Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу прибутку та виклад їх практичного застосуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу прибутку та виклад їх практичного застосування 

Аналітична обробка економічної інформації дуже трудомістка сама по собі і вимагає великого обсягу різноманітних обчислень. З переходом до ринкових відносин потреба в аналітичній інформації значно збільшується. Це зв'язано насамперед з потребою розробки й обґрунтування перспективних бізнес-планів підприємств, комплексної оцінки ефективності короткострокових і довгострокових управлінських рішень. У зв'язку з цим автоматизація аналітичних розрахунків стала об'єктивною необхідністю. Сучасні інформаційні технології дозволяють цілком автоматизувати обробку всіх економічних даних, у тому числі і по аналізі господарської діяльності. Роль автоматизації аналітичних розрахунків полягає в наступному.

По-перше, підвищується продуктивність роботи економістів-аналітиків. Вони звільняються від технічної роботи і більше займаються творчою діяльністю, що дозволяє робити більш глибокі дослідження, вести постановку більш складних економічних задач. По-друге, більш глибоко і всебічно досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

По-третє, підвищуються оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.

Автоматизація аналітичних розрахунків і сам аналіз господарської діяльності піднялися на більш високий рівень із застосуванням ПЕОМ, для яких характерна висока продуктивність, надійність і простота експлуатації, наявність розвитого програмного забезпечення, діалогового режиму роботи, низька вартість і ін. На їхній базі створюються АРМ бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика і т.д. ПЕОМ, з'єднані в єдину обчислювальну мережу, дозволяють перейти до комплексної автоматизації аналізу господарської діяльності.

Автоматизоване робоче місце економіста-аналітика — сукупність інформаційно-програмно-технічних ресурсів, що забезпечують автоматизацію аналітичних розрахунків. Необхідною умовою створення АРМ аналітика є наявність технічної бази (персональних ЕОМ), бази даних про господарську діяльність підприємства, бази знань (методів і методик аналізу) і програмних засобів, що дозволяють автоматизувати рішення аналітичних задач. Створення АРМ аналітика вимагає рішення багатьох організаційних питань, зв'язаних з методичним, технічним, програмним і інформаційним забезпеченням.

Методичне забезпечення являє собою систему загальних і часток методик проведення аналізу.

Технічне забезпечення включає комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи: комп'ютери будь-яких моделей, пристрою збору, нагромадження, обробки, передачі і висновку інформації, пристрою передачі даних і ліній зв'язку й інші.

До складу програмного забезпечення входять загальносистемні і спеціальні програмні продукти. До загальносистемного програмного забезпечення відносяться універсальні програми, призначені для обробки будь-якої інформації, наприклад, пакети для статистичної обробки даних, для рішення оптимізаційних задач. Спеціальне програмне забезпечення включає сукупність програм, розроблених для конкретної предметної області (у даному випадку для рішення конкретних аналітичних задач). Це можуть бути програми локальні і комплексні. Локальні програми призначені для багаторазового рішення однотипних задач. Програма комплексного аналізу, що охоплює всі сторони діяльності підприємства, включає цілу систему взаємозалежних задач. Для її розробки потрібно:

1) постановка й опис задач комплексного економічного аналізу;

2) розробка алгоритмів і моделей рішення задач;

3) розробка нової інформаційної системи, створення банку даних для АРМ аналітика;

4) розробка машинних програм рішення задач аналізу господарської діяльності на алгоритмічних мовах ПЕОМ;

5) впровадження АРМ аналітика в практику керування виробництвом.

Ефективність АРМ аналітика багато в чому залежить від досконалості методик аналізу, від того, у якому ступені вони відповідають сучасним вимогам керування виробництвом, а також від технічних можливостей ПЕОМ. Досягнення в галузі інтегральної електроніки, розширення ресурсної можливості і функціональної досконалості ПЕОМ створюють реальні умови для поглиблення економічних досліджень, дозволяють ширше використовувати оптимізаційні методи рішення аналітичних задач і на їхній підставі приймати оптимальні управлінські рішення.

Методика проведення аналізу складається з наступних етапів:

1. Створюється вихідна база даних, в якій наведено фактичні значення результативних показників та показників-факторів, які не мають функціональної залежності.

2. Вихідні показники.

Складаємо базу вихідних даних (рис. 2.9-2.11).

Рис. 2.9. Звіт про фінансові результати ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

Рис. 2.10. Баланс ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

Рис. 2.11. Основні показники ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

Рис. 2.12. Аналіз прибутку та рентабельності ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

Для розрахунків можна використовувати корелятивно - регресивний аналіз здійснюється за допомогою статистичних функцій Microsoft Excel: Корелл, Наклон, Линейн, Пирсон, Fраспобр, Ст’юдраспобр.

Таким чином, за допомогою вставки функцій розраховується статистика для ряду з застосуванням методу найменших квадратів, щоб розрахувати пряму лінію, яка найкращім чином апроксимує наявні дані. Функція повертає масив, який описує отриману пряму. Оскільки повертається масив значень, функція повинна задаватися у вигляді формули масиву.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)