ТОП 10:

Людини та породжені ними фактори (6 годин)Лекція 5, 6.Визначення поняття “надзвичайна ситуація”. Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація. Надзвичайні ситуації та їхній вплив на життєдіяльність населення. Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки. Вплив природних джерел небезпеки на людину та системи забезпечення її життєдіяльності. Заходи та засоби, спрямовані на запобігання негативної дії природних джерел небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдіяльності. Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.

 

Література: [1-2], [4], [8-13], [17], [20].

Лекція 7. Загальні закономірності виникнення соціальних, політичних та воєнних джерел небезпеки. Соціальні небезпеки. Соціальні джерела небезпеки, викликані незадовільним матеріальним станом та умовами проживання. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті. Політичні небезпеки. Війни. Мілітарність як один з факторів, що викликає напруженість у стосунках між країнами та націями. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Комбіновані небезпеки. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Природно-техногенні небезпеки. Природно-соціальні небезпеки. Соціально-техногенні небезпеки. Небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, пов’язані з урбанізацією середовища життєдіяльності людини. Поведінка людини в специфічних умовах великих населених пунктів.

Література: [1], [4], [8-10], [12-13], [17], [20].

Змістовий модуль 2.2 Безпека життєдіяльності в умовах

Надзвичайних ситуацій (2 години)

Лекція 8. Вимоги до систем сповіщення, зв’язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду. Заходи для запобігання зсувів, пожеж та вибухів у житловому фонді. Загальні правила виживання в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт. Використання захисних споруд, засобів індивідуального захисту, медичних та підручних засобів. Порядок ліквідації наслідків стихійних лих, вибухів, пожеж, катастроф та аварій. Дезактивація, дегазація, дезінфекція. Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Плани підприємств на випадок аварії. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварій і надзвичайних ситуацій. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Надання першої долікарської допомоги потерпілому.

Література: [1], [2], [4], [8-10], [12-13], [17], [20].

Змістовий модуль 2.3 Організація і управління безпекою життєдіяльності

(2 години)

Лекція 9.Нормативні документи та основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності. Методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності. Загальні відомості про управління безпекою життєдіяльності. Організаційно-методична основа системи управління безпекою життєдіяльності. Інформаційне забезпечення системи управління, прогнозування та планування заходів безпеки. Система державних органів по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення. Добровільні об’єднання громадян з питань безпеки життєдіяльності населення. Організація навчання населення з питань безпеки життєдіяльності.

Література: [1], [4], [8-10], [17], [20].

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

 

Метою занять є надання студентам практичних навичок у визначені вражаючи факторів НС, розмірів осередків враження при НС техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Лабораторне заняття 1. Поняття про психологію безпеки, об’єкт і предмет її дослідження. Поняття про аналізатори (механізм сприйняття інформації). Основні властивості аналізаторів: порогова інтенсивність подразника, диференційна (розрізняльна) чутливість, адаптація, здатність тренуватися, зберігати відчуття, взаємодія аналізаторів. Закон Вебера-Фехнера. Типи аналізаторів: зоровий, слуховий, вестибулярний, смаковий, нюховий, шкіряний, руховий, вісцеральний. Вплив зовнішніх подразників та заходи боротьби з ними. Психологічні особливості людини та методи їх оцінки.

Література: [4], [8-10], [17-18], [20].

Питання для самоперевірки:

1. Охарактеризуйте значення органів чуття для безпеки життєдіяльності людини і їх будову.

2. Поясніть психофізіологічний закон Вебера-Фехнера.

3. Визначте роль органів чуття в забезпечення безпеки життєдіяльності.

4. За яких умов одні типи аналізаторів виконують функції інших (наведіть приклади).

 

 

Лабораторне заняття 2. Механічний та психологічний компоненти трудової діяльності. Основні показники геодинаміки: частота серцевих скорочень, кров’яний тиск, функція легень, споживання кисню. Енергетична оцінка важкості праці. Фізіологічні критерії здоров’я. Фізіологічні особливості розумової праці. Допустимі значення показників сприятливих умов трудової діяльності людини.

Література: [1], [3-4], [8-10], [17-18], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Чим характеризуються фізичний та психологічний компоненти трудової діяльності?

2. Функції крові.

3. Значення ергономіки в системи безпеки життєдіяльності людини.

4. Характерні ознаки здоров’я.

5. Як Ви розумієте вислів “здоровий спосіб життя”?

6. З якою метою проводиться фізіологічна характеристика робочих місць на підприємствах?

Лабораторне заняття 3.Поняття про психологічну травму (конфлікт). Конфлікти: “батьки і діти”, сімейні та сексуального характеру. Емоційні впливи, комунікабельність. Втома і перевтома. Хворобливий стан і працездатність. Психологічні особливості підлітків, жінок та людей похилого віку. Поняття про “формулу” здоров’я. Оздоровча фізична культура та психологічні засоби відновлення працездатності.

