ТОП 10:

Тематика курсових робіт з предмету «Технологія вирощування організмів у біологічному захисті рослин»Тематика курсових робіт щорічно переглядається, доповнюється і затверджується на засіданні кафедри. Рекомендований перелік тем курсових робіт з біології наведений у додатку Б.

Рекомендуємо розпочинати основну частину з визначення систематичного положення організмів, що розглядаються. Далі бажано розглянути морфофізіологічні та екологічні особливості цих організмів, з’ясувати їх роль у природі, можливості використання їх людиною. Особливо детально слід описати технологію масового вирощування корисних організмів, звернути увагу на особливості обладнання, яке використовується на біофабриках і в біологічних лабораторіях. В роботі також повинні бути висвітлені питання способів застосування корисних організмів в інтегрованих системах захисту рослин.

Етапи виконання курсової роботи

Першим етапом виконання курсової роботи є обрання студентом теми із запропонованого переліку (див. Додаток Б). За бажанням студента і згодою керівника теми курсових можуть бути змінені (зміни затверджуються на засіданні кафедри не пізніше 01.10 поточного року). На цьому етапі студент повинен чітко уявити собі проблему, яку він хоче розглянути, обрати питання, які найбільш його цікавлять. Після цього етапу він складає попередній план курсової роботи і узгоджує його з викладачем.

Другим етапом є робота з літературою - збір інформації про стан вивчення цього питання. Звичайно спочатку слід з’ясувати для себе історію вивчення питання, потім описати приклади практичного застосування, а вже потім аналізувати сучасні (новіші) дані. Після цього етапу план курсової роботи доопрацьовується та уточнюється з викладачем.

Третій етап роботи над курсовою складає отримання певної інформації та систематизація даних. Бажано, щоб основу складали власні спостереження, досліди або експерименти. Проте можна використовувати й літературні дані. На цьому етапі, як правило, використовують вже не підручники та посібники, а статті з наукових журналів та іншої фахової літератури.

Четвертий етап - аналіз. На цьому етапі проводиться співставлення, порівняння, обробка одержаної інформації. Це дозволяє всебічно розглянути окремі характеристики об’єкту, технологічні процеси, що вивчаються.

Наступний етап - синтез. На цьому етапі на основі проведеного аналізу відбувається виявлення певних закономірностей, взаємозв’язків, спільних рис (а може й протиріч із загальновизнаними положеннями).

Заключним етапом виконання роботи є узагальнення опрацьованого матеріалу, формулювання висновків, власне написання та оформлення курсової роботи.

Оформлення курсової роботи

 

Курсову роботу виконують на стандартних аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Викладати зміст курсової роботи слід простою і зрозумілою мовою, а оформлювати її слід у відповідності до вимог державних стандартів (наприклад, ГОСТ 2.105-95. General requirements for textual documents. Общие требования к текстовым документам. Межгосударственный стандарт. Дата введения в Украине 1997- 07.01; ГОСТ 7.32-81. Отчет о научно-исследовательской работе та інші, див. нижче). Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Можна використовувати папір формату A3 для таблиць та ілюстрацій. На кафедру курсові роботи подаються в 1 примірнику. Кожна сторінка даної роботи повинна бути розміщена в окремому файлі та бути складеною у папку. Робота повинна бути оформлена українською мовою.Зазначений вище обсяг роботи розрахований на використання при їх оформленні комп'ютерів з використанням шрифтів текстового редактору – Times New Roman розміру 14 з одинарним інтервалом. Текст роботи необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: лівий - 3 см, правий 1 см, верхній – 2 см, нижній 2 см. Курсова робота повинна бути друкованою обсягом не менше 20 сторінок основного тексту. Кількість рядків на сторінці не менше 30. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої або високої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами (у змісті їх записують з абзацу, без крапки). Кожний розділ (основну частину) починають (у тексті) з нової сторінки. Підрозділи (якщо вони є) повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. В кінці номеру підрозділу крапку не ставлять. З нової сторінки підрозділи (того самого розділу) не починають.

У випадках, коли це необхідно, підрозділи можна поділяти на пункти. (нумерацію пунктів здійснюють в межах підрозділу, номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапкою; в кінці крапку не ставлять). Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, він теж нумерується.

Наприклад, нумерація підрозділів першого розділу курсової роботи записують (у змісті) таким чином:

 

1 Назва розділу

1.1 ...(назва першого підрозділу першого розділу)

1.2 ... (назва другого підрозділу першого розділу)

1.3 ... (назва третього підрозділу першого розділу)

 

або: нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу курсової роботи:

 

3.2 Назва підрозділу

3.2.1 ... (назва першого пункту другого підрозділу)

3.2.2 ... (назва другого пункту другого підрозділу третього розділу курсової роботи)

Структурно курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, при потребі - додатків. Якщо у курсової наявні додатки, їх нумерують літерами: Додаток А, Додаток Б, Додаток В...

Обсяг основної частини курсової роботи не повинен бути менше 20 і більше 25 сторінок.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.70 (0.004 с.)