ТОП 10:

Організація як об’єкт управлінняОрганізація як об’єкт управління

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей

 

Горизонтальний поділу праці є Поділ загальної роботи в організації на її складові частини (відділів, цехів, виробництв, ділянок тощо).

Вертикальний поділ праці- діяльності з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів.

Складові успіху:

а) виживання, тобто можливість існувати якомога довше;

б) За словами П. Дракера:результативність та ефективність.

Основні функції менеджменту:

1) планування; 2) організація; 3) мотивація; 4) контроль.

Еволюція поглядів на сутність менеджменту

Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

“управління”;

“менеджмент”;

“адміністрування”;

“керування” тощо.

Мистецтво управління:

особливостей власного характеру;

особливостей підлеглих;

особливостей відповідної сфери бізнесу.

Менеджери в організації

До основних компонентів внутрішнього середовища організації відносяться: виробництво, дослідження та розробки, технологія, сировина, матеріали, фінанси, працівники тощо.

Зовнішнє середовище прямого впливу містить: постачальників, споживачів, конкурентів та інших економічних партнерів (наприклад банки).

До зовнішнього середовища опосередкованого впливу включають: економічну, соціальну, політико-правову, технологічну, екологічну, міжнародну компоненти тощо.

менеджер – це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації.

сфери менеджменту:

1виробничий менеджмент;фінансовий менеджмент;

2управління персоналом;

3управління дослідженнями та розробками;

4фінансовий облік;

5маркетинг;

6загальна адміністрація.

три рівні менеджменту:

вищий- відноситься невелика група основних керівників організації: президент (директор), віце-президенти (заступники), головний виконавчий директор.

Середній - належать керівники виробничих та функціональних підрозділів організації.

; нижчий- відносять керівників секторів, груп, майстрів, бригадирів тощо.

Міжособові ролі

- головний керівник

- лідер

- пов’язуюча ланка

Інформаційні ролі

- той, хто приймає інформацію

- той, хто розподіляє інформацію

- представник

Ролі, пов’язані зприйняттям рішень

- підприємець

- той, хто усуває порушення

- той, хто розподіляє ресурси

- той, хто проводить переговори

Якості, необхідні успішному менеджеру,

технічні здібності (здатність кваліфіковано, із знанням справи виконувати роботу на своїй ділянці, технічні прийоми конкретної діяльності);

аналітичні здібності (здатність ідентифікувати ключові фактори тієї чи іншої ситуації, визначати їх взаємодію і ступінь важливості);

діагностичні здібності (здатність ставити діагноз проблем організації, тобто визначати їх симптоми та причини виникнення);

здатність взаємодіяти з людьми (здатність налагоджувати контакти та будувати стосунки із співробітниками організації);

концептуальні здібності (здатність усвідомлювати причинно-наслід-кові зв’язки в організації, бачити, яким чином можна скоординувати діяльність окремих частин організації, аби досягти поставлених цілей найбільш продуктивним способом).

ТЕМА 2. Еволюція управлінської думки

2. Ранні теорії менеджментуКласична теорія (підхід) менеджменту включає дві школи:

а) школу наукового управління;

б) адміністративну школу (класичну теорію організації).

Наукове управління було спрямоване на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці.

Засновниками школи наукового управління були Ф. Тейлор («Принципи наукового управління»,1911р.), Френк та Ліліан Гілбрет, Генрі Форд, Генрі Гантт.

Концепцію наукового управління сформулював Ф. Тейлор як необхідність послідовної реалізації наступних чотирьох кроків управління

1) аналіз робочої ситуації (у будь-якій робочій ситуації можна виділити три основні елементи - загальне завдання, робітники-виконавці, менеджер.

2) аналіз змісту загального завдання: розподіл загального завдання на більш дрібні задачі; визначення якостей та навичок, необхідних для їх виконання; визначення необхідної кількості робітників-виконавців;

3) підбір робітників для виконання окремих задач;

4) продовження управління - встановлення взаємозв’язків, планування, координація та узгодження дій усієї робочої групи.

Адміністративна школа (класична теорія організації) опрацьовувала підходи до удосконалення управління організацією в цілому.

Представники цієї школи (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Бернард)

Метою їх досліджень було опрацювання «універсальних принципів» управління, дотримуючись яких організація досягатиме успіху.А. Файоль

Процес прийняття рішень

нормативного підходу концентрують увагу на розробці організаційних, інформаційних та методологічних засад прийняття раціонального рішення.

Описовий підхід спрямований на емпіричне дослідження поведінки окремих осіб та груп людей в процесі прийняття рішень. Він має на меті визначити закономірності формування в процесі взаємодії вихідних параметрів проблеми, що вирішується, та характеристик суб’єкта, який приймає рішення.

інтуїтивна технологією прийняття рішень: Реєстрац змін-селекція рішень…-прийняття рішення.

Спрощена модель: Діапазон проблеми (виявлення та опис проблемної ситуації ,встановлення мети вирішення проблемної ситуації ,ідентифікація критеріїв прийняття рішення )- Накопичення інформації про проблему (1 об’єктивність 2 лаконічність 3актуальність 4своєчасність ) -розробка альтерн-их варіантів(взаємовиключеність альтернатив

забезпечення однакових умов опису альтернатив )-оцінка альт вар-ів-прийн ріш(реалістичність .відповідність ресурсам.прийнятність наслідків реалізації альтернатив)

Ріком Роскіним, має форму дерева і містить 4 змінних фактори:

· часовий фактор;

· ступінь довіри менеджера до підлеглих;

· важливість прийняття правильного рішення;

· важливість отримати згоду підлеглих виконати рішення.

 

Стратегія стабільності

Стратегія зростання

3. Стратегія скорочення (1. Стратегія розворотувикористовується, якщо компанія діє неефективно, але ще не досягла своєї критичної точки

2. Стратегія відділення має місце, коли компанія включає кілька видів бізнесу, один з яких працює погано, тому від неї доводиться відмовлятися, наприклад продаж ділової одиниці або перетворення її окремо працюючу фірму.

3. Стратегія ліквідації використовується, якщо при досягненні критичної точки (банкрутства) компанія ліквідується і розпродаються активи. Ця стратегія найбільш небажана зі стратегій скорочення, оскільки створює незручності та збитки як для власників (акціонерів), так і для працівників фірми.)

Розміщення ресурсів.

Використання синергізму - координація зусиль у таких видах діяльності як закупівля, впровадження нових технологій, НІДКР, виробництво, маркетинг, керування людськими ресурсами, дозволяє скоротити витрати й підвищити кваліфікацію персоналу.

Корпоративний розвиток

Цілі зовнішнього аналізу

Зовнішній аналіз - це процес зовнішньої оцінки щодо організації факторів. Під зовнішніми чинниками розуміють всі ті умови, які об'єктивно виникають у середовищі функціонування організації і на які вона не здатна впливати.

Організація як об’єкт управління

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей

 

Горизонтальний поділу праці є Поділ загальної роботи в організації на її складові частини (відділів, цехів, виробництв, ділянок тощо).

Вертикальний поділ праці- діяльності з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів.

Складові успіху:

а) виживання, тобто можливість існувати якомога довше;

б) За словами П. Дракера:результативність та ефективність.

Основні функції менеджменту:

1) планування; 2) організація; 3) мотивація; 4) контроль.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.009 с.)