ТОП 10:

З навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ У БІОЛОГІЧНОМУ ЗАХИСТІ РОСЛИН»для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

 

 

Житомир 2016

Методичні рекомендації розробили:

Іващенко І. В. –доцент кафедри захисту рослин ЖНАЕУ

 

 

Рецензенти:

Л. А. Котюк –кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології екологічного факультету ЖНАЕУ

Н. В. Цуман – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства агрономічного факультету ЖНАЕУ

Для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

 

Роздруковано з оригіналу замовника

Зміст

Загальні положення

Мета курсової роботи

Зміст курсової роботи

Тематика курсових робіт з предмету «Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин»

Етапи виконання курсової роботи

Оформлення курсової роботи

Титульна сторінка

Зміст

Вступ

Основна частина

Ілюстративний матеріал

Висновки

Література

Захист курсової роботи

Рекомендована література

Додаток А

Додаток Б

Загальні положення

 

При вивченні дисципліни « Технологія вирощування організмів у біологічному захисті» розглядаються теоретичні основи використання ентомофагів,оптимізація розведення корисних організмів і підвищення його ефективності. Розглядається сучасний стан розведення корисних комах та біотехнології вирощування мікроорганізмів в Україні та країнах світу. Знання основ дисципліни «Технологія вирощування організмів у біологічному захисті» необхідні і важливі для підготовки фахівців напряму «Захист і карантин».

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Технологія вирощування організмів в біологічному захисті рослин» студентами першого року підготовки ОКР «Магістр» спеціальності «Захист і карантин рослин».

Курсова робота виконується студентами протягом першого семестру. Захист курсових робіт проходить згідно з графіком деканатів, перед екзаменаційною сесією. Студенти, які не захистили курсову роботу, до складання іспитів не допускаються.

Курсова робота являє собою самостійну творчу працю студента і відбиває як рівень його теоретичних знань з навчальної дисципліни, так і здатність до самостійної роботи, як майбутнього фахівця певного напрямку (певної галузі господарства). Тематика курсової роботи повинна бути індивідуальною. Тема обирається студентом самостійно згідно тематики, запропонованої викладачем і затвердженої на засіданні кафедри.

Мета курсової роботи

Виконання і захист студентом курсової роботи є одним із заключних етапів навчання з дисципліни «Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин», який має систематизувати теоретичні знання, набуті на лекціях, і закріпити практичні навички, які студенти отримали під час лабораторних занять. Накопичення та аналіз інформації сприяють поглибленому вивченню біотехнологічних процесів вирощування корисних організмів для екологічно безпечного біологічного захисту рослин. Крім основної мети - розвитку навичок самостійної роботи, закріплення та поглиблення набутих знань з навчальної дисципліни, курсова робота повинна розв’язувати ще й інші завдання. Основні з них такі:

а) набути вміння та навичок роботи з літературою (апаратом книги, каталогом бібліотеки, МБА, з інтернетом тощо);

б) навчитись систематизувати знання, результати спостережень;

в) закріпити навички роботи з комп’ютером;

г) вміння аналізувати дані, узагальнювати їх, чітко формулювати правильні висновки на їх основі.

Зміст курсової роботи

У курсовій роботі повинні бути наявні (представлені):

· обґрунтування обраної теми, її актуальність, спрямованість роботи;

· стан вивчення даного питання на основі аналізу літератури;

· аналіз (розгляд) опрацьованого матеріалу;

· висновки та пропозиції.

Таким чином, складовими частинами курсової роботи є:вступ, основна частина, розбита на розділи (і підрозділи) та висновки. Крім того, робота повинна мати титульний аркуш, зміст, список використаної літератури і може мати додатки.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.006 с.)