Тема 7. Управління силами та засобами ОГ (об’єктів господарювання)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ (об’єктів господарювання)Під час НС

Питання для самостійного вивчення

1. Спеціальні відомчі та позаштатні формування, що залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

2. Матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі.

3. Організація життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим.

Методичні рекомендації

Для вивчення означених питань проаналізувати основні положення Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.1999 № 1281-XIV.

Варто знати, що для організації життєзабезпечення населення в умовах НС та організації робіт з ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих створюються Державні комісії з надзвичайних ситуацій – ДКНС. ДКНС діють при Кабінеті Міністрів України, в областях, містах, регіонах як на постійній основі, так і у випадку виникнення НС. До їх функцій входить забезпечення постійної готовності до дій аварійно-рятувальних служб, контроль за розробкою та реалізацією заходів з попередження можливих аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС виконуються у певному порядку в максимально короткі строки.
Передусім вирішуються завдання щодо термінового захисту населення, запобігання розвитку чи зменшення впливу надзвичайної ситуації і завдання з підготовки та виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.
Організація життєзабезпечення населення в умовах НС – це комплекс заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя, здоров 'я і працездатності людей.

Питання для самоконтролю

1. Що таке рятувальні роботи?

2. Які види робіт називають невідкладними?

3. Зазначте, які органи та формування залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт?

4. Хто здійснює матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі?

5. У чому полягає сутність матеріально-технічного забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі?

6. Визначте порядок медичного забезпечення при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі.

7. Які органи здійснюють організацію життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим?

Рекомендована література: 2; 3; 4; 5; 21

Критерії оцінювання

Форма контролю– матеріал включено до завдань модульної контрольної роботи.

Таблиця 2

Критерії оцінювання самостійної роботи

Оцінка за 4 - бальною шкалою Критерії оцінювання самостійної роботи
„5” відмінно Завдання виконано на високому рівні, містить вичерпну інформацію з визначених питань, аналіз та переконливу аргументацію, носить творчий характер, надається графічний та ілюстративний матеріал, структурно-логічні схеми відповідно до методичних рекомендацій; студент добре орієнтується в інформації з певного питання, демонструє вміння систематизувати знання, застосувати їх на практиці, доцільно використовує понятійний апарат, дає точні формулювання, володіє навичками ведення записів та науково-пошукової роботи.
„4” добре Завдання виконано на достатньо високому рівні, матеріал викладено логічно, зроблено висновки та узагальнення, використовується ілюстративний матеріал, але допущені незначні помилки або робота містить не достатньо повну інформацію щодо визначених завдань  
„3” задовільно При виконанні завдання студент продемонстрував певні знання з визначених завданням питань, але допущено суттєві помилки, відсутня логіка, недостатньо повно розкрита сутність питань, робота виконана формального.
„2” незадовільно Завдання не виконано, або не розкрито сутності завдань

Рекомендована література

Базова

1. Желiбо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посiбник для студентiв вищих закладiв освiти України I-IV рiвнiв акредитації / За ред. Е. П. Желiбо i В. М. Пiчi. – Київ: «Каравела», Львiв: «Новий Свiт – 2000», 2001. – 320 с.

2. Желібо Є.П., Заверуха Н М., Зацарний В В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. Є П. Желібо. 5-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 344 с.

3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Підручник / Є.П. Желiбо, В.В. Зацарний. – К.: Каравела, 2007. – 288 с.

4. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2011. – 526 с.

5. Лапiн В. М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник / В. М. Лапін.- 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

6. Мохняк С.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / С.М. Мохняк, О.С. Дацько, О.І. Козій, А.С. Романів, М.П. Петрук., В.В. Скіра, В.О. Васійчук . – Львів: Видавництво НТУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Допоміжна

 

7. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К., 2004. – 328с.

8. Березуцький В. В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В. В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

9. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. – ЦУЛ, 2010. – 142.

10. Пiстун І. П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / І.П.Пістун. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2000. – 301 с.

11. Пiстун I. П., Кiт Ю. В. Безпека життєдіяльності. (Психофiзiологiчнi аспекти). Практичнi заняття. Навчальний посібник / І. П. Пістун, Ю.В. Кіт. – Львiв, «Афiша», 2000. – 239 с.

12. Бедрій Я. І., Джигірей В. С., Кидисюк А. І. та ін. Охорона праці.: Навчальний посібник / Я. І. Бедрій, В. С.Джигірей, А. І.Кидисюк. – Львів: ПТВФ „Афіша”, 1997. – 258 с.

13. Д’яконов В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / В.І. Д’яконов. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2006. – 240 с.

14. Мінка С.В. Безпека життєдіяльності: Навчально-методичний посібник/ С.В. Мінка, А.С. Мінка. – 2-ге вид., доповн. – Харків, 2008. – 212 с.

15. Пістун І. П., Кіт Ю. В., Березовецький А. П. Практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. канд. техн. наук І. П.Пістуна – Суми: Видавництво „Університетська книга”, 2000. – 232 с.

 

Інформаційні ресурси

 

16. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

17. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

18. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

19. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

20. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

21. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

22. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

23. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

24. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

25. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

26. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

27. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

28. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

29. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

30. http://www.dnop.kiev.ua – Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

31. http://www.social.org.ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

32. http://www.iacis.ru – Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

33. http://base.safework.ru/iloenc – Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

34. http://base.safework.ru/safework – Библиотека безопасного труда МОТ.

35. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

36. http://www.budinfo.com.ua – Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.009 с.)