Література: [3-4], [12], [17-18], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Типи зв’язків між дітьми і батьками.

2. Вплив алкоголю на розвиток конфлікту.

3. Загальні риси втоми й превтоми (наведіть приклади).

4. Українська національна система тіловиховання людини.

5. Назвіть види і дайте характеристику поведінки людини.

6. Визначте значення рис людини в її життєдіяльності.

7. Психічні характеристики людини.

Лабораторне заняття 4.Основні параметри мікроклімату. Теплообмін людини з оточуючим середовищем. Вплив мікроклімату на самопочуття людини. Поняття про терморегуляцію організму людини. Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у робочій зоні. Профілактичні заходи несприятливої дії мікроклімату.

Література: [1], [4-6], [8-10], [17], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття мікроклімат виробничого приміщення.

2. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

3. Визначення параметрів мікроклімату.

4. Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря у робочій зоні виробничих приміщень (з урахуванням періодів року та категорій робіт).

 

 

Лабораторне заняття 5.Статистика побутового травматизму. Суїцид і профілактичні заходи. Утоплення. Отруєння: харчове, медикаментозне, отрутохімікатами, грибами. Побутові предмети, як джерела небезпеки.

Література: [4], [12].

 

Питання для самоперевірки:

1. Статистика та основні причини побутового травматизму.

2. Основні правила безпеки в побуті.

3. Які профілактичні заходи по попередженню суїцидальної поведінки Ви знаєте?

4. Перелічите основні причини, що призводять до утоплення. Допомога постраждалим.

5. Перелічите основні причини, що призводять до отруєння. Допомога постраждалим.

Лабораторне заняття 6.Класифікація надзвичайних ситуацій. Класифікація природних небезпек. Геологічно небезпечні явища. Стихійні явища екзогенного походження. Катастрофічні явища метеорологічного характеру. Гідрологічні надзвичайні ситуації. Заходи життєзабезпечення населення під час природних небезпек.

Література: [1-2], [3-4], [8-10], [12-13], [17-18], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Загальні закономірності прояву природних стихійних лих.

2. Яке стихійне лихо завдає найбільших матеріальних збитків?

3. Появу яких стихійних лих можна прогнозувати?

4. Які види стихійних лих викликають найбільшу кількість людських жертв.

5. Які стихійні лиха вважаються непередбачуваними?

 

 

Лабораторне заняття 7.Ознаки класифікації техногенних небезпек. Транспортні аварії (катастрофи). Радіаційно небезпечні об’єкти. Великомасштабні техногенні катастрофи. Статистичні дані про рівень надзвичайних ситуацій техногенного характеру на Україні.

Література: [1-2], [3-4], [8-10], [12-13], [17-18], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Чим відрізняються аварії від катастроф?

2. Види аварій, їх характеристика.

3. Наслідки аварії на ЧАЕС.

4. Хімічно небезпечні виробництва. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

5. Пожежі та вибухи на підприємствах, причини й наслідки цих аварій й катастроф.

 

 

Лабораторне заняття 8. Вимоги до систем сповіщення, зв’язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт. Використання захисних споруд, засобів індивідуального та колективного захисту, медичних та підручних засобів. Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Моніторинг та ідентифікація небезпек з метою їх попередження та ліквідації.

Література: [1], [2], [4], [8-10], [12-13], [17], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Повідомлення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Принципи, способи та засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях.

3. Укриття людей у захисних спорудах.

4. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини.

5. Евакуація населення з небезпечних районів.

Лабораторне заняття 9. Правове, нормативне та організаційне забезпечення життєдіяльності людини у суспільстві. Правовий захист населення від надзвичайних ситуацій. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності. Структура органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності. Добровільні об’єднання громадян з питань безпеки життєдіяльності. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.

Література: [1], [4], [8-10], [17], [20].

 

Питання для самоперевірки:

1. Визначте правові основи безпеки життєдіяльності. Які юридичні заходи входять до її складу?

2. Які завдання законодавства щодо охорони здоров’я громадян?

3. У чому полягає сутність управління в царині безпеки життєдіяльності.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛІВ КУРСУ

Питання до першого модуля

1. Проблема безпеки життєдіяльності людини і суспільства в сучасних умовах.

2. Наука БЖД, основні задачі, визначення.

3. Об’єкт і предмет безпеки життєдіяльності.

4. Структура наук про безпеку.

5. Сфера застосування наук про безпеку.

6. Небезпеки, визначення, класифікація.

7. Що таке життєвий простір?

8. Суть вчення В.І. Вернадського про біосферу. Ноосфера.

9. Джерела техногенних небезпек.

10. Джерела антропогенних небезпек.

11. Джерела природних небезпек.

12. Джерела соціально-політичних небезпек.

13. Ризик, визначення, види ризику, допустимий ризик.

14. Класифікація ризиків.

15. Назвіть якісні й кількісні методи визначення ризику.

16. Якість – категорія безпеки.

17. Визначення поняття «культура безпеки».

18. Суть культури безпеки.

