Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації щодо прибутку підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації щодо прибутку підприємства 

Фінансові результати підприємство веде на рахунку 79, що має субрахунки по видах діяльності: основна, фінансова, інвестиційна, надзвичайна. Схематично формування і визначення фінансового результату за допомогою схем проводок, якими відображаються доходи і витрати, можна відобразити на рисунку 1.2:

 

90 «Собівартість реалізації» 70 «Доходи від реалізації»

Кредит Дебет

 
 


79 «Фінансові результати»

 
 

 


92 «Адміністративні витрати» Дт Кт 71 «Інший операційний доход»

 

Кредит Дебет

 

       
 
   
 

 


93 «Витрати на збут» 72 «Інші фінансові доходи»

Кредит Дебет

 

95 «Фінансові витрати» 74 «Інші витрати»

Кредит Дебет

 

Рис. 1.2. Схема проводок, за допомогою яких відображаються в обліку доходи і витрати й визначається фінансовий результат ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11.

Наприкінці року підприємство рахунок 79 по всіх субрахунках закривається наступними записами:

а) якщо отриманий прибуток – Дебет рахунка 79 «Результат діяльності» Кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток»

б) якщо отримані збитки - Дебет рахунка 442 «Непокриті збитки»

Кредит рахунка 79 «Результат діяльності»

Використання прибутку в звітному періоді відображається по дебету субрахунку 443 «Використання прибутку в звітному році» у кореспонденції з наступними рахунками: 40 «Статутний капітал», 41 «Резервний капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування» і ін. Погашення збитків поточного року за рахунок прибутку минулих років відображається записом по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» і кредиту субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток».

Порядок визначення прибутку підприємства і відображення його в звітності встановлений П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Для відображення підсумків діяльності підприємство складає Звіт про фінансові результати (форма № 2), одним з підсумкових показників якого є чистий прибуток чи збиток від діяльності. При цьому порядок складання фінансової звітності є загальним як для підприємств, що працюють на внутрішньому ринку так і для тих, котрі займаються господарською діяльністю за рубежем.

Форма і зміст “Звіту про фінансові результати” визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (далі - П(С)БО 3). Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 стосуються підприємств, організацій, установ і інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з який розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл. 1.11).

Таблиця 1.11

Структура “Звіту про фінансові результати”

Розділи   Призначення   Види підприємств, що надають інформацію
1. Фінансові результати Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду Усі (крім кредитних і бюджетних)
II. Елементи операційних витрат Класифікація операційних витрат звітного періоду по економічних елементах Усі (крім кредитних і бюджетних)  
III. Розрахунок показників прибутковості акцій Інформація про прибуток і дивіденди на одну просту акцію, що знаходилася в обороті Тільки АТ  

Розділ 1 Звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з погляду власника підприємства і:

а) розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплата дивідендів і т.п.), створення резервного капіталу чи збільшення статутного капіталу;

б) усі витрати, зв'язані з одержанням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.

Розділ II цього Звіту надає можливість провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут і інші операційні витрати по економічних елементах і використовується для складання Звіту про рух коштів (під час коректування суми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).

Розділ III Звіту про фінансові результати стосується лише акціонерних товариств, прості чи потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, що знаходяться в процесі випуску зазначених акцій.

Доходи і витрати включаються до складу “Звіту про фінансові результати” на підставі принципів нарахування і відповідності. Тому доходи і витрати визнаються, якщо вони відбуваються (а не тоді, коли отримані чи платяться кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, витрати визнаються в Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними й отриманими доходами[10].

Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах - імовірність збільшення чи зменшення майбутніх економічних вигод, зв'язаних з цією статтею, і можливість достовірного визначення оцінки статті — установлені П(С)БО 1. Розділ І Звіту про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Це досягається використанням класифікації доходів і витрат по видах діяльності і функціям. Кожна стаття базується на даних визначеного рахунка (субрахунку) доходів (класу 7) і витрат (класу 9 чи 8).

Розрахунок фінансового результату - прибутку (збитку) - від звичайної діяльності до оподатковування. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових і інших доходів (прибутків), фінансових і інших витрат.

У статті "Доход від участі в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні чи загальні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі на субрахунках рахунка 72. Наприкінці звітного періоду (чи щомісяця) він списується з дебету рахунка 72 у кредит субрахунку 792.

Стаття "Інші фінансові доходи" включає:

дивіденди отримані;

відсотки отримані;

інші доходи, отримані від фінансових операцій (крім доходів, що враховуються методом участі в капіталі). Усі вони враховуються на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", що наприкінці звітного періоду (чи щомісяця) переносяться на субрахунок 792.

У статті "Інші доходи" показується доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не зв'язані з операційною діяльністю підприємства, що відображаються на рахунку 74.

У статтю "Фінансові витрати" включаються витрати на відсотки та інші витрати підприємства, зв'язані з залученням позикового капіталу. Вони накопичуються на рахунку 95 і наприкінці звітного періоду (чи щомісяця) списуються на субрахунок 792.

У статті "Витрати від участі в капіталі" відображається збиток, викликаний інвестиціями в асоційовані, дочірні чи загальні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі".

У статті "Інші витрати" відображаються інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових), але не зв'язані з операційною діяльністю підприємства, облік яких здійснюється на рахунку 97.

Фінансові доходи і витрати, доходи і втрати від участі в капіталі переносяться з відповідних рахунків до субрахунку 792 "Результат фінансових операцій", тоді як інші доходи та інші витрати звичайної діяльності - на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності". Саме зіставлення кредитових і дебетових оборотів по субрахунках 791, 792 і 793 дає можливість розрахувати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподатковування і сумою податків на прибуток. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподатковування і сумі податку на прибуток.

В обліку інформація, необхідна для розрахунку фінансового результату від звичайної діяльності після оподатковування, зібрана на субрахунках 791, 792, 793 (фінансовий результат до оподатковування) і 981 (податок на прибуток від звичайної діяльності).

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.

У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно:

а) невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникненню утрат від стихійного лиха, техногенних аварій, що визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел (рахунок 99);

б) прибутки (рахунок 75) чи збитки (рахунок 99) від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій, приведеному в П(С)БО 3.

Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

У статті "Податки з надзвичайного прибутку" (субрахунок 982) відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. В обліку фінансовий результат від надзвичайних подій відображається на субрахунку 794, куди наприкінці звітного періоду (чи щомісяця) списуються надзвичайні доходи, витрати і податок з надзвичайного прибутку.

Приведений порядок визначення показників Звіту, зв'язаних з надзвичайною діяльністю, буде змінюватися відповідно фінансовому результату, отриманому від звичайної діяльності. Чистий прибуток (збиток) в обліку буде перенесений з рахунка 79 "Фінансові результати" на відповідні субрахунку рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.008 с.)