Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення окремих тем дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення окремих тем дисципліниТема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек

Питання для самостійного вивчення

1. Безпека людини, суспільства, національна безпека.

2. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.

3. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання звернути увагу на визначення понять «безпека людини» «суспільства» «національна безпека». Розглядаючи людину в безупинній обмінній взаємодії з навколишнім середовищем, необхідно виділити систему «людина – життєве середовище», у якій складовими елементами є «людина» та «життєве середовище».

Під час вивчення рівнів означеної системи необхідно «людину» розглядати як: Л1 – людина, що виконує визначені дії, Л2 – людина, що впливає на середовище, Л3 – людина, що відображає власний психофізіологічний стан. Система «людина – життєве середовище» характеризується тим, що:

§ вона створюється людиною і навколишнім середовищем, яке може включати устаткування, сировину, предмети побуту тощо;

§ має цілісність, її елементи служать досягненню єдиної мети;

§ може включати комплекс функціонально й ієрархічно пов'язаних різнорідних елементів і підсистем;

§ зміна стану одного з елементів або підсистем у системі спричиняє зміну стану інших елементів і підсистем;

§ у побутовій сфері та техносфері провідну роль відіграє людина, а в біосфері – всі елементи системи рівнозначні;

§ поводження системи і її елементів може мати детермінований та імовірний характер, що визначається динамізмом навколишнього середовища і психофізіологічними особливостями людини;

§ у системі людина приймає рішення, обираючи визначену стратегію.

При вивченні 2-го питання проаналізувати та скласти тези щодо ролі культури безпеки як елемента загальної культури у реалізації захисної функції людства. Ознайомитися з основними аксіомами безпеки життєдіяльності та скласти тези.

Під час розгляду 3-го питання ознайомитися з основними принципами забезпечення безпеки життєдіяльності: законодавчими, орієнтуючими, технічними, управлінськими, організаційними. Скласти схему.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке безпека?

2. Які існують види безпеки?

3. Що таке небезпека? Назвіть види небезпеки.

4. Поясніть поняття «таксономія», «ідентифікація» та «квантифікація небезпек».

5. Визначте основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності.

6. Назвіть основні фактори безпеки.

7. Що таке шкідливі та небезпечні фактори?

8. З яких елементів складається система „людина – життєве середовище”? Визначте рівні цієї системи.

9. Визначте та схарактеризуйте основні компоненти життєвого середовища.

10. Як трактують поняття „культура”?

11. Чому культура безпеки є елементом загальної культури та реалізує захисну функцію людства?

Рекомендована література: 1 – 5

Критерії оцінювання

Форма контролю– усне опитування на семінарському занятті №1 з питань, що винесені на самостійне вивчення та перевірка письмового виконання роботи; матеріал включено до завдань перевірочних робіт та модульної контрольної роботи.

Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 4-бальною шкалою на семінарському занятті №1 відповідно до критеріїв оцінювання (таблиця 2).

Усні відповіді та письмове виконання самостійної роботи ураховується під час виставлення студенту загальної оцінки за семінарське заняття.

 

Тема 2. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей та розвитку надзвичайних ситуацій (НС).

Питання для самостійного вивчення

1. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище.

2. Галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів господарювання та контролю за станом їх основних фондів.

Методичні рекомендації

Під час вивчення 1-го питання необхідно проаналізувати, у чому полягає проблема забезпечення безпеки складних систем, які охоплюють людину. Визначити ролі керівника, оператора, персоналу підприємства, населення певного населеного пункту щодо забезпечення безпеки певної системи. Зробити огляд різних об’єктів техносфери. Розглянути природне середовище як складну систему та основні проблеми щодо забезпечення її безпеки. Скласти тези та побудувати схеми системи «людина – природне середовище», «людина-оператор – техніка». «людина – машина – середовище».

При вивченні 2-го питання необхідно проаналізувати та законспектувати питання щодо наявних проблем з безпеки і захисту об’єктів господарювання (ОГ) в надзвичайних ситуаціях (НС), рівня їхнього ризику. Порівняти галузеві вимоги і норми щодо забезпечення сталого функціонування ОГ різних галузей, з’ясувати як здійснюється контроль за станом їх основних фондів.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під складними системами у безпеці життєдіяльності?

2. Поясніть сутність поняття «людина-оператор».

3. Які небезпеки для людини виникають у складних системах?

4. Яку роль відіграє керівник, оператор, персонал підприємства, населення населеного пункту під час виникнення небезпеки у відповідній складній системі?

5. Що є основною формою дiяльностi людини-оператора?

6. Визначте основні етапи діяльності оператора при вирішенні певних задач.

7. Проаналізуйте побудовані відповідно до завдання схеми.

Рекомендована література: 3; 4; 5

Критерії оцінювання

Форма контролю– усне опитування на семінарському занятті № 2 з питань, що винесені на самостійне вивчення та перевірка письмового виконання роботи; матеріал включено до завдань перевірочних робіт та модульної контрольної роботи.

Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 4-бальною шкалою на семінарському занятті № 2 відповідно до критеріїв оцінювання (таблиця 2).

Усні відповіді та письмове виконання самостійної роботи ураховується під час виставлення студенту загальної оцінки за семінарське заняття.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.20.246 (0.01 с.)