ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ. МОДУЛІ КУРСУ 

Розподіл навчальних годин за семестрами та видами навчальних занять у відповідності з навчальним планом здійснено таким чином:

 

Семестр Напрям Всього годин / залікових кредитів Розподіл за семестрами та видами занять
Лекції Лабораторні заняття Індивідуальна робота студентів (ІРС) Самостійна робота студентів (СРС) Форма підсумкового контролю
0902, 0905 72 / 2 ПМК
0804, 1002 72 / 2 ПМК
72 / 2 ПМК
54 / 1,5 - ПМК

Для студентів напрямів підготовки 0902 “Інженерна механіка”,

0905 “Енергетика”,0922 “Електромеханіка”, 0804 “Комп’ютерні науки”,

1002 “Кораблі та океанотехніка”

№ модуля Найменування модуля Сума залікових балів Термін проведення контрольного заходу, тиждень Джерела інформації
Забезпечення здоров’я, соціальної, природної та техногенної безпеки 25…45 VIIІ [1-20]
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій 35…55 XVIII [1-20]
Всього за семестр 60…100    

Для студентів напряму підготовки 0923 “Зварювання”

№ модуля Найменування модуля Сума залікових балів Термін проведення контрольного заходу, тиждень Джерела інформації
Забезпечення здоров’я, соціальної, природної та техногенної безпеки 30…50 VIIІ [1-20]
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій 30…50 XVIII [1-20]
Всього за семестр 60…100    

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МОДУЛІВ

ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Для студентів напрямів підготовки 0902 “Інженерна механіка”,

0905 “Енергетика”,0922 “Електромеханіка”, 0804 “Комп’ютерні науки”,

1002 “Кораблі та океанотехніка”

Модулі Найменування змістових модулів дисципліни Розподіл навчального часу за елементами модуля (видами занять), години Термін виконання, тиждень Термін контрольного заходу, тиждень Джерела інформації  
Обсяг, кредити Сума залікових балів  
Лек-ції ЛЗ ІРС СРС  
 
Модуль 1. Забезпечення здоров’я, соціальної, природної та техногенної безпеки  
0,75 25-45 Тема 1.1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності           VIIІ [1-20]  
1.1.1 Вступ. Безпека життє-діяльності – як категорія. Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки - - І  
Тема 1.2 Людина як елемент системи “людина – життєве середовище”            
1.2.1 Людина як елемент системи “людина – життєве середовище”. Аналізатори, як елементи механізму сприйняття інформації - 0,5 ІІІ  
1.2.2 Основні компоненти і показники фізіології праці та критерії здоров’я людини - - 0,5 ІV  
1.2.3 Психологічні чинники небезпеки та шляхи підвищення життєдіяльності людини - 0,5 V  
1.2.4 Вплив діяльності людини на навколишнє середовище - 0,5  
Тема 1.3 Безпека життєдіяльності в системі “людина – виробниче середовище”            
1.3.1 Безпека життєдіяльності в системі “людина – виробниче середовище” - - 0,5 VІІ  
1.3.2 Основні параметри та вплив мікроклімату на працездатність людини - 0,5 VІІІ  
Разом за 1 модулем -  
 
Модуль 2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій  
1,25 35-55 Тема 2.1. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори           XVIIІ [1-20]  
2.1.1 Побутові небезпеки: джерела, наслідки, профілактика - ІХ  
2.1.2 Надзвичайні ситуації та їхній вплив на життєдіяльність населення. Природні небезпеки. Техногенні небезпеки ХІІ  
2.1.3 Соціальні та політичні небезпеки. Небезпеки воєнного характеру. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі - ХІV  
Тема 2.2 Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій            
2.2.1 Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків. Поведінка людини в надзвичайних ситуаціях. Надання першої долікарської допомоги потерпілому ХVІ  
Тема 2.3 Організація і управління безпекою життєдіяльності            
2.3.1 Організація і управління безпекою життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності ХVІІІ  
Разом за 2 модулем - -    
Всього за семестр  
60-100   - -    
                         

Для студентів напряму підготовки 0923 “Зварювання”

Модулі Найменування змістових модулів дисципліни Розподіл навчального часу за елементами модуля (видами занять), години Термін виконання, тиждень Термін контрольного заходу, тиждень Джерела інформації  
Обсяг, кредити Сума залікових балів  
Лек-ції ЛЗ СРС  
 
Модуль 1. Забезпечення здоров’я, соціальної, природної та техногенної безпеки  
0,75 30-50 Тема 1.1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності         VIIІ [1-20]  
1.1.1 Вступ. Безпека життєдіяльності – як категорія. Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки - І  
Тема 1.2 Людина як елемент системи “людина – життєве середовище”          
1.2.1 Людина як елемент системи “людина – життєве середовище”. Аналізатори, як елементи механізму сприйняття інформації ІІІ  
1.2.2 Основні компоненти і показники фізіології праці та критерії здоров’я людини - ІV  
1.2.3 Психологічні чинники небезпеки та шляхи підвищення життєдіяльності людини - V  
1.2.4 Вплив діяльності людини на навколишнє середовище -  
Тема 1.3 Безпека життєдіяльності в системі “людина – виробниче середовище”          
1.3.1 Безпека життєдіяльності в системі “людина – виробниче середовище” - VІІ  
1.3.2 Основні параметри та вплив мікроклімату на працездатність людини - VІІІ  
Разом за 1 модулем -  
Модуль 2. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій  
0,75 30-50 Тема 2.1. Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори         XVIIІ [1-20]  
2.1.1 Побутові небезпеки: джерела, наслідки, профілактика - ІХ  
2.1.2 Надзвичайні ситуації та їхній вплив на життєдіяльність населення. Природні небезпеки. Техногенні небезпеки ХІІ  
 
0,75 30-50 2.1.3 Соціальні та політичні небезпеки. Небезпеки воєнного характеру. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі - ХІV      
Тема 2.2 Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій          
2.2.1 Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків. Поведінка людини в надзвичайних ситуаціях. Надання першої долікарської допомоги потерпілому ХVІ  
Тема 2.3 Організація і управління безпекою життєдіяльності          
2.3.1 Організація і управління безпекою життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності ХVІІІ  
Разом за 2 модулем - -    
Всього за семестр  
1,5 60-100   - -    
                       

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.005 с.)