19. Органи чуття як механізм сприйняття інформації.

20. Будова аналізаторів та їх властивості.

21. Характеристика основних аналізаторів в БДЖ.

22. Психічні особливості людини та їх значення в безпеці життєдіяльності.

23. Визначення понять біосфера, екологічні системи, рівні екологічних систем (приклади екологічних систем різних рівнів).

24. Основні причини руйнування біосфери та виникнення екологічної кризи.

25. Визначення поняття мікроклімату. Вплив мікроклімату на працездатність людини.

26. Нормалізація параметрів мікроклімату.

27. Дія електричного струму на організм людини.

28. Шум. Загальні методи боротьби з шумом.

29. Вібрація. Загальні методи боротьби з вібрацією.

30. Виробниче освітлення та його вплив на психофізіологічний стан людини.

Питання до другого модуля

1. Мета класифікації надзвичайних ситуацій.

2. НС техногенного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

3. НС природного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

4. НС соціально-політичного характеру, характеристика, види та класифікація, причини.

5. НС мирного часу в залежності від масштабу їх наслідків характеристика, види та класифікація, причини виникнення.

6. Визначення НС відповідно до територіального поширення та обсягів ресурсів.

7. Небезпеки сучасного урбанізованого середовища.

8. Зв’язок небезпек.

9. Що таке катастрофа?

10. Яка відмінність між аваріями й катастрофами?

11. Заходи життєзабезпечення населення під час природних небезпек.

12. Радіаційно небезпечні об’єкти.

13. Транспортні аварії (катастрофи).

14. Хімічно небезпечні об’єкти.

15. Вибухо- й пожежа небезпечні об’єкти.

16. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

17. Завдання корпоративної безпеки.

18. Хто може бути суб’єктами зовнішніх загроз.

19. Хто відповідає за забезпечення корпоративної безпеки підприємства?

20. Чи належить до завдань системи безпеки вивчення партнерів, конкурентів та клієнтів?

21. Чи можна віднести порушення правил техніки безпеки, як внутрішню загрозу підприємству?

22. Чи належить до завдань системи безпеки підприємства проведення соціально-психологічних заходів серед працівників підприємства?

23. Які заходи доцільно здійснювати для забезпечення безпеки особистого майна?

28. Звідки надходять шкідливі речовини в процесі вирощування продукції рослинництва?

29. Під час транспортування і зберігання харчових продуктів та харчової сировини звідки може відбуватися надходження шкідливих речовини?

30. Звідки при технологічній та кулінарній обробки в харчових продуктах з’являються шкідливі речовини?

31. Коли може бути небезпечним застосування харчових добавок?

32. Які речовини є найтоксичнішими серед пестицидів?

33. Яку назву має властивість речовин (в тому числі пестицидів) накопичуватися в організмі людини?

34. Загальні принципи управління безпекою життєдіяльності.

35. Управління безпекою життєдіяльності на глобальному рівні.

36. Основні засади державного управління безпекою життєдіяльності в Україні.

37. Основні законодавчі і нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

38. Органи управління і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Під час індивідуальної та самостійної роботи студент повинен закріпити теоретичний лекційний матеріал, навчитися самостійно працювати з літературою. Студент повинен підготувати та захистити реферат на практичному або індивідуальному занятті. В залежності від тематики реферату, самостійна робота може бути зарахована до будь-якого з двох модулів.

Тематика рефератів

1. Фізичні можливості діяльності людини.

2. Безпека життєдіяльності людини в умовах розумової праці.

3. Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності людини.

4. Пестициди та їх роль у житті людини.

5. Суїцид, як наслідок психічної недуги.

6. Дитячий побутовий травматизм.

7. Потенційні небезпеки епідемічного характеру.

8. Рятувальні заходи під час природних стихійних небезпек.

9. Відходи виробничих підприємств як потенційна небезпека.

10. Об’єкти комунального господарства як потенційна небезпека.

11. Характеристика радіаційно небезпечних об’єктів (на вибір один об’єкт).

12. Антропогенний вплив на екологію.

13. Системи централізованого та локального оповіщення населення з питань надзвичайних ситуацій.

14. Фінансові та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

15. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини.

16. Правове, нормативне та організаційне забезпечення життєдіяльності людини у суспільстві.

17. Правовий захист населення від надзвичайних ситуацій.

18. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

19. Добровільні об’єднання громадян з питань безпеки життєдіяльності.

20. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.

21. Фізіологічна дія мікроклімату на людину.

22. Значення психологічного клімату в колективі.

23. Приклади найбільших техногенних катастроф у світі як приклади порушення вимог безпеки систем.

24. Навколишнє середовище і здоров’я людини.

25. Стан здоров’я населення України.

26. Негативні фактори виробничого середовища.

27. Характеристика найбільш руйнівних стихійних лих в історії людства.

28. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні.

29. Соціально-політичні проблеми тероризму.

30. Злочинність – соціальна проблема сучасності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.022 с.)