент виклав сутність курсової, він оголошує висновки, до яких прийшов у результаті роботи, вносить пропозиції або рекомендації. На весь виступ відводиться звичайно до п’ятнадцяти хвилин. Якщо у викладачів виникають питання, студент повинен дати обгрунтовану відповідь на задане питання.

Оцінки за курсові роботи виносяться на титульну сторінку курсової роботи, записуються цифрою і в дужках прописом, після оцінки викладачі ставлять власні підписи.

Оцінки оголошуються всім студентам після заповнення відомості і виставляються в залікову книжку.

 

 

Рекомендована література для написання курсових робіт:

Базова

1. Стефановська Т. Р. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин: підручник / [Т. Р. Стефановська, Л. П. Кава, А. Томчак] – Київ: Компринт, 2015. – 410с.

2. Стефановська Т. Р. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин: навч. посіб. / [Т. Р. Стефановська, Л. П. Кава, В. Г. Підліснюк]. – Київ: НМЦ «Агроосвіта», 2015р. – 319с.

 

1. Бабидорич М.М. Біологічний метод захисту рослин в Закарпатті / Чабан В.С., Шкварчук Я.М. — Ужгород: Карпати, 1997. — 74 С.

2. Мирзалиева X.Р. Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. — Ташкент, 1986.

3. Франц Й. Биологические методы борьбы с вредителями. Криг А. / - М.: Колос, 1984.

Допоміжна

 

1. Стивен Бредли. Защита растений / Стивен Бредли – М.: «Кладезь-Букс», 2003. – 146 с.

2. Імунітет рослин / [Євтушенко М.Д., Лісовий М.П. Пантєлєєв В.К., Слісаренко О.М. ] (за ред. М.П. Лісового). – К.: Колообіг, 2004. – 304с.

3. Будашкина Е.Б. Генетические основы селекции растений на иммунитет / Дьяков Ю.Т., Жуковский П.М.. – М.: Наука, 1973.

4. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений / Бондаренко Н.В. Издание 2-е. — М.: Агро-промиздат, 1986. - 278 с.

5. Вейзер Я. Микробиологические методы борьбы с вредными насекомыми. / Вейзер Я (Пер. с чешского), - М.: Колос, 1972.

6. Гулий В.В. Интегрированная защита растений / Памужак Н.Г., - Кишинев, Картя молдовеняска, 1991.

7. Де Бах П. (ред.) Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками / Де Бах П. (Пер. с англ.). — М.: Колос, 1968.

8. Кандыбин Н.В. Бактериальньїе средства борьбы с грызунами и вредными насекомыми / Кандыбин Н.В. - М.: Агропромиздат, 1989.

9. Ковалев О.В. Методические указания по расселению и производственными испытаниям амброзиевых листоедов рода Zygogramma в биологической борьбе с амброзиями полынно-листной й многолетней / Резник С.Я., Виноградова Е.Б. - Л.: Наука, 1986. - 28 с.

10. Лесовой М.П. (ред.). Природоохранная технология защити растений / Лесовой М.П. -К.: Урожай, 1989.

11. Суитмен X. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми и растениями / Суитмен X.— М.: Колос, 1964. — 320 с.

12. Тамарина Н.А. Основы технической энтомологии / Тамарина Н.А. — М.: Изд-во МГУ, 1990.

13. Тишлер В. Сельскохозяйственная экология / Тишлер В Перевод с немецкого. — М.: Колос, 1971.-453с.

14. Федоренко В.П. Энтомофаги и заболевания корневой свекловичной тли. / Федоренко В.П. // Сб. науч. тр. ВНИС. - К.: ВНИС, 1980. - С. 278-282.

15. Федоренко В.П. Особливості формування ентомологічних комплексів у сучасних агробіоценозах / Федоренко В.П. — Вісник аграрної науки. — К. — № 14. — 2003.-С. 12-16.

Додаток БПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.003 с.)